Förordning (1994:1668) om vissa sanktioner mot ”Förbundsrepubliken Jugoslavien” (Serbien-Montenegro)

SFS nr
1994:1668
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:567
Upphävd
2002-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:897

Inledande bestämmelse

1 § ”Förbundsrepubliken Jugoslavien” (Serbien-Montenegro) anges i
denna förordning som Förbundsrepubliken Jugoslavien.
Förordning (1995:1272).

Behöriga myndigheter

2 § Regeringen prövar frågor om tillstånd att leverera eller
sälja utrustning till Förbundsrepubliken Jugoslavien enligt
rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att
inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken
Jugoslavien. Förordning (2000:897).

2 a § har upphävts genom förordning (2000:897).

3 § har upphävts genom förordning (2000:897).

3 a § har upphävts genom förordning (2000:752).

Förbud mot förfogande över penningmedel

4 § Penningmedel som tillhör Förbundsrepubliken Jugoslavien eller
en juridisk person som ägs eller kontrolleras av Förbundsrepubliken
Jugoslavien får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel,
fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar
som tillhör någon enligt första meningen överlåtas, pantsättas eller
förfogas över på annat sätt.

Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder
som är förbjudna enligt första stycket.

Förbuden i första och andra styckena gäller inte penningmedel,
fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar
som har tagits emot eller uppkommit efter den 21 november 1995.
Förordning (1996:17).

5 § har upphävts genom förordning (1995:1272).

Gemensamma bestämmelser

6 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är
förbjuden enligt 4 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa
internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2
eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a §
första och andra stycket den balken. Förordning (1995:1272).

7 § har upphävts genom förordning (1995:1272).

Övergångsbestämmelser

1995:1272

1. Denna förordning träder i kraft den 11 december 1995.

2. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 22
november 1995.

3. De upphävda paragraferna skall inte tillämpas för tid från och
med den 22 november 1995.

1996:17

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996.

2. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 22
november 1995.