Förordning (1994:1999) med bemyndigande för SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag och Venantius Aktiebolag att besluta i ärenden om bostadslån m.m.

SFS nr
1994:1999
Departement/myndighet
Finansdepartementet BO
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1182
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:910

1 § SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag
skall, när det gäller räntebärande lån och lånedelar, i stället för
länsbostadsnämnden besluta i låneärenden enligt de författningar som
anges i bilagan till denna förordning. Förordning (1995:910).

2 § har upphävts genom förordning (1995:910).

3 § Vid fullgörandet av sina förvaltningsuppgifter skall bolagen
tillämpa förfarandebestämmelserna i de i bilagan till denna
förordning angivna författningarna samt i förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag.
Förordning (1995:910).

4 § Bolagens beslut om fastställande av räntesats och
ränteskillnadsersättning får inte överklagas. Andra beslut får
överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (1995:910).

Bilaga

1. Kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån och
motsvarande äldre bestämmelser
2. Kungörelsen (1948:566) angående statslån till kollektiva
tvätterier
3. Kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus och motsvarande äldre bestämmelser
4. Kungörelsen (1956:334) angående statslån till kollektiva
tvätterier m. m.
5. Kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m. m.
6. Kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m. m.
7. Kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna
samlingslokaler m. m.
8. Kungörelsen (1959:371) om lån från lånefonden för inventarier i
studentbostäder
9. Bostadslånekungörelsen (1962:537)
10. Kungörelsen (1962:538) om förbättringslån
11. Tomträttslånekungörelsen (1965:905)
12. Bostadslånekungörelsen (1967:552)
13. Räntelånekungörelsen (1967:553)
14. Kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun
15. Kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för
outhyrda lägenheter
16. Kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler
17. Kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus
18. Kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse
19. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)
20. Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av
egnahemsfastighet i vissa fall
21. Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
22. Förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m. m.
23. Förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa
bostadshus
24. Förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.
25. Förbättringslåneförordningen (1980:261)
26. Förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder
i bostadshus
27. Förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder
i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.
28. Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av
bostadsfastigheter för permanent bruk
29. Förordningen (1982:541 ) om lån till grundavgiften vid
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
30. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder
i bostadshus
31. Förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m. m. till
särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
32. Förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
33. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter
som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)
34. Förordningen (1985:352) om lån m. m. för
gatukostnadsersättning i vissa fall
35. Förordningen (1985:463) om lån m. m. till särskilda åtgärder i
bostadsområden med outhyrda lägenheter
36. Nybyggnadslåneförordningen för bostäder (l986: 692)
37. Ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693)
38. Förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp
av egnahem
39. Förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som
beviljats för anordnande av studentbostäder

Övergångsbestämmelser

1996:1182

en upphävda förordningen gäller fortfarande vid beslut i sådana
frågor som rör tidigare lämnade lån som har väckts hos SBAB, Statens
Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag före den 1 januari
1997 och i ärenden där bostadslån har beviljats före utgången av år
1991 men inte betalats ut före den 1 januari 1997.