Förordning (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

SFS nr
1994:189
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1994-04-14

Utlänningar som före den 1 januari 1993 här i landet gjort ansökan
om asyl som inte slutligt prövats och som fortfarande befinner sig i
landet får beviljas uppehållstillstånd, om särskilda skäl inte talar
mot det, och om ansökan avser barn som den 1 januari 1993 var
under 18 år eller gäller en familj med barn som vid denna tid var
under 18 år.