Mervärdesskattelag (1994:200)

SFS nr
1994:200
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:221

FÖRSTA AVDELNINGEN

Materiella bestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster
som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i
denna egenskap,

2. vid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är
lös egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är
skattepliktig.

Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som
utgör unionsinternt förvärv anges i 2 a kap. Huruvida
skatteplikt föreligger för en omsättning, ett unionsinternt
förvärv eller import anges i 3 kap. Vad som avses med
beskattningsbar person anges i 4 kap. I vilka fall en
omsättning anses ha gjorts inom landet anges i 5 kap.

Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller
liknande handling betecknats som mervärdesskatt, även om
beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt denna lag.
Lag (2013:368).

2 § Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om
inte annat följer av 1 a–4 e: den som omsätter varan eller
tjänsten,

1 a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster som ska redovisas enligt bestämmelser
som motsvarar den särskilda ordningen i artiklarna 369a–369k
i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett
gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt
direktiv 2008/8/EG, om den som omsätter tjänsten är en sådan
grupp av personer som i ett annat EU-land anses som en enda
beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp):
mervärdesskattegruppen,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana
tjänster som avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten
är en utländsk beskattningsbar person: den som förvärvar
tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person,

– en juridisk person som inte är en beskattningsbar person
men är registrerad till mervärdesskatt här, eller

– en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar
person om inte 4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana
varor som avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter
varan är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren
är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar
varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i
3 kap. 30 b § första stycket: den till vilken omsättningen
görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan
beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade
till mervärdesskatt här, av guldmaterial eller halvfärdiga
produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av
investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig
enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av
sådana tjänster som avses i andra stycket, om skattskyldighet
inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf: den
som förvärvar tjänsten, om denne är

– en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast
tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

– en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en
beskattningsbar person som avses i första strecksatsen sådana
tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara
eller av tjänst med anknytning till fastighet som avses i 5
kap. 8 §, utom fastighetstjänst som avses i 4 b i denna
paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den
som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk
beskattningsbar person och förvärvaren är registrerad till
mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten,
om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan
beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade
till mervärdesskatt här, om skattskyldighet inte föreligger
enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter
för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13
oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för
växthusgaser inom gemenskapen vilka kan överlåtas enligt
artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som
verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet:
den som förvärvar tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan
beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade
till mervärdesskatt här av sådana varor som avses i tredje
stycket: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den
som förvärvar varan, och

6. för import av varor

a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av
importen: den som är skyldig att betala tullen, om inte annat
följer av d,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska
förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som
skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit
tullbelagd, om inte annat följer av d,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen
uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit
belagd med tull, i ett annat EU-land till följd av att ett
sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket
tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet, om
inte annat följer av e,

d) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala
tullen enligt a eller b är ett ombud och Skatteverket är
beskattningsmyndighet: den för vars räkning ombudet handlar,

e) om innehavaren av tillståndet enligt c är ett ombud och
Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räkning
ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller

1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller
anläggning som kan hänföras till

– mark- och grundarbeten,

– bygg- och anläggningsarbeten,

– bygginstallationer,

– slutbehandling av byggnader, eller

– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

2. byggstädning, och

3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses
i 1 och 2.

Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till
följande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av
järn eller stål (KN-nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),

3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),

4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),

5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),

6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),

7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),

8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar
med 8101–8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom
landet av en beskattningsbar person som har ett fast
etableringsställe här ska den beskattningsbara personen vid
tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk
beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan
av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG)
nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma
som gemenskapsvara i den förordningen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig
finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap. Lag (2014:941).

2 a § Skattskyldighet föreligger inte för en upphovsman eller
dennes dödsbo för omsättning av sådana konstverk som avses i
9 a kap. 5 §, om

1. konstverket vid omsättningen ägs av upphovsmannen eller
dennes dödsbo, och

2. beskattningsunderlagen för beskattningsåret sammanlagt
understiger 300 000 kronor. Lag (1995:700).

2 b § På begäran av den som enligt 2 a § inte är skattskyldig
skall Skatteverket besluta att skattskyldighet skall
föreligga oavsett beskattningsunderlagens storlek.
Skatteverkets beslut gäller till utgången av det andra
året efter det år under vilket beslutet fattades.
Lag (2003:659).

2 c § Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt finns i lagen
(2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta
vägförbindelsen över Öresund. Lag (2000:143).

2 d § En utländsk beskattningsbar person som begär det har
rätt att bli skattskyldig för omsättning som annars
förvärvaren skulle ha varit skattskyldig för enligt 2 §
första stycket 4 c. Den utländska beskattningsbara personens
skattskyldighet ska därvid gälla för all sådan omsättning
inom landet.

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom
landet av en beskattningsbar person som har ett fast
etableringsställe här ska den beskattningsbara personen vid
tillämpningen av första stycket likställas med en utländsk
beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan
av det svenska etableringsstället. Lag (2013:368).

Skyldighet att betala felaktigt debiterad mervärdesskatt

2 e § Den som anger ett sådant belopp som avses i 1 § tredje
stycket på en faktura eller liknande handling är
betalningsskyldig för beloppet. Lag (2007:1376).

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde

3 § Skyldigheten att betala skatt enligt 1 § vid omsättning
inträder när varan har levererats eller tjänsten har
tillhandahållits eller när varan eller tjänsten har tagits i
anspråk genom uttag, om inte annat följer av andra stycket
eller 3 a, 3 b, 4 eller 5 a §.

Om den som omsätter varan eller tjänsten får ersättning helt
eller delvis för en beställd vara eller tjänst före den
tidpunkt som avses i första stycket, inträder
skattskyldigheten när ersättningen inflyter kontant eller på
annat sätt kommer den som omsätter varan eller tjänsten till
godo. Detta gäller dock endast om omsättningen är
skattepliktig när ersättningen kommer den som omsätter varan
eller tjänsten till godo.

Med leverans av en vara förstås att varan avlämnas eller att
den sänds till en köpare mot postförskott eller efterkrav.
Lag (2009:1333).

3 a § Vid omsättning av bygg- och anläggningstjänster och av
varor som omsätts i samband med sådana tjänster inträder
skyldigheten att betala skatt när faktura har utfärdats. Om
någon faktura inte har utfärdats när betalning erhålls, eller
om faktura inte har utfärdats inom den tid som anges i 11 kap.
3 a § första stycket, inträder skattskyldigheten enligt 3 §.
Lag (2012:342).

3 b § När omsättningen avser en personbil eller motorcykel som
vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 23 § första
stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister och fordonet
levereras till en fysisk person, som är bosatt eller
stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land och som
avser att föra fordonet till en plats utanför EU, inträder
skyldigheten att betala skatt vid utgången av den sjätte
månaden efter den månad då fordonet levererades.
Lag (2011:283).

4 § I fråga om upplåtelse av avverkningsrätt till skog i de
fall som avses i 21 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
inträder skattskyldigheten allteftersom betalningen tas emot av
upplåtaren. Lag (2007:1376).

4 a § Vid unionsinterna förvärv inträder skattskyldigheten vid
tidpunkten för förvärvet. Denna tidpunkt ska anses vara
densamma som den då skattskyldighet inträder enligt 3 § första
stycket vid motsvarande omsättning av varor inom landet.

Vid unionsinterna förvärv av varor som levereras kontinuerligt
under mer än en kalendermånad inträder skattskyldigheten för
förvärvet vid utgången av varje kalendermånad, om inte
leveransen upphört innan dess. Lag (2012:342).

5 § Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då
skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder
eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat. I fall som avses i 2 § första stycket 6 c inträder
skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala
tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.
Lag (2011:283).

5 a § Vid förvärv av tjänster som avses i 1 kap. 2 § första
stycket 2 inträder skattskyldigheten den 31 december varje
år, om

1. tjänsterna tillhandahålls kontinuerligt under en
tidsperiod som överstiger ett år, och

2. tillhandahållandet inte ger upphov till avräkningar eller
betalningar under tidsperioden.

Första stycket gäller inte om tillhandahållandet av
tjänsterna har upphört. Lag (2009:1333).

Innebörden av vissa uttryck i denna lag

6 § Med vara förstås materiella ting, bland dem
fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft.
Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas.
Lag (2013:368).

7 § Vad som föreskrivs i fråga om verksamhet avser såväl hela
verksamheten som en del av verksamheten. I 13 kap. avses dock
hela verksamheten om inte något annat anges.

Med verksamhet som medför skattskyldighet förstås en sådan
verksamhet i vilken omsättning av varor eller tjänster medför
skattskyldighet enligt 2 § första stycket 1. Lag (1997:502).

8 § Med utgående skatt förstås sådan skatt som ska redovisas
till staten vid omsättning, unionsinternt förvärv eller import
enligt 1 §.

Med ingående skatt förstås sådan skatt vid förvärv eller import
som anges i 8 kap. 2 §. Lag (2011:283).

9 § Med marknadsvärde förstås hela det belopp som köparen av
en vara eller tjänst, i samma försäljningsled som det där
omsättningen av varan eller tjänsten äger rum, vid tidpunkten
för omsättningen och i fri konkurrens, skulle få betala till
en oberoende säljare inom landet för en sådan vara eller
tjänst.

Om ingen jämförbar omsättning av varor eller tjänster kan
fastställas, utgörs marknadsvärdet

1. när det gäller varor, av ett belopp som inte understiger
inköpspriset för varorna eller för liknande varor eller, om
inköpspris saknas, självkostnadspriset, fastställt vid
tidpunkten för transaktionen, eller

2. när det gäller tjänster, av ett belopp som inte
understiger den beskattningsbara personens kostnad för att
utföra tjänsten. Lag (2013:368).

10 § Med export avses sådan omsättning utanför EU av varor
eller tjänster som görs i en ekonomisk verksamhet som bedrivs
här i landet. Lag (2013:368).

10 a § Med EU eller ett EU-land förstås i denna lag de
territorier som tillhör en medlemsstat enligt artikel 52 i
fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt. Det gäller dock inte de
territorier som anges i 10 b §.

Vid tillämpningen av denna lag ska Furstendömet Monaco, Isle of
Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och
Dhekelia likställas med sådana territorier som avses i första
stycket första meningen. Lag (2011:283).

10 b § Med ett tredje territorium förstås:

1. berget Athos,

2. Kanarieöarna,

3. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och
355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

4. Åland,

5. Kanalöarna,

6. ön Helgoland,

7. territoriet Büsingen,

8. Ceuta,

9. Melilla,

10. Livigno,

11. Campione d’Italia,

12. de italienska delarna av Luganosjön.

Territorierna i första stycket 1–5 ingår i unionens
tullområde medan de i 6–12 samma stycke angivna territorierna
inte ingår i området. Lag (2014:1505).

10 c § Transaktioner med ursprung i eller avsedda för

1. Furstendömet Monaco ska behandlas som transaktioner med
ursprung i eller avsedda för Frankrike,

2. Isle of Man ska behandlas som transaktioner med ursprung i
eller avsedda för Förenade kungariket,

3. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och
Dhekelia ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller
avsedda för Cypern. Lag (2010:1892).

11 § Med fastighet förstås

1. vad som enligt jordabalken utgör eller tillhör fastighet,
dock inte egendom som avses i 2 kap. 3 § jordabalken
(industritillbehör),

2. byggnader, ledningar, stängsel och liknande anläggningar som
för stadigvarande bruk anbragts i eller ovan jord och som
tillhör någon annan än ägaren till jorden, och

3. egendom som avses i 2 kap. 2 § jordabalken även om byggnaden
tillhör annan än ägaren till jorden eller om egendomen
tillförts byggnaden av någon annan än ägaren till byggnaden.

12 § Med verksamhetstillbehör förstås annan maskin, utrustning
eller särskild inredning än industritillbehör, om den tillförts
sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat än
bostadsändamål och den anskaffats för att direkt användas i en
särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten.

13 § Med personbil förstås även lastbil med skåpkarosseri och
buss, om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta
gäller dock inte om lastbilens förarhytt utgör en separat
karosserienhet.

Med personbil förstås i 2 kap. 5 § 3, 7 kap. 4 §, 8 kap. 10,
15 och 16 §§ samt 13 kap. 15 § dock inte fordon som är
personbil klass II enligt 2 § lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner och har en totalvikt som

1. överstiger 3 500 kilogram, eller

2. är högst 3 500 kilogram, om fordonets förarhytt utgör en
separat karosserienhet. Lag (2013:1105).

13 a § Med nya transportmedel förstås

1. motordrivna marktransportmedel som är avsedda för
transporter till lands av personer eller varor och som har en
motor med en cylindervolym om mer än 48 kubikcentimeter eller
en effekt om mer än 7,2 kilowatt, om de omsätts inom sex
månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före
omsättningen har körts högst 6 000 kilometer,

2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg
som anges i 3 kap. 21 och 22 §§, om de omsätts inom tre månader
efter det att de första gången tagits i bruk eller före
omsättningen har färdats högst 100 timmar, och

3. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kilogram, utom
sådana luftfartyg som anges i 3 kap. 21 §, om de omsätts inom
tre månader efter det att de första gången tagits i bruk eller
före omsättningen har flugits högst 40 timmar. Lag (1994:1798).

13 b § Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter,
alkohol, alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa
varor definieras i unionslagstiftningen för punktskatter. Det
gäller dock inte gas som levereras genom ett naturgassystem som
är beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som
är anslutet till ett sådant system. Lag (2011:283).

14 § Med beskattningsår förstås beskattningsår enligt
inkomstskattelagen (1999:1229).

Om skatt enligt denna lag hänför sig till en verksamhet för
vilken skattskyldighet inte föreligger enligt
inkomstskattelagen, förstås med beskattningsår

1. kalenderåret, eller

2. räkenskapsåret, om detta är brutet och överensstämmer med
vad som anges i 3 kap. bokföringslagen (1999:1078).

I ärenden om återbetalning av ingående skatt till en sådan
utländsk beskattningsbar person som avses i 19 kap. 1 §
första och andra styckena förstås med beskattningsår det
kalenderår som ansökan om återbetalning gäller.

Med beskattningsår förstås dock kalenderåret när det gäller
skatt enligt denna lag som redovisas enligt

1. lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för
mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och
tv-sändningar och elektroniska tjänster, eller

2. bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar artiklarna
358a–369 eller artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG.
Lag (2014:940).

15 § Med utländsk beskattningsbar person förstås en
beskattningsbar person som inte har sätet för sin ekonomiska
verksamhet eller ett fast etableringsställe här i landet och
inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här.
Lag (2013:368).

16 § Med staten avses inte de statliga affärsverken. Med kommun
förstås kommun och landsting enligt kommunallagen (1991:900).

17 § Med faktura avses dokument eller meddelanden i
pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren
för fakturor i 11 kap. eller, om faktureringsreglerna i ett
annat EU-land är tillämpliga enligt vad som följer av artikel
219a i rådets direktiv 2006/112/EG, som uppfyller villkoren
för fakturor i det landet. Lag (2014:940).

17 a § Med elektronisk faktura avses en faktura enligt 17 §
som utfärdas och tas emot i ett elektroniskt format.
Lag (2012:342).

18 § Med investeringsguld förstås

1. guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas
på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av
minst 995 tusendelar, oavsett om guldet representeras av
värdepapper eller inte,

2. guldmynt som

– har en finhalt av minst 900 tusendelar,

– är präglade efter år 1800,

– är eller har varit gällande betalningsmedel i
ursprungslandet, och

– normalt säljs till ett pris som inte överstiger
marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 %.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre
omfattas inte av första stycket 1.

Guldmynt som omfattas av den förteckning som årligen
offentliggörs i C-serien av Europeiska unionens officiella
tidning ska anses uppfylla kriterierna i första stycket 2 under
hela det år förteckningen gäller.

Guldmynt enligt denna paragraf ska inte anses omsatta på grund
av det numismatiska värdet. Lag (2011:283).

19 § Med fri omsättning förstås detsamma som i rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Lag (2010:1900).

2 kap. Omsättning och import

1 § Med omsättning av vara förstås

1. att en vara överlåts mot ersättning, eller

2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.

En överföring av en vara till ett annat EU-land ska
likställas med en omsättning av varan om

– varan transporteras av en beskattningsbar person eller för
dennes räkning från en verksamhet som den beskattningsbara
personen bedriver inom EU,

– överföringen görs för dennes verksamhet, och

– överföringen ska beskattas som unionsinternt förvärv i det
andra EU-landet.

Med omsättning av tjänst förstås

1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på
annat sätt tillhandahålls någon, eller

2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt 5, 7 eller
8 §. Lag (2013:368).

1 a § Med import förstås att en vara förs in till Sverige från
en plats utanför EU. Lag (2011:283).

Uttag av varor

2 § Med uttag av vara förstås att en beskattningsbar person

1. tar ut en vara ur sin verksamhet för sitt eget eller
personalens privata bruk eller, om inte annat följer av andra
stycket, för överlåtelse av varan utan ersättning, eller
annars för användning för annat ändamål än den egna
verksamheten, eller

2. för över en vara från en verksamhet som medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ till en
verksamhet som inte alls eller endast delvis medför
skattskyldighet eller sådan rätt till återbetalning.

Överlåtelse av varor utan ersättning anses inte som uttag, om
varorna är gåvor av mindre värde eller varuprover och ges för
den beskattningsbara personens egen verksamhet.
Lag (2013:368).

3 § Vad som sägs i 2 § om uttag av varor gäller endast om den
beskattningsbara personen har haft rätt till avdrag för eller
återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ av den ingående skatten
vid förvärvet av varan.

Om den omsättning genom vilken den beskattningsbara personen
förvärvat varan eller, när varan förts in till Sverige av den
beskattningsbara personen, importen undantagits från
skatteplikt enligt 3 kap. 21 § tillämpas dock 2 §.
Lag (2013:368).

Uttag av tjänster i allmänhet

4 § Med uttag av tjänst förstås sådana åtgärder som anges i 5,
7 och 8 §§. Lag (2002:1004).

5 § Med uttag av tjänst förstås att en beskattningsbar
person

1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för
sitt eget eller personalens privata bruk eller annars för
annat ändamål än den egna verksamheten, om tjänsten
tillhandahålls utan ersättning,

2. använder eller låter personalen använda en vara som hör
till verksamheten för privat bruk eller annars för annat
ändamål än den egna verksamheten, om omsättningen eller
importen av varan undantagits från skatteplikt enligt 3 kap.
21 § eller om den beskattningsbara personen haft rätt till
avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller
11 c–13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet,
tillverkningen eller förhyrningen av varan, eller

3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan
använda en personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i
eller har förhyrts för verksamheten och den beskattningsbara
personen har haft rätt till avdrag för eller återbetalning
enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c–13 §§ av den ingående skatten
vid förvärvet, tillverkningen eller, i fråga om förhyrning,
av hela den ingående skatten som hänför sig till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet
är mer än ringa. Lag (2013:368).

6 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

Uttag av vissa tjänster på fastighetsområdet

7 § Med uttag av tjänst förstås även att en beskattningsbar
person i en byggnadsrörelse utför eller förvärvar sådana
tjänster som anges i andra stycket och tillför dem en
lägenhet som den beskattningsbara personen innehar med
hyresrätt eller bostadsrätt eller en egen fastighet, om den
beskattningsbara personen både tillhandahåller tjänster åt
andra (byggentreprenader) och utför tjänster på sådana
lägenheter eller fastigheter, och lägenheten eller
fastigheten utgör lagertillgång i byggnadsrörelsen enligt
inkomstskattelagen (1999:1229). Detsamma gäller i fråga om
tjänster som den beskattningsbara personen utför på en
lägenhet eller fastighet som utgör en annan tillgång i
byggnadsrörelsen än lagertillgång.

Första stycket gäller

1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och
underhåll, och

2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga
tjänster.

Första stycket gäller inte om tjänsterna hänför sig till en
del av lägenheten eller fastigheten, som används i en
verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e
eller 12 §. Lag (2013:368).

8 § Med uttag av tjänst förstås vidare att en fastighetsägare
utför sådana tjänster som anges i andra stycket på en egen
fastighet som utgör tillgång i en ekonomisk verksamhet som
varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.
Detta gäller dock endast om de nedlagda lönekostnaderna för
tjänsterna under beskattningsåret överstiger 300 000 kronor,
inräknat skatter och avgifter som grundas på
lönekostnaderna.

Första stycket gäller utförande av

1. bygg- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och
underhåll,

2. ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga
tjänster, och

3. lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan
fastighetsskötsel.

Vad som sägs i första stycket gäller också hyresgäster och
bostadsrättshavare som utför sådana tjänster som anges i
andra stycket 1 och 2 på lägenheter som de innehar med
hyresrätt eller bostadsrätt i en ekonomisk verksamhet som
varken medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

Om en fastighet ägs eller en hyresrätt eller bostadsrätt
innehas av en beskattningsbar person som ingår i en sådan
mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § ska gruppen
anses som fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättshavare
vid tillämpning av denna paragraf. Lag (2013:368).

2 a kap. Unionsinterna förvärv

1 § I 2-9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska
anses som ett unionsinternt förvärv. Lag (2011:283).

Unionsinterna förvärv

2 § Med unionsinternt förvärv förstås

1. att någon under de förutsättningar som anges i 3-5 §§ mot
ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till
förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas
räkning till Sverige från ett annat EU-land,

2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot
ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till
förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas
räkning till ett annat EU-land från Sverige eller ett annat
EU-land,

3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första
stycket för över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land
till Sverige, om inget annat följer av 7 § andra stycket, eller

4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från
ett annat EU-land till Sverige. Lag (2011:283).

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 1

3 § En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet
avser

1. ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,

2. en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap.
13 b § och köparen är en beskattningsbar person eller en
juridisk person som inte är en beskattningsbar person,
eller

3. en annan vara än ett nytt transportmedel eller en
punktskattepliktig vara och förvärvet görs av en sådan köpare
som anges i andra stycket från en beskattningsbar person som
agerar i denna egenskap och som inte är befriad från
mervärdesskatt enligt bestämmelserna om små företag i
artiklarna 282–292 i direktiv 2006/112/EG i ett annat
EU-land.

Första stycket 3 avser köpare som är

1. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och
vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt
eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra
stycket eller 9–13 §§ av sådan skatt, eller

2. en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap och
vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller en juridisk person
som inte är en beskattningsbar person, under förutsättning

– att det sammanlagda värdet av dennes skattepliktiga förvärv
av andra varor än nya transportmedel eller
punktskattepliktiga varor under det löpande eller det
föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.
Lag (2013:368).

4 § Skatteverket ska på begäran av en sådan köpare som anges i
3 § andra stycket 2 besluta att förvärv som görs av honom ska
anses som unionsinterna förvärv fastän den angivna
beloppsgränsen inte överstigs. Beslutet ska gälla under två
kalenderår. Lag (2011:283).

5 § En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1 även i de
fall transporten påbörjas utanför EU och varan därefter
importerats till ett annat EU-land av förvärvaren för vidare
transport till Sverige, om förvärvaren är en juridisk person
som inte är en beskattningsbar person.

I 10 kap. 11 b § finns bestämmelser om återbetalning i vissa
fall av skatt som betalas vid import. Lag (2013:368).

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 2

6 § En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 2, om

– köparen är registrerad till mervärdesskatt här i landet,

– förvärvet görs, under angivande av köparens svenska
registreringsnummer, från en säljare som är registrerad till
mervärdesskatt i ett annat EU-land, och

– köparen inte visar att han påförts mervärdesskatt i ett annat
EU-land för förvärvet.

I 13 kap. 25 a § finns bestämmelser om hur utgående skatt för
sådana förvärv som avses i första stycket ska återfås, för det
fall att mervärdesskatt har påförts i det andra EU-landet efter
det att förvärvaren redovisat den utgående skatten i sin
deklaration här i landet.

En vara ska inte anses förvärvad enligt första stycket, om
köparen visar att förvärvet gjorts för en efterföljande
omsättning i ett annat EU-land och den till vilken omsättningen
görs är skattskyldig där för omsättningen. Lag (2011:283).

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 3

7 § En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

– den som för över varan är en beskattningsbar person som
bedriver verksamhet i ett annat EU-land,

– överföringen görs för dennes verksamhet, och

– överföringen görs genom att varan transporteras från det
EU-landet till Sverige av den beskattningsbara personen eller
för dennes räkning.

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om
överföringen

1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under
färd med avgångsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat
EU-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt
den som för över varan och tjänsten avser arbete på eller
värdering av varan i Sverige, om transporten av varan
avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller värderingen
utförts, skickas tillbaka till den beskattningsbara personen
i det EU-land som varan ursprungligen överförts från,

3. görs för att den överförda varan ska användas för
omsättningen av tjänster i Sverige och varan därför ska
användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två
år, ska användas i Sverige, under förutsättning att
motsvarande import skulle ha varit skattefri här i landet
enligt vad som gäller för temporär import från ett icke
medlemsland,

5.  görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a § eller
i 3 kap. 30 a §,

6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första
stycket 2 eller 4, eller

7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller
2 d §.

När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket
inte längre föreligger, ska varorna anses ha överförts enligt
reglerna i första stycket. Lag (2013:368).

8 § Har upphävts genom lag (1995:1286).

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 4

9 § En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 4, om

– den som tar i anspråk varan är en beskattningsbar person
som bedriver verksamhet här i landet,

– den beskattningsbara personen tar i anspråk varan för ett
annat ändamål än som anges i 7 § andra stycket genom att
använda den för denna verksamhet efter att varan
transporterats av den beskattningsbara personen eller för
dennes räkning till Sverige från ett annat EU-land, och

– varan inte härrör från en verksamhet som den
beskattningsbara personen bedriver i det landet.
Lag (2013:368).

Gemensam bestämmelse avseende 2 § 3 och 4

10 § En vara ska inte anses förvärvad enligt 7 eller 9 § om
motsvarande förvärv av varan mot ersättning för förvärvaren
inte skulle anses som ett unionsinternt förvärv enligt 3 §.
Lag (2011:283).

3 kap. Skatteplikt för omsättning, unionsinternt förvärv och
import

Generell skatteplikt

1 § Omsättning av varor och tjänster samt import är
skattepliktiga, om inget annat anges i detta kapitel.

Är omsättningen av en vara undantagen från skatteplikt enligt
detta kapitel, är även import av varan undantagen från
skatteplikt.

Unionsinternt förvärv är skattepliktigt om motsvarande
omsättning skulle ha varit det. Lag (2011:283).

1 a § I 9 c kap. finns särskilda bestämmelser om undantag från
skatteplikt under den tid som varor är placerade i vissa lager.
Lag (1995:1286).

Undantag på fastighetsområdet

2 § Från skatteplikt undantas, med de begränsningar som följer
av 3 §, omsättning av fastigheter samt överlåtelse och
upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter,
servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter.

Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter till fastigheter
omfattar också upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten,
elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio-
och televisionssändningar, om tillhandahållandet är ett led i
upplåtelsen av nyttjanderätten. Lag (2007:1376).

3 § Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,

2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet
utan samband med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till
jordbruksarrende, avverkningsrätt och annan jämförlig
rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet
samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i
campingverksamhet,

5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering,
inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel,

6. upplåtelse av förvaringsboxar,

7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på
fastigheter,

8. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,

9. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt
upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik,

10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för
idrottsutövning,

11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik
till trafikoperatörer, och

12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning
på en mast eller liknande konstruktion och tillhörande
utrymme för teknisk utrustning som omfattas av upplåtelsen.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en
fastighetsägare, ett konkursbo eller en sådan
mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadigvarande
användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller
som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9,
11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad
eller annan anläggning, som utgör fastighet. Skatteplikt
gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad.
Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller
ett samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är
skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som
inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning
enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt
gäller dock inte för uthyrning till en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten
vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller
samordningsförbundet för användning i en verksamhet som
bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett
kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte
medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt
10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Det som har sagts om
uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också

1. vid uthyrning i andra och tredje hand,

2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till
fastighet som innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet
uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad i
syfte att anläggningen helt eller delvis ska kunna hyras ut
för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för
sådan uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av
nyttjanderätt som anges i andra och tredje styckena.
Lag (2013:1108).

Undantag för sjukvård, tandvård och social omsorg

4 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som
utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg samt tjänster av
annat slag och varor som den som tillhandahåller vården eller
omsorgen omsätter som ett led i denna.

Undantaget omfattar även

– kontroller och analyser av prov som tagits som ett led i
sjukvården eller tandvården, och

– omsättning av dentaltekniska produkter och av tjänster som
avser sådana produkter, när produkten eller tjänsten
tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker.

Undantaget gäller inte omsättning av glasögon eller andra
synhjälpmedel även om varorna omsätts som ett led i
tillhandahållandet av sjukvård.

Undantaget gäller inte omsättning av varor när de omsätts av
apotekare eller receptarier. Beträffande omsättning av
läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till
sjukhus finns särskilda bestämmelser i 23 § 2.

Undantaget gäller inte vid vård av djur. Lag (2014:1492).

5 § Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård
vid barnsbörd,

– om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning
som drivs av det allmänna eller, inom enskild verksamhet, vid
inrättningar för sluten vård, eller

– om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild
legitimation att utöva yrke inom sjukvården.

Med sjukvård förstås även sjuktransporter som utförs med
transportmedel som är särskilt inrättade för sådana
transporter.

Med sjukvård jämställs medicinskt betingad fotvård. Lag
(1996:794).

6 § Med tandvård förstås åtgärder för att förebygga, utreda
eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan.

7 § Med social omsorg förstås offentlig eller privat verksamhet
för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa
funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg.

Undantag för utbildning

8 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som
utgör

1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om
utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det
allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare, och

2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd
enligt studiestödslagen (1999:1395) eller till

a) statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska
skolmyndigheten för

– kortare studier om funktionshinder,

– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är
särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

– studier inom särskild utbildning för vuxna, eller

b) statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare
studier i alfabetisering i samiska.

Undantaget från skatteplikt enligt första stycket omfattar
även omsättning av varor och tjänster som omsätts som ett led
i utbildningen.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning
från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska
utbildas (uppdragsutbildning) omfattas av undantaget endast
om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen
utbildning enligt första stycket. Lag (2010:1029).

Undantag för bank- och finansieringstjänster och för
värdepappershandel

9 § Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och
finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör
värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte
notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster
avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

Med värdepappershandel förstås

1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och
fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller
inte, och

2. förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46)
om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Lag (2013:567).

Undantag för försäkringstjänster

10 § Från skatteplikt undantas omsättning av försäkrings- och
återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls
av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar
och som avser försäkringar eller återförsäkringar.
Lag (2002:1004).

Undantag för investeringsguld

10 a § Från skatteplikt undantas omsättning av
investeringsguld, inbegripet investeringsguld representerat av
värdepapper, om omsättningen medför en äganderätt till eller en
fordran på guldet.

Från skatteplikt undantas även förmedling som görs för någon
annans räkning i dennes namn, om förmedlingen avser en
omsättning enligt första stycket. Lag (1999:640).

10 b § En beskattningsbar person har rätt att bli
skattskyldig för en omsättning som annars skulle ha
undantagits enligt 10 a § första stycket om den
beskattningsbara personen

1. framställer investeringsguld eller omvandlar guld av något
slag till investeringsguld och omsättningen görs till en
annan beskattningsbar person, eller

2. i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för
industriellt ändamål och omsättningen avser investeringsguld
enligt 1 kap. 18 § första stycket 1 och görs till en annan
beskattningsbar person. Lag (2013:368).

10 c § Ett ombud har rätt att bli skattskyldigt för förmedling
som annars skulle ha undantagits enligt 10 a § andra stycket om
den för vars räkning förmedlingen görs är skattskyldig enligt
10 b §. Lag (1999:640).

Undantag inom kulturområdet

11 § Från skatteplikt undantas följande slag av omsättning:

1. en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt
eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

2. tillhandahållande i biblioteksverksamhet av böcker,
tidskrifter, tidningar, ljud- och bildupptagningar,
reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar,
om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa
omfattning understöds av det allmänna,

3. förvaring och tillhandahållande i arkivverksamhet av
arkivhandlingar och uppgifter ur sådana handlingar, om
verksamheten bedrivs av eller fortlöpande i mer än ringa
omfattning understöds av det allmänna,

4. anordnande i museiverksamhet av utställningar för
allmänheten och tillhandahållande i museiverksamhet av föremål
för utställningar, om verksamheten bedrivs av eller fortlöpande
i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

5. av det allmänna understödd folkbildningsverksamhet som
tillhandahålls av studieförbund, och

6. kulturbildningsverksamhet som bedrivs av kommun. Lag
(1996:1327).

Undantag inom idrottsområdet

11 a § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster
varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang
eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Från
skatteplikt undantas vidare omsättning av tjänster som har
omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga
verksamheten om dessa tjänster omsätts av den som
tillhandahåller den idrottsliga verksamheten.

Undantaget gäller endast om tjänsterna omsätts av staten
eller en kommun eller av en förening i de fall verksamheten
inte anses som ekonomisk enligt 4 kap. 8 §. Lag (2013:368).

Undantag inom massmedieområdet

12 § Har upphävts genom lag (1995:1364).

13 § Från skatteplikt undantas omsättning av periodiska
medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan
publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning
tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda. Även
införsel av en sådan publikation är undantagen från
skatteplikt, om publikationen förs in till landet för att
tillhandahållas på något av dessa sätt.

14 § Från skatteplikt undantas omsättning och införsel av
periodiska organisationstidskrifter.

Med en organisationstidskrift förstås en publikation

– som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en
personaltidning, och

– som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera
sammanslutningar med det huvudsakliga syftet att verka för ett
religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande,
idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda
medlemmar med funktionshinder.

Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett
idrottsligt ändamål räknas endast sammanslutningar som är
anslutna till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska
korporationsidrottsförbundet eller som är representerade i
Sveriges olympiska kommitté. Som sammanslutning med
huvudsakligt syfte att verka för ett försvarsfrämjande ändamål
räknas endast sådan sammanslutning som enligt därom gällande
föreskrifter erhåller statligt stöd till sin verksamhet.
Lag (2005:1198).

15 § Har upphävts genom lag (1996:1327).

16 § En publikation som anges i 13 och 14 §§ anses som
periodisk endast om den enligt utgivningsplanen utkommer med
normalt minst fyra nummer om året. Lag (1996:1327).
17 § Undantagen i 13 och 14 §§ omfattar även radio- och
kassettidningar. Lag (1996:1327).
18 § Från skatteplikt undantas omsättning av program och
kataloger för egen verksamhet som inte i sig medför
skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt
enligt 10 kap. 9-13 §§.

19 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som

1. avser införande eller ackvisition av annonser i periodiska
medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter som
anges i 13 och 14 §§, eller

2. tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses
i 1 på uppdrag av honom, om tjänsterna
– avser framställning av publikationen, varmed förstås
mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för
mångfaldigandet av publikationen, eller

– avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som
naturligt hänger samman med framställningen.

Från skatteplikt undantas även tjänster som avser införande av
annonser i sådana publikationer som anges i 18 §.
Lag (2002:1004).

20 § Från skatteplikt undantas omsättning i verksamhet för
produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram, om
verksamheten huvudsakligen finansieras genom statsanslag.

Undantag för fartyg och luftfartyg

21 § Från skatteplikt undantas omsättning av

1. skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske,

2. fartyg för bogsering eller bärgning,

3. luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen
bedriver internationell flygtrafik mot betalning,
4. tjänster, såsom ombyggnad, reparation, underhåll,
befraktning och uthyrning som avser sådana fartyg eller
luftfartyg,

5. delar, tillbehör eller utrustning till sådana fartyg eller
luftfartyg, när varan

– säljs eller hyrs ut till den som äger fartyget eller
luftfartyget eller den som varaktigt nyttjar fartyget eller
luftfartyget enligt avtal med ägaren, eller

– förs in till landet för ägarens eller
nyttjanderättshavarens räkning, och

6. tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning som
anges i 5.

Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske gäller alla
skepp, som säljs eller införs för sådant fiske, oavsett om
skeppet är särskilt anordnat för detta ändamål eller inte.

Undantaget gäller inte för skepp, som är sådana farkoster för
vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i
förhållande till huvuduppgiften. Undantaget gäller inte
heller omsättning eller import av flodsprutor, pontonkranar,
flytdockor och andra farkoster som hänför sig till
tulltaxenummer 89.05 och som inte är bärgningsfartyg.

Med yrkesmässig sjöfart avses även transport med skepp av
eget gods. Med skepp för yrkesmässig sjöfart jämställs
luftkuddefarkoster för yrkesmässig person- eller
godsbefordran. Lag (2013:1105).

21 a § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som
tillhandahålls av mäklare och andra förmedlare, som handlar för
någon annans räkning i dennes namn, om tjänsten avser en sådan
omsättning som anges i 21 §. Lag (1995:1286).

22 § Från skatteplikt undantas omsättning som avser överlåtelse
eller upplåtelse till Svenska Sällskapet för Räddning af
Skeppsbrutne av fartyg för livräddning samt delar, tillbehör,
utrustning och bränsle till ett sådant fartyg. Undantaget
omfattar även underhåll, reparation och andra tjänster som
avser ett fartyg av angivet slag som ägs av eller har upplåtits
till sällskapet eller delar, tillbehör eller utrustning till
ett sådant fartyg. Lag (1994:1798).

Undantag för vissa andra varor och tjänster

23 § Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av
varor och tjänster:

1. sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, med undantag
av samlarföremål, det vill säga guld-, silver- eller andra
metallmynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt
betalningsmedel eller som är av numismatiskt intresse,

2. läkemedel som lämnas ut enligt recept eller säljs till
sjukhus eller förs in i landet i anslutning till sådan
utlämning eller försäljning,
3. modersmjölk, blod eller organ från människor,

4. flygbensin och flygfotogen,

5. lotterier, inräknat vadhållning och andra former av spel,

6. tjänster som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän
begravningsplats när tjänsten tillhandahålls av huvudmannen för
eller innehavaren av begravningsplatsen, och

7. guld som levereras till Sveriges riksbank. Lag (2007:1376).

Undantag för vissa interna tjänster

23 a § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som
tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller
juridiska personer, om

– verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen
eller hos de fysiska eller juridiska personerna,

– tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av
verksamheten, och

– ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller
juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för
tjänsternas tillhandahållande.

Undantaget avser endast sådana tjänster som normalt inte
tillhandahålls av någon annan utanför gruppen. Lag (1998:346).

Undantag för överlåtelse av vissa tillgångar

24 § Från skatteplikt undantas överlåtelse av andra tillgångar
än omsättningstillgångar, om

1. den som överlåter tillgången kan visa att han varken har
haft någon rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10
kap. 9-13 §§ av ingående skatt vid förvärvet av tillgången
eller vid mera betydande förvärv av varor eller tjänster som
tillförts tillgången, eller

2. överföring av tillgången från en verksamhet till en annan
verksamhet har medfört skattskyldighet enligt 2 kap. 2 § 2.

Vid tillämpning av första stycket anses som
omsättningstillgångar inte tillgångar som är avsedda att
förbrukas i en verksamhet.

Undantaget från skatteplikt enligt denna paragraf omfattar inte
försäkringsföretags överlåtelse av tillgångar som övertagits i
samband med skadereglering och inte heller
finansieringsföretags överlåtelse av tillgångar som företaget
har återtagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal.
Undantaget gäller inte heller om den omsättning genom vilken
den skattskyldige förvärvat varan eller, om varan förts in till
landet av den skattskyldige, importen undantagits från
skatteplikt enligt 3 kap. 21 §. Lag (2007:1376).

Undantag för överlåtelse av verksamhet

25 § Från skatteplikt undantas omsättning av tillgångar i en
verksamhet, när en sådan tillgång överlåts i samband med att
verksamheten överlåts eller när en sådan tillgång överlåts i
samband med fusion eller liknande förfarande, allt under
förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till
avdrag för skatten eller återbetalning av skatten enligt 10
kap. 9-13 §§.

26 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

Undantag för överlåtelse av motorfordon till utländska
beskickningar m.fl.

26 a § Från skatteplikt undantas omsättning av motorfordon, om
köparen är någon som har rätt till återbetalning av ingående
skatt

1. enligt 10 kap. 6 §, eller

2. enligt 10 kap. 7 §, om fordonet är avsett för köparens
personliga bruk.

Undantaget enligt första stycket gäller endast om köparen till
säljaren överlämnar ett intyg som visar att de förutsättningar
som anges i första stycket är uppfyllda. Intyget skall vara
utfärdat av Utrikesdepartementet. Säljaren skall till
Skatteverket ge in kopia av intyget samt kopia av fakturan.
Lag (2003:1134).

26 b § Har motorfordon förvärvats genom en omsättning som
undantagits från skatteplikt enligt 26 a § och överlåter
köparen fordonet tidigare än två år efter förvärvet, ska denne
till staten betala ett belopp som motsvarar den skatt som han
skulle ha fått betala, om han hade varit skattskyldig för
omsättningen. Beloppet ska dock inte överstiga den skatt som
skulle ha betalats vid överlåtarens förvärv, om 26 a § inte
hade tillämpats. Om det inte betalas någon ersättning vid
överlåtelsen av motorfordonet eller om ersättningen väsentligen
understiger marknadsvärdet, ska beloppet beräknas med
utgångspunkt från marknadsvärdet.

Första stycket tillämpas även om motorfordonet förvärvats genom
ett unionsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt.

Vid beräkning av belopp som enligt första stycket ska betalas
till staten tillämpas 7 kap.

Första stycket ska inte tillämpas, om fordonet överlåts på
grund av att ägaren avlidit. Inte heller ska första stycket
tillämpas, om den till vilken fordonet överlåts kan förvärva
motorfordon genom en omsättning som undantas från skatteplikt
enligt 26 a §. Sker sådan överlåtelse, ska den som förvärvar
fordonet anses ha förvärvat detta genom en omsättning som
undantas från skatteplikt enligt 26 a §.

Överlåts fordonet på grund av att ägaren fått förflyttning från
Sverige, ska första stycket inte tillämpas om ägaren innehaft
fordonet minst sex månader. Lag (2011:283).

26 c § Belopp som avses i 26 b § skall betalas genom insättning
på ett särskilt konto. Betalning skall ske senast 35 dagar
efter överlåtelsen av motorfordonet. Lag (1996:1320).

Undantag för uttag av varor och tjänster

27 § Har upphävts genom lag (2007:1376).

28 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

29 § Från skatteplikt undantas kommunernas uttag av varor och
tjänster för eget behov.

Undantaget omfattar inte en kommuns uttag av tjänster när det
gäller arbeten på stadigvarande bostad i sådana fall som avses
i 2 kap. 8 §. Undantaget gäller dock för kommunernas uttag av
tjänster i fråga om sådana boendeformer som avses i 4 § lagen
(2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och samordningsförbund.
Lag (2012:386).

Undantag för viss import

30 § Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet
från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.

Från skatteplikt undantas även import av en vara som efter
importen ska omsättas till ett annat EU-land enligt

1. 30 a § första stycket 2, 3, 3 a eller 4 eller andra stycket,
eller

2. 30 a § första stycket 1 eller fjärde stycket, om importören

a) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i
Sverige,

b) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i
det EU-land dit varan överförs eller det registreringsnummer
till mervärdesskatt som köparen av varan har i ett annat EU-
land än Sverige, och

c) har, innan varan övergår till fri omsättning, inkommit till
Tullverket med bevisning om att varan är avsedd att
transporteras eller sändas till ett annat EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den
tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 §
om importen hade varit skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan
bevisning.

Från skatteplikt undantas även import av

1. gas som

a) transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett
gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller

b) förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett
naturgassystem eller till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller

3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.
Lag (2011:283).

Vissa undantag för omsättning till och förvärv från andra EU-
länder

30 a § Från skatteplikt undantas omsättning av varor som
transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas
räkning från Sverige till ett annat EU-land, om

1. köparen är registrerad i ett annat EU-land som skattskyldig
till mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster
eller för förvärv av varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en
privatperson,

3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-
land eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en
sådan beskickning eller ett sådant konsulat,

3 a. köparen är ett i ett annat EU-land beläget kontor eller
anläggning som tillhör

– Europeiska unionen,

– Europeiska atomenergigemenskapen,

– Europeiska centralbanken,

– Europeiska investeringsbanken, eller

– ett organ som har inrättats av unionen eller
atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om
Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller, eller

4. köparen är

a) ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som
tillhör en annan internationell organisation än som anges i
3 a,

b) en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,

c) en person med tjänst hos en sådan organisation, eller

d) en person med uppdrag hos en sådan organisation.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket
1 från skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till
mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som
tillhandahålls

1. ett i ett annat EU-land beläget kontor eller anläggning som
avses i

a) första stycket 3 a, eller

b) första stycket 4, eller

2. en

a) medlemsstats ombud vid en sådan organisation som avses i
första stycket 4,

b) person med tjänst hos en sådan organisation, eller

c) person med uppdrag hos en sådan organisation.

Från skatteplikt undantas en sådan överföring av en vara som
avses i 2 kap. 1 § andra stycket om förhållandena är sådana som
anges i första stycket 1 eller 2 eller andra stycket i
förevarande paragraf.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första
stycket 3, 3 a eller 4 eller tredje stycket endast i den
omfattning som frihet från mervärdesskatt medges en motsvarande
omsättning i det EU-land som följer av samma bestämmelser och
förvärvet görs av en sådan köpare som anges i dem.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första
stycket 3 a och tredje stycket 1 a endast i den omfattning
skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids. ´
Lag (2011:283).

30 b § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv enligt
2 a kap. 2 § 1 av varor som görs av en utländsk
beskattningsbar person, om

1. den utländska beskattningsbara personen är registrerad
till mervärdesskatt i ett annat EU-land,

2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i
landet,

3. varan sänds eller transporteras direkt till Sverige från
ett annat EU-land än det där den utländska beskattningsbara
personen är registrerad till mervärdesskatt, och

4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en
beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är
en beskattningsbar person, som är registrerad till
mervärdesskatt här och som är skattskyldig för omsättningen
enligt 1 kap. 2 § första stycket 4. Lag (2013:368).

30 c § Har upphävts genom lag (1999:450).

30 d § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv som
görs av utländska beskattningsbara personer om rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 1–3 och 13–13 b §§ av hela
skatten med anledning av förvärvet skulle ha förelegat.

Från skatteplikt undantas även unionsinterna förvärv som görs
under sådana förutsättningar att rätt till återbetalning
skulle föreligga enligt 10 kap. 6 och 7 §§. Lag (2013:368).

30 e § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som
avser varutransporter till eller från Azorerna eller Madeira
eller mellan dessa öar. Lag (1994:1798).

30 f § Från skatteplikt undantas unionsinterna förvärv av
begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter,
om varorna har sålts av en beskattningsbar återförsäljare som
agerar i denna egenskap och omsättningen har beskattats i det
EU-land där transporten till Sverige påbörjats enligt
bestämmelser som motsvarar artiklarna 312–325 i rådets
direktiv 2006/112/EG. Lag (2013:368).

30 g § Från skatteplikt undantas omsättning av
transporttjänster och därtill anslutna tjänster som ett
postbefordringsföretag som bedriver sådan postverksamhet som
avses i 1 kap. 2 § postlagen (2010:1045) tillhandahåller ett
utländskt postbefordringsföretag i samband med distribution
inom landet av inkommande brev eller paket för detta företags
räkning. Lag (2010:1046).

31 § Från skatteplikt undantas omsättning av varor och tjänster
som har ett annat EU-land som destinationsland, om

– omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon
annan stat som är part i Nato än destinationslandet,

– varorna eller tjänsterna ska användas av dessa styrkor eller
av den civilpersonal som åtföljer dem eller användas för
försörjning av deras mässar eller marketenterier, och

– styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.

Skattefriheten enligt första stycket medges i den omfattning
som frihet från mervärdesskatt medges i destinationslandet för
motsvarande omsättning. Lag (2011:283).

31 a § Från skatteplikt undantas omsättning av varor och
tjänster till Förenade kungariket Storbritannien och
Nordirlands väpnade styrkor stationerade på ön Cypern i
enlighet med Fördraget om upprättandet av Republiken Cypern av
den 16 augusti 1960, om

– omsättningen är avsedd för dessa styrkor, och

– varorna eller tjänsterna skall användas av dessa styrkor
eller av den civilpersonal som åtföljer dem eller användas för
försörjning av deras mässar eller marketenterier.
Lag (2004:1155).

Undantag för viss omsättning i samband med import

32 § Utgör ersättningen för en tjänst en sådan bikostnad som
enligt 7 kap. 8 § tredje stycket ska ingå i
beskattningsunderlaget för import, är omsättningen av tjänsten
undantagen från skatteplikt. Detsamma gäller om en sådan
bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till
ett annat EU-land i enlighet med det landets tillämpning av
artikel 86.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG. Lag (2011:283).

4 kap. Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

Vad som avses med beskattningsbar person och ekonomisk
verksamhet

1 § Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på
vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet,
oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda och andra
personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den
mån de är bundna till en arbetsgivare av ett
anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande
som skapar ett anställningsförhållande vad avser
arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar.

Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs
av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör,
inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt
verksamheter inom fria och därmed likställda yrken.
Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i
syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt
betraktas som ekonomisk verksamhet. Lag (2013:368).

2 § Har upphävts genom lag (2013:368).

3 § Har upphävts genom lag (2013:368).

4 § Har upphävts genom lag (2013:368).

5 § Har upphävts genom lag (2013:368).

Särskilt om viss offentlig verksamhet

6 § Verksamhet som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk
eller en kommun anses inte som ekonomisk verksamhet om den

1. ingår som ett led i myndighetsutövning, eller

2. avser bevis, protokoll eller motsvarande avseende
myndighetsutövning. Lag (2013:368).

7 § Bestämmelserna i 6 § tillämpas inte om det skulle leda
till betydande snedvridning av konkurrensen.

Omhändertagande och förstöring av avfall och föroreningar
samt avloppsrening är att anse som ekonomisk verksamhet även
i sådana fall som avses i 6 §, under förutsättning att
åtgärderna utförs mot ersättning. Lag (2013:368).

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet

8 § Som ekonomisk verksamhet räknas inte en verksamhet som
bedrivs av en ideell förening eller ett registrerat
trossamfund, när inkomsten av verksamheten utgör sådan
inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet inte
föreligger för föreningen eller trossamfundet enligt 7 kap. 3 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller
också för sådan förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen
(1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen
(1999:1229). Lag (2013:954).

5 kap. Omsättningsland

1 § I 2–18 §§ och 9 b kap. 4 § första stycket finns
bestämmelser om i vilka fall en omsättning ska anses som en
omsättning inom landet. All annan omsättning anses som
omsättning utomlands.

I 3 a och 19 §§ finns bestämmelser om i vilka fall en
omsättning som enligt någon av 2–18 §§ eller 9 b kap. 4 §
första stycket anses som en omsättning inom landet ändå ska
anses som en omsättning utomlands.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik i
andra fall än som anges i 2 b § räknas aldrig som omsättning
inom landet. Lag (2014:940).

Omsättning inom landet av varor

2 § En vara som enligt avtalet mellan säljare och köpare ska
transporteras till köparen är omsatt inom landet, om

1. varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon
annan påbörjar transporten till köparen och annat inte följer
av 2 a §,

2. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men
varan monteras eller installeras här av säljaren eller för
dennes räkning,

3. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men
varan importeras till landet från en plats utanför EU av den
som är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 för
att omsättas, eller

4. varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men
varan transporteras av säljaren eller för dennes räkning från
ett annat EU-land till en köpare i Sverige, om

– säljarens omsättning är sådan som anges i andra stycket,

– köparen inte är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första
stycket 5 för förvärvet av varan, och

– varan inte är ett nytt transportmedel.

En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast
om varan är en punktskattepliktig vara eller om värdet av
säljarens sammanlagda omsättning här i landet överstiger
320 000 kronor under det löpande eller föregående kalenderåret
eller om säljaren har uppfyllt de villkor som det land där
transporten påbörjas har för att omsättningen inte ska anses
vara gjord i det landet. I värdet av säljarens sammanlagda
omsättning ska inte värdet av punktskattepliktiga varor
beaktas. Lag (2013:1105).

2 a § Även om en vara finns här i landet på det sätt som
anges i 2 § första stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom
landet, om varan transporteras av

1. säljaren eller för dennes räkning från Sverige till en
köpare i ett annat EU-land och säljaren är, eller är skyldig
att vara, registrerad till mervärdesskatt i det landet för
omsättningen, eller

2. säljaren, köparen eller någon annan och ska installeras
eller monteras i ett annat EU-land av säljaren eller för
dennes räkning. Lag (2013:1105).

2 b § En vara som omsätts på fartyg, luftfartyg eller tåg under
den del av en persontransport som genomförs inom EU, ska anses
omsatt i Sverige om avgångsorten är belägen i Sverige.

Med del av en persontransport som genomförs inom EU avses den
del av en persontransport som utan uppehåll utanför EU utförs
mellan avgångsorten och ankomstorten.

Med avgångsorten avses den första orten för påstigning av
passagerare inom EU. Detta gäller även om en del av transporten
dessförinnan utförts utanför EU.

Med ankomstorten avses den sista orten för avstigning av
passagerare inom EU för passagerare som stigit på inom EU.
Detta gäller även om en del av transporten därefter utförs
utanför EU.

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en
fristående transport. Lag (2011:283).

2 c § Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är
beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som
är anslutet till ett sådant system, till en beskattningsbar
återförsäljare ska anses som en omsättning inom landet, om
återförsäljaren antingen har sätet för sin ekonomiska
verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här
för vilket varan levereras. Om återförsäljaren varken här
eller utomlands har ett sådant säte eller fast
etableringsställe, är varan omsatt inom landet, om
återförsäljaren är bosatt eller stadigvarande vistas i
Sverige.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till
ett fast etableringsställe som återförsäljaren har
utomlands.

Första och andra styckena gäller även omsättning av

1. el, eller

2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Med en beskattningsbar återförsäljare förstås i denna
paragraf en beskattningsbar person vars huvudsakliga
verksamhet när det gäller köp av gas, el, värme eller kyla
består i att sälja sådana varor vidare och vars egen
konsumtion av dessa varor är försumbar. Lag (2013:368).

2 d § Omsättning av gas genom ett naturgassystem som är beläget
inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är
anslutet till ett sådant system, ska anses som en omsättning
inom landet, om köparens faktiska användning och förbrukning av
varan äger rum i Sverige och omsättningen inte omfattas av
2 c §.

Om varan inte helt förbrukas av köparen, ska den återstående
delen av varan ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige,
om köparen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i
Sverige eller har ett fast etableringsställe här för vilket
varan levereras. Om köparen varken här eller utomlands har ett
sådant säte eller fast etableringsställe, ska varan anses
omsatt i Sverige, om köparen är bosatt eller stadigvarande
vistas här i landet.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till
ett fast etableringsställe som köparen har utomlands.

Första-tredje styckena gäller även omsättning av

1. el, eller

2. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.
Lag (2011:283).

3 § I annat fall än som avses i 2-2 d §§ är varan omsatt inom
landet, om den finns här då den tas om hand av köparen.
Lag (2004:1155).

Undantag från 2, 2 a, 2 b eller 3 §

3 a § /Upphör att gälla U:2015-06-01/
En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara
anses som en omsättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,

2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU
ombesörjs av en speditör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet
i utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats
utanför EU,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i
utrikes trafik för bruk ombord på ett sådant fartyg eller
luftfartyg eller för sådan omsättning som anges i 1 § tredje
stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de
fall som avses i 2 b § för försäljning ombord och avser
sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,
dock inte punktskattepliktiga varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som
avses i 2 b § för konsumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av obeskattade unionsvaror av
de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om
exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en
sådan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 §
första stycket lagen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen
är tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen
(2001:558) om vägtrafikregister, under förutsättning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt
eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land,
och

b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en
plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter
den månad då fordonet levererades, eller

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är
bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett
EU-land, under förutsättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och

b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa
till en plats utanför EU före utgången av tredje månaden
efter den månad under vilken leveransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som
är bosatt i Norge eller på Åland anses omsättningen som en
omsättning utomlands endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som
normalt utgör en helhet och ersättningen utgör minst 1 000
kronor efter avdrag för skatt enligt denna lag som hänför sig
till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till
leveransen fört in varan eller varorna till Norge eller till
Åland och därvid enligt tullräkning eller liknande handling
betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och
Norge eller mellan Sverige och Åland ska anses som en
omsättning utomlands endast om leveransen inte strider mot
5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och
luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av
punktskattepliktiga varor ska anses som en omsättning
utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor som
gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av
fartyg och luftfartyg. Lag (2014:1505).

3 a § /Träder i kraft I:2015-06-01/
En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara
anses som en omsättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,

2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU
ombesörjs av en speditör eller fraktförare,

3. en utländsk beskattningsbar person förvärvar varan för sin
verksamhet i utlandet och hämtar den för direkt utförsel till
en plats utanför EU,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i
utrikes trafik för bruk ombord på ett sådant fartyg eller
luftfartyg eller för sådan omsättning som anges i 1 § tredje
stycket,

4 a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de
fall som avses i 2 b § för försäljning ombord och avser
sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,
dock inte punktskattepliktiga varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som
avses i 2 b § för konsumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av obeskattade unionsvaror av
de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om
exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en
sådan butik,

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 §
första stycket lagen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen
är tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen
(2001:558) om vägtrafikregister, under förutsättning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt
eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land,
och

b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en
plats utanför EU före utgången av den sjätte månaden efter
den månad då fordonet levererades, eller

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är
bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett
EU-land, under förutsättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och

b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa
till en plats utanför EU före utgången av tredje månaden
efter den månad under vilken leveransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som
är bosatt i Norge eller på Åland anses omsättningen som en
omsättning utomlands endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som
normalt utgör en helhet och ersättningen utgör minst 1 000
kronor efter avdrag för skatt enligt denna lag som hänför sig
till ersättningen, och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till
leveransen fört in varan eller varorna till Norge eller till
Åland och därvid enligt tullräkning eller liknande handling
betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och
Norge eller mellan Sverige och Åland ska anses som en
omsättning utomlands endast om leveransen inte strider mot 5
och 6 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och
luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av
punktskattepliktiga varor ska anses som en omsättning
utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor som
gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av
fartyg och luftfartyg. Lag (2015:221).

Omsättning inom landet av tjänster

Beskattningsbar person

4 § Vid tillämpningen av 5–19 §§ ska en

1. beskattningsbar person som även bedriver verksamhet som
inte innefattar sådan omsättning som anges i 2 kap. eller som
inte är ekonomisk enligt 4 kap., anses vara en
beskattningsbar person för alla tjänster som denne
förvärvar,

2. juridisk person som inte är en beskattningsbar person men
som är registrerad till mervärdesskatt eller som skulle ha
varit en beskattningsbar person om inte 4 kap. 8 § varit
tillämplig, anses vara en beskattningsbar person.
Lag (2013:368).

Huvudregler

5 § En tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person
som agerar i denna egenskap är omsatt inom landet, om den
beskattningsbara personen antingen har sätet för sin
ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast
etableringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta. Om
den beskattningsbara personen varken här eller utomlands har
ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten
omsatt inom landet, om den beskattningsbara personen är
bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den
tillhandahålls ett fast etableringsställe som den
beskattningsbara personen har utomlands. Lag (2013:368).

5 a § har upphävts genom lag (2009:1333).

6 § En tjänst som tillhandahålls någon som inte är en
beskattningsbar person är omsatt inom landet, om den som
tillhandahåller tjänsten antingen har sätet för sin
ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast
etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls. Om
den som tillhandahåller tjänsten varken här eller utomlands
har ett sådant säte eller fast etableringsställe är tjänsten
omsatt inom landet, om denne är bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige.

En tjänst är dock inte omsatt inom landet om den
tillhandahålls från ett fast etableringsställe utomlands.
Lag (2013:368).

6 a § Har upphävts genom lag (2009:1333).

6 b § Har upphävts genom lag (2009:1333).

Undantag från huvudreglerna

7 § En förmedlingstjänst som tillhandahålls någon som inte är
en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om

1. tjänsten utförs för någon annans räkning i dennes namn,
och

2. den omsättning som tjänsten avser görs inom landet enligt
denna lag. Lag (2013:368).

7 a § Har upphävts genom lag (2009:1333).

8 § En tjänst med anknytning till en fastighet är omsatt inom
landet, om fastigheten är belägen i Sverige. Lag (2009:1333).

9 § En varu- eller persontransporttjänst är omsatt inom
landet om transporten inte till någon del genomförs i ett
annat land, om inte annat följer av andra stycket eller
10 §.

Första stycket gäller inte en varutransporttjänst som
tillhandahålls en beskattningsbar person.

Befordran av brev i postverksamhet som avses i 1 kap. 2 §
postlagen (2010:1045) ska anses som en omsättning inom
landet. Lag (2013:368).

10 § En unionsintern varutransporttjänst som tillhandahålls
någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom
landet, om avgångsorten är belägen i Sverige.

Med unionsintern varutransport avses en transport av varor
där avgångs- och ankomstorterna är belägna i två skilda
EU-länder.

Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna
faktiskt inleds, utan hänsyn till det avstånd som
tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig.

Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna
faktiskt avslutas. Lag (2013:368).

11 § Tjänster som tillhandahålls någon som inte är en
beskattningsbar person i samband med en aktivitet som anges i
andra stycket är omsatta inom landet, om aktiviteten faktiskt
äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa tjänster
underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den
som organiserar aktiviteten.

Första stycket gäller en aktivitet som är

1. kulturell,

2. konstnärlig,

3. idrottslig,

4. vetenskaplig,

5. pedagogisk,

6. av underhållningskaraktär, eller

7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och
utställningar. Lag (2013:368).

11 a § En tjänst i form av tillträde till evenemang som anges
i andra stycket och tillhandahålls en beskattningsbar person
är omsatt inom landet, om evenemanget faktiskt äger rum i
Sverige. Detsamma gäller tjänster i anknytning till
tillträdet.

Första stycket gäller evenemang som är

1. kulturella,

2. konstnärliga,

3. idrottsliga,

4. vetenskapliga,

5. pedagogiska,

6. av underhållningskaraktär, eller

7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och
utställningar. Lag (2013:368).

12 § Tjänster med anknytning till transportverksamhet såsom
lastning, lossning, godshantering och liknande tjänster som
tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person,
är omsatta inom landet om de fysiskt utförs i Sverige.
Detsamma gäller tjänster i form av värdering av eller arbeten
på en vara som är lös egendom. Lag (2013:368).

13 § En restaurang- eller cateringtjänst är omsatt inom
landet, om den fysiskt utförs i Sverige och inte annat följer
av 1 § tredje stycket eller 14 §. Lag (2009:1333).

14 § En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs
ombord på tåg under den del av en persontransport som genomförs
inom EU är omsatt inom landet, om avgångsorten är belägen i
Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket gäller vad som föreskrivs i
2 b § andra till femte styckena. Lag (2011:283).

15 § En tjänst i form av korttidsuthyrning av transportmedel
är omsatt inom landet om transportmedlet faktiskt ställs till
förvärvarens förfogande i Sverige.

Med korttidsuthyrning avses att transportmedlet får innehas
eller användas under en sammanhängande period om högst

1. 30 dagar, eller

2. 90 dagar, när det gäller fartyg. Lag (2009:1333).

15 a § En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel
än sådan som anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är
en beskattningsbar person är omsatt inom landet, om
förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i
Sverige.

En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt
utomlands, om

1. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till
förvärvaren i ett annat EU-land än Sverige, och

2. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller
ett fast etableringsställe i det EU-landet och tjänsten
tillhandahålls från sätet eller det fasta
etableringsstället. Lag (2013:368).

15 b § En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel
än sådan som anges i 15 § är omsatt inom landet, om

1. den tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar
person,

2. den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till
förvärvaren av tjänsten i Sverige, och

3. uthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller
ett fast etableringsställe i Sverige och tjänsten
tillhandahålls från sätet eller det fasta
etableringsstället. Lag (2013:368).

16 § Telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster som förvärvas av någon som inte är en
beskattningsbar person är omsatta inom landet, om förvärvaren
är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Med telekommunikationstjänster avses tjänster för

1. överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift,
bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd,
radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel,
eller

2. överlåtelse eller upplåtelse av en rättighet att utnyttja
kapacitet för sådan överföring, sändning eller mottagning.

Elektroniska tjänster omfattar tjänster såsom
tillhandahållande av

1. webbplatser, webbhotell samt distansunderhåll av
programvara och utrustning,

2. programvara och uppdatering av denna,

3. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

4. musik, filmer och spel, inklusive hasardspel och spel om
pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga,
idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade
sändningar och evenemang, och

5. distansundervisning.
Lag (2014:940).

17 § Följande tjänster är omsatta utomlands, om de
tillhandahålls från Sverige och förvärvas av någon som inte
är en beskattningsbar person och förvärvaren är etablerad, är
bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU:

1. överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter,
patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter
och liknande rättigheter,

2. reklam- och annonseringstjänster,

3. tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister
och revisorer och andra liknande tjänster samt databehandling
och tillhandahållande av information,

4. bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av
förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och
återförsäkringstjänster,

5. tillhandahållande av arbetskraft,

6. uthyrning av andra varor som är lös egendom än
transportmedel,

7. förpliktelser att helt eller delvis avstå från att
utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att
utöva en viss verksamhet,

8. tillträde till och överföring eller distribution genom

a) ett naturgassystem som är beläget inom unionens
territorium eller ett gasnät som är anslutet till ett sådant
system,

b) ett system för el, eller

c) ett nät för värme eller kyla,

9. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som
avses i 8.

Tjänster som enligt första stycket är omsatta utomlands ska
dock anses vara omsatta inom landet, om de faktiskt används
och utnyttjas i Sverige. Lag (2014:940).

18 § Tjänster som anges i 17 § och som tillhandahålls från
ett land utanför EU och som förvärvas av någon som inte är en
beskattningsbar person är omsatta inom landet, om

1. förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige, och

2. tjänsterna faktiskt används och utnyttjas i Sverige.
Lag (2014:940).

Undantag från 4-18 §§ och 9 b kap. 4 §

19 § En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller
9 b kap. 4 § första stycket anses som omsättning utomlands
när det är fråga om

1. tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes
trafik, inräknat upplåtelse av hamnar eller flygplatser,
eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för
användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i
direkt samband med

a) export av varor från Sverige eller ett annat EU-land,

b) import av varor som omfattas av

– 9 c kap. 1 §, eller

– ett förfarande för temporär import med fullständig
befrielse från tull eller extern transitering,

c) försändelse, transport eller införsel av varor i fri
omsättning, vilka införs i Sverige från ett tredje
territorium som utgör en del av unionens tullområde, om
varorna

– förflyttas här i landet under ett förfarande för intern
unionstransitering enligt unionens tullbestämmelser, om
varorna hänfördes till samma förfarande genom en deklaration
när de fördes in i landet samt försändelsen eller transporten
av dem avslutas utanför Sverige, eller

– när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 §
eller ett förfarande för temporär import med fullständig
befrielse från importtullar, om de hade importerats, eller

d) införsel av varor till ett annat EU-land om dessa omfattas
av det landets tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i
direktiv 2006/112/EG,

3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen
förvärvats eller importerats för att undergå sådant arbete
inom EU och egendomen efter det att arbetet utförts,
transporteras ut ur EU av den som tillhandahåller tjänsterna,
eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller
för någonderas räkning,

4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon
annans räkning i dennes namn, när omsättningen av dessa anses
som en omsättning utanför EU antingen enligt 1 § första
stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §, och

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §,
om tjänsten tillhandahålls en beskattningsbar person och den
uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför
EU. Lag (2013:368).

6 kap. Skattskyldighet i särskilda fall

1 § För omsättning i den verksamhet som ett handelsbolag
bedriver är bolaget skattskyldigt. För omsättning i den
verksamhet som en europeisk ekonomisk intressegruppering
bedriver är grupperingen skattskyldig. Lag (1994:1893).

2 § En delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi är
skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget eller
rederiet. I 5 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns
bestämmelser om när Skatteverket får besluta att en av
delägarna ska vara representant. Lag (2011:1253).

3 § Om en skattskyldig har försatts i konkurs, är konkursboet
skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter
konkursbeslutet.

4 § Om en skattskyldig har avlidit, är dödsboet skattskyldigt
för omsättning i verksamheten efter dödsfallet.

5 § Har upphävts genom lag (2000:500).

6 § För omsättning i den verksamhet som bedrivs av ett statligt
affärsverk är verket skattskyldigt.

7 § Om någon i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för
annans räkning och uppbär likviden för varan eller tjänsten
skall vid bedömning av skattskyldigheten för omsättningen av
varan eller tjänsten denna anses omsatt såväl av honom som av
hans huvudman.

8 § Vad som sägs om skattskyldighet i 7 § skall vid ett
producentföretags försäljning av en vara eller en tjänst på
auktion gälla producentföretaget och producenten.

Med producentföretag förstås ett företag som har bildats av
producenter för avsättning av deras produktion eller som har
tillkommit i detta syfte.

6 a kap. Mervärdesskattegrupper

1 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag får två
eller flera beskattningsbara personer, under de
förutsättningar som anges i detta kapitel, anses som en enda
beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) och den
verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en
enda verksamhet.

Huruvida mervärdesskattegruppens verksamhet ska anses medföra
skattskyldighet följer av de allmänna bestämmelserna i 1 kap.
2 § första stycket 1. Lag (2013:368).

2 § I en mervärdesskattegrupp får endast ingå

1. beskattningsbara personer som står under
Finansinspektionens tillsyn och som bedriver verksamhet som
inte medför skattskyldighet därför att omsättningen av
tjänster är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap.
9 eller 10 §, och

2. beskattningsbara personer med huvudsaklig inriktning att
tillhandahålla beskattningsbara personer som avses i punkt 1
varor eller tjänster, eller

3. beskattningsbara personer som är kommissionärsföretag och
kommittentföretag i ett sådant kommissionärsförhållande som
avses i 36 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

I en mervärdesskattegrupp får endast ingå en beskattningsbar
persons fasta etableringsställe i Sverige.

Beskattningsbara personer som avses i första stycket 1 och 2
får inte ingå i fler än en mervärdesskattegrupp.
Lag (2013:368).

3 § En mervärdesskattegrupp får endast avse beskattningsbara
personer som är nära förbundna med varandra i finansiellt,
ekonomiskt och organisatoriskt hänseende. Lag (2013:368).

4 § En mervärdesskattegrupp anses bildad den dag Skatteverket
beslutar att de beskattningsbara personerna ska registreras
som en sådan grupp (gruppregistrering), eller den senare dag
som Skatteverket därvid bestämmer. Av beslutet ska framgå vem
Skatteverket utsett som huvudman för gruppen.

Till grupphuvudman ska utses

1. i de fall som avses i 2 § första stycket 1 och 2 den
beskattningsbara person i mervärdesskattegruppen som de
övriga beskattningsbara personerna i gruppen föreslår, om det
inte finns särskilda skäl som talar mot detta, eller

2. i de fall som avses i 2 § första stycket 3 en
beskattningsbar person som är kommittentföretag.
Lag (2013:368).
5 § Om Skatteverket beslutar om detta får nya
beskattningsbara personer inträda i gruppen, beskattningsbara
personer utträda ur gruppen eller grupphuvudmannen bytas ut.
Gruppregistreringen består till dess att Skatteverket har
beslutat att den ska upphöra.

Ett beslut om ändring i registreringen enligt första stycket
eller om avregistrering enligt andra stycket gäller från och
med dagen för beslutet eller den senare dag som Skatteverket
bestämmer. Lag (2013:368).

6 § Skatteverket ska besluta om gruppregistrering enligt 4 §,
eller om ändring eller avregistrering enligt 5 §, om berörda
beskattningsbara personer ansöker om detta och det inte finns
särskilda skäl som talar mot ett sådant beslut.

Om förutsättningarna för gruppregistrering har upphört eller
om det annars finns särskilda skäl, får Skatteverket på eget
initiativ besluta om avregistrering. Lag (2013:368).

7 § Om ett förhållande som har legat till grund för
gruppregistrering har ändrats, ska grupphuvudmannen underrätta
Skatteverket om ändringen. Underrättelsen ska lämnas inom två
veckor från det att ändringen inträffade.

Skatteverket får förelägga en grupphuvudman att lämna en
underrättelse enligt första stycket. I fråga om sådant
föreläggande gäller 44 kap. 2-4 §§ och 68 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2012:342).

7 kap. Skattesats och beskattningsunderlag

Skattesatsen

1 § Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av
beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller
tredje stycket.
Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget
för

1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet
samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i
campingverksamhet,

2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §,
och som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

3. import av sådana konstverk, samlarföremål och
antikviteter som avses i 9 a kap. 5-7 §§,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana
livsmedel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet, med undantag för

a) annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv
98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på
dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som tappas
på flaskor eller i behållare som är avsedda för
försäljning, och

b) spritdrycker, vin och starköl, och

5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med
undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker,
vin och starköl.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1. omsättning, unionsinternt förvärv och import av
följande varor, om inte annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§,
under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen
är ägnade åt reklam:

– böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i
form av enstaka blad,

– tidningar och tidskrifter,

– bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,

– musiknoter, samt

– kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska
kartor,

2. omsättning, unionsinternt förvärv och import av program
och kataloger för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10
samt annan omsättning än för egen verksamhet,
unionsinternt förvärv och import av program och kataloger
för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under
förutsättning att programmen och katalogerna inte helt
eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,
3. omsättning av radiotidningar samt omsättning,
unionsinternt förvärv och import av kassettidningar, om
inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter eller
något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av
innehållet i en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara
som genom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan
särskild metod gör skrift eller annan information
tillgänglig särskilt för läshandikappade, om inte annat
följer av 3 kap. 4 §,

5. tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-,
opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga
föreställningar,
6. tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om
verksamheten inte bedrivs av och inte heller fortlöpande i
mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

7. tillträde till och förevisning av djurparker,

8. upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som
omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk, dock inte när det är
fråga om fotografier, reklamalster, system och program för
automatisk databehandling eller film, videogram eller
annan jämförlig upptagning som avser information,

9. upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud-
eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande
av ett litterärt eller konstnärligt verk,

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i
3 kap. 11 a § första stycket och som inte undantas från
skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf, och

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet
är av underordnad betydelse. Lag (2011:1194).

Beskattningsunderlaget vid omsättning och unionsinterna förvärv

2 § Vid omsättning och förvärv som anges i 3 och 4 §§ beräknas
beskattningsunderlaget med utgångspunkt i det i nämnda
paragrafer angivna värdet. I beskattningsunderlaget skall ingå
skatter och avgifter utom skatt enligt denna lag. I
beskattningsunderlaget skall även ingå bikostnader som
provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader
som säljaren tar ut av köparen.

I 9 a kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av
beskattningsunderlaget vid omsättning i vissa fall av begagnade
varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter.

I 9 b kap. finns särskilda bestämmelser om beräkning av
beskattningsunderlaget vid omsättning i viss
resebyråverksamhet. Lag (2002:1004).

2 a § Har upphävts genom lag (2002:1004).

3 § Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 §
första stycket första meningen avsedda värdet

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,

2 a. vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors
inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av
självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och
5 §§: av kostnaden vid tidpunkten för uttaget för att utföra
tjänsten,

3. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 1 eller 2: av ersättningen
och punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land, och

4. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4: av varornas eller
liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av
självkostnadspriset, vid tidpunkten för överföringen av
varorna. Lag (2011:283).

3 a § I sådana fall som avses i 3 § 1 och 3 utgörs det i 2 §
första stycket första meningen avsedda värdet av marknadsvärdet
respektive marknadsvärdet och punktskatt som köparen påförts i
ett annat EU-land, om

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet,

2. köparen inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt
enligt 10 kap. 9 eller 11-13 §§,

3. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och

4. den skattskyldige inte kan göra sannolikt att ersättningen
är marknadsmässigt betingad. Lag (2011:283).

3 b § I sådant fall som avses i 3 § 1 utgörs det i 2 § första
stycket första meningen avsedda värdet av marknadsvärdet, om

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet och avser en
omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2,
4, 8, 9, 10, 11, 11 a eller 20 §, 23 § 3 eller 5, 24 eller
30 g §, eller är högre än marknadsvärdet,

2. säljaren inte har full avdragsrätt eller återbetalningsrätt
enligt 10 kap. 9 eller 11-13 §§,

3. säljarens avdragsbelopp med stöd av 8 kap. 13 § första
stycket andra meningen bestäms genom att den del av
årsomsättningen som medför skattskyldighet eller
återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9 eller 11-13 §§ sätts i
relation till den totala årsomsättningen,

4. säljaren och köparen är förbundna med varandra, och
5. säljaren inte kan göra sannolikt att ersättningen är
marknadsmässigt betingad. Lag (2007:1376).

3 c § Med ersättning enligt 3-3 b §§ förstås allt det som
säljaren har erhållit eller ska erhålla för varan eller
tjänsten från köparen eller en tredje part, inbegripet sådana
bidrag som är direkt kopplade till priset för varan eller
tjänsten.

Med kostnad enligt 3 § för att utföra en tjänst förstås den del
av de fasta och löpande kostnaderna i rörelsen som belöper på
tjänsten. Lag (2007:1376).

3 d § Säljare och köpare ska anses förbundna med varandra
enligt 3 a och 3 b §§, om det föreligger familjeband eller
andra nära personliga band, organisatoriska band,
äganderättsliga band, finansiella band, band på grund av
medlemskap, band på grund av anställning eller andra juridiska
band.

Som band på grund av anställning ska även anses band mellan
arbetsgivare och en arbetstagares familj eller andra personer
som står arbetstagaren nära. Lag (2007:1376).

4 § Vid uttag i form av användande av personbil för privat
ändamål enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 utgörs det i 2 §
första stycket första meningen avsedda värdet av det värde som
enligt 2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen (2000:980)
har bestämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt
anställda. När det gäller den skattskyldiges eget nyttjande
får Skatteverket på ansökan bestämma det i 2 § första stycket
första meningen avsedda värdet enligt de grunder som anges i
2 kap. 10 a och 10 b §§ socialavgiftslagen. Detsamma gäller i
fråga om delägare i handelsbolag. Lag (2011:1253).

5 § Vid uttag av sådana tjänster gällande fastigheter,
hyresrätter och bostadsrätter som avses i 2 kap. 7 eller 8 §
utgörs beskattningsunderlaget av

1. de nedlagda kostnaderna,

2. beräknad ränta på kapital, annat än lånat, som är nedlagt i
sådant varulager eller sådana andra tillgångar än
omsättningstillgångar som används för tjänsterna, samt

3. värdet av arbete som den skattskyldige personligen utfört.

Vid uttag av tjänster som avses i 2 kap. 8 § utgörs
beskattningsunderlaget, om den skattskyldige begär det, i
stället av lönekostnaderna, inräknat skatter och avgifter som
grundas på dessa kostnader.

Vid uttag för försäljning från kiosk eller liknande
försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige
och Norge eller Sverige och Åland av andra varor än sådana som
avses i 5 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och
luftfartyg utgörs beskattningsunderlaget av inköpspriset.
Lag (2007:1376).

6 § I beskattningsunderlaget ska inte ingå belopp

1. varmed priset i enlighet med vad som avtalats sätts ned på
grund av betalning före förfallodagen,

2. som svarar mot prisnedsättningar och rabatter till kunden
vilka medges vid tidpunkten för tillhandahållandet, eller

3. som svarar mot prisnedsättning som ges efter det att
tillhandahållandet ägt rum om inte annat följer av andra
stycket.

I beskattningsunderlaget ska ingå belopp som avses i första
stycket 3 om den skattskyldige och hans kund avtalat om detta.

Om en vara återtas med stöd av förbehåll om återtaganderätt
enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599)
om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., får säljaren
minska beskattningsunderlaget med vad han vid avräkning med
köparen tillgodoräknar köparen för den återtagna varans värde.
Denna rätt gäller dock endast om han kan visa att köparen helt
saknat rätt till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap.
9–13 §§ av den ingående skatt som hänför sig till dennes
förvärv av varan.

Om en förlust uppkommer på den skattskyldiges fordran som avser
ersättning för en vara eller en tjänst (kundförlust), får han
minska beskattningsunderlaget med beloppet av förlusten.

I 13 kap. finns bestämmelser om hur minskningen av
beskattningsunderlaget ska redovisas av den skattskyldige.
Lag (2010:1850).

7 § När en omsättning endast delvis medför skattskyldighet och
beskattningsunderlaget för den del av omsättningen som medför
skattskyldighet inte kan fastställas, skall
beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig
grund.

Första stycket har motsvarande tillämpning i fråga om
uppdelning av beskattningsunderlaget när skatt enligt denna lag
tas ut med olika procentsatser.

7 a § När uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget
vid omsättning och unionsinterna förvärv uttrycks i en annan
valuta än svenska kronor, ska omräkning göras till svenska
kronor med användande av

1. den senaste genomsnittliga växelkurs som har fastställts på
den mest representativa valutamarknaden i Sverige vid
tidpunkten för skattskyldighetens inträde, eller

2. den senaste växelkurs som offentliggjorts av Europeiska
centralbanken vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Omräkning enligt första stycket 2 mellan andra valutor än euro
ska göras med användande av växelkursen i euro för varje
valuta. Lag (2012:342).

7 b § För beskattningsbara personer som har sin redovisning i
euro gäller, i stället för vad som anges i 7 a §, att när
uppgifter till ledning för beskattningsunderlaget uttrycks i
en annan valuta än euro ska omräkning göras till euro.
Omräkningen ska i övrigt göras på det sätt som följer av
7 a §.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid
beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
finns regler om omräkning från euro till svenska kronor.
Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk
beskattningsbar person som har sin redovisning i euro.
Lag (2013:368).

Beskattningsunderlaget vid import

8 § Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde
för tulländamål, fastställt av Tullverket, enligt rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, med tillägg av
tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt
enligt denna lag, som tas ut av Tullverket med anledning av
införseln. Sådant tillägg ska inte göras i fall då tullen,
skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 c eller e ska
varans värde för tulländamål och tillägget enligt första
stycket, till den del detta utgörs av tull och motsvarande
avgifter, utgöras av varans värde för tulländamål som
fastställts av det andra EU-landets tullmyndighet och
motsvarande pålagor som tas ut av den myndigheten.

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som
provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader
som uppkommer fram till första bestämmelseorten här i landet.
Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde känt att
varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i
landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land,
ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i
beskattningsunderlaget. Lag (2014:50).

9 § Om sådana unionsvaror som exporterats temporärt och
bearbetats i ett land utanför EU på något annat sätt än genom
reparation återimporteras med användning av tullförfarandet
passiv förädling, ska beskattningsunderlaget beräknas på det
sätt som sägs i 8 § men med avdrag för beskattningsunderlaget
för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett
annat EU-land för de temporärt exporterade varorna.

Vad som sägs i första stycket ska också gälla när sådant
material som utgör unionsvaror exporterats temporärt samt varor
som helt eller delvis tillverkats av detta material i ett land
utanför EU återimporteras med användning av tullförfarandet
passiv förädling.

Med unionsvaror förstås detsamma som med gemenskapsvaror i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med temporärt
exporterade varor och tullförfarandet passiv förädling förstås
detsamma som i den förordningen. Lag (2011:283).

10 § Har upphävts genom lag (2002:1004).

11 § Vid återimport av unionsvaror som reparerats i ett land
utanför EU utgörs beskattningsunderlaget av ersättningen för
reparationen samt tull och statliga skatter eller avgifter,
utom skatt enligt denna lag, som tas ut med anledning av
importen. Om den tidigare exporten av varorna har medfört en
rätt till återbetalning av mervärdesskatt eller om varorna
annars inte har blivit belagda med mervärdesskatt på grund av
den tidigare exporten, ingår även varornas värde vid exporten i
beskattningsunderlaget. Lag (2011:283).

8 kap. Avdrag för ingående skatt

1 § Avdrag för ingående skatt får göras enligt bestämmelserna i
detta kapitel.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om avdrag och jämkning av
avdrag för ingående skatt som hänför sig till förvärv i
verksamheter som avser vissa fastighetsupplåtelser. Lag
(2000:500).

1 a § Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a § lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i
ett annat EU-land har inte rätt till avdrag för ingående
skatt.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i
ett annat EU-land motsvarar artiklarna 369a–369k i direktiv
2006/112/EG har inte rätt till avdrag för ingående skatt
avseende förvärv eller import i de verksamheter som omfattas
av bestämmelserna. Om denne är eller ska vara registrerad
till mervärdesskatt i Sverige för annan verksamhet än sådan
som omfattas av de bestämmelserna, får dock avdrag för
ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig
till de verksamheter i Sverige som omfattas av bestämmelserna
göras enligt detta kapitel.

I 10 kap. 4 a § finns bestämmelser om återbetalning av
ingående skatt i de fall avdrag inte får göras enligt första
eller andra stycket. Lag (2014:940).

2 § Ingående skatt utgörs av beloppet av den skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättning för förvärv av varor
eller tjänster, om omsättningen medfört skattskyldighet för den
från vilken varorna eller tjänsterna förvärvats.

Vid förvärv som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första
stycket 2-5 eller om skattskyldighet föreligger för förvärvaren
enligt 9 c kap. 5 § utgörs ingående skatt av beloppet av den
utgående skatt som den skattskyldige skall redovisa till
staten.

I det fall en förvärvare enligt 8 a kap. 11-14 §§ övertar
överlåtarens rätttigheter och skyldigheter när det gäller
jämkning utgörs förvärvarens ingående skatt för de övertagna
investeringsvarorna av överlåtarens ingående skatt för varorna.

Ingående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som
hänför sig till

1. förvärv enligt 4 § första stycket 4 eller 9 kap. 8 § andra
stycket 2,

2. import till landet, eller

3. skattepliktiga uttag som avses i 4 § första stycket 6. Lag
(2000:500).

3 § Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet
får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till
förvärv eller import i verksamheten.

Den skattskyldiges avdragsrätt omfattar även ingående skatt som
hänför sig till förvärv eller import för avhjälpande av skador
som uppstått i verksamheten även då den som vållat skadan eller
en försäkringsgivare står för kostnaden för förvärvet eller
importen. Lag (1994:1798).

4 § Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet
får också göra avdrag

1. om den skattskyldige från någon annan skattskyldig eller
någon som har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9 eller
11-13 §§ har övertagit verksamheten eller en del av den: för
den ingående skatt som hänför sig till den tidigare ägarens
förvärv för verksamheten, om den tidigare ägaren inte har
gjort avdrag för eller fått återbetalning av den ingående
skatten men skulle ha varit berättigad till sådant avdrag eller
sådan återbetalning om han hade fortsatt att driva
verksamheten,

2. om den skattskyldige är delägare i en samfällighet för
vattenreglering, väghållning eller liknande ändamål och den
fastighet som ingår i samfälligheten används i den verksamhet
som medför skattskyldighet: för den ingående skatt som hänför
sig till samfällighetens förvärv, dock endast till den del som
svarar mot hans andel i samfälligheten,

3. om den skattskyldige vid leverans av en vara till honom har
betalat skatt vid importen av varan utan att han varit
skattskyldig för importen eller han har betalat ersättning för
denna skatt till den som haft sådan skattskyldighet: för den
skatt som Tullverket tagit ut, dock endast under förutsättning
att leverantören inte är skattskyldig enligt denna lag för
annat än importen och den skattskyldige skulle ha haft
avdragsrätt om han själv hade varit skattskyldig för importen,

4. om den skattskyldige köper en fastighet, hyresrätt eller en
bostadsrätt till en lägenhet och fastigheten eller lägenheten i
säljarens byggnadsrörelse har tillförts tjänster, vilkas
tillförande utgör skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §, utan
att fastigheten eller lägenheten därefter har tagits i bruk av
säljaren: för den utgående skatt som säljaren har redovisat
eller ska redovisa för uttagen,

5. om den skattskyldige är ett företag som ingår i en koncern
och tillhandahålls en tjänst av ett företag som ingår i samma
koncern utan att det senare företaget är skattskyldigt eller
har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9 eller 11-13 §§:
för den ingående skatt som hänför sig till det sistnämnda
företagets förvärv eller import för tillhandahållande av
tjänsten, dock endast om det skattskyldiga företaget hade haft
avdragsrätt vid ett sådant förvärv eller en sådan import, eller

6. om den skattskyldige i sin byggnadsrörelse tillfört en egen
fastighet eller en lägenhet som han innehar med hyresrätt eller
bostadsrätt tjänster som utgör skattepliktiga uttag enligt 2
kap. 7 § och fastigheten eller lägenheten därefter tas i bruk
av den skattskyldige i en verksamhet som medför skattskyldighet
eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap.
9, 11 eller 12 §: för den utgående skatt som fastighetsägaren,
hyresgästen eller bostadsrättshavaren har redovisat eller ska
redovisa för uttagen.

Vid tillämpningen av första stycket 5 ska endast moderföretag
och helägda dotterbolag anses ingå i samma koncern.
Moderföretaget kan vara ett svenskt aktiebolag, en svensk
ekonomisk förening eller en svensk ömsesidig
skadeförsäkringsanstalt. Som helägt dotterbolag räknas svenskt
aktiebolag i vilket moderföretaget äger mer än nio tiondelar av
aktierna. Då ett eller flera helägda dotterbolag i sin tur äger
mer än nio tiondelar av aktierna i ett annat svenskt bolag,
räknas även det bolaget som helägt dotterbolag.
Lag (2007:1376).

4 a § Ingående skatt som är avdragsgill enligt 3 § och hänför
sig till en fastighet får endast dras av i proportion till den
omfattning en skattskyldig använder den i sin verksamhet, om
skatten hänför sig till en fastighet som både används

1. av den skattskyldige i verksamheten, och

2. för

– eget privat bruk,

– personalens privata bruk, eller

– annars annat ändamål än för den egna verksamheten.

Med ingående skatt avses i första stycket även sådan skatt som
hänför sig till ny-, till- eller ombyggnad eller reparation av
en fastighet.

Första stycket gäller inte

1. en stadigvarande bostad som omfattas av avdragsförbudet som
följer av 9 och 10 §§, eller

2. ingående skatt som är avdragsgill enligt 10 §.
Lag (2010:1892).

4 b § Om den enligt 4 a § avdragsgilla delen av den ingående
skatten inte kan fastställas, får avdragsbeloppet i stället
bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.
Lag (2010:1892).

4 c § Om användningen av en sådan fastighet som avses i 4 a §
ändras, ska den ingående skatten jämkas i enlighet med 8 a kap.

Bestämmelserna i 2 kap. 5 § är inte tillämpliga vid ändrad
användning av en sådan fastighet som avses i 4 a §.
Lag (2010:1892).

5 § Rätt till avdrag för ingående skatt föreligger endast om
den kan styrkas enligt vad som föreskrivs i 17, 19 och 20 §§.
Lag (2000:500).

Den ingående skattens storlek

6 § Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den
utgående skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen
eller importen.

I 13 kap. 23 a § finns bestämmelser om redovisning av ingående
skatt när skattebeloppet angetts i flera valutor i fakturan
eller när skattebeloppet måste räknas om till svenska kronor.

I 13 kap. 26 § finns bestämmelser om återförande av sådan
ingående skatt som hänför sig till ett förvärv för vilket en
skattskyldig har fått prisnedsättning efter det att han gjort
avdrag för skatten. Lag (2012:342).

7 § Vid förvärv enligt 4 § första stycket 4 uppgår den ingående
skatten till den där angivna utgående skatten hos säljaren.
Lag (2007:1376).

Begränsningar av avdragsrätten

8 § Staten har inte någon avdragsrätt för ingående skatt.

9 § Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför
sig till

1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,

2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka
den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid
inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 § inkomstskattelagen
(1999:1229),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som
avses i 5 kap. 3 a § tredje stycket, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget
beräknats enligt 7 kap. 5 § andra stycket.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare
begränsningar av rätten till avdrag för ingående skatt.
Lag (2011:1253).

10 § Avdragsförbudet i 9 § 1 gäller inte om den ingående
skatten hänför sig till förvärv eller import för utförande av
sådana tjänster som avses i 2 kap. 7 eller 8 § och för vilka
uttagsbeskattning skall ske med stöd av bestämmelserna i 2 kap.
Avdrag får också göras för ingående skatt som hänför sig till
ett jordbruksarrende även till den del arrendet omfattar
bostad.

I 15 § och 16 § första stycket 2 finns särskilda begränsningar
av rätten till avdrag för ingående skatt som hänför sig till
förvärv eller hyra av personbilar eller motorcyklar. Lag
(1994:1798).

11 § Ett finansieringsföretag som har övertagit en säljares
rätt enligt ett köpeavtal får göra avdrag för den ingående
skatt som hänför sig till värdet av en vara som med stöd av
köpeavtalet återtas av finansieringsföretaget. Detta gäller
dock endast om företaget kan visa att köparen helt saknat rätt
till avdrag för ingående skatt och inte heller haft rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§ av någon del av sådan
skatt.

12 § Har upphävts genom lag (1995:700).

Uppdelning av den ingående skatten i vissa fall

13 § I de fall den ingående skatten endast delvis avser förvärv
eller import som medför avdragsrätt eller avser förvärv eller
import som görs gemensamt för flera verksamheter, av vilka
någon inte medför skattskyldighet, eller görs för en verksamhet
som endast delvis medför skattskyldighet får avdrag göras
endast för skatten på den del av ersättningen eller
inköpspriset som hänför sig till den del av förvärvet eller
importen som medför avdragsrätt respektive hänför sig till
verksamhet som medför skattskyldighet. Om denna del inte kan
fastställas, får avdragsbeloppet i stället bestämmas genom
uppdelning efter skälig grund.

Första stycket gäller inte om annat följer av 14 eller 16 §.
Lag (2007:1376).

13 a § Har upphävts genom lag (2007:1376).

14 § Om den ingående skatten avser förvärv eller import för
verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet, får hela
den ingående skatten för ett visst förvärv eller en viss import
ändå dras av

1. om förvärvet eller importen till mer än 95 procent görs för
den del av verksamheten som medför skattskyldighet, eller

2. om skatten för förvärvet eller importen inte överstiger
1 000 kronor och mer än 95 procent av omsättningen i
verksamheten medför skattskyldighet.

Om den ingående skatten avser förvärv eller import för en
verksamhet som medför både skattskyldighet och
återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9-13 §§ eller för både en
verksamhet som medför skattskyldighet och en annan verksamhet
som medför sådan återbetalningsrätt, behöver någon uppdelning
av den ingående skatten enligt 13 § inte göras. Lag
(1994:1798).

Personbilar och motorcyklar

15 § När personbilar eller motorcyklar förvärvas eller förhyrs
för andra ändamål än återförsäljning, uthyrning,
persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211),
transporter av avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av
skatteplikt får avdrag inte göras för ingående skatt som hänför
sig till

1. förvärv av fordonet, eller

2. förhyrning av fordonet om det i endast ringa omfattning
används i den verksamhet som medför skattskyldighet.
Lag (2012:215).

16 § En skattskyldig som använder en personbil eller motorcykel
i en verksamhet som medför skattskyldighet får dra av

1. ingående skatt som hänför sig till driftskostnader för sådan
användning, utan någon begränsning på grund av att fordonet
endast delvis används i verksamheten, och

2. hälften av den ingående skatt som hänför sig till förhyrning
av fordonet för sådan användning, utan någon begränsning på
grund av att fordonet endast delvis används i verksamheten.

Första stycket 1 gäller endast om fordonet tillhör
inventarierna i verksamheten eller har förhyrts för användning
i denna. Första stycket 2 gäller inte om fordonet har förhyrts
för persontransporter i taxitrafik, uthyrning, transport av
avlidna eller körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt
eller om den ingående skatten omfattas av avdragsförbudet i
15 § 2. Lag (2012:215).

16 a § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 b § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 c § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 d § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 e § Har upphävts genom lag (2000:500).

16 f § Har upphävts genom lag (2000:500).

Hur rätten till avdrag skall styrkas

17 § Vid förvärv av vara eller tjänst från någon som är
skattskyldig eller om förvärvaren är skattskyldig enligt
1 kap. 2 § första stycket 2-5 ska avdragsrätten styrkas genom
faktura.

Om det finns särskilda skäl behövs ingen faktura, om
förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom
annan tillgänglig dokumentation. Lag (2012:342).

18 § Har upphävts genom lag (1995:700).

19 § Vid förvärv av en fastighet eller en lägenhet som innehas
med hyresrätt eller bostadsrätt ska den ingående skatten enligt
4 § första stycket 4 eller 9 kap. 8 § andra stycket 2 styrkas
genom en av överlåtaren utfärdad handling i pappersform eller i
elektronisk form. Överlåtaren är skyldig att utfärda en sådan
handling om förvärvaren begär det.

Om handlingen utfärdas på grund av överlåtelse som avses i 4 §
första stycket 4, ska den innehålla uppgift om den utgående
skatt som överlåtaren har redovisat eller ska redovisa för
gjorda skattepliktiga uttag av tjänster på fastigheten eller
lägenheten.

Om handlingen utfärdas på grund av överlåtelse som avses i 9
kap. 8 § andra stycket 2, ska den innehålla uppgift om den
ingående skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnad
och som överlåtaren inte har dragit av.

Utöver de uppgifter som anges i andra och tredje styckena ska
den handling som avses där innehålla uppgift om

1. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon
annan uppgift genom vilken de kan identifieras,

2. transaktionens art,

3. överlåtarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller,
då denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer
om det finns ett sådant och annars en likvärdig uppgift, och

4. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av
skattskyldigheten och förvärvarens avdragsrätt eller rätt till
återbetalning. Lag (2007:1376).

20 § Den som enligt 8 a kap. 11-14 §§ skall överta överlåtarens
rättighet och skyldighet när det gäller jämkning av avdrag för
ingående skatt skall som grund för jämkningen i sina
räkenskaper ha en av överlåtaren utfärdad handling som avses i
8 a kap. 15 §. Lag (2003:1134).

8 a kap. Jämkning av avdrag för ingående skatt hänförlig till
investeringsvaror

1 § Avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv eller
import av investeringsvaror skall jämkas enligt bestämmelserna
i detta kapitel om användningen av varan ändras efter förvärvet
eller om varan överlåts.

Med avdrag för ingående skatt jämställs återbetalning av skatt
enligt 10 kap. 9-13 §§. Lag (2000:500).

Vad som är investeringsvara

2 § Med investeringsvaror avses:

1. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar
vars värde minskar, om den ingående skatten på
anskaffningskostnaden för tillgången uppgår till minst 50 000
kronor,

2. fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller
ombyggnad, om den ingående skatten på kostnaden för denna
åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor,

3. fastigheter och lägenheter som innehas med hyresrätt eller
bostadsrätt, som tillförts varor och tjänster genom
skattepliktiga uttag enligt 2 kap. 7 §, om avdrag för ingående
skatt medgetts enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 6 med
minst 100 000 kronor, och

4. bostadsrätt eller hyresrätt till en lägenhet, om
bostadsrättshavaren eller hyresgästen utfört eller låtit utföra
ny-, till- eller ombyggnad av lägenheten och om skatten på
kostnaden för denna åtgärd uppgår till minst 100 000 kronor.

Har under ett beskattningsår avseende en viss fastighet både en
åtgärd som avses i första stycket 2 företagits och ett avdrag
enligt första stycket 3 gjorts eller mer än en åtgärd
företagits eller ett avdrag gjorts ska vid tillämpning av
beloppsgränsen åtgärderna och avdragen läggas samman. Avdrag
och åtgärder som avses i första stycket 3 och 4 ska på
motsvarande sätt läggas samman med andra avdrag och åtgärder
som avser samma hyresrätt eller bostadsrätt.

Verksamhetstillbehör ska vid tillämpning av bestämmelserna i
detta kapitel anses som tillgångar som avses i första stycket
1. Lag (2007:1376).

Särskilt om hyresrätter och bostadsrätter

3 § Vad som i 4 § första stycket 3, 4 och 5, 6 § fjärde
stycket, 7 § fjärde stycket samt 12 och 13 §§ sägs om
fastigheter gäller även hyresrätter och bostadsrätter.
Rättighet och skyldighet att jämka vid överlåtelse och ändrad
användning samt övertagande av sådan rätt och skyldighet gäller
i dessa fall hyresgäst eller bostadsrättshavare. Detsamma
gäller när en hyresgäst eller en bostadsrättshavare erhållit
avdragsrätt på grund av bestämmelserna i 8 kap. 4 § första
stycket 5. Lag (2007:1376).

När jämkning skall ske

4 § Om inte annat följer av 5 § eller 11-14 §§, skall jämkning
ske i följande fall:

1. om användningen av en investeringsvara vars förvärvande helt
eller delvis medfört avdragsrätt för ingående skatt ändras på
så sätt att avdragsrätten minskar,

2. om användningen av en investeringsvara vars förvärvande inte
medfört rätt till avdrag för ingående skatt eller endast delvis
medfört sådan rätt ändras på så sätt att avdragsrätten ökar,

3. om en annan investeringsvara än en fastighet avyttras och
omsättningen är skattepliktig, under förutsättning att
förvärvet av varan endast delvis medfört avdragsrätt,

4. om en fastighet överlåts under förutsättning att avdrag
gjorts för ingående skatt på kostnader för ny-, till- eller
ombyggnad som avses i 2 § första stycket 2 eller 4,

5. om en fastighet som avses i 2 § första stycket 3 överlåts
eller,

6. om en fastighetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst
försätts i konkurs, under förutsättning att han haft rätt till
avdrag för ingående skatt som hänför sig till kostnader för
investeringsvaror som avses i 2 § första stycket 2, 3 eller 4.

Statens fordran på grund av jämkning enligt första stycket 6
får göras gällande i en konkurs, om fordran uppkommer på grund
av att gäldenären försätts i konkurs. Lag (2000:500).

5 § Avdrag för ingående skatt skall inte jämkas

1. om en förändring i användandet av en investeringsvara
föranleder uttagsbeskattning enligt 2 kap., eller

2. om förändringen av avdragsrätten i förhållande till
avdragsrätten vid anskaffandet är mindre än fem procentenheter.
Lag (2000:500).

Korrigeringstid

6 § Avdrag för ingående skatt ska jämkas endast när
användningen av en investeringsvara har förändrats eller
överlåtelse skett inom viss tid (korrigeringstiden).

Denna tid är

1. i fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 4 tio år,
räknat på det sätt som anges i tredje och fjärde styckena,

2. i fall som avses i 2 § första stycket 3 tio år från det att
avdrag gjorts enligt 8 kap. 4 § första stycket 4 eller 6, och

3. för andra investeringsvaror fem år från tidpunkten för
förvärvet.

I korrigeringstiden ska räknas in det räkenskapsår under vilket
ny-, till- eller ombyggnaden eller avdraget gjorts eller
förvärvet skett.

Ny-, till- eller ombyggnad i fall som avses i andra stycket 1
ska anses ha skett det beskattningsår under vilket fastigheten
kunnat tas i bruk efter åtgärderna eller, vid bygg- eller
anläggningsentreprenader, det beskattningsår under vilket
slutbesiktning eller någon annan jämförlig åtgärd vidtagits. Om
fastigheten överlåts eller dess användning ändras dessförinnan
och avdrag för ingående skatt har medgetts, anses dock ny-,
till- eller ombyggnaden ha skett det år avdrag medgetts.
Lag (2007:1376).

Hur jämkning skall ske

7 § Vid ändrad användning av en investeringsvara skall avdrag
för ingående skatt jämkas varje räkenskapsår under återstoden
av korrigeringstiden.

Vid överlåtelse av investeringsvaror samt i fall som avses i 4 §
första stycket 6 skall avdrag som gjorts för ingående skatt
jämkas vid ett enda tillfälle och jämkningen skall avse
återstoden av korrigeringstiden.

I återstoden av korrigeringstiden skall räknas in det
räkenskapsår under vilket användningen ändras eller överlåtelse
sker.

Avser en ändrad användning eller en överlåtelse endast en del
av en fastighet skall endast den ingående skatt som hänför sig
till denna del jämkas. Lag (2000:1358).

8 § Den ingående skatt som skall jämkas (ursprungsbeloppet) är

1. i fall som avses i 2 § första stycket 2 eller 4 den ingående
skatt som hänför sig till ny-, till- eller ombyggnaden,

2. i fall som avses i 2 § första stycket 3 den ingående skatt
som dragits av,

3. för övriga investeringsvaror den ingående skatten vid
förvärvet av varan.

Det belopp med vilket jämkning årligen skall göras
(jämkningsbeloppet) skall beräknas utifrån korrigeringstiden
som en tiondel respektive en femtedel av den del av
ursprungsbeloppet som motsvarar skillnaden i procentenheter
mellan avdragsrätten för ingående skatt vid korrigeringstidens
början och avdragsrätten efter förändringen. Om en förvärvare
övertagit rättighet och skyldighet att jämka enligt 12 § skall
jämkningsbeloppet för förvärvaren beräknas som en tiondel av
den del av ursprungsbeloppet som motsvarar skillnaden i
procentenheter mellan överlåtarens avdragsrätt vid överlåtelsen
och förvärvarens avdragsrätt efter förändringen. Lag
(2000:500).

9 § Jämkningsbeloppet får i de fall som avses i 4 § första
stycket 3 uppgå till högst motsvarande 25 procent av priset med
anledning av avyttringen av varan. I priset skall inte inräknas
kompensation för skatt enligt denna lag. Lag (2000:500).

10 § Om avdrag för ingående skatt skall jämkas till följd av
ändrad användning skall avdragsrätten under jämkningsåret
bestämmas med ledning av förhållandena vid utgången av året. Om
det finns särskilda skäl får avdragsrätten i stället bestämmas
efter vad som är skäligt. Lag (2000:500).

Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka

11 § Vid överlåtelse av investeringsvaror, utom sådana som
omfattas av frivillig skattskyldighet, i samband med att
verksamhet överlåts eller vid fusion eller liknande
förfarande, ska förvärvaren överta överlåtarens rättighet och
skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt. Detta gäller
dock endast under förutsättning att förvärvaren är
skattskyldig enligt denna lag eller har rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e eller 12 §.

När en beskattningsbar person inträder i en
mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap., övertar gruppen
dennes rättighet och skyldighet att jämka. När en
beskattningsbar person utträder ur en sådan grupp övertar den
beskattningsbara personen gruppens rättighet och skyldighet
att jämka ingående skatt hänförlig till den beskattningsbara
personens investeringsvaror. Lag (2013:368).

12 § Vid överlåtelse av fastighet i annat fall än som avses i
11 § ska förvärvaren överta överlåtarens rättighet och
skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt, under
förutsättning att förvärvaren är skattskyldig enligt denna
lag eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11,
11 e eller 12 §. Vad nu sagts gäller dock inte om överlåtaren
och förvärvaren har träffat avtal om att överlåtaren ska
jämka.

Om förvärvaren övertar rättighet och skyldighet att jämka ska
överlåtaren inte till följd av överlåtelsen jämka avdrag för
ingående skatt. Vad nu sagts gäller dock inte jämkning på
grund av ändringar som inträffat under överlåtarens
innehavstid.

Överlåtaren ska fullgöra skyldighet att jämka som uppstått på
grund av att förvärvaren ändrat användningen av fastigheten
eller överlåtit den

1. om överlåtaren dragit av ingående skatt och inte tagit upp
den i sådan handling som avses i 15 §, eller

2. om överlåtaren inte lämnat uppgift om handling som avses i
16 §. Lag (2009:1333).

13 § Om en fastighetsägare försätts i konkurs kan konkursboet
överta konkursgäldenärens rättighet och skyldighet att jämka
avdrag för ingående skatt under förutsättning att konkursboet
är skattskyldigt enligt 6 kap. 3 §. Övertagandet skall ske
innan konkursboet överlåter fastigheten, men gäller från det
att konkursboet blivit skattskyldigt för verksamheten i
fastigheten.

Konkursgäldenären skall dock alltid jämka avdrag för ingående
skatt på grund av ändringar som inträffat under tiden fram till
dess att han försatts i konkurs.

Om en fastighet överlåts av konkursboet skall bestämmelserna i
12 § gälla för konkursboet och förvärvaren. Lag (2000:500).

14 § Om en hyresgäst eller bostadsrättshavare lämnar en
hyresrätt eller bostadsrätt, utan att överlåta den till någon
annan, skall fastighetsägaren överta rättighet och skyldighet
att jämka ingående skatt på kostnaden för ny-, till- eller
ombyggnad som tillförts av hyresgästen eller
bostadsrättshavaren. Lag (2000:500).

Utfärdande av handling vid jämkning

15 § Vid överlåtelse av en investeringsvara som medför att
förvärvaren skall överta överlåtarens rättighet och skyldighet
att jämka avdrag för ingående skatt skall överlåtaren utfärda
en handling i pappersform eller i elektronisk form som
innehåller de uppgifter som framgår av 17 §.

Om överlåtaren efter utfärdandet av denna handling fått
förändrad ingående skatt eller avdragsrätt för denna, skall
överlåtaren utfärda en kompletterande handling avseende denna
ändring. Lag (2003:1134).

16 § Innehar överlåtaren en handling som utfärdats enligt 15 §
av en tidigare ägare till en investeringsvara och som
innehåller uppgifter av betydelse för förvärvarens rätt och
skyldighet att jämka, skall en kopia av handlingen överlämnas
till förvärvaren. Lag (2003:1134).

17 § En handling som utfärdas enligt 15 § skall innehålla
uppgifter om

1. den ingående skatt som hänför sig till överlåtarens förvärv
av investeringsvaran eller ny-, till- eller ombyggnad av
fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt,

2. den del av denna skatt som överlåtaren efter eventuell
jämkning gjort avdrag för,

3. vid vilka tidpunkter förvärven och avdragen har skett,

4. uppgift om handling som avses i 16 §,

5. överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon
annan uppgift genom vilken de kan identifieras,

6. transaktionens art,

7. överlåtarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller,
då denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer
om det finns ett sådant och annars en likvärdig uppgift, och

8. övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av
skattskyldigheten och förvärvarens avdragsrätt eller rätt till
återbetalning.

Avser handlingen överlåtelse av en fastighet skall även uppgift
lämnas om hur den ingående skatten fördelar sig mellan olika
delar av fastigheten. Lag (2003:1134).

9 kap. Frivillig skattskyldighet för vissa
fastighetsupplåtelser

Förutsättningar för frivillig skattskyldighet

1 § Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första
stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller
bostadsrättsupplåtelse som anges i 3 kap. 3 § andra stycket
och tredje stycket 1 och 2 gäller endast för fastighetsägare,
hyresgäster, bostadsrättshavare, konkursbon och
mervärdesskattegrupper som har angett utgående skatt i en
faktura för uthyrningen eller upplåtelsen (frivillig
skattskyldighet).

Om den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som ska
omfattas av den frivilliga skattskyldigheten ägs eller
innehas av en beskattningsbar person som ingår i en
mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, blir
mervärdesskattegruppen frivilligt skattskyldig om fakturan
har utfärdats av den beskattningsbara person i
mervärdesskattegruppen som äger fastigheten eller, i fråga om
en hyresrätt eller bostadsrätt, av den beskattningsbara
person som innehar hyresrätten eller bostadsrätten. Första
stycket gäller även om fakturan har utfärdats i den
beskattningsbara personens namn och för dennes räkning av
köparen eller av en tredje person.

Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan
upplåtelse till någon som har rätt till återbetalning av
ingående skatt enligt 10 kap. 6 § gäller endast om upplåtaren
har ett intyg om att upplåtelsen sker till någon som har rätt
till sådan återbetalning. Intyget ska vara utfärdat av
Utrikesdepartementet.

En faktura som avses i första stycket ska ha utfärdats senast
sex månader från den första dagen i den uthyrningsperiod
eller upplåtelseperiod som fakturan avser. En
fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett
konkursbo eller en mervärdesskattegrupp ska inte anses ha
blivit frivilligt skattskyldig enligt första stycket om hela
skattebeloppet sätts ned i en kreditnota som avses i 11 kap.
10 §. Det gäller dock endast om kreditnotan utfärdas senast
fyra månader från den dag då fakturan utfärdades.
Lag (2013:954).

2 § Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första
stycket 1 för sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller
bostadsrättsupplåtelse som anges i 3 kap. 3 § tredje stycket
3 gäller endast om Skatteverket har beslutat om frivillig
skattskyldighet efter ansökan. En sådan ansökan får göras av
en fastighetsägare, ett konkursbo eller av en sådan
grupphuvudman som avses i 6 a kap. 4 §.

Om den fastighet som ska omfattas av den frivilliga
skattskyldigheten ägs av en beskattningsbar person som ingår
i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § ska
ansökan göras av grupphuvudmannen med samtycke av den
beskattningsbara personen.

Vad som i första stycket sägs gäller endast om

– det finns särskilda skäl,

– den sökande har för avsikt att använda fastigheten för
sådan uthyrning eller upplåtelse som avses i 3 kap. 3 § andra
stycket, och

– det är lämpligt med hänsyn till den sökandes personliga
eller ekonomiska förhållanden och omständigheterna i
övrigt. Lag (2013:368).

Innebörden av vissa uttryck i detta kapitel

3 § Det som i fortsättningen i detta kapitel sägs om
fastighetsägare gäller även andra som är skattskyldiga för en
uthyrning eller annan upplåtelse enligt 1 § eller är
skattskyldiga till följd av beslut enligt 2 §.

Det som i fortsättningen i detta kapitel sägs om fastighet
gäller fastigheter eller delar av fastigheter som är eller
som kan vara föremål för sådan uthyrning eller annan
upplåtelse som omfattas av skattskyldighet enligt 1 eller 2 §.
Lag (2013:954).

Tidpunkten för den frivilliga skattskyldighetens inträde

4 § Skattskyldighet enligt 1 § inträder den första dagen i
den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som fakturan
avser, dock tidigast den dag då hyresgästen eller
bostadsrättshavaren enligt avtal tillträder den del av
fastigheten som uthyrningen eller upplåtelsen avser.
Skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § inträder den
dag då ansökan inkommer till Skatteverket eller den senare
dag som sökanden angett. Lag (2013:954).
Frivillig skattskyldighet vid överlåtelse

5 § En fastighetsägare som överlåter en fastighet skall, om
han fortsätter uthyrningen eller upplåtelsen av fastigheten
efter försäljningen, vara skattskyldig för denna verksamhet
till dess den nye ägaren tillträder fastigheten.

Från och med tillträdesdagen övergår den frivilliga
skattskyldigheten på den nye ägaren som då inträder i den
tidigare ägarens ställe när det gäller rättigheter och
skyldigheter enligt denna lag. Lag (2000:500).

Den frivilliga skattskyldighetens upphörande

6 § Den frivilliga skattskyldigheten upphör

1. när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten
för annat ändamål än för skattepliktig uthyrning eller annan
upplåtelse, eller

2. när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat
sätt upplåtas på grund av brand eller av annan orsak som
fastighetsägaren inte råder över eller på grund av rivning.

Skatteverket får, innan uthyrning eller annan upplåtelse
påbörjats, besluta att frivillig skattskyldighet till följd
av beslut enligt 2 § ska upphöra, om det inte längre finns
förutsättningar för en sådan skattskyldighet.

Skatteverket ska, om en fastighet överlåts, besluta att
frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan
upplåtelse ska upphöra vid tillträdet om den tidigare och den
nya ägaren gemensamt ansöker om detta före tillträdesdagen.
Det som nu sagts gäller endast om frivillig skattskyldighet
har beslutats enligt 2 § och överlåtelsen sker innan
skattepliktig uthyrning eller upplåtelse har påbörjats.

Om en fastighet överlåts i andra fall än som avses i tredje
stycket upphör den frivilliga skattskyldigheten vid
tillträdet, om den tidigare och den nya ägaren före
tillträdesdagen ingått ett skriftligt avtal om att den
frivilliga skattskyldigheten inte ska övergå. Lag (2013:954).

Anmälningsskyldighet

7 § En överlåtelse av en fastighet ska anmälas till
Skatteverket av både den tidigare och den nya ägaren.

En fastighetsägare är skyldig att till Skatteverket anmäla
ett sådant förhållande som enligt 6 § första stycket medför
att skattskyldigheten upphör.

Första och andra styckena gäller endast om

1. frivillig skattskyldighet har beslutats enligt 2 §, och

2. överlåtelsen sker, eller det förhållande som avses i andra
stycket inträffar, innan skattepliktig uthyrning eller
upplåtelse påbörjats. Lag (2013:954).

Avdrag för ingående skatt

8 § En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående
skatt enligt bestämmelserna i 8 kap.

I stället för att korrigera den ingående skatten genom
jämkning får fastighetsägaren göra avdrag om skattskyldighet
som gäller enligt 1 § har inträtt eller, vid skattskyldighet
till följd av beslut enligt 2 § om en skattepliktig uthyrning
eller annan upplåtelse har påbörjats, inom tre år från
utgången av det kalenderår under vilket

1. fastighetsägaren har utfört eller låtit utföra ny-, till-
eller ombyggnad av fastigheten, under förutsättning att den
del av fastigheten som omfattas av ny-, till- eller
ombyggnaden inte tagits i bruk efter åtgärderna, eller

2. en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till-
eller ombyggnad av fastighet.

Avdragsrätt enligt andra stycket 2 gäller endast under
förutsättning

– att den nya ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 §
första stycket 4,

– att den tidigare ägaren inte varit frivilligt skattskyldig,
och

– att varken den tidigare eller den nya ägaren tagit den del
av fastigheten som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden i
bruk efter åtgärderna.

Avdrag enligt andra stycket 1 eller 2 får göras för den
ingående skatt som hänför sig till byggarbetena och som
motsvarar den skattepliktiga upplåtelse som omfattas av
frivillig skattskyldighet. Avdrag får inte göras för ingående
skatt som det gjorts avdrag för efter beslut enligt 2 §.
Lag (2013:954).

Jämkning av avdrag för ingående skatt

9 § Jämkning av avdrag för ingående skatt som hänför sig till
fastighet som är eller har varit föremål för skattepliktig
uthyrning eller annan upplåtelse skall ske enligt vad som
föreskrivs i 8 a kap. samt bestämmelserna i 10-13 §§. Lag
(2000:500).

10 § Jämkning ska ske när frivillig skattskyldighet upphör
enligt 6 §. Jämkning ska dock inte ske om

1. den frivilliga skattskyldigheten upphör enligt 6 § första
stycket 2, eller

2. fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten i en
annan verksamhet som medför skattskyldighet enligt denna lag
eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 e
eller 12 §. Lag (2009:1333).

11 § Om frivillig skattskyldighet som beslutats enligt 2 §
upphör innan någon skattepliktig uthyrning eller annan
upplåtelse kommit till stånd ska jämkning ske vid ett enda
tillfälle och avse återstoden av korrigeringstiden. Dessutom
ska ingående skatt, som hänför sig till tiden mellan beslutet
om frivillig skattskyldighet och dennas upphörande, betalas in
till staten. På jämknings- och skattebelopp ska kostnadsränta
betalas. Räntan ska motsvara den fastställda basräntan enligt
65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och löpa från
och med dagen för återbetalning av den ingående skatten till
fastighetsägaren.

När avdragsrätt föreligger enligt 8 § andra stycket beräknas
korrigeringstiden från ingången av det räkenskapsår under
vilket avdragsrätten inträtt. Lag (2011:1253).
12 § Bestämmelserna i 8 a kap. 12 § gäller även vid
överlåtelse av fastighet som omfattas av frivillig
skattskyldighet, även om den nya ägaren blir skattskyldig
först vid tillträdet enligt 5 § andra stycket.

Om skattskyldighet upphör enligt 6 § tredje eller fjärde
stycket är den tidigare ägaren skyldig att jämka, om inte den
nya ägaren övertar rättighet och skyldighet att jämka enligt
8 a kap. 12 §. Lag (2013:954).

13 § Om frivillig skattskyldighet upphör på grund av åtgärder
som vidtagits av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare är
såväl denne som fastighetsägaren skyldig att jämka.
Skyldigheten omfattar den ingående skatt som var och en av dem
dragit av och som hänför sig till den del av fastigheten som
omfattas av hyres- eller bostadsrätten. Lag (2000:500).

9 a kap. Särskilt om begagnade varor, konstverk, samlarföremål
och antikviteter

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel tillämpas vid en beskattningsbar
återförsäljares omsättning av begagnade varor, konstverk,
samlarföremål eller antikviteter som levererats till honom
inom EU av

1. någon som inte är en beskattningsbar person,

2. en beskattningsbar person som ska redovisa mervärdesskatt
enligt detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i
ett annat EU-land,

3. en beskattningsbar person vars omsättning är undantagen
från skatteplikt enligt 3 kap. 24 § eller enligt motsvarande
bestämmelser i ett annat EU-land,

4. en beskattningsbar person som undantas från
skattskyldighet enligt 1 kap. 2 a §, eller

5. en beskattningsbar person i ett annat EU-land om den
beskattningsbara personens omsättning omfattas av befrielse
från mervärdesskatt enligt bestämmelserna om små företag i
artiklarna 282–292 i direktiv 2006/112/EG i det landet och
den förvärvade varan utgjort anläggningstillgång hos den
beskattningsbara personen.

Detta kapitel omfattar inte omsättning av sådana
transportmedel som har förvärvats enligt 2 a kap. 3 § första
stycket 1. Lag (2013:368).

2 § Om en beskattningsbar återförsäljare begär det ska
Skatteverket besluta att återförsäljaren ska tillämpa detta
kapitel vid försäljning av

1. konstverk, samlarföremål och antikviteter som
återförsäljaren själv har importerat, eller

2. konstverk som återförsäljaren har förvärvat från
upphovsmannen eller dennes dödsbo.

Ett beslut enligt första stycket gäller till utgången av det
andra året efter det år under vilket beslutet fattades.
Lag (2013:368).

3 § Utan hinder av 1 § eller ett beslut som avses i 2 § får
en beskattningsbar återförsäljare tillämpa de allmänna
bestämmelserna i denna lag på en omsättning som annars skulle
omfattas av bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2013:368).

Innebörden av vissa uttryck i detta kapitel

4 § Med begagnade varor avses varor som har varit i bruk och
som är lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller
efter reparation med undantag av

1. fastigheter enligt 1 kap. 11 §,

2. konstverk, samlarföremål eller antikviteter,

3. varor som helt eller till väsentlig del består av guld,
silver eller platina, om materialet är obearbetat eller i
huvudsak obearbetat, samt skrot, avfall eller liknande som
innehåller guld, silver eller platina, eller

4. oinfattade naturliga eller syntetiska ädelstenar.
Lag (2002:1004).

5 § Med konstverk förstås

1. tavlor m.m. och konstgrafiska blad m.m. enligt KN-nummer
9701 eller 9702 00 00 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan,

2. skulpturer enligt KN-nummer 9703 00 00 och avgjutningar av
sådana skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller
dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar, och

3. handvävda tapisserier enligt KN-nummer 5805 00 00 och
väggbonader enligt KN-nummer 6304 00 00, under förutsättning
att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst
åtta exemplar. Lag (1995:700).

6 § Med samlarföremål förstås

1. frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar,
förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev och liknande
försedda med frimärke, under förutsättning att de är makulerade
eller, om de är omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som
lagligt betalningsmedel, allt enligt KN-nummer 9704 00 00, och

2. samlingar och samlarföremål av zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt,
paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse, allt
enligt KN-nummer 9705 00 00. Lag (1995:700).

7 § Med antikviteter förstås varor som är mer än 100 år gamla
och som inte är konstverk eller samlarföremål. Lag (1995:700).

8 § Med beskattningsbar återförsäljare förstås en
beskattningsbar person som inom ramen för sin ekonomiska
verksamhet förvärvar eller importerar begagnade varor,
konstverk, samlarföremål eller antikviteter i syfte att sälja
dem vidare.

Första stycket gäller även om den beskattningsbara personen
handlar i eget namn för en annan persons räkning inom ramen
för ett avtal enligt vilket provision ska betalas vid köp
eller försäljning. Lag (2013:368).

Beskattningsunderlag

9 § Vid sådan omsättning av begagnade varor, konstverk,
samlarföremål och antikviteter som avses i 1 eller 2 § utgörs
beskattningsunderlaget av återförsäljarens vinstmarginal
minskad med den mervärdesskatt som hänför sig till
vinstmarginalen.

Vinstmarginalen utgörs av skillnaden mellan en varas
försäljningspris och varans inköpspris, om inte annat följer
av 11 §.

Har en beskattningsbar återförsäljare själv importerat
konstverk, samlarföremål eller antikviteter ska som
inköpspris anses beskattningsunderlaget vid importen med
tillägg av den mervärdesskatt som hänför sig till importen.
Lag (2013:368).

10 § Om inköpspriset för en vara överstiger försäljningspriset
för varan får skillnaden räknas av mot vinst som uppkommit vid
försäljning av andra varor endast i det fall som avses i 11 §.
Lag (1995:700).

Beskattningsunderlag vid förenklad marginalbeskattning

11 § När flera varor köps eller säljs samtidigt utan att de
enskilda varornas pris är känt, utgörs beskattningsunderlaget
av den sammanlagda vinstmarginalen, minskad med den
mervärdesskatt som hänför sig till vinstmarginalen, för sådana
varor under redovisningsperioden enligt 26 kap. 10–16 §§
skatteförfarandelagen (2011:1244), om inte annat följer av
tredje stycket. Om olika skattesatser är tillämpliga, ska
beskattningsunderlaget fördelas efter skattesats. Fördelningen
får om så erfordras bestämmas genom uppdelning efter skälig
grund.
Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket
utgör den huvudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller
försäljningar under redovisningsperioden, får även andra
omsättningar som avses i 1 eller 2 § ingå i
beskattningsunderlag enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast
om de förvärvats för att efter skrotning säljas i delar.
Lag (2011:1253).

12 § Om värdet av inköp av varor som avses i 11 § under en
redovisningsperiod överstiger värdet av försäljningar av sådana
varor under perioden, får det överskjutande beloppet läggas
till värdet av inköpen under en efterföljande period, om
beskattningsunderlaget bestäms enligt 11 § första eller andra
stycket och inköpen är hänförliga till samma skattesats.
Lag (2001:1169).

Ingående skatt

13 § Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig
till förvärv av varor från en beskattningsbar återförsäljare
vars omsättning av varorna beskattas enligt detta kapitel
eller motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

Vid sådan omsättning av varor som beskattas enligt detta
kapitel får en beskattningsbar återförsäljare inte göra
avdrag för ingående skatt som hänför sig till

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som
återförsäljaren själv har importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo
tillhandahållit honom. Lag (2013:368).

14 § Om en beskattningsbar återförsäljare har valt att enligt
3 § tillämpa de allmänna bestämmelserna i denna lag på
omsättning som annars skulle ha omfattats av detta kapitel,
ska den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller
import av varorna dras av för den redovisningsperiod under
vilken varorna omsätts av återförsäljaren när det är fråga
om

1. konstverk, samlarföremål eller antikviteter som
återförsäljaren själv har importerat, eller

2. konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo
tillhandahållit honom. Lag (2013:368).

Räkenskaper

15 § Den som redovisar mervärdesskatt både enligt de allmänna
bestämmelserna i denna lag och enligt detta kapitel är skyldig
att i sina räkenskaper särskilja de transaktioner som hänför
sig till omsättning som beskattas enligt detta kapitel. Lag
(1995:700).

Faktura

16 § När detta kapitel tillämpas vid beskattning av en
omsättning, får skattens belopp eller underlag för beräkning av
beloppet inte anges i faktura. Lag (1995:700).

Övriga bestämmelser

17 § Att en omsättning av en vara i vissa fall anses som en
omsättning utomlands föreskrivs i 5 kap. 3 a §.
Lag (2009:1333).

18 § Bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket tillämpas
inte på omsättning som beskattas enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4 och andra
stycket tillämpas inte i fråga om omsättning som i ett annat
EU-land beskattas i enlighet med regler motsvarande dem som
anges i detta kapitel. Lag (2013:1105).

19 § Vid omsättning till annat EU-land av ett sådant
transportmedel som avses i 1 kap. 13 a § tillämpas inte detta
kapitel. Lag (2011:283).

9 b kap. Särskilt om viss resebyråverksamhet

1 § Detta kapitel tillämpas vid sådan omsättning av resor som
en resebyrå tillhandahåller resenärer, om resebyrån som ett
led i den omsättningen förvärvar varor och tjänster från
andra beskattningsbara personer eller förmedlar varorna och
tjänsterna i eget namn för deras räkning. Vad resebyrån på
detta sätt tillhandahåller en resenär ska anses som
omsättning av en enda tjänst (resetjänsten).

Med resebyrå avses även researrangör. Lag (2013:368).

2 § Vid omsättning av en resetjänst utgörs
beskattningsunderlaget av resebyråns marginal.

Marginalen utgörs av skillnaden mellan ersättningen för
resetjänsten och resebyråns kostnader för varor och tjänster
som tillhandahålls resebyrån av andra beskattningsbara
personer och som kommer resenären direkt till godo.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget ska resebyråns
kompensation för skatt enligt denna lag inte räknas in i
ersättningen. Lag (2013:368).

3 § Omsättning av resetjänsten medför inte rätt till avdrag
för ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och
tjänster som kommer resenären direkt till godo. Sådan
ingående skatt ger inte heller rätt till återbetalning enligt
10 kap. 1–3 §§. Lag (2009:1333).

4 § En resetjänst är omsatt inom landet om resebyrån har
etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller
har ett fast etableringsställe här från vilket
tillhandahållandet görs, om inte annat följer av andra
stycket.

Om resebyrån som ett led i omsättningen av resetjänsten
förvärvat varor och tjänster som en annan beskattningsbar
person tillhandahållit resebyrån utanför EU, ska resetjänsten
anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 19 § 4. Om
förvärven avser varor och tjänster som den andra
beskattningsbara personen tillhandahållit resebyrån både inom
och utanför EU, gäller bestämmelserna i 5 kap. 19 § 4 endast
för den del av omsättningen av resetjänsten som avser varor
och tjänster tillhandahållna utanför EU. Lag (2013:368).

5 § Om mervärdesskatt ska redovisas enligt bestämmelserna i
detta kapitel, får resebyrån underlåta att redovisa skattens
belopp eller underlag för beräkning av beloppet i fakturan.

Om köparen av resetjänsten är en beskattningsbar person
gäller de allmänna bestämmelserna i denna lag om en fakturas
innehåll för rätt till avdrag för eller återbetalning av
ingående skatt. Lag (2013:368).

6 § Om resenären är en beskattningsbar person vars verksamhet
medför rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående
skatt, får resebyrån i stället tillämpa de allmänna
bestämmelserna i denna lag på en sådan omsättning som
omfattas av detta kapitel. Lag (2013:368).

9 c kap. Särskilt om varor i vissa lager

1 § Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av
andra stycket,

1. omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är
avsedda att placeras i sådant skatteupplag inom landet som
anges i 3 §,

2. omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som
anges i 1,

3. omsättning av icke-unionsvaror och av tjänster, som görs i
tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager inom
landet under den tid varorna är placerade där, och

4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som
görs i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 § under
den tid varorna är placerade i skatteupplaget.

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under
förutsättning att omsättningen eller importen inte syftar
till slutlig användning eller förbrukning.

Vad som i första och andra styckena sägs om omsättning av
varor gäller även vid unionsinterna förvärv av varorna.
Lag (2013:1105).

2 § Med tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager
förstås vad som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12
oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
avses med dessa begrepp. Med icke-unionsvara förstås detsamma
som med icke-gemenskapsvara i den förordningen. Lag (2011:283).

3 § Med skatteupplag avses

1. för varor i 9 §, som utgör energiprodukter enligt 1 kap.
3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi och omfattas av de
förfaranderegler som anges i 3 a § i samma kapitel, sådana
godkända skatteupplag som bedrivs av en upplagshavare som
godkänts enligt 4 kap. 3 § i den lagen,

2. för etylalkohol, sådana godkända skatteupplag som bedrivs
av en upplagshavare som godkänts enligt 9 § lagen (1994:1564)
om alkoholskatt, och

3. för övriga varor i 9 §, sådana godkända skatteupplag som
bedrivs av en upplagshavare som godkänts enligt 7 §.
Lag (2013:1105).

4 § Skatt skall tas ut när en vara upphör att vara placerad på
sådant sätt som avses i 1 §.

Inträder vid den tidpunkt som anges i första stycket även
skattskyldighet enligt 1 kap. 5 § för import skall endast skatt
enligt första stycket tas ut. Lag (1995:1286).

5 § Skyldig att betala den skatt som anges i 4 § första stycket
är den som föranleder att varan upphör att vara placerad på
sådant sätt som avses i 1 §. Lag (1995:1286).

6 § Skatten ska motsvara

1. i de fall varan inte har omsatts under den tid den varit
placerad på sådant sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle
ha beräknats för den import, den omsättning eller det
unionsinterna förvärv som undantagits i 1 §, med tillägg av den
skatt som skulle ha beräknats för sådan omsättning av tjänster
som undantagits enligt 1 §, eller

2. i de fall varan har omsatts under den tid den varit placerad
på sådant sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha
beräknats för den sista av dessa omsättningar, med tillägg för
den skatt som skulle ha beräknats för sådan omsättning av
tjänster som undantagits enligt 1 § och som utförts efter den
sista omsättningen. Lag (2011:283).

7 § Som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till
sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
lämplig som upplagshavare och som i egenskap av
beskattningsbar person i större omfattning lagrar sådana
varor som avses i 3 § 3.

Upplagshavarens lagring av varor ska äga rum i godkänt
skatteupplag. Lag (2013:1105).

8 § Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag
prövas av Skatteverket på särskild ansökan.

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får
återkallas av Skatteverket, om förutsättningarna för
godkännande inte längre finns. Lag (2003:659).

9 § I 1 § första stycket 1 och 4 samt i 3 § avses varor som
hänförs till följande nummer i Kombinerade nomenklaturen
(KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23
juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan,

1. tenn (KN-nr 8001),

2. koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),

3. zink (KN-nr 7901),

4. nickel (KN-nr 7502),

5. aluminium (KN-nr 7601),

6. bly (KN-nr 7801),

7. indium (KN-nr ex 8112 91 eller ex 8112 99),

8. spannmål (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat
ris, eller 1007 till 1008),

9. oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207),
kokosnöt, brasiliansk nöt och cashewnöt (KN-nr 0801), andra
nötter (KN-nr 0802) eller oliver (KN-nr 0711 20),

10. spannmål och utsäde, inklusive sojabönor (KN-nr 1201 till
1207),

11. kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),

12. te (KN-nr 0902),

13. kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade
(KN-nr 1801),

14. råsocker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),

15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller
remsor (KN-nr 4001 eller 4002),

16. ull (KN-nr 5101),

17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),

18. mineraloljor, inklusive hydrerade vegetabiliska och
animaliska oljor och fetter, naturgas, biogas, propan och
butan; också inklusive råpetroleumoljor (KN-nr 2709, 2710,
2711 11 00, 2711 12, 2711 13, 2711 19 00, 2711 21 00 eller
2711 29 00),

19. silver (KN-nr 7106),

20. platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00
eller 7110 31 00),

21. potatis (KN-nr 0701),

22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner,
oavsett om de är raffinerade eller inte, dock inte kemiskt
modifierade (KN-nr 1507 till 1515),

23. virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10),

24. etylalkohol, E85 och ED95 (KN-nr 2207 eller 3823 90
99),
25. fettsyrametylestrar (KN-nr 3823 90 99),

26. råtallolja (KN-nr 3803 00 10), och

27. tillsatser i motorbränsle (KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90,
3811 19 00 eller 3811 90 00). Lag (2013:1105).

10 kap. Rätt till återbetalning av ingående skatt

Återbetalning till utländska beskattningsbara personer

Rätten till återbetalning

1 § En utländsk beskattningsbar person har på ansökan rätt
till återbetalning av ingående skatt under förutsättning
att

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som
hänför sig till omsättning i verksamhet utomlands,

2. omsättningen, i det fall den görs inom EU, är
skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsvarande den
som avses i 11 eller 12 § i det land där omsättningen görs,
och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha
medfört rätt enligt 11 eller 12 § till återbetalning om
omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt
som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning
inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt
1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c om
omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt
enligt 11 eller 12 §. Lag (2013:368).

2 § En utländsk beskattningsbar person som förmedlar en vara
eller en tjänst för en uppdragsgivares räkning har rätt till
återbetalning av ingående skatt avseende förvärv eller import
av den förmedlade varan eller tjänsten endast i det fall
uppdragsgivaren skulle ha haft denna rätt om uppdragsgivaren
förvärvat varan eller tjänsten direkt.

I andra fall än som avses i 1 § andra stycket ger ingående
skatt som avser förvärv eller import av en vara inte rätt
till återbetalning, om varan förvärvas eller förs in för att
inom landet levereras till en köpare.

I 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till
återbetalning av ingående skatt. Lag (2013:368).

3 § Rätten till återbetalning inträder när en vara har
levererats till den som har rätt till återbetalning eller har
förts in i landet eller när en tjänst har tillhandahållits den
som har rätt till återbetalning. Vid förskottsbetalning innan
en vara levereras eller en tjänst tillhandahålls inträder dock
rätten till återbetalning när förskottet har betalats. Lag
(1994:1798).

4 § Ny beteckning 19 kap. 24 § genom lag (2009:1333).

Återbetalning i fråga om telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster

4 a § Den som redovisar mervärdesskatt enligt 4 a § lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmelser i
ett annat EU-land har på ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig
till de verksamheter i Sverige som omfattas av de
bestämmelserna.

Den som redovisar mervärdesskatt enligt bestämmelser som i
ett annat EU-land motsvarar artiklarna 369a–369k i direktiv
2006/112/EG har på ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt avseende förvärv eller import som hänför sig
till de verksamheter i Sverige som omfattas av de
bestämmelserna. Detta gäller dock inte den som är eller ska
vara registrerad till mervärdesskatt i Sverige för annan
verksamhet än sådan som omfattas av de bestämmelserna.

Vad som föreskrivs i 3 § gäller också för den som har rätt
till återbetalning enligt första eller andra stycket.
Lag (2014:940).

Återbetalning i andra fall än som avses i 1-4 a §§

Hjälporganisationer och utländska beskickningar

5 § Ingående skatt som hänför sig till varor som förvärvats
eller förts in för att föras ut ur EU och användas för en
verksamhet som bedrivs utanför EU ska på ansökan återbetalas,
om verksamheten bedrivs för Förenta nationernas eller för något
av dess fackorgans räkning.

Detsamma gäller om en riksomfattande hjälporganisation för ut
sådana varor ur EU för att användas i en hjälpverksamhet.
Lag (2011:283).

6 § Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller
sådana internationella organisationer, som avses i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, har på
ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför
sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en
sådan byggnad som är avsedd för förvärvaren,

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas
av förvärvaren,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av
förvärvaren,

4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren
samt på sådana varor som anges i 1-3 eller på motorfordon,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller
sophämtning för en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt
enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,

7. alkohol- och tobaksvaror,

8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan
anläggning som utgör fastighet, under förutsättning att
uthyrningstjänsten är avsedd för den verksamhet som utövas av
förvärvaren, och

9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är
avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även ett i
Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör

– Europeiska unionen,

– Europeiska atomenergigemenskapen,

– Europeiska centralbanken,

– Europeiska investeringsbanken, eller

– ett organ som har inrättats av unionen eller
atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om
Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller.

Rätt till återbetalning enligt andra stycket gäller endast i
den omfattning återbetalningen inte leder till att konkurrensen
snedvrids. Lag (2011:283).

7 § Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska
beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska
konsulat i Sverige har, under förutsättning att de inte är
svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här i landet, på
ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför
sig till förvärv av

1. radiomottagare, televisionsapparater, skivspelare,
bandspelare, förstärkare och högtalare,

2. kameror, objektiv till kameror, projektorer och annan
utrustning för film- eller bildåtergivning,

3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskiner,
kylskåp, tvättmaskiner, manglar och dammsugare,

4. skrivmaskiner, räknemaskiner och utrustning med liknande
användning,

5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor,
pianon och flyglar,

6. tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till
sådana varor som anges i 1-5,

7. tjänster på sådana varor som anges i 1-6 eller på
motorfordon,

8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana
varor som anges i 3,

9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och

10. alkohol- och tobaksvaror.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med
säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har på
ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som hänför
sig till sådana förvärv som anges i första stycket, om Sverige
har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en
mellanfolklig organisation om detta. Lag (1996:1320).

8 § Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 1-8
föreligger endast när fråga är om förvärv för personligt bruk
och den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår
till minst 1 000 kronor.

Rätt till återbetalning enligt 7 § första stycket 9 och 10
föreligger endast när fråga är om förvärv för personligt bruk
och den sammanlagda ersättningen enligt varje faktura uppgår
till minst 200 kronor. Lag (2007:1376).

Nystartade verksamheter

9 § När det finns särskilda skäl kan Skatteverket efter ansökan
besluta att den som har påbörjat en verksamhet skall ha rätt
till återbetalning av ingående skatt i verksamheten innan
sådan omsättning förekommit som avses i 1 kap. 1 § eller i 11
eller 12 §. Lag (2003:659).

10 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

Viss omsättning som är undantagen från skatteplikt m.m.

11 § Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller
tjänster inom landet har rätt till återbetalning av ingående
skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på
grund av att omsättningen är undantagen från skatteplikt
enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 §
2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 §
eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt
som hänför sig till sådan omsättning av varor och tjänster
som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § eller 23 § 
1 om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land
utanför EU har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet
eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten
tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen saknar
sådant säte eller etableringsställe i det landet, den
beskattningsbara personen är bosatt eller stadigvarande
vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och
förvärvaren är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land
utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska
exporteras till ett land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt
avseende förvärv och import som hänför sig till omsättning i
ett annat EU-land under förutsättning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför
återbetalningsrätt motsvarande den som avses i denna paragraf
eller 12 § i det land där omsättningen görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha
medfört rätt enligt denna paragraf eller 12 § till
återbetalning om omsättningen gjorts här i landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan
med stöd av 1 eller 2 §. Lag (2013:368).

11 a § Vid sådan omsättning av nya transportmedel som undantas
från beskattning enligt 3 kap. 30 a § föreligger rätt till
återbetalning av ingående skatt för vilken avdrag inte kunnat
erhållas enligt 8 kap. eller återbetalning inte kunnat erhållas
enligt övriga bestämmelser i detta kapitel. Denna
återbetalningsrätt avser den mervärdesskatt som säljaren
betalat som en del av ersättningen för sitt förvärv eller vid
import eller vid ett unionsinternt förvärv av transportmedlet.
Högre belopp än som motsvarar den skatt säljaren skulle ha
blivit skyldig att betala om han hade varit skattskyldig för
omsättningen kan dock inte återbetalas.

Återbetalning enligt första stycket kan medges först sedan det
styrkts att mervärdesskatt betalats för transportmedlet i det
andra EU-landet. Lag (2011:283).

11 b § Om en vara importerats till Sverige för att omsättas
till ett annat EU-land, ska mervärdesskatt som betalats vid
importen återbetalas till importören sedan det styrkts att
varan därefter beskattats som unionsinternt förvärv i ett annat
EU-land på sätt som motsvaras av 2 a kap. 5 §. Lag (2011:283).

11 c § Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt
enligt 3 kap. 10 a § har en beskattningsbar person rätt till
återbetalning av ingående skatt som avser

1. förvärv av investeringsguld om den som omsätter
investeringsguldet till den beskattningsbara personen är
skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §,

2. förvärv eller import av annat guld än investeringsguld som
därefter av den beskattningsbara personen eller för dennes
räkning omvandlas till investeringsguld, eller

3. förvärv av tjänster som innebär en förändring av form,
vikt eller finhalt på guld, inbegripet investeringsguld.
Lag (2013:368).

11 d § Vid omsättning som är undantagen från skatteplikt
enligt 3 kap. 10 a § har en beskattningsbar person, som
framställer investeringsguld eller omvandlar guld av något
slag till investeringsguld, rätt till återbetalning av
ingående skatt som avser förvärv eller import av varor eller
tjänster som är knutna till framställningen eller
omvandlingen av guldet, som om omsättningen hade varit
skattepliktig. Lag (2013:368).

11 e § Andra än utländska beskattningsbara personer har rätt
till återbetalning av ingående skatt som avser förvärv eller
import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken
förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket
4 b, 4 d eller 4 e om omsättningen är skattepliktig eller
medför återbetalningsrätt enligt 11 eller 12 §.
Lag (2013:368).

11 f § En beskattningsbar person som enligt 1 kap. 2 § fjärde
stycket likställs med en utländsk beskattningsbar person har
rätt till återbetalning av ingående skatt som avser förvärv
eller import som hänför sig till omsättning inom landet för
vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första
stycket 2, 3, 4 eller 4 c. Lag (2013:368).

Export

12 § Den som omsätter varor eller tjänster genom export har
rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar
rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen
sker utanför EU. Rätten till återbetalning gäller under
förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 a §, 19 § första
stycket 2, 21 §, 23 § 2, 3 eller 4 eller 30 e §.
Lag (2011:283).

Gemensamma bestämmelser för återbetalning

13 § Rätten till återbetalning enligt 1–3, 4 a, 9 och
11–12 §§ omfattar endast sådan skatt som skulle ha varit
avdragsgill enligt denna lag om verksamheten hade medfört
skattskyldighet och, i fall som avses i 9 §, omsättning hade
förekommit. Lag (2009:1333).

13 a § Om en utländsk beskattningsbar person som omfattas av
19 kap. 1 § utför både transaktioner som medför och inte
medför rätt till avdrag av ingående skatt i EU-landet där
denne är etablerad, omfattar rätten till återbetalning enligt
10 kap. 1, 11 eller 12 § enbart sådan skatt som hänför sig
till transaktionerna som medför avdragsrätt i enlighet med
tillämpningen av artikel 173 i rådets direktiv 2006/112/EG i
etableringslandet. Lag (2013:368).

13 b § En utländsk beskattningsbar persons rätt till
återbetalning enligt detta kapitel gäller inte belopp som
betecknats som mervärdesskatt i en faktura eller liknande
handling

1. utan att vara sådan skatt enligt denna lag,

2. om beloppet hänför sig till en omsättning av varor som
enligt 3 kap. 30 a § första stycket 1 eller 2 eller andra
eller fjärde stycket är undantagen från skatteplikt, eller

3. om beloppet hänför sig till en omsättning utomlands enligt
5 kap. 3 a § första stycket 3. Lag (2013:368).

14 § Rätten till återbetalning enligt 9-12 §§ skall styrkas på
det sätt som i 8 kap. 17-19 §§ föreskrivs om styrkande av rätt
till avdrag för ingående skatt.

15 § Vad som föreskrivs i 2 och 6 kap. i fråga om den som är
skattskyldig gäller också för den som har rätt till
återbetalning av ingående skatt enligt 9-12 §§.
Lag (2002:1004).

10 a kap. Har upphävts genom lag (1995:1286).

ANDRA AVDELNINGEN

Fakturering och redovisning samt förfarandebestämmelser

11 kap.

Fakturering

Faktureringsskyldighet

1 § Varje beskattningsbar person ska säkerställa att faktura
utfärdas av den beskattningsbara personen själv eller i
dennes namn och för dennes räkning av köparen eller en tredje
person, för omsättning av varor eller tjänster som görs till
en annan beskattningsbar person eller till en juridisk person
som inte är en beskattningsbar person.

Varje beskattningsbar person ska även säkerställa att faktura
utfärdas vid omsättning av

– nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § andra stycket till
en privatperson,

– vara enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 till en köpare i
Sverige, eller

– bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson och av
varor som omsätts i samband med sådant tillhandahållande.
Lag (2013:368).

2 § Skyldighet att utfärda faktura föreligger inte för
omsättningar som avses i 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11 eller
11 a §, 19 § första stycket 1, 20 §, 23 § 2, 3 eller 5 eller
23 a §. Sådan skyldighet föreligger inte heller för
personbefordran som avses i 5 kap. 9 § första stycket när
tjänsten anses omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första
stycket. Lag (2009:1333).

3 § Varje beskattningsbar person ska säkerställa att faktura
utfärdas av den beskattningsbara personen själv eller i
dennes namn och för dennes räkning av köparen eller en tredje
person, för andra betalningar i förskott eller a conto än som
avses i 2 §, som gjorts till den beskattningsbara personen
för en sådan omsättning som avses i 1 §. Lag (2013:368).

3 a § Faktura avseende bygg- eller anläggningstjänster eller
varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska utfärdas
senast vid utgången av den andra kalendermånaden efter den
månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna
levererats.

Faktura avseende omsättning av varor som undantas från
skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ska utfärdas senast den
femtonde dagen i den månad som följer på den månad under
vilken skattskyldighet inträder enligt 1 kap. 4 a § för
motsvarande unionsinternt förvärv.

Faktura avseende omsättning av tjänster som omfattas av
uppgiftsskyldigheten enligt 35 kap. 2 § första stycket 2
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska utfärdas senast den
femtonde dagen i den månad som följer på den månad under
vilken skattskyldighet inträder enligt 1 kap. 3 och 5 a §§ för
motsvarande omsättning inom landet. Lag (2012:342).

4 § Faktura får utfärdas av köparen om det finns

1. ett i förväg träffat avtal om detta mellan säljaren och
köparen, och

2. ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura.
Lag (2012:342).

5 § Vid tillämpning av detta kapitel ska, i fråga om en sådan
mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, med
beskattningsbar person förstås den person i gruppen som
omsätter varor eller tjänster utanför gruppen.

Vad som sägs i detta kapitel om säljarens respektive köparens
registreringsnummer till mervärdesskatt avser vid
omsättningar enligt första stycket det registreringsnummer
till mervärdesskatt som tilldelats en sådan grupphuvudman som
avses i 6 a kap. 4 §. Lag (2013:368).

Elektronisk faktura

6 § Elektronisk faktura enligt 1 kap. 17 a § får utfärdas
endast om mottagaren godkänner det. Lag (2012:342).

Samlingsfaktura

7 § Samlingsfaktura får utfärdas för flera särskilda
leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster.

Om flera elektroniska fakturor överförs samlat till samma
mottagare eller ställs till dennes förfogande, behöver
gemensamma uppgifter endast anges en gång under förutsättning
att alla uppgifter är åtkomliga för varje faktura.

Vid utfärdande av samlingsfaktura ska tidsfristerna för
utfärdande av faktura i 3 a § beaktas. Lag (2012:342).

Fakturans innehåll

8 § Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om
inte annat följer av 8 a eller 9 §, innehålla följande
uppgifter:

1. datum för utfärdandet,

2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt
identifierar fakturan,

3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under
vilket varorna eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under
vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är
skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller
det är fråga om en unionsintern varuförsäljning enligt 3 kap.
30 a eller 30 b §,

5. säljarens och köparens namn och adress,

6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta
tjänsternas omfattning och art,

7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts
eller slutförts eller det datum då sådan förskotts- eller a
conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett sådant datum
kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans
utfärdande,

8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag,
enhetspriset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell
prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i
enhetspriset,
9. tillämpad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en
särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en
sådan uppgift,

11. när faktura utfärdas av köparen enligt 4 §, uppgiften
självfakturering,

12. vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,

b) den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG,
eller

c) en annan uppgift om att omsättningen är undantagen från
skatteplikt,

13. när köparen är skyldig att betala mervärdesskatten,
uppgiften omvänd betalningsskyldighet,

14. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU-
land, de uppgifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan ska
hänföras till ett sådant transportmedel,

15. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 b kap.,
uppgiften vinstmarginalbeskattning för resebyråer,

16. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap., den
eller de av följande uppgifter som är relevanta:

a) vinstmarginalbeskattning för begagnade varor,

b) vinstmarginalbeskattning för konstverk, eller

c) vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och
antikviteter. Lag (2012:342).

8 a § Uppgifterna som avses i 8 § 8, 9 och 10 får utelämnas i
fakturan om köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.

Fakturan ska då i stället innehålla uppgift om
beskattningsunderlaget för varorna eller tjänsterna med
hänvisning till de uppgifter som avses i 8 § 6.
Lag (2012:342).

9 § Bestämmelserna i 8 § om fakturors innehåll får frångås
och en förenklad faktura utfärdas, om

1. fakturans totalbelopp inte överstiger 4 000 kronor
inklusive mervärdesskatt,

2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn,
administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för
utfärdandet av fakturan gör det svårt att följa alla de krav
som anges i 8 §, eller

3. fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura
enligt 10 § tredje stycket.

Första stycket gäller inte omsättningar som avses i 3 kap.
30 a § eller 5 kap. 2 § första stycket 4. Det gäller inte
heller

1. om

a) den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk
beskattningsbar person, eller en sådan beskattningsbar person
som enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket likställs med en
utländsk beskattningsbar person, och

b) köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, eller

2. om 13 § första stycket är tillämpligt.

En förenklad faktura ska alltid innehålla följande
uppgifter:

1. datum för utfärdandet,

2. identifiering av säljaren,

3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller
tjänster som har tillhandahållits,

4. den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det
möjligt att beräkna denna, och

5. om fakturan är en sådan kreditnota som avses i första
stycket 3, en särskild och otvetydig hänvisning till den
ursprungliga fakturan samt de uppgifter i denna som ändras.
Lag (2014:1492).

Kreditnota

10 § Om säljaren lämnar sådan nedsättning av priset som avses
i 7 kap 6 § första stycket 1 eller 3 och förutsättningarna i 7
kap. 6 § andra stycket inte föreligger, ska han utfärda en
handling eller ett meddelande med ändring av den ursprungliga
fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den
ursprungliga fakturan (kreditnota). Detta gäller även vid
sådan nedsättning av priset som avses i 7 kap. 6 § första
stycket 2 om nedsättningen inte framgår av tidigare upprättad
faktura.

Även i fall av kundkreditering av annat slag än som avses i
första stycket ska säljaren utfärda en kreditnota.

Varje handling eller meddelande med ändring av den
ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig
hänvisning till den ursprungliga fakturan ska likställas med
en faktura. Lag (2012:342).

Valuta

11 § Oavsett i vilken valuta beloppen i en faktura anges ska
mervärdesskattebeloppet anges också i svenska kronor om detta
ska betalas till staten enligt 1 kap. 1 §. Om den som ska
säkerställa att faktura utfärdas har sin redovisning i euro
ska dock mervärdesskattebeloppet i stället anges också i euro.

Om mervärdesskattebeloppet vid tillämpningen av första stycket
måste anges efter omräkning ska omräkningen göras på det sätt
som följer av 7 kap. 7 a och 7 b §§. Lag (2012:342).

Tillämpningsområde

12 § Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på
omsättningar av varor eller tjänster inom landet enligt
5 kap. och 9 b kap. 4 § första stycket.

Första stycket gäller dock inte om

1. leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten
görs från ett annat EU-land av en beskattningsbar person som
inte är etablerad i Sverige eller vars fasta
etableringsställe här inte medverkar i omsättningen, och

2. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.

Trots vad som anges i andra stycket gäller första stycket i
de fall faktura utfärdas av köparen. Lag (2013:368).

13 § Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av
varor eller tjänster som enligt avdelning V i rådets direktiv
2006/112/EG anses ha gjorts i ett annat EU-land, om

1. säljaren

a) har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och
leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte
görs från ett fast etableringsställe i ett annat land,

b) har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket
leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs,
eller

c) varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast
etableringsställe men är bosatt eller stadigvarande vistas
här,

2. säljaren inte är etablerad i det EU-land där omsättningen
anses ha gjorts eller vars fasta etableringsställe i detta
land inte medverkar i omsättningen, och

3. köparen är skyldig att betala mervärdesskatten.

Första stycket gäller inte i de fall faktura utfärdas av
köparen. Lag (2012:342).

14 § Bestämmelserna ska också tillämpas på omsättningar av
varor eller tjänster utanför EU som utgör export enligt 1 kap.
10 §, om säljaren

1. har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige och
leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten inte
görs från ett fast etableringsställe i ett annat land,

2. har ett fast etableringsställe i Sverige från vilket
leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten görs,
eller

3. varken i Sverige eller utomlands har ett säte eller fast
etableringsställe men är bosatt eller stadigvarande vistas
här. Lag (2012:342).

11 a kap. Bevarande av fakturor m.m.

1 § Den som ska säkerställa att faktura utfärdas är även
skyldig att säkerställa att ett exemplar av fakturan bevaras.
Skyldigheten att säkerställa att ett exemplar av fakturan
bevaras gäller även fakturor som en beskattningsbar person
tagit emot.

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om
arkivering av räkenskapsinformation för fysiska och juridiska
personer som är bokföringsskyldiga.

Den som inte är bokföringsskyldig men som omfattas av
skyldigheten att bevara fakturor enligt första stycket, ska
tillämpa bestämmelserna om former för bevarande av fakturor i
7 kap. 1 § och 6 § bokföringslagen samt platsen för bevarande
av fakturor i 7 kap. 2–4 §§ bokföringslagen. Lag (2013:368).

2 § Den som ska säkerställa att ett exemplar av fakturan
bevaras ska också från tidpunkten för utfärdandet av fakturan
och under hela lagringstiden säkerställa ursprungets äkthet
och innehållets integritet samt att uppgifterna i fakturan är
läsbara.

Med ursprungets äkthet avses säkerställande av leverantörens,
tillhandahållarens eller fakturautfärdarens identitet. Med
innehållets integritet avses att det innehåll som krävs i
fakturan inte har ändrats. Lag (2012:342).

3 § När en behörig myndighet i ett annat EU-land under
lagringstiden begär det ska den som ska säkerställa att ett
exemplar av fakturan bevaras medge denna myndighet omedelbar
elektronisk åtkomst till en faktura som bevaras på elektronisk
väg, om begäran görs för kontrolländamål och mervärdesskatt
som är hänförlig till omsättning i fakturan ska betalas i
detta EU-land. För en sådan begäran gäller motsvarande
begränsningar som enligt 47 kap. 2 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Med bevarande av fakturor på elektronisk väg avses att data
bevaras med användning av utrustning för elektronisk
behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och med
användning av kabel, radio, optisk teknik eller andra
elektromagnetiska hjälpmedel. Lag (2012:342).

12 kap. Beslutande myndighet m.m.

1 § Beslut enligt denna lag meddelas av Skatteverket.
Lag (2003:659).
1 a § Har upphävts genom lag (2003:659).

2 § Har upphävts genom lag (2003:659).

3 § Har upphävts genom lag (1997:502).

4 § Har upphävts genom lag (2003:1131).

13 kap. Redovisning av utgående och ingående skatt

Allmän bestämmelse

1 § I 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), i lagen
(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster samt i lagen (2000:46) om
omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har
sin redovisning i euro, m.m. finns bestämmelser om
redovisning av mervärdesskatt. Ytterligare bestämmelser om
redovisningen finns i det följande i 6–28 a §§.
Lag (2014:940).

1 a § Har upphävts genom lag (1997:502).

2 § Har upphävts genom lag (1997:502).

3 § Har upphävts genom lag (1997:502).

4 § Har upphävts genom lag (1997:502).

5 § Har upphävts genom lag (1997:502).

Redovisning av utgående skatt

6 § Om inget annat följer av 7–15 §§, ska utgående skatt
redovisas för den redovisningsperiod under vilken

1. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 omsätter en
vara eller en tjänst enligt god redovisningssed har bokfört
eller borde ha bokfört omsättningen,

2. den som enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 e är
skattskyldig för förvärv av en vara eller en tjänst enligt
god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört
förvärvet,

3. den som anges i 1 eller 2 har tagit emot eller lämnat
förskotts- eller a conto-betalning, eller

4. Tullverket eller, i fall som avses i 1 kap. 2 § första
stycket 6 c eller e, det andra EU-landets tullmyndighet har
ställt ut tullräkning, tullkvitto eller motsvarande dokument
i enlighet med artikel 221 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen, för en import av varor. Lag (2014:50).

7 § Om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (1999:1078), skall den utgående skatten
redovisas för den redovisningsperiod under vilken
skattskyldigheten har inträtt. Lag (1999:1103).

8 § Den utgående skatten får redovisas för den
redovisningsperiod under vilken betalning tas emot kontant
eller på annat sätt kommer den skattskyldige tillgodo, om
värdet av den skattskyldiges sammanlagda årliga omsättning här
i landet normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Den utgående skatten för samtliga fordringar som är obetalda
vid beskattningsårets utgång ska dock alltid redovisas för den
redovisningsperiod under vilken beskattningsåret går ut.

Första stycket gäller inte företag som omfattas av lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag. Inte heller gäller första stycket
finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning
enligt någon av de nämnda lagarna.

Första-tredje styckena gäller också för den som är
skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2-4 e.
Lag (2012:755).

8 a § En skattskyldig som tillämpar de allmänna bestämmelserna
i 6 § i fråga om redovisning av utgående skatt kan inte övergå
till att tillämpa bestämmelserna i 8 § utan att först ansöka om
detta hos Skatteverket. En sådan ansökan får beviljas endast om
det finns särskilda skäl. Lag (2006:905).

8 b § Utgående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv
ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan
har utfärdats. Den utgående skatten ska dock redovisas senast
för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde dagen i
den månad som följer på den månad under vilken
skattskyldigheten för förvärvet har inträtt enligt 1 kap.
4 a §.

Omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3
kap. 30 a § ska redovisas för den redovisningsperiod under
vilken fakturan har utfärdats. Omsättningen ska dock redovisas
senast för den redovisningsperiod under vilken fakturan senast
ska utfärdas enligt 11 kap. 3 a § andra stycket.
Lag (2012:342).

8 c § Omsättning av tjänster som omfattas av
uppgiftsskyldigheten enligt 35 kap. 2 § första stycket 2
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska redovisas för den
redovisningsperiod under vilken skattskyldighet för
motsvarande omsättning inom landet inträder enligt 1 kap. 3
och 5 a §§. Lag (2011:1253).

9 § Om den utgående skatten för fordringar avser varor som den
skattskyldige har sålt med förbehåll om återtaganderätt enligt
lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,
ska säljaren alltid redovisa den utgående skatten för den
redovisningsperiod då fakturan enligt god redovisningssed har
utfärdats eller borde ha utfärdats. Lag (2007:1376).

10 § Om en skattskyldig som har försatts i konkurs inte för
en tidigare redovisningsperiod har varit skyldig att redovisa
den utgående skatt som hänför sig till omsättning, förvärv
eller import för vilken skattskyldighet har inträtt före
konkursbeslutet, ska han redovisa skatten för den
redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats.

Om den utgående skatten ändras efter konkursbeslutet till
följd av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller
kundförlust tillämpas 24 och 25 §§. Lag (2014:50).

11 § Om en skattskyldig har överlåtit sin verksamhet eller en
del därav till någon annan, ska han redovisa utgående skatt,
som hänför sig till omsättning, förvärv eller import för
vilken skattskyldighet har inträtt före övertagandet, för den
redovisningsperiod under vilken övertagandet har ägt rum, om
han inte har varit skyldig att redovisa skatten för en
tidigare redovisningsperiod.

Om den utgående skatten ändras efter övertagandet till följd
av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller
kundförlust, tillämpas 24 och 25 §§. Lag (2014:50).

12 § Vid uttag av en tjänst som har tillhandahållits under en
tid som sträcker sig över mer än en redovisningsperiod skall
till varje redovisningsperiod hänföras den del av tjänsten som
har tillhandahållits under perioden, om inte annat framgår av
13 eller 14 §.

13 § Om den som bedriver byggnadsrörelse som avses i
inkomstskattelagen (1999:1229) genom uttag tar i anspråk en
tjänst som till större delen avser ny-, till- eller ombyggnad
av en egen fastighet eller en lägenhet som han innehar med
hyresrätt eller bostadsrätt, ska han redovisa sådan utgående
skatt som hänför sig till uttaget senast för den
redovisningsperiod under vilken fastigheten, lägenheten eller
den del av fastigheten eller lägenheten som uttaget avser har
kunnat tas i bruk. Lag (2007:1376).

14 § Vid omsättning av bygg- eller anläggningstjänster eller av
varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska den
utgående skatten på omsättningen redovisas för den
redovisningsperiod under vilken faktura har utfärdats. Om den
som utför bygg- eller anläggningstjänsten har fått betalning i
förskott eller a conto utan faktura, ska redovisning ske för
den redovisningsperiod under vilken betalningen har tagits
emot. Redovisning ska dock ske senast för den
redovisningsperiod som omfattar den andra kalendermånaden efter
den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller
varorna levererats.

Första stycket gäller inte om skatten med tillämpning av 10
eller 11 § ska redovisas tidigare eller om redovisning sker
enligt 8 §. Lag (2007:1376).

15 § Om den skattskyldige tar ut en tjänst genom att enligt 2
kap. 5 § själv använda eller låta någon annan använda en
personbil eller en motorcykel, får redovisningen av den
utgående skatten för uttaget anstå till dess redovisning skall
lämnas för den sista redovisningsperioden under det kalenderår
då bilen eller motorcykeln använts. Lag (1994:1798).

15 a § Om den utgående skattens belopp enligt 11 kap. 11 §
första stycket angetts i flera valutor i en faktura, ska den
skattskyldige vid redovisning av skatten utgå från det
skattebelopp som angetts i svenska kronor eller, om den egna
redovisningen är i euro, det skattebelopp som angetts i euro.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid
beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
finns regler om omräkning från euro till svenska kronor.
Dessa regler ska tillämpas även av en utländsk
beskattningsbar person som har sin redovisning i euro.
Lag (2013:368).

Redovisning av ingående skatt

16 § Om inget annat följer av 17–23 §§ eller av 9 a kap. 14 §,
ska ingående skatt dras av för den redovisningsperiod
under vilken

1. den som förvärvar en vara eller en tjänst eller för in en
vara till landet enligt god redovisningssed har bokfört eller
borde ha bokfört förvärvet, eller

2. den som förvärvar en vara eller en tjänst har lämnat
förskotts- eller a conto-betalning. Lag (2014:50).

17 § Om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (1999:1078), skall den ingående skatten
redovisas för den redovisningsperiod under vilken varan har
levererats till den skattskyldige eller tjänsten har
tillhandahållits honom. Lag (1999:1103).

18 § Om en skattskyldig redovisar utgående skatt enligt 8 §,
skall den ingående skatten dras av först för den
redovisningsperiod under vilken beskattningsåret går ut eller
under vilken betalning dessförinnan har gjorts. Lag (2006:905).

18 a § Ingående skatt som hänför sig till omsättning för
vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första
stycket 2-4 e ska, om den utgående skatten redovisas enligt
8 §, tas upp för den redovisningsperiod för vilken den utgående
skatten ska redovisas enligt 8 §. Lag (2012:755).

18 b § Ingående skatt som hänför sig till unionsinterna förvärv
ska dras av för den redovisningsperiod för vilken den utgående
skatten ska redovisas enligt 8 b §. Lag (2011:283).

19 § Om en vara har förvärvats genom kreditköp med förbehåll
från säljaren om återtaganderätt enligt lagen (1978:599) om
avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., får den ingående
skatten alltid dras av för den redovisningsperiod under vilken
en faktura tagits emot. Lag (2003:1134).

20 § Vid förvärv av sådana tjänster och varor som avses i 14 §
får den ingående skatten dras av när redovisning ska ske enligt
första stycket i den paragrafen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om redovisning sker
enligt 8 §. Lag (2007:1376).

21 § Om den skattskyldige har försatts i konkurs, skall han
senast för den redovisningsperiod som löpte när konkursbeslutet
meddelades göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till
förvärv, import eller förskotts- eller a conto-betalning under
tiden innan han försattes i konkurs. Lag (1994:1798).

22 § Vid ett förvärv av avverkningsrätt till skog skall, i de
fall som avses i 1 kap. 4 §, avdrag för ingående skatt göras
för den redovisningsperiod under vilken betalning görs.

23 § Ingående skatt som hänför sig till import ska dras av
för den redovisningsperiod under vilken utgående skatt för
den import som avdraget avser ska redovisas.

Om utgående skatt som avses i första stycket inte ska
redovisas till Skatteverket, ska ingående skatt som avses i
första stycket dras av för den redovisningsperiod under
vilken Tullverket har ställt ut tullräkning eller tullkvitto
för en import av varor. Lag (2014:50).

23 a § Om skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket
angetts i flera valutor i en faktura, ska vid redovisningen av
den ingående skatten det skattebelopp användas som angetts i
svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i euro, det
skattebelopp som angetts i euro. Om skattebeloppet inte
angetts i svenska kronor eller, om den egna redovisningen är i
euro, i euro, ska det skattebelopp användas som angetts i den
valuta i vilken fakturan är utställd.
Om skattebeloppet måste räknas om till svenska kronor ska
omräkningen göras på det sätt som följer av 7 kap. 7 a och
7 b §§.

Andra stycket gäller även i de fall skattebeloppet i fakturan
endast angetts i en valuta. Lag (2012:342).

Ändring av tidigare redovisad utgående eller ingående skatt

24 § Om utgående skatt har redovisats och
beskattningsunderlaget för den skatten därefter minskar på
grund av nedsättning av priset, återtagande av en vara eller
kundförlust enligt 7 kap. 6 §, får den skattskyldige i den
ordning som gäller för hans redovisning av utgående skatt dra
av ett belopp motsvarande den del av den tidigare redovisade
skatten som är hänförlig till minskningen. Om en kundförlust
har föranlett ett sådant avdrag och betalning därefter
inflyter, skall det avdragna beloppet i motsvarande mån
redovisas på nytt.

Om en nedsättning av priset gjorts, en vara återtagits eller en
kundförlust uppkommit efter det att någon har övertagit en
verksamhet eller del därav från den som redovisat den utgående
skatten, är det dock övertagaren som får göra det i första
stycket angivna avdraget.

25 § Ändring enligt 24 § ska, om inte annat föreskrivs i
andra eller tredje stycket, göras för den redovisningsperiod
under vilken nedsättningen av priset, återtagandet av varan
eller kundförlusten enligt god redovisningssed har bokförts
eller borde ha bokförts.

Om den som har redovisat den utgående skatten försätts i
konkurs innan en nedsättning av priset gjorts, en vara
återtagits eller en kundförlust uppkommit, ska ändringen dock
göras för den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet
meddelats.

Om skatten har redovisats enligt 4 a § lagen (2011:1245) om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster, ska ändringen göras för den
ursprungliga redovisningsperioden. Detsamma gäller om skatten
har redovisats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land
motsvarar artiklarna 358a–369 eller artiklarna 369a–369k i
direktiv 2006/112/EG.

Avdrag för nedsättning av priset ska grundas på en sådan
kreditnota som avses i 11 kap. 10 §. Lag (2014:940).

25 a § Den skattskyldige får i den ordning som gäller för hans
redovisning av utgående skatt dra av ett belopp motsvarande
utgående skatt som har redovisats i en deklaration, om den
redovisade skatten gäller sådana unionsinterna förvärv som
avses i 2 a kap. 6 § och den skattskyldige på grund av
förvärvet har påförts mervärdesskatt i ett annat EU-land.
Lag (2011:283).

26 § Om den skattskyldige, sedan han fått avdrag för ingående
skatt, har tagit emot en sådan kreditnota som anges i 11 kap.
10 § avseende denna skatt, ska han i den ordning som gäller för
hans redovisning av ingående skatt återföra den avdragna
skatten med det belopp som motsvarar den del av den tidigare
redovisade skatten som varit hänförlig till nedsättningen av
priset.

I det fall en kreditnota avser en ändring enligt 28 § av
felaktigt debiterad mervärdesskatt ska hela det felaktiga
skattebeloppet återföras enligt första stycket, om det inte
redan skett.

Om den skattskyldige har överlåtit sin verksamhet eller del av
denna efter det att han gjort avdraget för ingående skatt, ska
vad som sägs i första stycket om återföring av den skatten
gälla den som får tillgodogöra sig den prisnedsättning som
föranleder återföringen. Lag (2007:1376).

Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt

27 § Ett belopp som avses i 1 kap. 2 e § ska redovisas i den
ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av
utgående skatt. Om beloppet inte motsvaras av någon
underliggande leverans av vara eller tillhandahållande av
tjänst ska det redovisas för den period under vilken fakturan
eller handlingen har utfärdats. Lag (2011:1253).

28 § Har belopp som avses i 27 § redovisats, ska beloppet
ändras om en sådan kreditnota som avses i 11 kap. 10 §
utfärdas. Ändring ska göras för den period under vilken
kreditnota har utfärdats. Om beloppet har redovisats enligt
4 a § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för
mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och
tv-sändningar och elektroniska tjänster, ska dock ändringen
göras för den ursprungliga redovisningsperioden. Detsamma
gäller om beloppet redovisats enligt bestämmelser som i ett
annat EU-land motsvarar artiklarna 358a–369 eller artiklarna
369a–369k i direktiv 2006/112/EG.

Om det finns särskilda skäl ska kravet på kreditnota enligt
första stycket efterges av Skatteverket. Lag (2014:940).

Redovisning av sådan jämkning som avses i 8 a kap.

28 a §16 Avdrag för ingående skatt i de fall som avses i 8 a
kap. 1-12 och 14 §§ samt 9 kap. 10-13 §§ skall jämkas för den
första redovisningsperioden efter det räkenskapsår då
användning ändrats eller överlåtelse skett. Vid överlåtelse av
en fastighet skall dock överlåtaren jämka avdraget för den
andra redovisningsperioden efter den då överlåtelsen skett, om
inte redovisningsperioden för mervärdesskatt är beskattningsår.

När ett tidigare verkställt avdrag skall minskas jämkas det
genom att skatt återförs i enlighet med bestämmelserna i 13
kap. 26 §. När den skattskyldige är berättigad till ytterligare
avdrag för ingående skatt jämkas avdraget genom att redovisad
ingående skatt för redovisningsperioden ökas.

Om den skattskyldige försätts i konkurs skall avdrag jämkas för
den redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats.
Om konkursboet senare skall överta rättighet och skyldighet
enligt 8 a kap. 13 §, skall även ändringen av jämkningsbeloppet
göras i konkursgäldenärens redovisning för den
redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelades. De
ändringar på grund av jämkning som konkursboet skall göra genom
övertagandet, skall göras i konkursboets redovisning för de
redovisningsperioder som anges i första och andra styckena. Lag
(2000:500).

28 b § Har upphävts genom lag (2013:954).

29 § Har upphävts genom lag (1997:502).

30 § Har upphävts genom lag (1997:502).

14 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

15 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

16 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

17 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

18 kap. Har upphävts genom lag (1997:502).

19 kap. Återbetalning av skatt

Återbetalning till utländska företagare

Återbetalning till vissa utländska beskattningsbara personer
som är etablerade i andra EU-länder

1 § En utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett
annat EU-land och inte har omsatt några varor eller tjänster
i Sverige under den återbetalningsperiod som avses i 6 § och
som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1,
2, 3, 11 eller 12 § ska ansöka om detta hos Skatteverket.
Ansökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats
för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara
personen är etablerad.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning
i Sverige får den beskattningsbara personen under
återbetalningsperioden inom landet ha omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är
undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket
4, 30 a § tredje stycket, 30 e, 31, 31 a eller 32 § eller 9 c
kap. 1 §,

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för
enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c,
eller

3. telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster om mervärdesskatten för
tillhandahållandet av dessa tjänster redovisats enligt
bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda
ordningen i artiklarna 369a–369k i direktiv 2006/112/EG.

En utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett
annat EU-land och som är eller ska vara registrerad enligt 7
kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska dock ansöka om sådan återbetalning som avses
i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.
Lag (2014:940).

2 § En ansökan om återbetalning ska innehålla

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,

2. en beskrivning av sökandens affärsverksamhet för vilken
varorna och tjänsterna förvärvats,

3. uppgift om vilken återbetalningsperiod den avser,

4. en förklaring från sökanden att denne under
återbetalningsperioden inom landet inte har omsatt några andra
varor eller tjänster än sådana som anges i 1 § andra stycket,
och

5. för varje faktura eller importdokument uppgift om

a) beskattningsunderlaget och mervärdesskattebeloppet,

b) den ingående skatt för vilken rätt till återbetalning
föreligger enligt 10 kap. 1-3, 11, 12 och 13-13 b §§ uttryckt i
svenska kronor, och

c) den avdragsgilla andel som beräknats i enlighet med
tillämpningen av artikel 173 i rådets direktiv 2006/112/EG i
EU-landet där sökanden är etablerad, om sökanden utför
transaktioner som medför respektive inte medför rätt till
avdrag av ingående skatt. Den avdragsgilla andelen ska
uttryckas som ett procenttal.

I ansökan ska de förvärvade varornas och tjänsternas art för
varje faktura eller importdokument beskrivas med koder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om de identifikationsuppgifter och koder
som anges i första och andra styckena. Detsamma gäller vilka
språk som får användas av sökanden i en återbetalningsansökan
eller när uppgifter lämnas enligt 10 och 11 §§. Lag (2011:283).

3 § En ansökan om återbetalning ska avse

1. köp av varor eller tjänster

a) som fakturerats under återbetalningsperioden, om
redovisningsskyldigheten för skatten inträtt före eller vid
tidpunkten för faktureringen, eller

b) för vilka redovisningsskyldigheten inträtt under
återbetalningsperioden, om köpen har fakturerats innan
redovisningsskyldigheten har inträtt, eller

2. import av varor under återbetalningsperioden.

Utöver de transaktioner som anges i första stycket får
ansökan även avse fakturor eller importdokument som inte
omfattas av en tidigare ansökan och som gäller transaktioner
som genomförts under kalenderåret i fråga. Lag (2009:1333).

4 § Sökanden ska på elektronisk väg lämna ytterligare
uppgifter avseende var och en av de koder som följer av 2 §
och används för att beskriva varornas eller tjänsternas art,
i den utsträckning sådana uppgifter behövs på grund av

1. begränsningar av avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 10, 15
eller 16 §, eller

2. vad som föreskrivs i lagen (2000:142) om avtal med Danmark
om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund.
Lag (2009:1333).

5 § Sökanden ska lämna en redogörelse för sin
affärsverksamhet med hjälp av de harmoniserade koder som
fastställts i enlighet med artikel 34a.3 andra stycket i
rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om
administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om
upphävande av förordning (EEG) nr 218/92. Lag (2009:1333).

6 § En ansökan om återbetalning ska avse en period om minst
tre på varandra följande kalendermånader under ett kalenderår
och högst ett kalenderår. En ansökan som avser tiden till
utgången av ett kalenderår får omfatta kortare tid än tre
månader. Lag (2009:1333).

7 § Om en ansökan om återbetalning avser en
återbetalningsperiod som inte är ett kalenderår men är minst
tre kalendermånader, ska det sökta beloppet vara minst 4 000
kronor.

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av
det, ska det sökta beloppet vara minst 500 kronor.
Lag (2009:1333).

8 § En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september
kalenderåret efter återbetalningsperioden ha kommit in till
den behöriga myndigheten i det EU-land där den utländska
beskattningsbara personen är etablerad.

En ansökan ska anses ingiven till den behöriga myndigheten
endast om sökanden har lämnat samtliga uppgifter som följer
av 2, 4 och 5 §§. Lag (2013:368).

Skatteverkets underrättelseskyldighet och rätt att begära
uppgifter m.m.

9 § Skatteverket ska på elektronisk väg och utan dröjsmål
underrätta sökanden om vilket datum en ansökan om
återbetalning kom in till verket. Lag (2009:1333).

10 § Om Skatteverket anser att det inte har alla uppgifter som
behövs för att fatta beslut i fråga om hela eller en del av en
ansökan om återbetalning, får verket inom den period som anges
i 13 § på elektronisk väg begära ytterligare uppgifter från

1. sökanden,

2. den behöriga myndigheten i det EU-land där sökanden är
etablerad, eller

3. någon annan.

Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter från någon annan än
sökanden eller den behöriga myndigheten, får begäran göras på
elektronisk väg endast om mottagaren har tillgång till sådana
medel. Lag (2011:283).

11 § Skatteverket får enligt vad som anges i 10 § begära
originalet eller en kopia av den berörda fakturan eller
importdokumentet, om verket hyser rimliga tvivel om
giltigheten eller riktigheten av en fordran.
Lag (2009:1333).

12 § Uppgifter som Skatteverket har begärt enligt 10 eller
11 § ska komma in till verket senast en månad från den dag
mottagaren fick begäran. Lag (2009:1333).

Senaste tidpunkt för Skatteverkets beslut

13 § Skatteverket ska meddela sökanden sitt beslut avseende
en ansökan om återbetalning senast fyra månader från den dag
den kom in till verket.

Om Skatteverket inte meddelar sökanden sitt beslut inom den
tidsfrist som anges i första stycket, ska ansökan anses ha
avslagits. Lag (2009:1333).

14 § Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter enligt 10 §,
ska beslutet avseende en ansökan om återbetalning meddelas
sökanden senast två månader från den dag

1. uppgifterna kom in till verket, eller

2. tidsfristen som anges i 12 § har löpt ut, om begäran inte
har besvarats.

Skatteverket har dock alltid sex månader på sig att slutligt
avgöra ärendet, räknat från den dag ansökan kom in till
verket.

Om Skatteverket har begärt kompletterande ytterligare
uppgifter, ska ett slutligt beslut avseende ansökan meddelas
sökanden inom åtta månader från den dag den kom in till
verket.

Om Skatteverket inte meddelar sökanden sitt beslut inom den
tidsfrist som följer av första till tredje styckena, ska
ansökan anses ha avslagits. Lag (2009:1333).

Korrigering och återkrav av återbetalt belopp m.m.

15 § Sökanden ska korrigera det belopp som sökts eller som
redan har återbetalats, om den avdragsgilla andelen av den
ingående skatten har justerats i enlighet med tillämpningen av
artikel 175 i rådets direktiv 2006/112/EG i EU-landet där
sökanden är etablerad, efter det att en ansökan om
återbetalning gavs in.

Korrigeringen ska göras senast under kalenderåret efter den
ifrågavarande återbetalningsperioden

1. i en ansökan om återbetalning, eller

2. genom inlämnande av en särskild anmälan genom den
elektroniska portal som inrättats av det EU-land där sökanden
är etablerad, om sökanden inte ger in någon
återbetalningsansökan under det kalenderåret. Lag (2011:283).

16 § Om ett belopp har korrigerats enligt 15 §, ska
Skatteverket

1. besluta att höja eller sänka det belopp som ska
återbetalas enligt ett beslut avseende en ansökan om
återbetalning, eller

2. i andra fall än 1, besluta

a) att återbetala det belopp som sökanden har att fordra,
eller

b) att sökanden ska betala tillbaka vad som betalats ut för
mycket.

Ett beslut enligt första stycket 2 b får verkställas även om
det inte har vunnit laga kraft. Lag (2009:1333).

17 § Om en återbetalning har erhållits på ett bedrägligt
eller annars oriktigt sätt, ska Skatteverket besluta att
sökanden ska betala tillbaka vad denne har fått för mycket.
Sökanden ska betala beloppet senast 30 dagar från den dag
verket meddelade sökanden sitt beslut.

Ett belopp som den sökande ska betala tillbaka och obetalda
skattetillägg får räknas av mot ingående skatt som denne har
rätt att få tillbaka på grundval av en annan ansökan än den
som föranlett den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas
även om det inte har vunnit laga kraft. Lag (2009:1333).

18 § Åtgärder för att återkräva ett oriktigt erhållet
återbetalningsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter
utgången av det kalenderår under vilket beloppet betalats ut.
Lag (2009:1333).

Tidpunkterna för utbetalning och när ränta börjar utgå samt
platsen för utbetalning

19 § Om Skatteverket bifaller en ansökan om återbetalning, ska
verket betala ut det beviljade beloppet till sökanden eller den
som sökanden anger senast 10 arbetsdagar från den dag som

1. tidsfristen i 13 § löpte ut, eller

2. tidsfristerna i 14 § löpte ut, om ytterligare uppgifter
eller kompletterande ytterligare uppgifter har begärts av
verket.

Beloppet ska betalas ut i

1. Sverige, eller

2. ett annat EU-land, om sökanden begär det.

Vid utbetalning i ett annat EU-land, ska Skatteverket dra av de
bankavgifter som tagits ut för överföringen dit från beloppet
som ska betalas ut. Lag (2011:283).

20 § Sökanden ska tillgodoföras ränta på det beviljade
beloppet, om utbetalningen görs efter den senaste tidpunkt
som anges i 19 § första stycket.

Om Skatteverket har begärt ytterligare uppgifter eller
kompletterande ytterligare uppgifter, ska första stycket
endast tillämpas om sökanden har kommit in till verket med
uppgifterna i enlighet med 12 §. Lag (2009:1333).

21 § Ränta ska beräknas från och med dagen efter den i 19 §
första stycket angivna senaste dagen för utbetalning till den
dag utbetalningen faktiskt görs.

Räntan ska beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap.
4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2011:1253).

Återbetalning till utländska beskattningsbara personer som
inte är etablerade i något EU-land

Ansökan

22 § En utländsk beskattningsbar person som inte är etablerad
i något EU-land och som vill få återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska ansöka om detta hos
Skatteverket.

En utländsk beskattningsbar person som inte är etablerad i
något EU-land och som är eller ska vara registrerad enligt
7 kap. 1 § första stycket 3, 4 eller 5 skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska dock ansöka om sådan återbetalning som avses
i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i
34–36 §§. Lag (2013:368).

23 § En ansökan om återbetalning enligt 22 § ska avse en
period om minst tre på varandra följande kalendermånader
under ett kalenderår och högst ett kalenderår. En ansökan som
avser tiden till utgången av ett kalenderår får omfatta
kortare tid än tre månader. Lag (2009:1333).

24 § Om en ansökan enligt 22 § avser en återbetalningsperiod
som inte är ett kalenderår men är minst tre kalendermånader,
ska det sökta beloppet vara minst 4 000 kronor.

Avser ansökan perioden ett kalenderår eller återstoden av
det, ska det sökta beloppet vara minst 500 kronor.
Lag (2009:1333).

25 § Ansökan enligt 22 § ska göras på en blankett enligt
formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Avser den ingående skatten förvärv ska till ansökan fogas

1. faktura i original,

2. ett av en behörig myndighet utfärdat intyg om att sökanden
är en beskattningsbar person, och

3. andra handlingar som behövs för att bedöma om den sökande
har rätt till återbetalning.

Andra stycket 2 gäller inte om sökanden under de senaste 12
månaderna lämnat ett sådant intyg till Skatteverket.

Avser den ingående skatten import ska till ansökan fogas en
av Tullverket utfärdad tullräkning.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av dennes
ombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om de krav som ställs på det intyg som
avses i andra stycket 2. Lag (2013:368).

26 § En ansökan enligt 22 § ska ha kommit in senast sex
månader efter utgången av det kalenderår som den avser.
Lag (2009:1333).

Senaste tidpunkt för Skatteverkets beslut

27 § Skatteverket ska fatta beslut avseende en ansökan om
återbetalning enligt 22 § senast sex månader från den dag en
fullständig ansökan och övriga föreskrivna handlingar kom in
till verket. Lag (2009:1333).

Återkrav och avräkning m.m.

28 § Om en återbetalning efter en ansökan enligt 22 § har
erhållits på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt, ska
Skatteverket besluta att sökanden ska betala tillbaka vad
denne har fått för mycket. Sökanden ska betala beloppet
senast 30 dagar från den dag verket meddelade sökanden sitt
beslut.

Ett belopp som den sökande enligt beslut ska betala tillbaka
och obetalda skattetillägg får räknas av mot ingående skatt
som han har rätt att få tillbaka på grundval av en annan
ansökan än den som föranlett den felaktiga återbetalningen.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får verkställas
även om det inte har vunnit laga kraft. Lag (2009:1333).

29 § Åtgärder enligt 28 § för att återkräva ett oriktigt
erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas senare än fem
år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet
betalats ut. Lag (2009:1333).

Återbetalning i fråga om telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster

30 § Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt
10 kap. 4 a § första stycket ska ansöka om detta hos
Skatteverket. För den sökande gäller också vad som föreskrivs
i 23 och 24 §§, 25 § första stycket, andra stycket 1 och 3
och fjärde och femte styckena, 26, 28 och 29 §§ samt i 20
kap. 5 §.

Den som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10
kap. 4 a § andra stycket ska ansöka om detta hos
Skatteverket. Ansökan ska göras genom den elektroniska portal
som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den sökande
är etablerad. Dessutom gäller vad som föreskrivs i 2–21 §§
samt i 20 kap. 5 §. Lag (2014:940).

Återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder från
beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige

31 § En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige,
men inte i det EU-land där återbetalning av mervärdesskatt
söks, och som vill få återbetalning av sådan skatt i enlighet
med det landets tillämpning av rådets direktiv 2008/9/EG av
den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för
återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt
till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den
återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat, ska
rikta en ansökan om återbetalning till det landet.

Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den
elektroniska portal som inrättats för detta ändamål.
Lag (2013:368).

31 a § Den som är etablerad i Sverige och som vill få
återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land avseende
förvärv eller import som hänför sig till sådana verksamheter
som i det EU-landet omfattas av 4 b § lagen (2011:1245) om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster, ska rikta en ansökan om återbetalning
till det landet. Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket
genom den elektroniska portal som inrättats för detta
ändamål. Detsamma gäller om förvärven eller importen hänför
sig till sådana verksamheter som i ett annat EU-land omfattas
av bestämmelser som motsvarar artiklarna 369a–369k i direktiv
2006/112/EG. Lag (2014:940).

32 § En ansökan enligt 31 eller 31 a § ska ha kommit in till
Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter
återbetalningsperioden.

En ansökan ska anses ha givits in endast om sökanden har
lämnat samtliga uppgifter som krävs enligt tillämpningen av
artiklarna 8, 9 och 11 i rådets direktiv 2008/9/EG i det
EU-land som ansökan riktas till.

Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk
bekräftelse till sökanden om vilket datum ansökan kom in till
verket. Lag (2014:940).

33 § Skatteverket ska besluta att inte vidarebefordra en
ansökan till det EU-land som ansökan riktats till, om sökanden
under återbetalningsperioden i Sverige inte är skattskyldig i
egenskap av säljare för sådan omsättning som anges i 1 kap. 1 §
första stycket 1 eller har rätt till återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 c, 11 d, 11 e eller 12 §.

Skatteverket ska på elektronisk väg underrätta sökanden om ett
beslut enligt första stycket. Lag (2011:283).

Återbetalning i övriga fall

34 § Den som utan att omfattas av 1 § vill få återbetalning
av ingående skatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§ ska ansöka om
detta hos Skatteverket enligt 35 och 36 §§.

Första stycket gäller även en utländsk beskattningsbar person
som ansöker om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§, om denne
är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första
stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vad som föreskrivs i 24 § om minsta belopp för en ansökan om
återbetalning gäller även för en ansökan enligt andra
stycket. Lag (2013:368).

35 § En ansökan enligt 34 § om återbetalning ska göras i den
form som föreskrivs i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244) för deklaration av ingående skatt i en verksamhet
som medför skattskyldighet. För den som ansöker om sådan
återbetalning gäller vad som föreskrivs i 13 kap. samt vad som
föreskrivs om förfarandet i skatteförfarandelagen.
Lag (2011:1253).

36 § Har upphävts genom lag (2011:1253).

37 § Regeringen meddelar föreskrifter om förfarandet vid
återbetalning enligt 10 kap. 5-8 §§. Lag (2009:1333).

38 § Föreskrifter som avser återbetalning av mervärdesskatt
finns även i 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2011:1253).

20 kap. Överklagande m.m.

Överklagande

1 § Vid överklagande av beslut enligt denna lag gäller
67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), med undantag för
överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket av
någon annan än en sådan utländsk beskattningsbar person som
avses i 19 kap. 1 §.

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet
enligt 3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt
10 kap. 1–3 och 5–8 §§ och om betalningsskyldighet och
avräkning enligt 19 kap. 28 § får överklagas till
Förvaltningsrätten i Falun.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt
6 a kap. 4 § och om ändring eller avregistrering enligt
6 a kap. 5 § får överklagas till den förvaltningsrätt som
är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden
att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast
i samband med överklagande av beslut om
betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket
ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick
del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av
det allmänna ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part
överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av
Skatteverket. Lag (2013:368).

Omprövning

2 § Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående
skatt till en sådan utländsk beskattningsbar person som avses
i 19 kap. 1 § eller 30 § andra stycket gäller 66 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244). Bestämmelserna i 66 kap.
skatteförfarandelagen gäller även vid omprövning av ett
beslut enligt 19 kap. 33 § första stycket.

Vad som sägs i första stycket gäller inte omprövningsbeslut
enligt 19 kap. 17 och 18 §§. Lag (2014:940).

3 § Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående
skatt till en utländsk beskattningsbar person som varken är
etablerad i något EU-land eller ansöker om återbetalning i
den form som anges i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska på begäran av den sökande omprövas, om
beslutet inneburit att ansökan inte helt har bifallits.
Detsamma gäller om den sökande begär återbetalning av
ytterligare ingående skatt för en period för vilken beslut
meddelats. Lag (2013:368).

4 § En fråga som avser återbetalning av ingående skatt får
inte omprövas enligt 3 § om den har avgjorts av en allmän
förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Den ska ha
kommit in till Skatteverket senast två år efter utgången av
det kalenderår som den tidigare ansökan gäller.
Lag (2009:1333).

Indrivning och verkställighet

5 § Skatteverket ska utan dröjsmål överlämna obetalda belopp
enligt ett beslut enligt 19 kap. 16 § första stycket 2 b, 17
eller 28 § för indrivning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte
behöver begäras för beslut som avser ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken
ske. Lag (2009:1333).

Skattetillägg

6 § Bestämmelserna om skattetillägg i 49, 51 och 52 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller också i fråga om
uppgifter som lämnas i en ansökan om återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. Lag (2011:1253).

7 § Har upphävts genom lag (1997:502).

8 § Har upphävts genom lag (1997:502).

9 § Har upphävts genom lag (1997:502).

21 kap. Har upphävts genom lag (1998:193).

22 kap. Övriga bestämmelser

Förfarandet

1 § I fråga om betalning och återbetalning av skatt samt
förfarandet i övrigt finns det även bestämmelser i
skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller dock tullagen
(2000:1281). Lag (2011:1253).

2 § Har upphävts genom lag (2002:1004).

3 § Har upphävts genom lag (1997:502).

4 § Har upphävts genom lag (1997:502).

Annan statlig skatt eller avgift

5 § När en statlig skatt eller avgift skall beräknas som enligt
en särskild bestämmelse skall tas ut efter försäljningspriset
eller något annat liknande värde skall värdet inte inbegripa
kompensation för skatt enligt denna lag.

6 § Har upphävts genom lag (1997:502).

7 § Har upphävts genom lag (1997:502).

8 § Har upphävts genom lag (1997:502).

9 § Har upphävs genom lag (1997:502).

10 § Har upphävts genom lag (1994:1798).

Övergångsbestämmelser

1994:200

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 då lagen (1968:430)
om mervärdeskatt och lagen (1991:119) om återbetalning av
mervärdeskatt till utländska företagare skall upphöra att
gälla.

2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av
den nya lagen. Reglerna i 17 kap. i den nya lagen tillämpas
dock även på äldre förhållanden. Lag (1994:473).

3. Med skatt enligt denna lag likställs i tillämpliga delar
skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

4. I verksamhet som avser upplåtelse för trafik av väg, bro
eller tunnel eller upplåtelse av spåranläggning för
järnvägstrafik medges avdrag för ingående skatt också för skatt
som hänför sig till förvärv eller införsel som gjorts från och
med den 1 oktober 1992.

7. Lagen (1968:430) om mervärdeskatt i dess lydelse före den 1
juli 1986 gäller fortfarande för en upplåtelse av rätt till
patent, nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning som
avser skattepliktig vara samt nyttjanderätt till system eller
program för automatisk databehandling om skriftligt avtal om
upplåtelsen träffats före nämnda dag.

8. Föreskrifterna om överklagande i 20 kap. 9 § träder i kraft
först den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av
skattemyndigheten före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
föreskrifter. Lag (1994:473).

1994:1798

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. I fråga om vara för vilken skattskyldighet för införsel
enligt 1 kap. 5 § inträtt före ikraftträdandet, tillämpas de
äldre bestämmelserna.

3. För gemenskapsvaror som vid tidpunkten för den nya lagens
ikraftträdande finns på tullupplag, tullager eller i frihamn
eller som är föremål för temporär införsel eller transitering i
Sverige skall, när varorna kommer i fri omsättning, utgående
skatt tas ut för införseln i den ordning som gäller för tull.

4. Äldre bestämmelser gäller i övrigt i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 8 kap. 16 a-16 f §§ om jämkning av avdrag
för ingående skatt i vissa fall skall inte tillämpas på förvärv
som gjorts före ikraftträdandet av denna lag.

6. Bestämmelserna om återföring i 9 kap. 5 § första stycket
gäller inte i de fall skatteplikt för uthyrningen inte längre
föreligger på grund av de nya bestämmelserna i 3 kap. 3 § andra
stycket tredje meningen. Om avtal om sådan uthyrning träffats
den 1 november 1994 eller senare skall dock avdragen ingående
skatt återföras. På ansökan av en fastighetsägare som före
denna tidpunkt medgivits skattskyldighet för sådan uthyrning
får skattemyndigheten besluta att uthyrning skall vara
skattepliktig även efter ikraftträdandet. I sådana fall gäller
de allmänna bestämmelserna i 9 kap. i fråga om uthyrningen.

1994:1893

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

1995:581

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1995.

1995:700

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

2. Bestämmelserna i 9 b kap. tillämpas dock inte i fråga om
resetjänster som omsätts före den 1 januari 1996.

3. Äldre bestämmelser skall tillämpas på omsättning av varor
som omfattas av bestämmelserna i 9 a kap. i de fall rätt till
avdrag för skatt som hänför sig till förvärvet eller importen
av varorna inträtt före ikraftträdandet.

4. Vid omsättning efter ikraftträdandet av en vara som före
ikraftträdandet förvärvats genom en omsättning som varit
undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 1 eller 7, får
en skattskyldig återförsäljare tillämpa bestämmelserna i 9 a
kap. oavsett de inskränkningar som följer av 1 §. Kan
återförsäljaren inte visa varans inköpspris skall detta anses
ha varit 50 procent av priset vid försäljning efter
ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 3 kap. 30 a och 30 d §§ samt 10 kap. 6 och
7 §§ i sin nya lydelse liksom bestämmelserna i den nya
paragrafen 30 g och i det nya kapitlet 10 a tillämpas dock för
tid från och med den 1 januari 1995.

1995:931

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

1995:1207

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser om redovisning och betalning av
mervärdesskatt gäller fortfarande i fråga om
redovisningsperioder som gått till ända före ikraftträdandet.
Detsamma gäller för redovisningsperiod vars slutmånad är
december 1995 och som på grund av bestämmelserna i 14 kap. 8 §
andra stycket eller i den upphävda 14 kap. 10 § slutar efter
ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser i 14 kap. 3 § gäller fortfarande i fråga
om beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

1995:1286

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om mervärdesskatt för vilken
skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 21 och 30 a §§ samt 10 kap. 6 § i
paragrafernas nya lydelse samt bestämmelsen i 3 kap. 21 a §
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.
Bestämmelserna i 10 kap. 11 § tillämpas i fråga om fall som
avses i 3 kap. 21 och 30 a §§ i paragrafernas nya lydelse samt
i fråga om fall som avses i 3 kap. 21 a § för tid från och med
den 1 januari 1995.

1995:1364

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Om den som omsätter allmänna nyhetstidningar senast den 31
oktober 1995 erhållit ersättning för tidningar som skall
levereras den 1 januari 1996 eller senare, skall 1 kap. 3 §
tredje stycket inte tillämpas.

1996:536

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

1996:661

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

1996:713

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Äldre bestämmelser om redovisning och betalning av
mervärdesskatt gäller fortfarande i fråga om
redovisningsperioder som gått till ända före ikraftträdandet.

1996:794

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

1996:965

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

1996:1174

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

1996:1320

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser
gäller i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före
ikraftträdandet. Bestämmelsen i 3 kap. 30 a § tredje stycket
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1996.

1996:1327

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. 1 kap. 3 § tredje stycket skall inte tillämpas för sådana
utbildningstjänster som blir skattepliktiga enligt denna lag om

– tjänsterna omsätts senast den 30 juni 1997,

– tjänsterna avser en schemalagd utbildning som eleven påbörjat
senast den 15 november 1996 och som skall bedrivas under en
sammanhängande tid om minst ett år, och

– betalning för tjänsterna erhållits senast den 31 december
1996.

3. Om den som i annat fall än 2 omsätter sådana tjänster som
genom denna lag blir skattepliktiga erhållit ersättning för
tjänsterna senast den 30 september 1996 och ersättningen avser
tjänster som skall tillhandahållas den 1 januari 1997 eller
senare, skall 1 kap. 3 § tredje stycket inte tillämpas.

4. Om utbildningsanordnaren senast den 30 juni 1997 ställs
under statlig tillsyn, skall utbildningsanordnarens omsättning
av utbildningstjänster inte vara skattepliktig under tiden den
1 januari – den 30 juni 1997. Vad nu sagts gäller i den mån
utbildningstjänsterna motsvarar dem för vilka tillsynen skall
gälla. Lag (1997:220).

11996:1406

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. De nya
bestämmelserna i 14 kap. 8 § tillämpas i fråga om
beskattningsår som påbörjats den 1 januari 1997 eller senare.

1997:220

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Den nya bestämmelsen
skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1997.

1997:331

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 § avseende
telekommunikationstjänster tillämpas i fråga om sådana tjänster
som tillhandahålls den 1 juli 1997 eller senare samt för sådana
tjänster för vilka förskottsbetalning erlagts den 1 januari
1997 eller senare och som utförs den 1 juli 1997 eller senare.

1997:502

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
redovisningsperioder som gått till ända senast vid utgången av
år 1997 och för periodiska sammanställningar som avser tid före
utgången av år 1997. Detsamma gäller för redovisningsperiod som
på grund av bestämmelserna i 14 kap. 8 § tredje stycket slutar
under januari 1998. Lag (1997:1036).

3. Vid tillämpningen av bestämmelserna om begränsning av rätten
till återbetalning i 16 kap. 9 § skall hänsyn tas också till
skyldighet att betala skatt enligt skattebetalningslagen
(1997:483).

1997:1036

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

1998:193

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 21 kap.
mervärdesskattelagen (1994:200) skall upphöra att gälla vid
utgången av juni 1998.

1998:255

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1998:300

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre bestämmelser
skall tillämpas på verksamhet som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1998:346

Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringen av orden
”Skattemyndigheten i Dalarnas län” till ”Skattemyndigheten i
Gävle” i 12 kap. 2 § första stycket och 20 kap. 1 § andra
stycket den 1 januari 1999. I övrigt träder lagen i kraft den 1
juli 1998.

I ett beslut om gruppregistrering får inte förordnas att en
mervärdesskattegrupp skall anses bildad före den 1 januari
1999.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för vilken
skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

1998:500

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

1998:542

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1998:586

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

1998:1675

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1999:310

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

1999:422

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

1999:450

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.

1999:640

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.

1999:1103

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra
räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall
dock även därefter 13 kap. 7 och 17 §§ tillämpas i sin äldre
lydelse.
1999:1130

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

1999:1283

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tid före ikraftträdandet.

1999:1406

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. 3 kap. 8 § första
stycket 2 i dess nya lydelse äger även tillämpning på
utbildning som med stöd av övergångsbestämmelserna i
studiestödslagen (1999:1395) berättigar eleven till studiestöd
enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349).
2000:54

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första
gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari
2001 eller senare.

2000:143

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2000.

2. Bestämmelsen i 1 kap. 2 c § tillämpas från och med den dag
som lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för
den fasta vägförbindelsen över Öresund träder i kraft.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2000:478

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före
ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall
Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän
förvaltningsdomstol.

3. Den äldre lydelsen av 5 kap. 9 § gäller fortfarande i fråga
om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4. Den nya lydelsen av 20 kap. 1 § andra stycket tillämpas
såvitt avser hänvisningen till 11 kap. 5 § tredje stycket på
förhållanden den 1 januari 2001 eller senare.

2000:500

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Den nya
bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 12 skall dock
tillämpas för tid från och med den 1 juli 2000.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. De äldre bestämmelserna i 8 kap. 16 a § andra och tredje
styckena samt 16 c och 16 d §§ gäller dessutom, om en ny-,
till- eller ombyggnad skett eller en annan investeringsvara än
fastighet förvärvats före ikraftträdandet, men ändrad
användning eller överlåtelse av investeringsvaran sker efter
ikraftträdandet.

4. I fråga om överlåtelse av fastighet som skett före

2003:220

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. Bestämmelsen i 5 kap. 7 § första stycket 2 avseende de
tjänster som anges i andra stycket 12 och bestämmelserna i 5
kap. 7 § första stycket 3 samt andra stycket 11 och 12, 8 kap.
1 a §, 10 kap. 4 a § och 19 kap. 10 § har till syfte att ge
effekt åt rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om
ändring och ändring för begränsad tid av direktiv 77/388/EEG
vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och
televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på
elektronisk väg. De skall därför tillämpas endast så länge
bestämmelserna i artikel 1 i detta direktiv gäller.

3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för
vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

2003:659

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter i 1 kap. 2 b § andra meningen, 2 a kap.
4 § andra meningen samt 9 kap. 1 § första stycket och 2 § första
stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

3. Äldre föreskrifter i 9 kap. 4 § om skattskyldighetens
inträde gäller fortfarande om ansökan har kommit in före
ikraftträdandet.

4. Äldre föreskrifter i 9 kap. 8 § andra stycket och 9 a kap.
2 § gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

5. Äldre föreskrifter i 20 kap. 1 § andra stycket andra
meningen och tredje stycket gäller fortfarande för överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs
i tredje stycket om Riksskatteverket skall då i stället gälla
Skatteverket.

2003:1134

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på
fakturor som utfärdas efter ikraftträdandet.

2004:61

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 3 kap. 9 § om förvaltning av
investeringsfonder skall också gälla förvaltning av sådan
värdepappersfond som förvaltas av fondbolag eller annan
fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande
av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet
enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

2004:1155

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. De nya föreskrifterna i 3 kap. 31 a § tillämpas i fråga om
omsättningar som gjorts den 1 maj 2004 eller senare.

3. I övrigt gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga om
mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2005:808

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter
tillämpas dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför
sig till tiden före den 1 januari 2006.

2006:823

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om mervärdesskatt för
vilken skattskyldigheten inträtt före ikraftträdandet.

2006:905

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i
fråga om 13 kap. 18 § och i övrigt den 1 januari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
mervärdesskatt för vilken redovisningsskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

3. Skattskyldiga som före ikraftträdandet redovisar
mervärdesskatt enligt de allmänna reglerna i 13 kap. 6 § får
vid ikraftträdandet välja att tillämpa de särskilda
bestämmelserna i 13 kap. 8 § utan krav på dispens enligt 13
kap. 8 a §. För skattskyldiga som har brutet räkenskapsår får
övergången ske vid början av det räkenskapsår som påbörjas
efter ikraftträdandet.

2006:1031

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om
mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

3. De nya föreskrifterna i 1 kap. 2 §, 10 kap. 1 och 11 e §§,
11 kap. 8 § samt 13 kap. 14 § tillämpas dock i fråga om
mervärdesskatt som hänför sig till betalning i förskott eller a
conto för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet,
om skatten inte redovisas före ikraftträdandet med stöd av
föreskrifterna i 13 kap. 14 § i dess äldre lydelse.

4. I fråga om de nya föreskrifterna i 13 kap. 6, 8, 18 a och
18 b §§ skall äldre föreskrifter fortfarande gälla i fråga om
mervärdesskatt för vilken redovisningsskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2006:1389

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den nya lydelsen tillämpas även i fråga om ersättning som
erhålls den 1 december 2006 eller senare om ersättningen endast
avser transport i skidlift som tillhandahålls i sin helhet den
1 januari 2007 eller senare.

3. I övrigt skall den äldre lydelsen fortfarande gälla i fråga
om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2007:1341

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har
beslutats före ikraftträdandet.

2007:1376

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla i fråga om
mervärdesskatt för vilken skattskyldighet har inträtt före
ikraftträdandet.

3. De äldre föreskrifterna i 2 kap. 2 § 2 och 5 § första
stycket 1 ska inte tillämpas till den del de innebär

– att med uttag av vara förstås att den som är skattskyldig
överlåter en vara till någon annan mot ersättning som
understiger ett värde beräknat enligt 7 kap. 3 § 2 a och sådan
nedsättning inte är marknadsmässigt betingad, eller

– att med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige utför,
låter utföra eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst åt
sig själv eller sin personal för privat ändamål eller för annat
rörelsefrämmande ändamål, om tjänsten tillhandahålls mot
ersättning som understiger ett värde beräknat enligt 7 kap. 3 §
2 b och sådan nedsättning inte är marknadsmässigt betingad.

4. I fråga om ny-, till- eller ombyggnad av lägenhet som
innehas med hyresrätt eller bostadsrätt tillämpas de nya
föreskrifterna i 2 kap. 7 och 8 §§ på byggprojekt som påbörjas
efter ikraftträdandet.

5. De nya bestämmelserna i 13 kap. 13 § tillämpas för
byggprojekt som påbörjas efter ikraftträdandet. Om faktura
avseende förskott eller a conto utfärdas före ikraftträdandet,
men betalning av fakturan sker efter ikraftträdandet av de nya
föreskrifterna, ska skatt- och redovisningsskyldighet för
transaktionen inträda när fakturan betalas.

6. De nya bestämmelserna i 1 kap. 1 § tredje stycket och 2 e §
ska inte tilllämpas på belopp som angivits i faktura eller
liknande handling som har utfärdats före ikraftträdandet.

2008:226

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har
beslutats före ikraftträdandet.

2008:1344

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för beskattningsår
som påbörjats före ikraftträdandet.

2009:1333

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Bestämmelserna i 19 och 20 kap. ska tillämpas på
ansökningar om återbetalning av ingående skatt som lämnas in
från och med dagen för lagens ikraftträdande. Äldre
bestämmelser gäller för återbetalningsansökningar som lämnas
in före detta datum.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för
mervärdesskatt som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

4. En ansökan om återbetalning som avses i 19 kap. 8 eller 32 §
ska i fråga om återbetalningsperioder under 2009 ha kommit in
senast den 31 mars 2011. Lag (2010:1897).

2009:1341

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2009:1345

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2010:1029

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har
beslutats före ikraftträdandet.

2010:1518

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2010:1519

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om mervärdesskatt för
vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

3. Skattskyldiga som före ikraftträdandet redovisar
mervärdesskatt enligt de allmänna bestämmelserna i 13 kap.
6 § får vid ikraftträdandet gå över till att tillämpa de nya
bestämmelserna i 13 kap. 8 § utan att dispens inhämtats enligt
13 kap. 8 a §. De skattskyldiga ska dock enligt 13 kap. 3 §
skattebetalningslagen (1997:483) underrätta Skatteverket om
att ett sådant byte av princip för redovisning av skatt har
skett.

2010:1892

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 8 kap. 4 a-4 c §§ ska tillämpas på ingående
skatt om rätten till avdrag inträder den 1 januari 2011 eller
senare.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ny-, till- eller
ombyggnad eller reparation av en fastighet, om avdragsrätt för
den ingående skatten på fastighetstjänsten har inträtt såväl
före som efter den 1 januari 2011.

4. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för
mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2010:1897

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011 och tillämpas för
tid från och med den 1 oktober 2010.

2011:1194

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2011:1253

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Om mervärdesskatt ska redovisas för beskattningsår,
tillämpas lagen första gången på beskattningsår som börjar den
1 februari 2012.

4. Bestämmelserna om ränta i 9 kap. 11 § första stycket och 19
kap. 21 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till
tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig
till tid dessförinnan gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap.
skattebetalningslagen (1997:483).

2012:342

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 i fråga om 6 a
kap. 7 § och i övrigt den 1 januari 2013.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 17 och 17 a §, 11 kap. 4, 6–10, 12–
14 §§ och 11 a kap. 1–3 §§ tillämpas på fakturor som utfärdas
från och med ikraftträdandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser i fråga om
mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2012:386

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uthyrning
eller upplåtelse som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

2012:755

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2013:368

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2013:954

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Den äldre lydelsen av 4 kap. 8 § gäller fortfarande för
mervärdesskatt som avser tid före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uthyrning eller
upplåtelse som avser tid före ikraftträdandet.

4. Den som vid ikraftträdandet är skattskyldig enligt 9 kap.
1 § i den äldre lydelsen anses som skattskyldig enligt de nya
bestämmelserna i 9 kap.

5. 9 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas efter beslut
enligt 9 kap. 2 § om skattepliktig uthyrning eller upplåtelse
påbörjas efter ikraftträdandet.

6. Om en faktura som anger utgående skatt har ställts ut före
ikraftträdandet och avser en uthyrningsperiod eller
upplåtelseperiod efter ikraftträdandet tilllämpas 9 kap. 1 §
i sin äldre lydelse under förutsättning att frivillig
skattskyldighet inte har inträtt för uthyrningen eller
upplåtelsen före ikraftträdandet.

2013:1105

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2014:50

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
mervärdesskatt vid import för vilken skattskyldighet inträtt
före ikraftträdandet.

2014:940

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt
för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

2014:1492

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt
som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 11 kap. 9 § i dess nya lydelse tillämpas på
fakturor som utfärdas från och med ikraftträdandet.