Lag (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

SFS nr
1994:1818
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:811
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:237

In- och utförsel, handel m. m.

1 § För att skydda vilt levande djur- och växtarter får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer, i den mån det
behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på
området eller av andra skäl, meddela föreskrifter angående in- och
utförsel, transport, handel, förvaring, preparering och förevisning
avseende djur och växter. Föreskrifterna får också reglera
motsvarande befattning med ägg, rom eller bo eller med annan
produkt som utvunnits av djur eller växter.

Föreskrifter som avses i första stycket får, förutom annat, innefatta
förbud mot eller krav på tillstånd eller andra särskilda villkor för
sådana åtgärder som anges där.

2 § Tillstånd får inte ges till den som underlåtit att fullgöra sina
skyldigheter enligt ett tidigare meddelat tillstånd, om inte särskilda
omständigheter föranleder något annat.

Tillsyn

3 § Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som meddelats
med stöd av denna lag och av villkor som meddelats med stöd av
sådana föreskrifter skall utövas av den eller de myndigheter
som regeringen bestämmer. Detta gäller också i fråga om
tillsyn över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 338/97
av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och
växter genom kontroll av handeln med dem. Lag (1997:237).

4 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen av den som yrkesmässigt
eller annars i förvärvssyfte eller på grund av tillstånd tar sådan
befattning med djur, växter, ägg, rom, bon eller produkter som
avses i 1 §.

5 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för efterlevnaden av

1. föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag,

2. villkor som meddelats med stöd av sådana föreskrifter som
avses i 1 samt

3. rådets förordning (EG) nr 338/97.

Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Underlåter någon att fullgöra sina skyldigheter enligt
föreskrifter eller villkor som avses i första stycket eller
enligt villkor som meddelats i samband med föreläggande, får
myndigheten förordna om rättelse. Ett sådant beslut får
verkställas enligt utsökningsbalken. Verkställigheten sker på
den försumliges bekostnad. Lag (1997:237).

6 § För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt till tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen, fordon och fartyg som
används vid yrkesmässig eller annars i förvärvssyfte bedriven
verksamhet eller som omfattas av tillstånd enligt denna lag och där
göra undersökningar. Vad nu sagts gäller dock inte beträffande
bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen
enligt denna paragraf.

Avgifter

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för myndigheternas verksamhet.

Ansvar

8 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
i annat fall än som anges i 8 a § med uppsåt eller av
oaktsamhet tar sådan befattning med djur, växter, ägg, rom,
bon eller produkter av djur eller växter som strider mot en
föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § eller mot ett
villkor i beslut i enskilt fall. I ringa fall skall inte dömas
till ansvar. Lag (1997:237).

8 a § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot rådets
förordning (EG) nr 338/97 eller mot villkor i beslut i enskilt
fall som har meddelats med stöd av förordningen, såvitt avser

1. import till Sverige,

2. export och reexport från Sverige,

3. handel med artificiellt förökade växter,

4. transport och transitering, eller

5. köp, försäljning och annan kommersiell åtgärd.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1997:237).

8 b § Om ett brott enligt 8 eller 8 a § är att anse som grovt,
döms till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet
är grovt skall särskilt beaktas om gärningen avsett exemplar
av hotad, sällsynt eller värdefull art eller om den utförts
vanemässigt eller i större omfattning. Lag (1997:237).

9 § Till böter döms den som i en ansökan eller annan handling
som ges in enligt denna lag eller föreskrift som meddelats med
stöd av lagen eller enligt rådets förordning (EG) nr 338/97,
med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att lämna en uppgift
eller lämnar en oriktig uppgift om förhållanden av betydelse
för tillstånd eller tillsyn. Lag (1997:237).

9 a § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1960:418) om
straff för varusmuggling. Lag (1997:237).

10 § Den som inte rättat sig efter ett vitesföreläggande enligt 5 §
eller som överträtt ett vitesförbud enligt samma paragraf får inte
dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.

Förverkande

11 § Om någon har begått brott som avses i 8, 8 a eller 8 b §,
skall egendom som nämns i 1 § och som gärningsmannen tagit
befattning med, förklaras förverkad, om det inte är uppenbart
oskäligt. Lag (1997:237).

I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis
förklaras förverkat. Lag (1997:237).

12 § Fortskaffningsmedel och andra hjälpmedel som har använts
eller medförts vid brott som avses i 8, 8 a eller 8 b § får
förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott
eller om det annars finns särskilda skäl.

I stället för hjälpmedlet kan dess värde helt eller delvis
förklaras förverkat. Lag (1997:237).

Tystnadsplikt

13 § Den som har tagit befattning med ärende som avses i denna lag
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid fått veta om
någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Överklagande

14 § En myndighets beslut i särskilda fall enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut om
meddelande av föreskrifter med stöd av ett bemyndigande enligt
denna lag meddelas av regeringen.

Övergångsbestämmelser

1994:1818

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd, medgivande eller liknande
som fattats enligt 37 och 38 § jaktlagen (1987:259) skall anses
meddelat med stöd av motsvarande bestämmelse i denna lag, om
inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
förordnar annat.