Förordning (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

SFS nr
1994:1966
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1451

1 § I denna förordning regleras omföring mellan vissa
inkomsttitlar på statsbudgeten beträffande allmän
pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift samt överföring av sådana avgifter till Allmänna
pensionsfonden.

Med restförda avgifter menas av Skatteverket beslutad
nedsättning av avgifter på grund av skuldsanering, ackord och
företagsrekonstruktion samt restförda avgifter minskade med
indrivna avgifter. Förordning (2003:976).

2 § Pensionsmyndigheten ska omföra den allmänna
pensionsavgiften. Förordning (2009:1183).

3 § Omföring av pensionsavgiften skall ske från inkomsttiteln
fysiska personers inkomstskatt till inkomsttiteln allmän
pensionsavgift.

4 § Har upphävts genom förordning (1997:1002).

5 § Pensionsmyndigheten ska under månaderna februari till och
med december under beskattningsåret omföra en tolftedel av
det i januari månad under beskattningsåret preliminärt
beräknade omföringsbeloppet avseende hela beskattningsåret.

Omföringsbeloppet under januari månad året efter
beskattningsåret ska utgöras av skillnaden mellan det i
december månad preliminärt beräknade omföringsbeloppet
avseende hela beskattningsåret och summan av de under
beskattningsåret tidigare omförda preliminära beloppen.

Regeringskansliet ska i januari och december månad under
beskattningsåret lämna Pensionsmyndigheten uppgift om de
preliminära omföringsbelopp som avses i första och andra
styckena. Förordning (2011:1451).

6 § Skatteverket ska i december månad året efter
beskattningsåret lämna Pensionsmyndigheten uppgift om dels
den debiterade allmänna pensionsavgiften avseende
beskattningsåret, dels under samma år beräknade restförda
avgifter. Skatteverket ska i december månad även lämna
uppgift om det belopp varmed tidigare debiterade avgifter
ändrats efter omprövning. Förordning (2011:1451).

7 § Skillnaden mellan preliminärt omfört belopp för ett
beskattningsår och debiterad avgift för samma beskattningsår
ska regleras senast i februari månad andra året efter
beskattningsåret. Avgift som ändrats efter omprövning
regleras i februari månad året efter det att uppgift om
ändringsbelopp lämnats. Förordning (2011:1451).

8 § Överföring av allmän pensionsavgift till Första–Fjärde
AP-fonderna, enligt 6 § lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift, ska avse debiterad avgift minskad med
beräknade restförda avgifter. Skillnaden mellan till Första–
Fjärde AP-fonderna preliminärt överförd avgift för ett
beskattningsår och debiterad avgift för samma beskattningsår
minskad med under samma år beräknade restförda avgifter ska
regleras senast i februari månad andra året efter
beskattningsåret. Förordning (2011:1451).

Övergångsbestämmelser

1994:1966

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas
första gången på avgifter som skall uppbäras uppbördsmånaden
februari 1995.

2. Förordningen (1994:752) om omföring av vissa allmänna
avgifter skall upphöra att gälla vid utgången av uppbördsmånaden
januari 1995. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
för avgifter som belöper på tid före utgången av år 1994.

1997:1002

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 och
tillämpas första gången på avgifter som skall uppbäras under
februari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
avgifter som belöper på tid före utgången av år 1997.

2009:1183

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och
tillämpas första gången på avgifter som avser inkomståret
2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
avgifter som avser inkomstår före 2010.

2011:1451

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Förordningen tillämpas första gången på avgifter som avser
det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.