Förordning (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder

SFS nr
1994:1994
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1171
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1384

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas extra statligt stöd till ägare av
bostadshus för förbättringsåtgärder i eller i anslutning till bostäder
för permanent bruk. Stöd lämnas i form av engångsbidrag.

1 a § Bidrag lämnas i den utsträckning det finns medel inom en ram
om 1 500 000 000 kronor. Boverket svarar för fördelningen av ramen på
län. Förordning (1995:988).

2 § I fråga om hyres- och bostadsrättshus lämnas bidrag för följande
åtgärder:

1. För ombyggnadsåtgärder, inklusive tillgänglighetsskapande
åtgärder, som avses i förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention med tillhörande föreskrifter som
utfärdats av Boverket.

2. För underhålls- och reparationsåtgärder som avses i
förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus med tillhörande föreskrifter som utfärdats av Boverket.

I fråga om egnahem lämnas bidrag för sådana ombyggnadsåtgärder
som avses i första stycket 1 samt för underhålls- och
reparationsåtgärder.

3 § Om huset innehåller både bostäder och andra utrymmen lämnas
bidrag bara till den del åtgärderna avser bostäder.

Förutsättningar för bidrag

4 § För bidrag krävs att projektet påbörjas under tiden den 1
januari–30 september 1995 och slutförs senast den 31 december
1996.

Ett projekt skall anses påbörjat respektive avslutat då de egentliga
byggnadsarbetena påbörjas respektive avslutas. Boverket får
meddela närmare föreskrifter om när de egentliga
byggnadsarbetena skall anses påbörjade respektive avslutade för
olika typer av projekt.

5 § I fråga om underhålls- och reparationsåtgärder i eller i
anslutning till hyres- och bostadsrättshus krävs för bidrag att
sökanden avstår från eventuellt stöd enligt förordningen (1983:974)
om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

6 § För bidrag tillämpas i övrigt bestämmelserna i förordningen
(1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention med tillhörande
föreskrifter av Boverket när det gäller krav och villkor i fråga om

— vad som utgör bostäder, hyres- och bostadsrättshus och egnahem
(2 §),

— bostädernas användningssätt (4 §),

— bygglov (6 §) samt

— beträffande ombyggnadsåtgärder, bostädernas utrymmes- och
utrustningsstandard (5 §).

Bidragsunderlag

7 § Bidrag för åtgärder i eller i anslutning till hyres- och
bostadsrättshus beräknas på grundval av det bidragsunderlag som
beroende på åtgärd följer av bestämmelserna i

— 11 och 11 a §§ förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention med tillhörande föreskrifter av
Boverket eller

— 13 § andra stycket förordningen (1983:974) om statligt räntestöd
vid förbättring av bostadshus med tillhörande föreskrifter av
Boverket.

8 § Underlaget för bidrag till åtgärder i eller i anslutning till
egnahem är utgifter för ombyggnad, underhåll och reparation
(byggnadsarbete). Som byggnadsarbete räknas inte åtgärder som
enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller
rengöring.

I underlaget enligt första stycket inräknas inte utgifter för material
och utrustning. Inte heller inräknas värdet av husägarens eget
arbete.

Endast styrkta utgifter för åtgärden får inräknas. Boverket får
meddela närmare föreskrifter om hur utgifter skall styrkas.

Bidragets storlek

9 § Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar 15 procent av det
bidragsunderlag som beräknats enligt 7 eller 8 §. Bidrag lämnas
dock endast om bidragsbeloppet för stödberättigade åtgärder
uppgår till minst 1 000 kronor.

Förfarandet i bidragsärenden m. m.

10 § Ärenden om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna.

Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela
föreskrifter i de avseenden som anges i denna förordning. Verket
sköter även utbetalning av bidrag.

Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag.

11 § Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där
fastigheten som avses med ansökan är belägen. Ansökan skall ha kommit
in till länsstyrelsen

–i fråga om hyres- och bostadsrättshus senast den 29 februari 1996
och

–i fråga om egnahem senast den 28 februari 1997.

Ansökan skall göras på formulär som föreskrivs av Boverket.

Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga
utredning som skall bifogas ansökan. Förordning (1995:1384).

11 a § har upphävts genom förordning (1995:1384).

12 § Bidrag betalas ut sedan projektet slutförts, om projektet när
det är färdigt uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt denna
förordning.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för
utbetalning av bidrag.

13 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt
eller delvis, om den som sökt eller tagit emot bidraget genom
oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp.

Överklagande

14 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1995:988

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

2. Den i 1 a § angivna ramen omfattar även bidrag som beviljats före
ikraftträdandet.