Förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

SFS nr
1994:2027
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:179
Upphävd
1998-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:217

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter enligt lagen
(1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som
tillhör skyddade arter.

Bestämmelser om sådana åtgärder finns också i rådets
förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av
arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med
dem och kommissionens förordning (EEG) nr 3418/83 av den 28
november 1983 om fastställande av ett enhetligt förfarande för
utfärdande och användning av de handlingar som krävs för
genomförandet i gemenskapen av konventionen om internationell
handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter .

Konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med
utrotningshotade arter av vilda djur och växter (konventionen)
har den lydelse som framgår av bilaga A till rådets förordning
(EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i
gemenskapen av konventionen om internationell handel med
utrotningshotade arter av vilda djur och växter.
Förordning (1997:217).

2 § Vad som sägs i konventionen och i de av Europeiska
gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra
stycket om administrativ myndighet avser för Sveriges del
Statens jordbruksverk och vad som där sägs om vetenskaplig
myndighet avser för Sveriges del Statens naturvårdsverk.

Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och
växter som tillhör skyddade arter. Förordning (1997:217).

3 § Jordbruksverket skall till Europeiska gemenskapernas
kommission och i förekommande fall även till det sekretariat
som upprättats i enlighet med konventionen lämna de
upplysningar som avses i artikel 6.1, artikel 12.3, artikel
13.3, artikel 14.1 och 2 och artikel 15.5 i rådets förordning
(EG) nr 338/97. Förordning (1997:217).

Import, export och reexport

4 § Med import avses i denna förordning införsel till Sverige från
ett område utanför Europeiska unionen. Med export avses utförsel
och med reexport avses återutförsel från Sverige till en plats
utanför Europeiska unionen.

5 § har upphävts genom förordning (1997:217).

6 § har upphävts genom förordning (1997:217).

7 § har upphävts genom förordning (1996:370).

8 § Reexportintyg för levande djur som omfattas av
bestämmelserna i de av Europeiska gemenskapens förordningar
som hänvisas till i 1 § andra stycket får utfärdas endast för
sådan reexport som krävs för att tillgodose vetenskapliga
ändamål eller om det annars finns särskilda skäl.

Innan Jordbruksverket utfärdar reexportintyg enligt första
stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket.
Förordning (1997:217).

9 § har upphävts genom förordning (1997:217).

10 § Import, export eller reexport av sådana exemplar av djur
eller växter som omfattas av bestämmelserna i rådets
förordning (EG) nr 338/97 får ske endast över tullplatser som
Jordbruksverket bestämmer efter samråd med
Generaltullstyrelsen. Förordning (1997:217).

11 § Vid prövning av frågor om import eller export av sådana exemplar
av djur eller växter som omfattas av artikel 2 i rådets
förordning (EEG) nr 3626/82 får Jordbruksverket godta tillstånd
eller certifikat som har utfärdats av en behörig myndighet i en stat
som inte tillträtt konventionen, om tillståndets eller certifikatets
innehåll motsvarar de krav som ställs i konventionen.

11 a § Skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus)
eller klappmyts (Cystophora cristata) får inte importeras
yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte vare sig som oberedda
pälsskinn eller som garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn,
inbegripet sådana pälsskinn som är sammansatta i flak, kors eller
liknande former. Det som sägs om skinn gäller också produkter av
sådana skinn.

Första stycket gäller dock inte, om importören kan visa att
produkten kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid
traditionell säljakt. Förordning (1995:293).

12 § I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte
får införas på grund av denna förordning gäller lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 §
4 den lagen får ske endast till exportlandet. Detta gäller
även i fråga om hantering av oförtullade varor som inte får
införas på grund av bestämmelser i de av Europeiska
gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 § andra
stycket.

Jordbruksverket får, om det behövs för att skydda vilt
levande djur- och växtarter, meddela föreskrifter om
ytterligare begränsningar av rätten att hantera sådana
oförtullade varor som avses i första stycket. Förordning (1997:217).

Övrig befattning

13 § Innan Jordbruksverket, i enlighet med artikel 8.3 i
rådets förordning (EG) nr 338/97, medger undantag från
förbudet i samma förordning mot vissa kommersiella aktiviteter
med exemplar av vilda djur och växter, skall verket samråda
med Naturvårdsverket. Förordning (1997:217).

Avgifter

14 § Importörer eller exportörer skall betala en avgift för
följande åtgärder med anledning av denna förordning eller de
av Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i
1 § andra stycket:

1. handläggning av frågor om tillstånd och intyg,

2. omhändertagande av gods,

3. kontroll, inspektion och andra därmed jämförliga åtgärder.

Betalningsansvariga för åtgärder som berör gods i
transportmedel är även transportmedlets ägare och, i
förekommande fall, transportmedlets befälhavare.
Förordning (1997:217).

15 § Den som ansöker om undantag enligt artikel 8.3 i rådets
förordning (EG) nr 338/97 skall betala en avgift för
handläggningen av frågan om undantag. Detsamma gäller den som
ansöker om godkännade av en sådan transport av ett levande
djur eller en levande växt som enligt artikel 9 i samma
förordning är förbjuden utan sådant godkännande.
Förordning (1997:217).

16 § Avgift enligt 14 och 15 §§ skall betalas enligt taxa som
fastställs av Jordbruksverket efter samråd med Riksrevisionsverket.

När taxan saknar uppgift om avgiftens storlek skall det i taxan anges
hur avgiften skall beräknas.

Verkställighetsföreskrifter

17 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna
förordning och de av Europeiska gemenskapens förordningar som
hänvisas till i 1 § andra stycket meddelas av Jordbruksverket.

Innan verket meddelar en föreskrift som berör en annan
myndighets verksamhetsområde, skall verket samråda med den
myndigheten. Förordning (1997:217).

Tillsyn och förverkande

18 § Naturvårdsverket och länsstyrelserna skall utöva
tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter avseende
transport, handel, förvaring, preparering och förevisning som
meddelats med stöd av lagen (1994:1818) om åtgärder
beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter och av
villkor som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Detta
gäller även beträffande efterlevnaden av motsvarande
bestämmelser i de av Europeiska gemenskapens förordningar som
hänvisas till i 1 § andra stycket.

Naturvårdsverket har den centrala tillsynen, samordnar
tillsynsverksamheten och lämnar vid behov bistånd i denna
verksamhet. Förordning (1997:217).

Länstyrelserna utövar tillsyn inom respektive län.

Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra samt med
statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av
betydelse för tillsynsverksamheten. Tillsynsmyndigheterna
skall verka för att överträdelser av denna förordning och av
Europeiska gemenskapens förordningar som hänvisas till i 1 §
andra stycket beivras. Förordning (1997:217).

19 § Djur och växter samt delar av djur och växter får efter
samråd med mottagaren och efter beslut av Naturvårdsverket
överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet för forskning eller
undervisning eller till någon annan mottagare att användas i
sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för en vilt
levande djur- eller växtart. Detta om djuret, växten eller del
av ett djur eller en växt förverkats enligt lagen (1994:1818)
om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade
arter eller som i samband med införsel eller export i strid
mot denna förordning eller de av Europeiska gemenskapens
förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket förverkats
enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Domstol som beslutat om sådant förverkande skall skicka en
kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket.
Förordning (1997:217).

Registrering

20 § Jordbruksverket skall besluta i frågor som rör sådan
registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges
i artikel VII 6 i konventionen. Jordbruksverket skall också
föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen.
Förordning (1997:217).

Samråd med myndighet i annan stat

21 § Om inte annat framgår av de Europeiska gemenskapens
förordningar som hänvisas till i 1 § andra stycket skall
Jordbruksverket vid tvist mellan Sverige och en annan stat som
är bunden av konventionen om tolkningen eller tillämpningen av
konventionen samråda med den administrativa myndighet som
enligt konventionen har utsetts i den andra staten.
Förordning (1997:217).

Övergångsbestämmelser

1994:2027

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Genom förordningen upphävs förordning (1975:542) om tillämpning av
konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med
utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES-förordningen).

2. Föreskrifter som meddelats med stöd av CITES- förordningen skall anses
meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i
denna förordning.

3. Tillstånd som meddelats och certifikat som utfärdats enligt
CITES-förordningen gäller till dess giltighetstiden som är angiven i
handlingen har gått ut.

1997:217

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997.

2. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen
(1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som
tillhör skyddade arter i dess lydelse före den 1 juni 1997
skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i
denna förordning.

3. Tillstånd som meddelats och intyg som utfärdats enligt den
förordning som anges i punkt 2 eller förordningen (1975:542)
om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om
internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur
och växter gäller till dess den giltighetstid som är angiven i
handlingen har gått ut.