Förordning (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

SFS nr
1994:1715
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1148
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:529

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter för att den pris- och
marknadsreglering som ingår i EG:s gemensamma jordbrukspolitik
skall kunna genomföras i Sverige.

Föreskrifter för reglering av mjölkproduktionen meddelas i
förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

2 § Uttrycket EG:s förordningar om jordbruksprodukter har i
denna förordning samma betydelse som i lagen (1994:1710) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Nationella föreskrifter om minsta kvantitet för intervention

3 § Minsta kvantitet spannmål som får lämnas för intervention
är 200 ton.

Nationella föreskrifter om arealersättning till jordbrukare

4 § Sverige utgör en basarealregion som är indelad i
produktionsregioner med fem olika ersättningsnivåer för
spannmål, proteingrödor, oljelin och jordbruksmark som tagits
ur livsmedelsproduktion. Förordning (1995:354).

5 § För spannmål skall skillnaden mellan högsta och lägsta
ersättningsnivå vara 102 ecu.

Indelningen i produktionsregioner för spannmål, proteingrödor,
oljelin, jordbruksmark som tagits ur livsmedelsproduktion och
oljeväxter anges i föreskrifter som meddelas av
Jordbruksverket.

Ersättningsnivåer för oljeväxter framgår av EG:s föreskrifter
på området. Förordning (1995:354).

6 § För att ersättning skall lämnas måste en och samma gröda
odlas på ett jordbruksskifte som är minst 0,3 hektar.

7 § Åtagandet att ta jordbruksmark ur livsmedelsproduktion som
villkor för arealersättning får inte överföras från ett
jordbruksföretag till ett annat, med undantag för en överföring
inom vissa områden av miljöskäl. Förordning (1995:354).

8 § Föreskrifter om hur jordbruksmark som tagits ur
livsmedelsproduktion skall skötas på ett miljöanpassat sätt
meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1995:354).

8 a § Jordbruksverket får föreskriva att ersättningsbeloppet
helt eller delvis skall sättas ned om den stödberättigade inte
har följt en föreskrift som har meddelats med stöd av 8 §.

En sådan föreskrift skall ange hur stor nedsättningen skall
vara för olika slag av överträdelser, varvid hänsyn skall tas
till vilka konsekvenser överträdelsen kan antas få för miljön.
Förordning (1999:193).

9 § Frågor om arealersättning prövas av länsstyrelsen. Beslut
eller underrättelse om beslut om ersättning skall innehålla en
upplysning om innehållet i 26 b §.

Ersättningen betalas ut av Jordbruksverket. Förordning
(1997:763).

10 § Föreskrifter i övrigt till komplettering och för
verkställighet av EG:s förordningar om arealersättning till
jordbrukare meddelas av Jordbruksverket.

Nationella föreskrifter om djurbidrag

11 § Bidrag för handjur lämnas vid slakt eller när djuren säljs
för slakt.

För den begränsning som gäller för bidragsgivningen, 250 000
djur, utgör Sverige en enda region.

12 § Bidrag för handjur lämnas endast till djurägare som har
levererat minst två djur till slakt under ett kalenderår.

13 § Fördelningen av bidragsrätter för am- och dikor skall
grundas på de djurbidrag som betalades ut under år 1993.

Fördelningen av bidragsrätter för tackor skall grundas på det
antal tackor som djurägaren år 1993 anmält till lantbrukets
företagsregister eller till Jordbruksverket.

14 § Bidragsrätter fördelas inte till djurägare som enligt vad
som följer av 13 § under år 1993 hade färre djur än

1. tre am- eller dikor, eller

2. tio tackor.

En ansökan om am- eller dikobidrag skall omfatta minst tre am-
eller dikor. Förordning (1996:172).

15 § Det belopp som avses i artikel 4 a i rådets förordning
(EG) nr 1357/96 av den 8 juli 1996 om tilläggsbetalningar under
1996 av de bidrag som avses i förordning (EEG) nr 805/68 om den
gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och om
ändring av den förordningen1 skall på de villkor som anges i
artikel 1-3 i förordning (EG) nr 1357/96 fördelas till
producenter av handjur av nötkreatur och am- och dikor med ett
lika stort belopp för varje erhållet djurbidrag.

Tilläggsbetalningar enligt rådets förordning (EG) nr 2443/96 av
den 17 december 1996 om ytterligare åtgärder för direkt
inkomststöd till producenter eller till nötköttssektorn2 lämnas
med ett lika stort belopp för varje am- eller diko eller
handjur som har berättigat till bidrag under bidragsåret 1996
eller som skulle ha berättigat till sådant bidrag om de
begränsningar i fråga om djurantal och djurtäthet som följer av
artiklarna 4 b 1 och 4 g 1 i rådets förordning (EEG) nr 805/68
inte hade tillämpats.

Högst en tilläggsbetalning per djur får lämnas. Förordning
(1997:211).

15 a § Säsongsbidrag för stutar enligt artikel 4 c i rådets
förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den
gemensamma organisationen av marknaden för nötkött3 får under
åren 1997 och 1998 lämnas för perioden den 1 januari-den 30
april. Förordning (1997:847).

15 b § Kalvslaktbidrag enligt artikel 4 i 2 i rådets förordning
(EEG) nr 805/68 får lämnas vid slakt. För att berättiga till
bidrag skall kalven närmast före slakt ha hållits på ett eller
flera företag inom landet sedan födseln eller under minst den
tid som anges i artikel 50.4 a i kommissionens förordning (EEG)
nr 3886/92 av den 23 december 1992 om tillämpningsföreskrifter
för de bidragssystem som fastställs i rådets förordning (EEG)
nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för
nötkött och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1244/82
och (EEG) nr 714/894. Förordning (1997:23).

16 § Bidragsrätter som inte fördelas enligt 13 § utgör en
nationell reserv som handhas av Jordbruksverket.

17 § Överlåtelse av bidragsrätter utan samtidig överlåtelse av
djurägarens företag skall inte ske via den nationella reserven
utan direkt mellan djurägarna.

18 § Vid överlåtelse av bidragsrätter för am- och dikor enligt
17 § skall 1 procent av bidragsrätterna, dock lägst 0,1
bidragsrätt, överföras till den nationella reserven.

Vid överlåtelse av bidragsrätter för tackor enligt 17 § skall 1
procent av bidragsrätterna, dock lägst 1 bidragsrätt, överföras
till den nationella reserven. Förordning (1997:847).

19 § En överlåtelse av bidragsrätter skall anmälas till
Jordbruksverket.

20 § Vid tilldelning ur den nationella reserven av
bidragsrätter för am- och dikor samt för tackor får företräde
ges till producenter som inte tidigare har tilldelats
bidragsrätter av Jordbruksverket. Under bidragsåret 1998 skall
dock sådana bidragsrätter för am- och dikor tilldelas
producenter som har beviljats stöd för ekologisk djurhållning
med am- och dikor enligt 4 kap. 3 § andra stycket förordningen
(SJVFS 1995:133) om miljöstöd. Inom denna grupp skall företräde
ges till producenter som inte tidigare har tilldelats
bidragsrätter av Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ytterligare grupper
av jordbrukare som bör ges företräde vid tilldelningen av
bidragsrätter ur den nationella reserven. Förordning
(1997:847).

21 § Djurägare som har överlåtit sina bidragsrätter ges inte
någon tilldelning ur den nationella reserven under tre år
räknat från dagen för överlåtelsen.

22 § Frågor om bidrag för handjur, säsongsbidrag för stutar och
kalvslaktbidrag, frågor om tilläggsbetalningar som avses i 15 §
andra stycket samt frågor om bidragsrätter för am- och dikor
och för tackor prövas av Jordbruksverket.

Frågor om bidrag för am- och dikor och för tackor prövas av
länsstyrelsen. Beslut eller underrättelse om beslut om bidrag
skall innehålla en upplysning om innehållet i 26 b §.

Bidragen betalas ut av Jordbruksverket.

Föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet
av EG:s förordningar om djurbidrag meddelas av Jordbruksverket.
Förordning (1997:763).

Nationella föreskrifter om kompensation för märkbar sänkning av
jordbruksomräkningskursen

22 a § Stöd som avses i rådets förordning (EG) nr 2990/95 av
den 18 december 1995 om kompensation för märkbara sänkningar av
jordbruksomräkningskurserna före den 1 juli 19966 lämnas i mån
av tillgång på medel till jordbruksföretag som

1. den 31 mars 1996 innehade sådan leveranskvot som avses i
förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m.

2. beviljats arealersättning för spannmål för år 1995,

3. levererat sockerbetor till förädlingsindustrin under år
1995,

4. levererat potatis för produktion av stärkelse under år 1995.
Förordning (1997:847).

22 b § Stöd enligt 22 a § 1 lämnas i förhållande till den under
perioden den 1 april 1995 till och med den 31 mars 1996
levererade mjölkmängden, enligt 22 a § 2 i förhållande till den
för år 1995 beviljade arealersättningen för spannmål och enligt
22 a § 3 och 4 i förhållande till den under år 1995 levererade
kvantiteten sockerbetor respektive potatis.

Närmare föreskrifter om stödet meddelas av Jordbruksverket.
Förordning (1997:847).

22 c § Frågor om stöd prövas av Jordbruksverket.

Stödet betalas ut av Jordbruksverket utan ansökan. Förordning
(1997:847).

Nationella föreskrifter i övrigt

23 § Jordbruksverket får till komplettering och för
verkställighet av EG:s förordningar om jordbruksprodukter
meddela föreskrifter om

1. intervention och försäljning från interventionslager,

2. exportbidrag, exportlicenser, importlicenser,
förutfastställelselicenser och säkerheter för
jordbruksprodukter,

3. sockerkvoter, produktionsavgifter för socker, handel med
sockerbetor samt om lagerersättning och lageravgift för socker,

4. stöd som avser

– försäljning av smör till sänkta priser och användning av
smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid framställning
av konditorivaror, glass och andra livsmedel,

– användning av skummjölk och skummjölkspulver vid beredning av
foderblandningar,

– denaturering av skummjölkspulver som används som foder till
kalvar,

– användning av skummjölk till foder,

– kompensationsbetalning till potatisodlare,

– produktion av potatisstärkelse,

– tillverkning av kasein och kaseinater,

– produktion av torkat foder,

– teknisk användning av spannmål och ris,

– denaturering av socker för foderändamål,

– användning av socker i den kemiska industrin,

– utsäde,

5. stöd som avser

– smör som avsätts till icke vinstdrivande institutioner och
organisationer,

– mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever,

– koncentrerat smör (smörolja) för direkt konsumtion,

– konsumtion av olivolja,

6. stöd till privat lagring av nötkött, kalvkött, fårkött,
getkött, griskött, grädde, smör, ost, skummjölkspulver och
spånadslin,

7. stöd till marknadsföring av nötkött, mjölk, mjölkprodukter,
äpplen, citrusfrukter, levande växter och blomsterprodukter,

8. stöd till informationsåtgärder om märkning av nötkött,

9. godkännande av producentorganisationer för färska frukter
och grönsaker och stöd till sådana organisationer,

10. återköp (återtagande) av färska frukter och grönsaker genom
producentorganisationer,

11. kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker,

12. kvotering av stärkelse,

13. stöd till odling av spånadslin, vicker, kikärter och
linser,

14. avgifter för att täcka de kostnader som är förenade med
systemet för identifiering och registrering av nötkreatur
enligt rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om
upprättande av ett system för identifiering och registrering av
nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter3.

Jordbruksverket får även i övrigt meddela föreskrifter till
komplettering och för verkställighet av avdelning 1 i
förordning (EG) nr 820/97. Förordning (1999:243).

Föreskrifter om handläggning

23 a § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen
meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av
stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av
stöd. Förordning (1998:756).

Behörig myndighet

24 § Jordbruksverket skall, om inte något annat följer av
andra stycket, 9, 22, 24 a eller 26 §, utföra de uppgifter som
enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter ankommer på en
behörig myndighet eller en medlemsstat.

Frågor om stöd till odling av spånadslin, vicker, kikärter och
linser prövas av länsstyrelsen. Beslut eller underrättelse om
beslut om stöd skall innehålla en upplysning om innehållet i 26 b §.
Stöden betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1998:756).

24 a § Frågor om godkännande av branschorganisationer och om
återkallelse av ett sådant godkännande enligt artikel 19.2 och
19.4 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996
om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och
grönsaker8 prövas av regeringen.

Regeringen får enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 2200/96
besluta att en producent som inte är medlem i en
producentorganisation eller en sammanslutning av
producentorganisationer skall omfattas av en sådan
organisations regler.

Regeringen får enligt artikel 21.1 i förordning (EG) nr 2200/96
besluta att den som inte är medlem i en branschorganisation
skall omfattas av en sådan organisations avtal, beslut eller
samordnade förfaranden. Förordning (1997:44).

Uppgiftsskyldighet

25 § Jordbruksverket får, om inte något annat följer av andra
stycket, meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare
som tar befattning med produkter som omfattas av EG:s
förordningar om jordbruksprodukter att lämna uppgifter om

1. produktion, inköp, försäljning, import och export,

2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av
förordningarna.

Alkoholinspektionen får efter samråd med Jordbruksverket
meddela föreskrifter enligt första stycket i fråga om
näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter som
avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den
16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för
vin. Förordning (1998:756).

Tillsyn och kontroll

26 § Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna
i EG:s förordningar om jordbruksprodukter och av föreskrifter
meddelade med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter utövas av Jordbruksverket, om inte något
annat följer av andra-femte stycket.

Jordbruksverket får efter samråd med Tullverket
överlåta åt Tullverket att fullgöra viss tillsyn utöver den
kontrollverksamhet som utövas enligt tullagsstiftningen.

Läkemedelsverket utövar tillsyn och annan kontroll över
hanteringen av den vinetanol som används för de ändamål som
anges i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Alkoholinspektionen utövar tillsyn och annan kontroll över

1. de åtgärder som föreskrivs i kommissionens förordning (EEG)
nr 2238/93 av den 26 juli 1993 om följedokument för transport
av vinprodukter och om de register som skall föras,8

2. de lagerdeklarationer som skall lämnas till behörig
myndighet enligt kommissionens förordning (EG) nr 1294/96 av
den 4 juli 1996 med tillämpningsföreskrifter till rådets
förordning (EEG) nr 822/87 såvitt gäller skörde-, produktions-
och lagerdeklarationer avseende produkter inom vinsektorn.9

Länsstyrelsen kontrollerar att

1. uppgifter som läggs till grund för arealersättning och
djurbidrag stämmer överens med de faktiska förhållandena,

2. uppgifter som en djurhållare rapporterar till den centrala
databasen för nötkreatur enligt rådets förordning (EG) nr
820/97 stämmer överens med de faktiska förhållandena,

3. villkoren för stöden uppfylls.

Länsstyrelsens kontroll omfattar inte slakterier.
Förordning (1999:529).

26 a § har upphävts genom förordning (1998:756).

26 b § Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om,
skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig
med gemenskapsreglerna.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot
gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut
stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.
Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut
förfaller. Förordning (1997:763).

27 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan
tillsyn som avses i 26 § andra och tredje stycket skall
bedrivas. Föreskrifter om Tullverkets tillsyn skall meddelas
efter samråd med Tullverket. Verket får också meddela
föreskrifter om hur sådan kontroll som avses i 26 § femte
stycket skall bedrivas.

Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om att den som
hanterar vinetanol som används för de ändamål som anges i lagen
(1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. skall utöva
kontroll av verksamheten. Verket får också meddela föreskrifter
om hur kontrollen skall utövas.

Alkoholinspektionen får meddela föreskrifter om hanteringen av
sådana följedokument och om sådana register som avses i 26 §
fjärde stycket 1 samt om hantering av sådana lagerdeklarationer
som avses i 26 § fjärde stycket 2. Förordning (1999:529).

27 a § Jordbruksverket, Läkemedelsverket och
Alkoholinspektionen får meddela föreskrifter om avgifter för
tillsynen. Förordning (1998:756).

28 § Jordbruksverket får föreskriva att

1. den som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EG:s
förordningar om jordbruksprodukter skall föra anteckningar om
mottaget stöd och betalda avgifter,

2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av
betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter
skall bevaras under en viss tid.

Återbetalningsskyldighet

29 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall
betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela
beloppet, får detta sättas ned.

Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas
tillbaka och att små belopp inte skall återkrävas.
Förordning (1999:27).

Upphävande av beslut

30 § Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller
vilseledande uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit
mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart
hävas och lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom
tio år från det att beloppet betalades ut.

Ränta

31 § Ränta skall betalas till staten på belopp enligt EG:s
förordningar om jordbruksprodukter, om

1. beloppet betalas efter förfallodagen,

2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall
betalas tillbaka.

Jordbruksverket får föreskriva

1. hur räntan skall beräknas,

2. hur betalning skall ske, och

3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

Jordbruksverket och länsstyrelsen får besluta att ränta inte
skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det
kan anses oskäligt att kräva ränta enligt föreskrifter som
avses i andra stycket 1. Förordning (1999:27).

Verkställighet av beslut

32 § Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna
förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken.

Jordbruksverket och länsstyrelsen får bestämma att ett beslut
enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen skall gälla omedelbart även
om det överklagas. Förordning (1998:756).

Överklagande

33 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos
Jordbruksverket. Förordning (1998:756).

34 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:756).

Övergångsbestämmelser

1994:1715

Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder
i kraft.

Genom förordningen upphävs förordningen (1991:133) om
avveckling av prisregleringen på jordbrukets område, utom
såvitt avser bestämmelserna om oljeväxter som skall gälla till
utgången av juni 1995, och förordningen (1991:914) om avgifter
på vissa jordbruksprodukter m.m.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som
har väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit
under förordningens giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om
befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av avgift
som hänför sig till den tiden, liksom i fråga om prisåterbäring
till pälsdjursuppfödare för samma tid.

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter om
avgiftsskyldighet som kan behövas övergångsvis. Detsamma gäller
Riksskatteverket, som därvid skall samråda med Jordbruksverket.

1996:172

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1996. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar om
sådana bidragsrätter för am- eller dikor som har kommit in till
Jordbruksverket före ikraftträdandet.

1997:847

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 22 a-c §§ den 1
januari 1998, och i övrigt den 1 december 1997.