Lag (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar

SFS nr
1994:1852
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1290
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:776

1 § I stället för vad som anges i 10 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt angående beräkning av statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomst skall vid 1996–1999 års taxeringar statlig
inkomstskatt för fysiska personer och dödsbon beräknas enligt
denna lag.

2 § För fysiska personer beräknas statlig inkomstskatt på
förvärvsinkomst enligt följande.

Skatt på förvärvsinkomst utgör 200 kronor samt 25 procent av
den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en skiktgräns som vid 1999 års taxering uppgår till
213 100 kronor. Lag (1997:776).

3 § För dödsbon beräknas skatten på förvärvsinkomst enligt 2 § med
följande undantag.

Från och med beskattningsåret efter det kalenderår dödsfallet
inträffade tas det i 2 § angivna beloppet på 200 kronor ut bara om
den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger ett belopp som
motsvarar grundavdrag enligt 48 § 2 mom. kommunalskattelagen
(1928:370). Från och med det fjärde beskattningsåret efter det
kalenderår dödsfallet inträffade utgör skatten på förvärvsinkomst 25
procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Om den
beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger ett belopp motsvarande
grundavdrag enligt 48 § 2 mom. kommunalskattelagen tas dessutom 200
kronor ut. Lag (1996:692).

Övergångsbestämmelser

1994:1852

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om skattskyldig med inkomst av
näringsverksamhet i vilken ingår förvärvskälla som har givit
överskott och för vilken beskattningsåret har börjat före den 3
november 1994.

1995:654

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången
vid 1997 års taxering.

1996:692

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången
vid 1998 års taxering.

1996:1170

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om skattskyldig med inkomst av
näringsverksamhet i vilken ingår förvärvskälla som har givit
överskott och för vilken beskattningsåret har börjat före den 21
september 1996.

1997:776

Denna lag träder i kraft den 15 november 1997 och tillämpas vid
1999 års taxering.

1999:1290

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 1996-1999 års taxeringar.