Lag (1994:1748) om förvaltning av vissa tilläggspensionsavgifter

SFS nr
1994:1748
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:675
Upphävd
1999-01-01

1 § Denna lag gäller förvaltningen av de penningmedel som enligt
4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall placeras på konto
hos Riksgäldskontoret.

Förvaltade medel skall finansiera framtida pensioner.

2 § Medlen skall placeras på räntebärande konto hos
Riksgäldskontoret. Räntan på medlen skall vara marknadsmässig
och läggas till kapitalet.

3 § Riksgäldskontoret skall senast den 31 mars varje år till
regeringen lämna uppgift om ställningen på kontot den 31
december året före och den ränta som under det året
tillgodoräknats kontot.

Övergångsbestämmelser

1998:675

Bestämmelserna i 3 § den upphävda lagen skall fortfarande
tillämpas i fråga om redovisning år 1999.