Förordning (1994:1774) om märkning av hushållsapparater

SFS nr
1994:1774
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1022
Upphävd
2011-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:516

Förordningens ändamål

1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra

— rådets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 rörande
luftburet buller från hushållsapparater/n1/, och

— rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om
märkning och standardiserad konsumentinformation som anger
hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser/n2/

Förordningens tillämpningsområde

2 § Förordningen gäller sådana hushållsapparater som avses i
1 § lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om att
förordningen inte skall tillämpas på vissa slags
hushållsapparater. Förordning (2005:1108).

Definitioner

3 § I denna förordning avses med

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

leverantör: tillverkaren eller dennes auktoriserade representant
inom EES eller den person som släpper ut produkten på marknaden
inom EES,

andra resurser: vatten, kemikalier och andra ämnen som en
hushållsapparat förbrukar vid normal användning,

informationsblad: standardiserad uppställning av information om
den aktuella hushållsapparaten,

bullernivå: den A-vägda ljudeffektnivån från en hushållsapparat,
uttryckt i decibel relativt en picowatt överförd via luften,

serie: alla hushållsapparater som hör till samma modell eller typ,
som har bestämda egenskaper och som produceras av samma
tillverkare,

parti: en viss angiven kvantitet av hushållsapparater av en viss serie
framställd under likartade förhållanden.

harmoniserad standard: en standard som har utarbetats av de
europeiska standardiseringsorganen efter särskilt uppdrag från
EG-kommissionen och som har publicerats i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

Märkning av hushållsapparater

Information om energiförbrukning

4 § Vid marknadsföring av hushållsapparater till konsumenter
skall information lämnas om den energi och andra resurser som
apparaterna förbrukar.

När sådana hushållsapparater marknadsförs på sälj- eller
uthyrningsstället skall informationen lämnas på etiketter och i
informationsblad som har tillhandahållits av leverantören.
Leverantören är skyldig att kostnadsfritt tillhandahålla sådana
etiketter och informationsblad.

Närmare föreskrifter om informationsskyldigheten får meddelas
av Statens energimyndighet. Förordning (2005:1108).

Information om bullernivåer

5 § När en hushållsapparat märks eller på något annat sätt
förses med information om bullernivån, får det bara ske med
uppgifter som har lämnats av leverantören.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om det sätt på
vilket informationen skall utformas. Förordning (2005:1108).

6 § När bullernivåer skall bestämmas skall man tillämpa en
mätmetod som är så noggrann att mätosäkerheten svarar mot en
standardavvikelse på högst 2 decibel när det gäller A-vägda
ljudeffektnivåer.

Standardavvikelsen enligt första stycket skall motsvara den
sammanlagda inverkan av alla källor till osäkerhet i mätningarna,
med undantag av variationen i apparatens ljudnivå vid olika
mätningar.

Vem som ansvarar för informationen

7 § Leverantören ansvarar för att den lämnade informationen om
förbrukningen av energi och andra resurser samt om bullernivån är
riktig.

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

8 § Statens energimyndighet skall se till att föreskrifterna i
denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd
av förordningen följs. Förordning (2005:1108).

Statens energimyndighets föreskrifter

9 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. de metoder och standarder som skall användas för att
bestämma förbrukningen av energi och andra resurser,

2. de metoder och standarder som i enlighet med föreskrifterna
i 6 § skall användas för att bestämma bullernivåer, och

3. vilka tekniska beskrivningar som skall upprättas och hållas
tillgängliga för kontroll. Förordning (2005:1108).

Metoder vid kontroll av information om bullernivån

10 § När riktigheten av informationen om bullernivån skall
kontrolleras, skall kontrollen utföras på minst tre hushållsapparater
i samma parti med hjälp av ensidigt bestämda tester. Apparaterna
skall väljas ut genom stickprov.

De grundläggande statistiska parametrarna skall därvid vara
sådana att sannolikheten för ett godtagande är 95 procent, om 6,5
procent av bullernivåerna i ett parti är högre än den deklarerade
nivån. För detta krävs att man använder en total
referensstandardavvikelse på 3,5 decibel.

Upplysningskyldighet

11 § En näringsidkare som tillhandahåller hushållsapparater som
har märkts eller på något annat sätt har försetts med
information om energi- och annan resursförbrukning eller om
bullernivåer, är skyldig att på begäran lämna Statens
energimyndighet sådana upplysningar, handlingar, varuprov och
liknande som behövs för tillsynen.

Statens energimyndighet får begära att en leverantör skall
tillhandahålla sådana tekniska beskrivningar som avses i 9 § 3,
bara om det finns anledning att misstänka att den lämnade
informationen om energi- och annan resursförbrukning är
oriktig. Förordning (2005:1108).

Kostnader för provtagning och undersökning av prov

12 § Den som enligt 7 § ansvarar för informationen är skyldig
att betala Statens energimyndighets kostnader för provtagning
och undersökning av prov, om det vid kontroll visar sig att den
information som har lämnats om energi- eller annan
resursförbrukning eller om bullernivåer i något väsentligt
avseende är oriktig. Förordning (2005:1108).

Rättelse av felaktig information

13 § Om det vid kontroll visar sig att bullernivån från ett parti
hushållsapparater överskrider den deklarerade nivån, är den som
enligt 7 § ansvarar för informationen skyldig att genast rätta den.

Detta gäller dock inte, om leverantören i stället väljer att återkalla
det defekta partiet från marknaden.

Förelägganden och vite

14 § Statens energimyndighet får förena ett sådant föreläggande
eller förbud som avses i 5 § andra stycket lagen (1992:1232) om
märkning av hushållsapparater med vite. Förordning (2005:1108).

Straffbestämmelser

15 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
föreskrifterna i 4–6 §§ eller mot en föreskrift som har meddelats
med stöd av 9 § skall dömas till böter.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

16 § Till ansvar enligt denna förordning ska inte dömas, om
gärningen

1. är belagd med straff i brottsbalken,

2. kan föranleda marknadsstörningsavgift enligt
marknadsföringslagen (2008:486), eller

3. omfattas av ett vitesföreläggande enligt
marknadsföringslagen eller denna förordning.
Förordning (2008:516).

Allmänt åtal

17 § Allmänt åtal för brott som avses i 15 § får väckas bara
efter anmälan av Statens energimyndighet.
Förordning (2005:1108).