Förordning (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

SFS nr
1994:2048
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1216
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1085

Uppgifter

1 § Nämnden har till uppgift att pröva följande beslut som det
i alkohollagen (1994:1738) omnämnda detaljhandelsbolaget fattat
enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen,
nämligen beslut varigenom bolaget

1. avvisat viss alkoholdryck från sitt sortiment, eller

2. avfört viss alkoholdryck ur sitt sortiment.

Nämnden har också till uppgift att pröva beslut som Apoteket AB
har fattat enligt det verksamhetsavtal som gäller mellan staten
och bolaget och som innebär att ett visst läkemedel inte
lagerhålls på ett lokalt apotek eller hos ett apoteksombud
(produkturval).

De avtal som anges i första och andra styckena skall
tillkännages genom att de kungörs i Svensk författningssamling
(SFS). Förordning (2005:1085).

2 § Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § första
stycket får väckas endast av den leverantör av spritdryck, vin
eller starköl vars produkt avvisats från eller avförts ur
bolagets sortiment.

Nämnden skall pröva om bolaget följt vad som sägs i avtalet om
att bolagets produkturval får grundas endast på en bedömning av
produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av
produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn
samt att någon favorisering inte får ske av inhemska produkter.
Förordning (2005:601).

2 a § Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § andra
stycket får endast väckas av den som innehar godkännandet för
försäljning av det läkemedel som inte lagerhålls på ett visst
apotek.

Nämnden skall vid prövningen av beslut enligt 1 § andra stycket
bedöma om Apoteket AB följt vad som sägs i avtalet om att
bolagets lagerhållning får grundas endast på objektiva
kriterier såsom efterfrågan, förskrivningsmönster och den
lokala sjukvårdens rekommendationer samt oberoende av
produkternas ursprungsland. Förordning (2005:601).

Organisation m. m.

3 § Nämnden består av ordförande och fem andra ledamöter. De
utses av regeringen för en bestämd tid.

Ordföranden skall vara eller skall ha varit ordinarie domare.
Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med
konkurrensrättsliga frågor, minst en väl förtrogen med
livsmedelsfrågor samt minst en väl förtrogen med
läkemedelsfrågor.

Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin
ställning eller sin verksamhet kan antas företräda något
partsintresse.

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny
ledamot för återstående tid. Förordning (2005:601).

4 § För beredning av ärenden hos nämnden skall finnas en
sekreterare, som skall vara lagfaren.

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

6 § Ärendena avgörs efter föredragning om inte nämnden beslutar
annat.

7 § Om komplettering som nämnden har begärt av den som väckt
ett ärende inte kommer in inom förelagd tid får nämnden avvisa
ärendet.

8 § Nämndens avgörande av ett ärende får på begäran av den som
väckt ärendet omprövas.

9 § Beslut av nämnden skall undertecknas av ordföranden och
föredraganden.

10 § Nämndens beslut får inte överklagas.

11 § I ärende hos nämnden svarar vardera parten för sin kostnad.

Övergångsbestämmelser

2005:601

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 24
juni 2005.