Förordning (1994:1837) om ungdomsintroduktion

SFS nr
1994:1837
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:711
Upphävd
1995-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om praktik för
ungdomar i form av arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning
som följs av minst sex månaders anställning
(ungdomsintroduktion).

2 § Bestämmelser om ungdomsintroduktion finns också i lagen
(1994:1835) om praktik för ungdomar i ungdomsintroduktion.

3 § Benämningen arbetshandikappad har i denna förordning
samma innebörd som motsvarande benämning i 3 § förordningen
(1991:333) om lönebidrag.

Villkor för ungdomsintroduktion

4 § Arbetslösa ungdomar får anvisas ungdomsintroduktion från och
med den 1 juli det år de fyller 20 år. Praktiktiden skall ha fullgjorts
innan de fyller 25 år.

5 § En förutsättning för en sådan anvisning är att de arbetslösa
ungdomarna inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden
eller sysselsättas genom någon annan lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

6 § Om arbetsförmedlingen bedömer det som nödvändigt, skall en
ung arbetslös förbereda sig för arbete genom att delta i

1. en kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker
arbete, eller

2. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning.

Ett sådant deltagande är då ett villkor för att han eller hon skall
anvisas ungdomsintroduktion.

7 § Praktiktiden får vara i högst fyra månader. Den skall följas av
anställning i minst sex månader.

Om det finns särskilda skäl för det kan kravet på anställning
frångås i fråga om arbetshandikappade ungdomar samt
utomnordiska ungdomar.

8 § För arbetshandikappade gäller inte begränsningen av
praktiktidens längd i 7 §. Tiden får förlängas i den omfattning som
länsarbetsnämnden i varje enskilt fall bedömer vara lämplig.

Anvisning av platser för ungdomsintroduktion

9 § Länsarbetsnämnden skall söka träffa överenskommelser med
arbetsgivare om att dessa skall ta emot ungdomar på platser för
ungdomsintroduktion.

En förutsättning för en överenskommelse är att arbetsgivaren

— bedöms kunna följa en utvecklingsplan enligt 12 §,

— lovar att för samma tid som praktiken avser inte lämna ersättning
till praktikanten, samt

— förbinder sig att — om så krävs enligt 7 § — anställa praktikanten
under minst sex månader efter praktiktidens utgång.

10 § Innan länsarbetsnämnden första gången anvisar någon till
ungdomsintroduktion på en arbetsplats, skall nämnden ge den
sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling
med arbetsgivaren tillfälle att yttra sig.

11 § En anvisad plats för ungdomsintroduktion skall omfatta
verksamhet på heltid. Om det finns särskilda skäl får den dock
omfatta verksamhet på deltid.

Individuell utvecklingsplan

12 § Innan länsarbetsnämnden anvisar en plats för
ungdomsintroduktion skall nämnden ha upprättat en individuell
utvecklingsplan. Planen skall säkerställa att den unge under
praktiktiden ges behövlig inskolning, handledning och praktisk
yrkesutbildning. Den skall upprättas i samråd med den unge och
med den arbetsgivare hos vilken ungdomsintroduktionen skall
fullgöras.

Återkallande av anvisning

13 § Länsarbetsnämnden skall under praktiktiden återkalla
anvisningen, om

1. den unge under praktiktiden utför förvärvsarbete som inte
enbart är tillfälligt eller av obetydlig omfattning,

2. arbetsgivaren eller den unge inte följer den utvecklingsplan som
har upprättats enligt 12 §,

3. den unge under praktiktiden tar emot ersättning som brukar
lämnas i en anställning för samma tid som avses med praktiken,
eller

4. den unge gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet under
praktiktiden.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

14 § Under praktiktiden har den unge rätt till utbildningsbidrag i
form av dagpenning. Dagpenningen beräknas enligt 20–22 §§
förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.

Arbetshandikappade ungdomar har efter tolv månaders praktik rätt
till en dagpenning om lägst 475 kronor. Såsom praktik räknas i
detta hänseende också tid då den arbetshandikappade haft en
särskild inskolningsplats enligt den upphävda lagen (1989:425) om
särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare eller
ungdomspraktik.

15 § Länsarbetsnämndens anvisning av ungdomar till platser för
ungdomsintroduktion innebär att nämnden har beslutat att
ungdomarna har rätt till utbildningsbidrag under praktiktiden. Den
allmänna försäkringskassan beräknar bidragets storlek och betalar
ut bidraget.

16 § Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden lämna
ersättning för resekostnader med ett skäligt belopp till den unge
under praktiktiden.

Återbetalningsskyldighet

17 § På utbildningsbidrag enligt denna förordning skall tillämpas
bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 22 § förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vad
som där sägs om länsarbetsnämnd skall dock i stället gälla allmän
försäkringskassa.

Överklagande

18 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning av
en plats för ungdomsintroduktion får överklagas av den som har
anvisats platsen. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte
överklagas.

19 § I fråga om ett ärende som i första instans avgörs av en allmän
försäkringskassa tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Bestämmelser i annan förordning

20 § I fråga om den som fullgör sådan praktik som ingår i
ungdomsintroduktion enligt denna förordning tillämpas följande
bestämmelser i förordningen (1987:406) om
arbetsmarknadsutbildning, nämligen

— 30 § första stycket 1–4, 6 och 7, andra stycket första och tredje
meningarna samt tredje–femte stycket om utbildningsbidrag vid
ledighet och om beviljande av ledighet,

— 31 och 32 §§ samt 33 § första stycket 1 om samordning med andra
förmåner m. m., och

— 42 § andra stycket om vad som gäller vid arbetskonflikter.

Bemyndigande

21 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Om en
åtgärd skall vidtas av de allmänna försäkringskassorna, meddelas
dock föreskrifterna av Riksförsäkringsverket efter samråd med
Arbetsmarknadsstyrelsen.