Lag (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet

SFS nr
1994:1772
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:849
Upphävd
2014-01-01

1 § I denna lag finns vissa föreskrifter för tillämpningen av rådets
förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett
gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke./n2/

2 § Organ som avses i artikel 9.1 i den rådsförordning som anges i 1 §
bestäms för Sveriges del av regeringen.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka kriterier som skall vara uppfyllda för
att en produkt skall få märkas med EG:s miljömärke.