Förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

SFS nr
1994:2030
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1172
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1373

Inledande bestämmelse

1 § Bidrag lämnas enligt denna förordning, i mån av tillgång på
medel, till kostnader för åtgärder som leder till att inomhusklimatet
förbättras i bostäder, vilka är avsedda för permanent bruk.

1 a § I fråga om åtgärderna enligt 2 § 1–3 lämnas såvitt gäller
hyres- och bostadsrättshus bidrag endast om den sammanlagda kostnaden
för åtgärderna understiger 50 000 kronor. Förordning (1995:804).

Förutsättningar för bidrag

2 § Bidrag får lämnas till behövliga åtgärder som vidtas för att

1. avhjälpa tekniska brister som påtalats enligt 7 § förordningen
(1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem,

2. avhjälpa fukt- och mögelskador i våtutrymmen,

3. i ventilationssystem eller våtutrymmen byta ut asbest och andra
material och ämnen som kan vara hälsofarliga, och

4. avhjälpa bullerstörningar i inomhusmiljön från
ventilationssystem.

Boverket får utfärda närmare föreskrifter om åtgärder som är
bidragsberättigade.

3 § Bidrag lämnas endast till åtgärder som påbörjas under tiden den
1 januari – 30 september 1995 och som avslutas senast den 31 december
1996.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om när åtgärder skall
anses påbörjade respektive avslutade.

4 § Bidrag lämnas endast för åtgärder i byggnader som har genomgått
föreskriven funktionskontroll av ventilationssystemet enligt
förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem
och enligt

föreskrifter som utfärdats med stöd av förordningen. Detta
gäller dock bara beträffande de ventilationssystem eller delar därav
som inte är undantaget från kontroll enligt 2 § i nämnda förordning.

5 § Bidrag enligt denna förordning lämnas inte till åtgärder för
vilka stöd har lämnats enligt förordningen (1993:712) om den statliga
fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. eller enligt
förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av
bostäder. Bidrag lämnas inte heller till åtgärder för att avhjälpa
skador, vilka omfattas av garantiåtagande, försäkring eller
ansvarsutfästelse.

6 § Bidrag enligt denna förordning lämnas endast till sådana
åtgärder för vilka sökanden avstår från eventuellt räntebidrag enligt
förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus.

7 § Bidrag lämnas endast om de krav är uppfyllda som anges i 4 och
6 §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention eller
i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

8 § Begreppet bostäder används i denna förordning med den betydelse
som anges i 2 § förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention.

Bidragets storlek

9 § Bidrag lämnas med 20 procent av skälig kostnad för
bidragsberättigade åtgärder som skall vidtas. Bidrag som understiger
1 000 kronor betalas inte ut.

Boverket får utfärda närmare föreskrifter om vilka kostnader som
skall anses utgöra skäliga kostnader enligt första stycket.

Förfarandet i bidragsärenden

10 § Ärenden om lämnande av bidrag prövas av länsstyrelsen i det län
där det hus, som åtgärderna avser, är beläget.

Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den
31 mars 1997.

Boverket får meddela föreskrifter om innehållet i en ansökan om
bidrag. Förordning (1996:1372).

11 § Bidraget skall betalas ut till den som vid tidpunkten för
utbetalningen är antecknad som lagfaren ägare eller inskriven som
tomträttsinnehavare. Bidraget betalas ut efter ansökan hos
länsstyrelsen sedan åtgärderna slutförts. Ansökan om utbetalning av
bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 1997.

Bidraget betalas bara ut om arbetet, sedan det slutförts, alltjämt
uppfyller förutsättningarna i denna förordning för att få bidrag.

Boverket får utfärda föreskrifter om de uppgifter och handlingar som
skall ges in till länsstyrelsen för att visa att åtgärderna vidtagits
och att förutsättningarna för att få bidraget alltjämt föreligger.

Boverket får också utfärda föreskrifter om sättet för utbetalning av
bidrag. Förordning (1996:1373).

Återkrav

12 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag
helt eller delvis om den som fått bidraget genom felaktiga uppgifter
eller på annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp.

Överklagande

13 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos Boverket.

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1995:804

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 1 a § skall inte
tillämpas i ärenden där ansökan kommit in till länsstyrelsen före
ikraftträdandet.