Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

SFS nr
1994:1920
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:178

1 § Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska
betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän
löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller
för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

I underlaget enligt första stycket ska dock inte ingå
ersättning till sådana personer som avses i 2 kap. 27 § eller
28 § första stycket socialavgiftslagen. Lag (2015:178).

2 § Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska
betala egenavgifter ska för varje år betala allmän
löneavgift. Löneavgiften beräknas på det underlag som gäller
för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.

Första stycket gäller inte den som bara ska betala
ålderspensionsavgift enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första
stycket eller 16 § socialavgiftslagen. Lag (2015:178).

3 § Allmän löneavgift tas ut med 10,15 procent av underlaget
och tillfaller staten.

För dem som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år tas
löneavgiften ut med en fjärdedel av procenttalet och anges
med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.
Lag (2015:178).

4 § I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4
kap. socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2001:1237).

5 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt
gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.
Lag (2003:547).

6 § Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna
löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i
vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).
Lag (2007:285).

Övergångsbestämmelser

1994:1920

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas

1. på lön eller annan ersättning som betalas ut efter utgången av år
1994,

2. på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års
taxering eller senare. Omfattar beskattningsår tid såväl före som
efter utgången av år 1994, skall — om den skattskyldige inte visar
annat — så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan
den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

1996:1067

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön i pengar eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
På lön i pengar eller annan ersättning som betalas ut under år 1997
skall allmän löneavgift tas ut med 2,60 procent.

3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som
uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som
uppbärs under år 1997 är den allmänna löneavgiften 2,60 procent.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången
av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om
beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år
1997.

1997:939

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning
enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998.

3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

1998:700

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari
1999.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs från och med den 1 januari 1999. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

1999:966

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari
2000.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs från och med den 1 januari 2000. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2000:995

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser i 1 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga
om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser i 2 och 4 §§ gäller fortfarande i fråga
om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om
beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av
år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan
den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och
hela beskattningsåret.

2000:1005

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari
2001.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs från och med den 1 januari 2001. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2000
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2002:974

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari
2003.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs från och med den 1 januari 2003. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2003:547

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 §
förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen
(1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

2003:822

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari
2004.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs från och med den 1 januari 2004. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2003
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 2003 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2004:1057

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari
2005.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs från och med den 1 januari 2005. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2005:828

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari
2006.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs från och med den 1 januari 2006. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2007:285

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 juni 2007. På
lön eller annan ersättning som betalas ut under perioden den 1
juli 2007 till och med den 31 december 2007 skall dock
procenttalet enligt 3 § andra stycket vara 3,60 i stället för
2,20.

3. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas också på inkomst
enligt 2 § som uppbärs efter den 30 juni 2007. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet
skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2007:967

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december
2007.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska,
om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2008:1267

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december
2008.

3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs efter den 31 december 2008. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska,
om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2009:1159

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan
ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december
2009.

3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 §
som uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar
beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet
ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den
del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2010:1828

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 §
som betalats ut efter den 31 december 2010.

3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs
efter den 31 december 2010. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den
avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret. Lag (2010:1828).

2011:1281

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 §
som betalats ut efter den 31 december 2011.

3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs
efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den
avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
den 31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den
del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2012:756

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 §
som betalats ut efter den 31 december 2012.

3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs
efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den
avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.

2014:1466

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas
fortfarande på lön eller annan ersättning enligt 1 § som
betalas ut före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen tillämpas
fortfarande på inkomst enligt 2 § som uppbärs före
ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången
av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska,
om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter
utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som
svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret
som infaller under respektive tid och hela
beskattningsåret.

2015:178

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas på lön eller
annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 april
2015.

3. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas också på
inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 april 2015.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter
ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat,
så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna
tid och hela beskattningsåret.