Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift

SFS nr
1994:1744
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1369

1 § Allmänna pensionsavgifter skall betalas enligt denna lag.
Lag (1997:937).

2 § Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på
avgiftsunderlaget för varje år betala allmän pensionsavgift med
7 procent. Lag (1999:965).

3 § Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning
som avses i 59 kap. socialförsäkringsbalken, dels på sådan
inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 59 kap. samma
balk om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt
inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av anställning och
inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var för sig
avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras
för kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den
utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen
kostnadsersättning, överstiger 5 000 kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av
anställning och inkomst av annat förvärvsarbete till den
del summan av inkomsterna överstiger 8,07 gånger det för
året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§
socialförsäkringsbalken. Därvid ska i första hand
bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor.
Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre
hundratal kronor. Lag (2010:1261).

4 § Avgift ska inte betalas av den som har sådana inkomster
som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 42,3 procent av
det för året gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken.

Avgift ska inte heller betalas på inkomstrelaterad
sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning
enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1261).

5 § Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av
Skatteverket i beslut om slutlig skatt. Lag (2011:1369).

6 § Avgiften används till finansiering av försäkringen för
inkomstpension och tilläggspension enligt
socialförsäkringsbalken.

Avgiften förs till Första–Fjärde AP-fonderna för
förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder). Lag (2010:1261).

7 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt
denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2011:1369).

8 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt
gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.
Lag (2011:1369).

Övergångsbestämmelser

1994:1744

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på
avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den dagen.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
1994, skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången
av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1745) om allmän
sjukförsäkringsavgift. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga
om avgift som avser tiden före den 1 januari 1995.

1994:1956

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på
avgiftspliktig inkomst som uppbärs från och med den dagen. I
stället för vad som sägs i 3 § tredje stycket skall vid fastställandet av
skattetabeller enligt 4 § uppbördslagen (1953:272) för inkomståret
1995, avgifterna beräknas på summan av inkomsterna till den del
summan inte överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång
gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
1994, skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången
av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

1995:503

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången
vid 1997 års taxering. Äldre bestämmelser gäller beträffande
skattskyldig med inkomst av näringsverksamhet för vilken
beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet.

1995:1493

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. De nya bestämmelserna
tillämpas på skattepliktig ersättning som uppbärs från och med den
dagen. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av
år 1995 skall därvid, om den skattskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 1995 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

1996:1065

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på avgiftspliktig inkomst som
uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om avgiftspliktig
inkomst som uppbärs under år 1997 är sjukförsäkringsavgiften 4,95
procent.

3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången
av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om
beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år
1997.

1996:1342

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering. Lag (1997:937).

1997:544

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas
första gången vid 1999 års taxering.

1997:936

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas
första gången vid 1999 års taxering.

2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången
av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid
och hela beskattningsåret.

1998:680

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången vid 2000 års taxering.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på avgiftspliktig inkomst
som uppbärs från och med den 1 januari 1999.

3. Den äldre bestämmelsen i 4 § första stycket gäller
fortfarande för avgiftspliktiga som är födda år 1937 eller
tidigare.

4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången
av år 1998 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid
och hela beskattningsåret.

5. Under åren 1999 och 2000 används avgiften även för
finansiering av folkpension i form av ålderspension enligt 6
kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring till personer som
har rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt 12
kap. samma lag samt kostnader för förvaltning av sådan
folkpension.

1999:965

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas
första gången vid 2001 års taxering.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomst som uppbärs från
och med den 1 januari 2000.

3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången
av år 1999 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid
och hela beskattningsåret.

1999:1288

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2000:1007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2001:493

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas
första gången vid 2004 års taxering.

2. De äldre bestämmelserna i 4 § första stycket gäller vid 2003
års taxering, dock skall avgift inte betalas av den som har
sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger
29,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (2001:844).

2001:843

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas
första gången vid 2004 års taxering. Lag (2002:978).

2001:1117

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas
första gången vid 2003 års taxering.

2003:546

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 §
förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen
(1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

2007:968

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången vid 2009 års taxering.

2011:1369

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på
inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2013.