Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el

SFS nr
1994:1806
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:933

Systemansvar

1 § Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) skall ha
systemansvaret för el enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).
Förordning (1997:864).

Tillsynsansvar

2 § Svenska kraftnät skall vara tillsynsmyndighet enligt
ellagen (1997:857) i frågor om driftsäkerhet hos det nationella
elsystemet. Förordning (2006:72).

Rapportering om produktionsanläggningar

3 § Den som har åtagit sig balansansvar enligt 8 kap. 4 §
ellagen (1997:857) skall till Svenska kraftnät ge in uppgifter
om

1. de produktionsanläggningar inom landet med vilka
balansansvaret skall fullgöras samt deras art, kapacitet,
reglerförmåga och geografiska belägenhet, samt

2. det nät till vilket varje anläggning är ansluten.

Balansansvariga skall till Svenska kraftnät anmäla förändringar
av de uppgifter som nämns i första stycket.
Förordning (1997:864).

Rapportering om planerad produktion och förbrukning

4 § En balansansvarig skall till Svenska kraftnät ge in följande
uppgifter om den totala produktionskapacitet, egen eller annans, inom
landet med vilken balansansvaret skall fullgöras.

1. Produktionsplan med angivande av genomsnittlig effekt under varje
timme, redovisad per produktionsaggregat. Om den totala effekten vid
produktionen under en timme kommer att öka eller minska med mer än

100 MW skall det anges inom vilken eller vilka perioder om fem
minuter detta skall ske och vid vilket eller vilka
produktionsaggregat regleringen skall ske.

2. Uppgift om den produktionskapacitet som inte avses bli utnyttjad,
redovisad per produktionsaggregat. Därvid skall genomsnittlig effekt
och aktuell reglerförmåga under varje timme redovisas för varje
aggregat. De produktionsaggregat som har en effekt som understiger 10
MW får dock redovisas samlat.

5 § En balansansvarig skall dessutom till Svenska kraftnät ge in
uppgifter om

1. planerad elleverans från utlandet med angivande av genomsnittlig
effekt under varje timme och den utlandsförbindelse genom vilken
leveransen skall ske, och

2. planerad elleverans från annan balansansvarig inom landet med
angivande av dels avtalspart, dels genomsnittlig effekt under varje
timme.

6 § Den som är balansansvarig skall till Svenska kraftnät ge in
följande uppgifter om den totala förbrukning av el som ingår i det
egna balansansvaret.

1. Förbrukningsprognos med angivande av genomsnittlig effekt under
varje timme. Prognosen skall vara fördelad på de geografiska områden
som Svenska kraftnät för varje enskilt fall bestämmer.

2. Uppgift om hur stor del av förbrukningen som är avkopplingsbar.

7 § En balansansvarig skall dessutom till Svenska kraftnät ge in
uppgifter om

1. planerad elleverans till utlandet med angivande av genomsnittlig
effekt under varje timme och den utlandsförbindelse genom vilken
leveransen skall ske, och

2. planerad elleverans till annan balansansvarig inom landet med
angivande av dels avtalspart, dels genomsnittlig effekt under varje
timme.

8 § Uppgifter som avses i 4 – 7 §§ skall ges in dagligen till
Svenska kraftnät senast kl 16.00 och skall avse nästföljande dygn
(00.00-24.00).

Planerad ändring av ingivna uppgifter som avses i första stycket
skall omgående anmälas till Svenska kraftnät.

Rapportering under pågående drift

9 § En balansansvarig skall hålla Svenska kraftnät kontinuerligt
underrättat om effekten vid varje produktionsaggregat med en
kapacitet över 100 MW, med vilket den balansansvarige fullgör sitt
balansansvar.

Svenska kraftnät får i enskilda fall bestämma att även aggregat med
lägre kapacitet skall omfattas av bestämmelsen i första stycket.

10 § Ägaren av en utlandsförbindelse skall hålla Svenska kraftnät
kontinuerligt underrättat om effekten vid överföringen till eller
från utlandet.

11 § har upphävts genom förordning (1995:1175).

12 § har upphävts genom genom förordning (1995:1175).

13 § har upphävts genom förordning (1995:1175).

Övrig rapportering

14 § Om en innehavare av nätkoncession för linje eller
nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857) inte har
balansansvar för förbrukningen vid de anläggningar som är
anslutna till hans ledningsnät, skall han hålla Svenska
kraftnät underrättat om vem som har detta balansansvar.
Förordning (1997:864).

Undantag från rapporteringsskyldigheten

15 § Svenska kraftnät får i enskilda fall medge undantag från
föreskrifterna i 3 – 14 §§.

Rapporteringsskyldighet för Svenska kraftnät

15 a § Om Svenska kraftnät för att kunna utöva systemansvaret
vidtar betydande åtgärder för att minska andelen el från
förnybara energikällor, ska Svenska kraftnät rapportera dessa
åtgärder till Energimarknadsinspektionen. I rapporten ska det
även anges vilka avhjälpande åtgärder som Svenska kraftnät
avser att vidta för att förhindra att andelen el från
förnybara energikällor minskas mer än vad som är lämpligt.
Lag (2010:854).

Begränsning eller avbrytande av överföring av el

15 b § En order från Svenska kraftnät att begränsa eller
avbryta överföring av el till elanvändare enligt 8 kap. 2 §
ellagen (1997:857) får lämnas till en innehavare av
nätkoncession direkt eller indirekt genom en annan
nätkoncessionshavare.

När en order lämnas enligt första stycket ska Svenska kraftnät
informera Försvarsmakten och de myndigheter som enligt
regeringens beslut ska ha en tjänsteman i beredskap.
Förordning (2011:933).

15 c § Det underlag som överlämnas enligt 7 § förordningen
(2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare till lokala och regionala nätkoncessionshavare samt
till Svenska kraftnät ska, i den utsträckning systemansvaret
medger det, läggas till grund för beslut om begränsning eller
avbrytande av överföring av el enligt 8 kap. 2 § ellagen
(1997:857) och om tillkoppling när begränsningen eller
avbrottet har upphört. Roterande frånkoppling får användas vid
långvarig begränsning eller avbrytande av överföring av el.

Svenska kraftnät ska inte göra någon skillnad på
gränsöverskridande och nationella elleveranser när myndigheten
fattar beslut om begränsning eller avbrytande av överföring av
el enligt 8 kap. 2 § ellagen. Förordning (2011:933).

Bemyndiganden

16 § Svenska kraftnät får, i den mån det behövs av hänsyn till
driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, meddela
föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning samt andra
föreskrifter som angår elektriska anläggningar, anordningar
avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk
materiel eller elektriska installationer. Förordning (1997:864).

16 a § Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om hur en
begränsning eller ett avbrytande av överföring av el enligt 8
kap. 2 § andra stycket ellagen (1997:857) ska förberedas och
genomföras. Förordning (2009:291).

Överklagande

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1998:1150

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förordning (1998:1150).