Förordning (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

SFS nr
1994:1832
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1562
Upphävd
1997-01-01

1 § Statligt stöd lämnas i mån av tillgång på medel till företag som
tillhandahåller avbytartjänster inom jordbruket och som har godkänts
av Statens jordbruksverk.

Stöd kan lämnas i form av startbidrag och bidrag till verksamheten.
Startbidraget skall användas till kostnader för administration.
Förordning (1995:554).

2 § För att ett företag skall godkännas krävs att företaget
tillhandahåller avbytare motsvarande minst tre heltidstjänster och
att minst 20 jordbrukare abonnerar på företagets avbytartjänster.

För nystartade företag gäller i stället, såvitt avser det första
verksamhetsåret, att företaget tillhandahåller avbytare motsvarande
minst två heltidstjänster och att minst 15 jordbrukare abonnerar på
företagets avbytartjänster. Förordning (1995:554).

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka
avbytartjänster som är stödberättigade.

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om stödbeloppens
storlek. Förhöjt stödbelopp skall bestämmas för företag som genom sin
länstäckande verksamhet kan erbjuda avbytartjänster även i glesbygd.
Förordning (1995:554).

5 § Avbytare skall ha den utbildning eller de kunskaper i övrigt som
Jordbruksverket föreskriver.

6 § Som villkor för stöd gäller att Jordbruksverket får genomföra
den kontroll av stödtagaren som behövs.

7 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
Jordbruksverket.

8 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt
föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

9 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd
till avbytarverksamheten.

I föreskrifterna får verket ange vilka villkor som skall vara
uppfyllda med avseende på företagets juridiska form, drift och
räkenskaper. Förordning (1995:554).

Övergångsbestämmelser

1996:1562

Förordningen gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid
före ikraftträdandet.