Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

SFS nr
1994:1830
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1380

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning har till syfte att

1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer
in i landet och får ytterligare spridning här,

2. förhindra en inplantering av utländska djurarter som är skadlig
för landets fauna,

3. tillgodose djurskyddsintresset.

Sådan förflyttning av djur från Finland eller Norge som föranleds
av renskötseln och sker enligt internationella överenskommelser
räknas inte som införsel.

1 a § Statens jordbruksverk ska utföra de uppgifter som

1. en medlemsstat har enligt artiklarna 5.3, 5.4, 24.1, 27,
34.3, 34.4, 37.1 och 37.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om
förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om
upphävande av förordning (EG) nr 998/2003, och

2. en behörig myndighet har enligt förordning (EU) nr
576/2013 om inte annat följer av 10 §. Förordning (2014:1380).

1 b § Jordbruksverket får meddela tillstånd för
förflyttningar i enlighet med undantagsbestämmelserna i
artiklarna 7.1, 10.3, 11.1 och 32.1 i förordning (EU) nr
576/2013. Förordning (2014:1380).

Officiell veterinär

2 § Jordbruksverket får förordna officiell veterinär att utföra
kontroller av djur och vissa andra varor.

Jordbruksverkets befogenhet att besluta i enskilda fall enligt
förordningen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd
av förordningen får verket helt eller delvis överlåta på
officiell veterinär. Förordning (2004:682).

Införseltillstånd och införselförbud

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på
särskilt tillstånd och om andra villkor för införsel av djur,
produkter av djur, sjukdomsalstrande organismer, hö, halm och
annat material som används vid hantering av djur.

Verket får vidare meddela föreskrifter om införselförbud för
sådana djur och produkter av djur som för att hindra spridning
av smittsamma djursjukdomar inte får förflyttas enligt
särskilda beslut meddelade av Europeiska unionen.

Verket får också meddela föreskrifter om
registreringsskyldighet för den som för in djur och
djurprodukter i landet.

Innan Jordbruksverket fattar beslut i ett ärende om tillstånd
att föra in djur för utplantering ska verket höra

1. Havs- och vattenmyndigheten, om ärendet gäller fisk,
fiskrom, blötdjur, kräftdjur och andra akvatiska djurslag
eller ägg från sådana djurslag, och

2. Naturvårdsverket, om ärendet gäller andra djurslag eller
ägg än sådana som avses i 1. Förordning (2011:647).

4 § Införsel av djur och produkter av djur från ett land utanför
Europeiska unionen är inte tillåten om djuren eller
djurprodukterna

1. kommer från ett område från vilket införsel inte får ske till
Europeiska unionen,

2. omfattas av ett införselförbud enligt särskilt beslut inom
Europeiska unionen,

3. transporten inte uppfyller svenska djurskyddsbestämmelser.

Införselkontroll

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontrollen
skall genomföras vid införsel av djur och varor.

6 § Införsel från land utanför Europeiska unionen av djur eller
varor som avses i 3 § första stycket får ske endast på de platser som
Jordbruksverket föreskriver.

7 § Vid införsel från land utanför Europeiska unionen av levande
djur får djuren inte lastas ur utan medgivande av en officiell
veterinär.

8 § Om gods måste lastas ur på annan plats eller på annat
sätt än som föreskrivs i förordningen eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av förordningen, ska Tullverket eller
Polismyndigheten begära besked hos en officiell veterinär om
vilka åtgärder som ska vidtas i avvaktan på Jordbruksverkets
beslut om vad man ska göra med godset. Om det är nödvändigt
ska veterinären besikta platsen. Förordning (2014:1235).

9 § Vid införsel från land inom Europeiska unionen av djur och
produkter av djur får en transport stoppas under färd till
destinationsorten om

1. det finns särskild anledning att misstänka förekomst av smittsam
sjukdom,

2. det finns anledning att misstänka att djuret eller djurprodukten
på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur,

3. medföljande dokument är ofullständiga, felaktiga eller saknas
helt, eller

4. de villkor som gäller för införsel till landet inte är uppfyllda.

10 § Tullverket ska övervaka att införsel sker enligt denna
förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av
denna förordning samt enligt förordning (EU) nr 576/2013.

Tullverket ska utföra de uppgifter som

1. en medlemsstat har enligt artikel 33.1 i förordning (EU)
nr 576/2013, och

2. en behörig myndighet har enligt artiklarna 33.2 och 34.1 i
förordning (EU) nr 576/2013. Förordning (2014:1380).

Åtgärder vid vägrad införsel

11 § Om införsel inte är tillåten på grund av meddelade förbud eller
därför att villkoren för införseln inte är uppfyllda, skall
Jordbruksverket bestämma vad som skall göras med godset. Till dess
Jordbruksverket meddelat sitt beslut får godset inte lossas eller
lämnas ut. I avvaktan på Jordbruksverkets beslut får officiell
veterinär bestämma hur levande djur skall tas om hand.
Förordning (1996:223).

12 § Om det är nödvändigt för att förebygga djursjukdom, får
Jordbruksverket i fråga om varor som avses i 3 § första stycket och i
fråga om levande växter, potatis, rotfrukter, utsädesvaror,
vegetabiliska fodermedel och spånadsämnen meddela föreskrifter
om desinfektion av varor, emballage, förvaringskärl och
transportmedel.

13 § I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får
föras in i landet gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor m. m., om inte något annat
följer av förordningen eller föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten
att hantera oförtullade varor.

Karantän

14 § Om djur skall hållas i karantän skall det ske på
karantänsanstalter som är godkända av Jordbruksverket och som
står under tillsyn av en av verket förordnad officiell
veterinär.

Ansökan om godkännande av karantänsanstalt skall, med
beskrivning och plan över anstaltens byggnader och inredning,
sändas in till länsstyrelsen, som med eget yttrande överlämnar
handlingarna till verket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om anstaltens skötsel
samt villkor i övrigt för att hålla djur i karantän.
Förordning (2004:682).

15 § En officiell veterinär som har tillsyn över en karantänsanstalt
skall pröva om det finns hinder mot att ett djur förs in i
karantänsanstalten med hänsyn till risken för överföring av smitta
mellan djuret och djuren i anstalten.

Om det kommer fram någon omständighet som tyder på att ett djur
som hålls i karantän har en smittsam sjukdom, skall
Jordbruksverket besluta vad som skall ske med djuret och övriga
djur i karantänsanstalten.

Avgifter m. m.

16 § Jordbruksverket kan meddela föreskrifter med stöd av
förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär
yrkesutövning om ersättning för besiktning eller annan
förrättning som utförs enligt denna förordning eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.

Kostnader för åtgärder enligt förordningen eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller
enligt förordning (EU) nr 576/2013 ska betalas av den som
vill föra in djur eller produkter av djur i landet eller av
den som äger eller ansvarar för transportmedel som används
vid införseln.

Kostnaden för stickprovskontroll ska betalas av statsmedel.
Förordning (2014:1380).

17 § Om ett djur avlivas till följd av bestämmelser i förordningen
eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, lämnas
inte någon ersättning av statsmedel för djurets värde.

18 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter
för

1. registrering och tillstånd enligt 3 § denna förordning
eller enligt förordning (EU) nr 576/2013, och

2. tillhandahållande av pass som avses i förordning (EU) nr
576/2013. Förordning (2014:1380).

18 a § Har upphävts genom förordning (2014:1380).

Överklagande

19 § En officiell veterinärs beslut enligt denna
förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd
av förordningen får överklagas till Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart om inte
något annat bestäms. Detsamma gäller beslut enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och
beslut enligt förordning (EU) nr 576/2013.
Förordning (2014:1380).

Ansvarsbestämmelser m. m.

20 § Bestämmelser om påföljd för olovlig införsel av djur eller
produkter av djur och för försök därtill finns i lagen
(2000:1275) om straff för smuggling. I fråga om beslagtaget
gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket
efter anmälan av Tullverket anser nödvändiga.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en
föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning döms
till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om
straff för varusmuggling. Förordning (2000:1275).

21 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen får
beslutas av Jordbruksverket. Om det då uppkommer någon fråga
som berör en annan myndighet, skall Jordbruksverket samråda
med den myndigheten.

Övergångsbestämmelser

1994:1830

Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i
kraft.

Genom förordningen upphävs veterinära införselkungörelsen
(1958:551).

I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.