Förordning (1994:2029) om tekniska regler

SFS nr
1994:2029
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:309

Tillämpningsområde m.m.

1 § I denna förordning finns föreskrifter som statliga
myndigheter under regeringen skall iaktta när det gäller
tekniska regler om varor och föreskrifter om
informationssamhällets tjänster.

Föreskrifterna ansluter till Sveriges internationella
förpliktelser enligt

1. Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om tekniska
handelshinder,

2. WTO:s avtal om sanitära och fytosanitära åtgärder,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22
juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster4, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG5. Förordning
(1999:652).

1 a § Förordningen gäller inte tekniska regler som enbart
genomför bindande gemenskapsrättsakter.

Förordningen gäller inte heller föreskrifter för
informationssamhällets tjänster som avser ljudradio- eller
televisionssändningar som är riktade till allmänheten.
Undantaget för televisionssändningar gäller dock inte sådana
kommunikationstjänster som tillhandahåller data eller andra
meddelanden och som efterfrågas individuellt, t.ex. telefax,
databaser och andra liknande tjänster. Förordning (1999:652).

2 § I denna förordning avses med:

1. tekniska regler:

a) föreskrifter eller andra bestämmelser som utgörs av eller
hänvisar till tekniska specifikationer eller andra krav och som
är rättsligt eller faktiskt tvingande vid saluföring eller
användning av en vara,

b) föreskrifter om informationssamhällets tjänster som är
rättsligt eller faktiskt tvingande vid tillhandahållande,
etablering eller användande av sådana tjänster,

c) föreskrifter som förbjuder tillverkning, import, saluföring
eller användning av en vara.

Till tekniska regler som är faktiskt tvingande räknas bl.a.
frivilliga överenskommelser som en myndighet träffar och enligt
vilka tekniska specifikationer eller andra krav eller
föreskrifter om informationssamhällets tjänster skall
uppfyllas, med undantag av specifikationer för anbud vid
offentlig upphandling,

2. tekniska specifikationer: specifikationer intagna i ett
dokument och som fastställer de egenskaper som krävs av en
vara, t.ex. kvalitetsnivåer, prestanda, säkerhet eller
dimensioner, inbegripet krav på varan som avser varubeteckning,
terminologi, symboler, provning och provningsmetoder,
förpackning, märkning eller etikettering och förfaranden för
bedömning av överensstämmelse. Som tekniska specifikationer
räknas också krav på processer och tillverkningsmetoder,

3. andra krav: krav som inte är tekniska specifikationer och
som ställs på en vara och påverkar varans livscykel efter det
att den har släppts ut på marknaden, t.ex. villkor för
användning, återvinning, återanvändning eller omhändertagande,
om dessa krav på ett väsentligt sätt kan påverka varans
sammansättning, natur eller saluföringen av den,

4. föreskrifter om informationssamhällets tjänster: krav av
allmän art rörande tillträde till och utövande av verksamhet
med informationssamhällets tjänster, särskilt bestämmelser om
dem som tillhandahåller tjänster, tjänster och
tjänstemottagare, med undantag för föreskrifter som inte
särskilt avser informationssamhällets tjänster eller som endast
indirekt träffar sådana tjänster,

5. varor: alla industriellt framställda produkter och alla
jordbruksprodukter, inklusive fiskprodukter,

6. informationssamhällets tjänster: tjänster som vanligtvis
utförs mot ersättning under förutsättning att tjänsterna
tillhandahålls

a) utan att parterna är närvarande samtidigt (på distans),

b) genom att sändas vid utgångspunkten och tas emot vid
slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling
och lagring av uppgifter, och som i sin helhet sänds, befordras
och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra
elektromagnetiska medel (på elektronisk väg), och

c) genom överföring av uppgifter på individuell begäran av en
tjänstemottagare.

En vägledande förteckning över sådana tjänster som inte anses
utgöra informationssamhällets tjänster återfinns i bilaga V
till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22
juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster8, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG9. Förordning
(1999:652).

Utformning och samråd

3 § När en myndighet utarbetar en teknisk regel skall den se
till att regeln utformas så att den

1. inte hindrar handeln med andra länder mer än som behövs för
att tillgodose syftet med regeln, och

2. säkerställer att sådana varor eller informationssamhällets
tjänster som uppfyller likvärdiga krav enligt regler som gäller
i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
eller i Turkiet när det gäller industriellt utformade
produkter, inte hindras tillträde till den svenska marknaden.
Förordning (2006:309).

4 § En myndighet som avser att ändra eller upphäva en teknisk
regel eller utarbeta en ny, skall undersöka om det finns en
internationell eller europeisk standard på området samt utreda
möjligheten att anpassa regeln till den. Det som nu sagts
gäller också förslag till sådana standarder. Myndigheten bör i
ett sådant fall utforma regeln så att den är förenlig med
standarden.

5 § Myndigheten skall samråda med Kommerskollegium om
utformningen av en teknisk regel, när det kan finnas risk för
att regeln får handelshindrande verkningar.

Underrättelser för anmälan

6 § Om en myndighet avser att fatta beslut om en teknisk regel,
skall myndigheten i god tid innan dess underrätta
Kommerskollegium om det förslag den har utarbetat.

Detsamma gäller om myndigheten ändrar sitt förslag, om
ändringen inte är obetydlig. Förordning (1995:1022).

7 § En underrättelse enligt 6 § skall innehålla texten till den
föreslagna regeln samt, om det behövs för att bedöma förslagets
innebörd, texten till sådana bakomliggande lagar och andra
föreskrifter som är av betydelse, liksom andra uppgifter som
Kommerskollegium bestämmer med hänsyn till förpliktelserna
enligt 1 §.

8 § När myndigheten underrättar Kommerskollegium enligt 6 §,
skall den särskilt ange i vilken utsträckning den föreslagna
regeln innebär någon avvikelse från sådana standarder eller
förslag som avses i 4 § och redovisa skälen för avvikelsen.

9 § Myndigheten skall underrätta kollegiet om sitt beslut i
ärendet.

Kommerskollegiums åtgärder

10 § När Kommerskollegium har tagit emot en underrättelse
enligt 6 §, skall kollegiet i anslutning till de
internationellt överenskomna procedurerna anmäla den föreslagna
regeln till övriga berörda parter genom meddelanden till WTO-
sekretariatet samt EG-kommissionen.

Kommerskollegium skall hålla regeringen och berörda myndigheter
underrättade om meddelanden och kommentarer som kommit in till
kollegiet med anledning av en anmälan.

Kommerskollegium skall dessutom lämna regeringen underlag för
svar till andra parter i de internationella överenskommelserna
och sända iväg de svar som regeringen beslutar samt ombesörja
publicering av notiser och sköta annan informationsverksamhet.
Förordning (1995:1022).

11 § En anmälan till EG-kommissionen enligt 10 § första
stycket behöver dock inte göras, om underrättelsen till
Kommerskollegium avser förslag till regler som

1. avser att uppfylla skyldigheter som följer av
internationella avtal som leder till att enhetliga tekniska
specifikationer eller föreskrifter om informationssamhällets
tjänster införs inom EU,

2. innebär att skyddsklausuler i bindande gemenskapsrättsakter
utnyttjas,

3. innebär att anmälan skall göras enligt förordningen
(1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror eller enligt
förordningen (1993:1535) om informationsutbyte inom Europeiska
unionen i fråga om farliga livsmedel,

4. avser att uppfylla skyldigheter som följer av en dom som har
meddelats av Europeiska gemenskapernas domstol, eller

5. bara ändrar en befintlig teknisk regel för att på begäran av
EG-kommissionen undanröja ett handelshinder eller när det
gäller föreskrifter om informationssamhällets tjänster, ett
hinder för den fria rörligheten för sådana tjänster. Förordning
(1999:652).

12 § Om Kommerskollegium finner att en föreslagen regel skulle
inverka störande på Sveriges handelspolitiska förbindelser,
skall kollegiet snarast anmäla det till regeringen.

Kollegiet får i ett sådant fall underställa regeringen frågan
om förslaget skall anmälas enligt 10 § första stycket.
Förordning (1995:1022).

13 § Har upphävts genom förordning (1998:1470).

Begränsningar i rätten att besluta tekniska regler m.m.

14 § En myndighet får inte fatta beslut om en teknisk regel
förrän tre månader har förflutit från den dag EG-kommissionen
mottog en anmälan enligt 10 § första stycket, om inte annat
följer av 17 och 18 §§.

Den i första stycket angivna tiden i stället skall vara

1. fyra månader, om EG-kommissionen eller något medlemsland
avgivit ett detaljerat utlåtande i fråga om en sådan frivillig
överenskommelse som avses i 2 § 1 andra stycket,

2. fyra månader, om EG-kommissionen eller något medlemsland
avgivit ett detaljerat utlåtande i fråga om föreskrifter om
informationssamhällets tjänster,

3. sex månader, om EG-kommissionen eller något medlemsland
avgivit ett detaljerat utlåtande i fråga om en teknisk regel
som inte är en frivillig överenskommelse och som inte avser
föreskrifter om informationssamhällets tjänster,

4. tolv månader, om EG-kommissionen har lämnat en förklaring
att den ämnar föreslå eller anta ett direktiv, en förordning
eller ett beslut inom området,

5. tolv månader, om EG-kommissionen har lämnat en förklaring
att den anmälda regeln gäller ett område som omfattas av ett
förslag till ett direktiv, en förordning eller ett beslut som
har lagts fram inför Europeiska unionens råd,

6. arton månader, om Europeiska unionens råd i fall som avses i
4 eller 5 har antagit en gemensam ståndpunkt.

Vad som sägs i andra stycket 4 gäller inte föreskrifter om
informationssamhällets tjänster. Förordning (1999:652).

15 § Myndigheten skall på begäran överlämna ett underlag till
Kommerskollegium för besvarande av kommentarer. Om ett
detaljerat utlåtande har avgetts skall underlag alltid lämnas.
Förordning (1995:1022).

16 § Den i 14 § andra stycket 4-6 angivna skyldigheten att
avvakta med att fatta beslut om den tekniska regeln bortfaller,
om EG-kommissionen meddelar att

1. den inte längre avser att lägga fram ett förslag om
direktiv, förordning eller beslut inom området,

2. den avser att dra tillbaka sitt förslag om direktiv,
förordning och beslut inom området, eller

3. det har antagits en bindande gemenskapsrättsakt inom
området. Förordning (1999:652).

17 § Bestämmelserna i 14 § gäller inte

1. om det är fråga om en teknisk regel som avser ett förbud mot
tillverkning och som inte hindrar varors fria rörlighet, eller

2. om det är fråga om tekniska specifikationer eller andra krav
som hänger samman med skattemässiga eller finansiella åtgärder
som påverkar konsumtionen av en vara eller en
informationssamhällets tjänst genom att främja efterlevnaden av
dessa krav. Förordning (1999:652).

18 § En myndighet får fatta beslut utan att föreskrifterna i
5, 14 och 19 §§ har följts, om det föreligger brådskande skäl
på grund av

1. allvarliga och oförutsedda händelser som rör

– skyddet för folkhälsan eller allmän säkerhet, djurskyddet
eller skyddet av växter och som kräver att en teknisk regel
omedelbart måste antas och sättas i kraft,

– skyddet för den allmänna ordningen, särskilt skyddet av
minderåriga, och som kräver att en föreskrift om
informationssamhällets tjänster omedelbart måste antas och
sättas i kraft, eller

2. en allvarlig situation som rör skyddet för det finansiella
systemets säkerhet och integritet, särskilt skyddet för
sparare, investerare och försäkringstagare, och som kräver att
en föreskrift om informationssamhällets tjänster omedelbart
måste antas och sättas i kraft.

I underrättelsen enligt 6 § skall myndigheten noga ange skälen
för att de ifrågavarande åtgärderna brådskar. Förordning
(1999:652).

19 § Myndigheten skall inhämta regeringens godkännande innan en
teknisk regel beslutas, om regeln avviker från vad som
internationellt tillämpas på ett sådant sätt att handeln mellan
Sverige och andra länder försvåras eller regeln på annat sätt
kan störa Sveriges handelspolitiska förhållande till något
annat land eller någon mellanfolklig organisation.

Om det är fråga om ett sådant fall som avses i 18 §, skall
godkännande enligt första stycket begäras så snart det kan ske.

Tillsyn

20 § Kommerskollegium skall följa myndigheternas tillämpning av
denna förordning.

Kollegiet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av förordningen.