Förordning (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS nr
1994:2024
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:669
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1612

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2
kap. 4 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket samma
lag.

2 § Finansinspektionen får meddela sådana föreskrifter och fatta
sådana beslut som avses i

1. 3 kap. 1 § första stycket A och B lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag,

2. 4 kap. 2 § andra stycket A och B samma lag,

3. 4 kap. 6 § andra stycket A och B samt tredje stycket samma lag,

4. 5 kap. 4 § tredje stycket samma lag,

5. 6 kap. 2 § samma lag,

6. 7 kap. 6 § samma lag.

3 § Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om

1. hur kapitalbasen skall beräknas enligt 2 kap. 6 och 7 §§ lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag,

2. vilka poster som får räknas till kapitalbasen enligt 2 kap. 8 §
samma lag och omfattningen av dessa samt vilka icke likvida
tillgångar som skall räknas av från kapitalbasen enligt samma
paragraf,

3. beräkning av kapitalkraven enligt 3 kap. 1 och 2 §§ samma lag,

4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap. 1 §
samma lag och omfattningen av dessa,

5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap. 2-8 §§ samma lag,

6. vilka krav som sådan annan beräkningsmetod som avses i 4 kap. 9 §
samma lag skall uppfylla,

7. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett
instituts exponeringar enligt 5 kap. 1 och 3 §§ samma lag,

8. hur konsolidering skall ske enligt 6 kap. 6-8 §§ samma lag,

9. hur kapitalbasen skall beräknas enligt 6 kap. 9 § samma lag,

10. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning
eller information som skall lämnas enligt 7 kap. 5 § samma lag,

11. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten
enligt 7 kap. 11 § samma lag. Förordning (1995:1612).

4 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1994:2004)
om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag i de fall som framgår av andra stycket.

För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

1. Medgivande att beräkna kapitalkravet enligt
undantagsregeln (2 kap. 4 §) 7

2. Medgivande att räkna vissa kapitaltillskott
och reserver som primärt eller supplementärt kapital
(2 kap. 6 § fjärde stycket) 7

3. Medgivande att använda en särskild metod för
beräkning av kapitalkravet vid garantigivning vid
emissioner (4 kap. 4 §) 7

4. Medgivande att beräkna kapitalkravet för
avvecklingsrisker enligt en alternativ metod
(4 kap. 5 § andra stycket) 7

5. Medgivande att använda en simuleringsmetod
vid beräkning av kapitalkravet för valutakursrisker
(4 kap. 8 § fjärde stycket) 7

6.Medgivande att använda annan beräkningsmetod
vid beräkning av kapitalkravet för marknadsrisker
(4 kap. 9 §) 10

7. Medgivande att använda klyvningsmetoden eller
kapitalandelsmetoden vid upprättande av gruppbaserad
redovisning (6 kap. 8 §) 7

8. Medgivande att undanta exponeringar mot vissa
företag inom koncernen vid beräkning av gränsvärden
för stora exponeringar (6 kap. 10 § andra stycket) 7

9.Medgivande att undanta vissa företag inom en
finansiell företagsgrupp vid beräkning av
kapitalkrav och upprättande av tillsynsredovisning
för gruppen (7 kap. 8 § första stycket) 7

10. Anstånd med att nedbringa exponeringar till
föreskrivna gränsvärden (7 kap. 11 § andra stycket
och punkt 5 i övergångsbestämmelserna) 4

11. Dispens, medgivande och tillstånd enligt
föreskrifter meddelade av Finansinspektionen
med stöd av 1-3 §§.
Inspektionen får besluta om avgifternas storlek. 4-10
Förordning (1995:1612).

Övergångsbestämmelser

1994:2024

1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 2 § 1 och 4–6, 3 § 1, 3
och 6–10 samt 4 § andra stycket 2 och 6–10 den 1 januari 1995.
Förordningen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:1096) om
kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut.