Förordning (1994:2060) om strategiska produkter

SFS nr
1994:2060
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:400
Upphävd
1998-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:181

Inledande bestämmelser

1 § Lagen (1991:341) om strategiska produkter och rådets
förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om
upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av
strategiska produkter tillämpas på kärnämnen och på sådana
produkter som finns upptagna i bilagorna 1 och 3-6 till denna
förordning. Förordning (1997:123).

2 § I fråga om kemiska prekursorer som avses i bilaga 1 kategori 1
(1C350) skall lagen, med undantag för deklarationer enligt 6 b – 6 c §§,
inte tillämpas på blandningar där sådana prekursorer ingår, om

1. den kemiska prekursorn är svår att separera ur blandningen, och

2. prekursorn antingen ingår i blandningen med en koncentrationsgrad
understigande 25 procent eller mängden prekursorer i den aktuella
sändningen inte överstiger 100 kilogram. Förordning (1995:1226).

Ansökningar om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr
3381/94 och enligt lagen (1991:341) om strategiska produkter skall
ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Detta gäller dock
inte i fall som avses i 12 §. Förordning (1995:1663).

Utförsel

4 § Tillstånd enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3381/94
kan lämnas genom

1. individuella tillstånd för viss varusändning, eller

2. sådana allmänna tillstånd för viss tid som avses i 6 och 7 §§.
Förordning (1995:501).

5 § För produkter som finns upptagna i bilagorna 4 och 5 till denna
förordning krävs tillstånd enligt artiklarna 19–21 i rådets
förordning (EG) nr 3381/94. Förordning (1995:501).

6 § För utförsel till land utanför EU som deltar i gällande
internationella arrangemang för exportkontroll av strategiska
produkter, med undantag för produkterna i bilagorna 4 och 5 till
denna förordning, kan efter ansökan ett allmänt tillstånd
(regimlandstillstånd) för viss tid meddelas.

7 § För ofta förekommande utförsel till civila köpare i land utanför
EU för civil slutanvändning av högteknologiska produkter enligt
bilaga 1 kategori 1–9 (001–099), kan efter ansökan ett allmänt
tillstånd (företagsspecifikt tillstånd) för viss tid meddelas.

8 § Ansökan om utförsel genom individuellt tillstånd för viss
varusändning skall innehålla uppgift om produktens beskaffenhet,
mottagarland, produktens värde och avsedda användning, köpare eller
annan mottagare, den avsedda tidpunkten för utförseln, planerad
utförselort samt, där detta kan anges, uppgift om slutanvändare. Om
tillstånd har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

Ansökan om utförsel enligt 6 och 7 §§ skall innehålla uppgift om
produktens beskaffenhet och mottagarland samt, där detta kan anges,
uppgift om produktens värde och avsedda användning, köpare eller
annan mottagare, den avsedda tidpunkten för utförseln, planerad
utförselort och uppgift om slutanvändare. Om tillstånd har lämnats
tidigare, skall detta anges i ansökan. Förordning (1995:501).

Avtal om tillverkningsrätt

9 § Ansökan om tillstånd till upplåtelse eller överlåtelse av
tillverkningsrätt skall innehålla uppgift om tillverkningsrättens
innehåll och värde, avtalsparten, den avsedda tidpunkten för
avtalets ingående och i förekommande fall anknytning till tidigare
beviljat tillstånd samt produktens avsedda användning och vem
som slutligen skall använda de tillverkade produkterna, där detta
kan anges.

Tillhandahållande

10 § Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i
utlandet skall innehålla uppgift om produktens beskaffenhet och
värde, vem som gjort produkten tillgänglig i utlandet, köpare eller
annan mottagare, produktens avsedda användning, den avsedda
tidpunkten för tillhandahållandet och i förekommande fall
anknytning till tidigare beviljat tillstånd samt slutanvändare, där
detta kan anges.

För tillverkningsutrustning skall därutöver anges produktens
kapacitet och för toxiner och kemiska prekursorer produktens vikt.

Anmälan om utförsel

11 § Utförsel av produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr
3381/94 skall anmälas till tullmyndigheten senast en vecka före den
tidpunkt vid vilken utförsel avses ske.

Detta gäller dock inte, om utförseln enligt vad som anges i
utförseltillståndet avser

1. produkter som utförs för reparation, översyn eller annan liknande
åtgärd och som skall återinföras,

2. produkter som återutförs efter reparation, översyn eller annan
liknande åtgärd,

3. produkter som utförs för demonstrationsändamål, lån eller
bearbetning och som skall återinföras, i den mån de inte förbrukas,

4. produkter som återsänds efter reklamation, felleverans eller av
annat liknande skäl, eller

5. biologiska agenser.

Anmälningsskyldighet enligt första stycket föreligger inte heller
vid utförsel i fall där tillstånden meddelats enligt 6 och 7 §§.

Generaltullstyrelsen eller den myndighet som General-tullstyrelsen
bestämmer får, om det finns särskilda skäl till det, för enskilt fall
medge undantag från vad som föreskrivs i första stycket.
Förordning (1995:501).

12 § Ansökningar om tillstånd till utförsel av kärnämnen och
material m.m. som anges i bilaga 3 skall ges in till Statens
kärnkraftinspektion. Förordning (1995:1663).

13 § Statens kärnkraftinspektion prövar tillståndsfrågor som avses i
12 § vid utförsel till en mottagare i en stat som

–har ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i
icke-spridningsfrågor på kärnenergiområdet, eller

–i en särskild förklaring till Internationella atomenergiorganets
(IAEA:s) generaldirektör förbundit sig att tillämpa de regler om
kontroll av material och utrustning m.m. som överenskommits inom
Nuclear Suppliers Group (NSG) och vilken förklaring cirkulerats genom
INFCIRC 254 till IAEA:s medlemsstater.

Vid utförsel till en mottagare i någon annan stat än som avses i
första stycket får Statens kärnkraftinspektion begära in nödvändiga
garantier och yttranden. Inspektionen skall med eget yttrande lämna
över ärendet till regeringens prövning. Förordning (1995:1663).

14 § Statens kärnkraftinspektionen skall höra Statenss
strålskyddsinstitut, vad avser villkor eller föreskrifter som behövs
med hänsyn till strålskyddet, där utförsel innefattar transitering av
kärnämnen genom landet.

15 § Vid tillämpning av 16 och 17 §§ avses med
naturligt uran: uran som innehåller den i naturen förekommande
blandningen av isotoper;
utarmat uran: uran vari halten av isotopen uran 235 är lägre än i
naturligt uran;
anrikat uran: uran vari halten av isotopen uran 235 är högre än i
naturligt uran.

16 § Statens kärnkraftinspektion prövar, oavsett mottagarland,
frågor om tillstånd till utförsel av följande mängder uran,
plutonium, torium eller tritium i ren form eller i form av legering,
förening eller blandning

1. högst 10 kilogram anrikat uran innehållande högst fem procent
av isotopen uran 235,

2. högst 100 gram anrikat uran innehållande mer än fem procent av
isotopen uran 235,

3. högst 10 gram av isotopen uran 233,

4. högst 10 gram plutonium,

5. högst 50 kilogram naturligt eller på isotopen uran 235 utarmat
uran,

6. högst 50 kilogram torium,

7. högst 1 gram tritium.

17 § Om inte annat framgår av bilagorna 1 och 3 får följande
ämnen, material, produkter eller anordningar utan tillstånd utföras
ur landet:

deuterium, tritium eller litium eller förening vari något av dessa
ämnen ingår;

produkt, såsom instrument, apparater eller preparat för medicinskt
eller liknande ändamål, vari deuterium, tritium eller litium ingår;

naturligt eller utarmat uran eller förening vari sådant uran ingår,
för användning som motvikter i flygplan, för framställning av
strålskärmningsanordningar, för färgning av keramiska produkter
och glas, för framställning av legering, om denna avses för annan
användning än som kärnbränsle och halten av uran inte överstiger
en viktsprocent;

produkter, motvikter eller anordningar som avses ovan med
undantag av strålskärmningsanordningar, torium eller förening vari
torium ingår för framställning av

1. aktiveringsmassor för elektroder till gasurladdningslampor,
gasurladdningsrör eller elektronrör,

2. glödnät eller glödstrumpor,

3. högeldfasta keramer som inte är kärnbränsle,

4. lysämne (lyspulver),

5. linser eller filter för elektromagnetisk strålning,

6. legering vari halten av torium inte överstiger fem viktsprocent;
produkt som avses under 1–6 ovan;

ämne vars halt av naturligt eller utarmat uran eller av torium inte
överstiger 200 gram per ton;

kärnämnen i kvantiteter understigande en promille av de mängder
som anges i 16 §.

18 § En ansökan om utförsel av använt kärnbränsle skall innehålla
uppgifter om hur materialet slutligt skall tas om hand. I fråga om
material som härrör från en kärnteknisk verksamhet i Sverige skall
ansökan innehålla en försäkran från exportören att han kommer att
återta materialet, om det inte kan tas om hand på avsett sätt.

Deklarationer

19 § En deklaration enligt 6 b § lagen (1991:341) om
strategiska produkter skall ges in till Inspektionen för
strategiska produkter av den som yrkesmässigt

1. producerar, bereder, förbrukar, importerar eller exporterar
ämnen som avses i bilaga 6 avsnitt 1,

2. under något av de tre senaste kalenderåren producerat,
berett, förbrukat, importerat eller exporterat sådana ämnen,

3. producerar, importerar eller exporterar ämnen som avses i
bilaga 6 avsnitt 2,

4. under föregående kalenderår producerat, importerat eller
exporterat sådana ämnen, eller

5. årligen genom syntes producerar sammanlagt mer än 10 ton av
i bilaga 6 ej upptagna diskreta organiska kemikalier eller mer
än 10 ton av en där ej upptagen diskret organisk kemikalie som
innehåller fosfor, svavel eller fluor.

Detta gäller även sammansatta kemiska produkter, blandningar,
formuleringar eller dylikt som innehåller något av de ämnen som
är upptagna i bilaga 6.

Med att producera avses också att ämnet framställts som en
mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en
samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

Med att producera genom syntes avses framställning genom
kemiska reaktioner eller genom biologiska eller biotekniska
processer (biosyntes). Förordning (1997:1152).

20 § Deklarationen enligt 19 § första stycket 1–4 skall ges in

1. senast den 15 januari årligen och avse verksamheten under det
gångna kalenderåret,

2. senast den 15 september årligen och avse den verksamhet som
planeras för det kommande kalenderåret och senast 30 dagar innan
verksamheten påbörjas för varje sådan verksamhet som därutöver
planerats efter det att den ordinarie årliga deklarationen har
avgivits, och

3. senast den 15 februari 1995 avseende uppgifter enligt 21 §, 22 § a
och 23 § a. Uppgifterna skall för ämnen i bilaga 6 avsnitt 1 avse
verksamheten för vart och ett av de tre föregående kalenderåren
samt för ämnen i bilaga 6 avsnitt 2 avse verksamheten under det
gångna kalenderåret (inledande deklaration).

Deklarationen enligt 19 § första stycket 5 skall ges in

1. senast den 15 januari årligen och avse verksamheten under det
gångna kalenderåret, och

2. senast den 15 februari 1995 avseende uppgifter enligt 21 och
24 §§ (inledande deklaration).

21 § Deklarationsskyldig skall i deklaration lämna uppgift om

1. företagets namn, adress och antal fabriksanläggningar inom
företaget,

2. varje enskild fabriksanläggnings namn, adress, exakta läge och
ägare eller bolag som driver den samt antal enskilda fabriker inom
anläggningen,

3. varje enskild fabriks namn, exakta läge, ägare eller bolag som
driver den, och

4. huvudsaklig verksamhet vid anläggningen eller fabriken.

22 § Deklaration enligt 19 § första stycket 1 och 2 skall

a) vid den inledande deklarationen och vid den årliga
deklarationen avseende föregående kalenderår för varje ämne enligt
bilaga 6 avsnitt 1 innehålla uppgift om:

1. förutsättningar enligt 19 § första stycket 1 och 2 föreligger,

2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical
Abstracts Service) eller om sådant saknas strukturformel samt
handelsnamn eller trivialnamn,

3. namn på produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i
respektive produkt,

4. tidsperiod när ämnet producerades, producerad kvantitet, plats
dit ämnet levererades samt, om möjligt, slutprodukten som
producerades där,

5. den totala mängden i kilogram som vid varje fabriksanläggning:

— producerats/syntetiserats, med uppgift om produktionskapacitet,

— beretts,

— förbrukats,

— lagrats,

— importerats, med uppgift om ursprung,

— förvärvats inom landet, med uppgift om överlåtare,

— avyttrats inom landet, med uppgift om mottagare, eller

— exporterats, med uppgift om mottagare, och

6. de ändamål för vilket ämnet producerats, beretts eller förbrukats.

b) vid deklarationen för det kommande kalenderåret för varje ämne
enligt bilaga 6 avsnitt 1 innehålla uppgift om:

1. förutsättningar enligt 19 § första stycket 1 och 2 föreligger,

2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical
Abstracts Service) eller om sådant saknas strukturformel samt
handelsnamn eller trivialnamn,

3. namn på produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i
respektive produkt,

4. den totala mängden i kilogram som vid varje fabriksanläggning
planeras bli:

— producerad/syntetiserad, med uppgift om produktionskapacitet,

— beredd,

— förbrukad,

— importerad, med uppgift om ursprung,

— förvärvad inom landet, med uppgift om överlåtare,

— avyttrad inom landet, med uppgift om mottagare, eller

— exporterad, med uppgift om mottagare, och

5. de tidsperioder som förutses för produktion, beredning eller
förbrukning, samt

6. de ändamål för vilket ämnet kommer att bli producerat, berett
eller förbrukat.

23 § Deklaration enligt 19 § första stycket 3 och 4 skall

a) vid den inledande deklarationen och vid den årliga
deklarationen avseende föregående kalenderår för varje ämne enligt
bilaga 6 avsnitt 2 innehålla uppgift om:

1. förutsättningar enligt 19 § första stycket 3 och 4 föreligger,

2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical
Abstracts Service) eller om sådant saknas strukturformel samt
handelsnamn eller trivialnamn,

3. namn på produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i
respektive produkt,

4. tidsperiod när ämnet producerades, producerad kvantitet, plats
dit ämnet levererades samt, om möjligt, slutprodukten som
producerades där,

5. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning:

— producerats/syntetiserats,

— lagrats,

— importerats, med uppgift om ursprung,

— förvärvats inom landet, med uppgift om överlåtare,

— avyttrats inom landet, med uppgift om mottagare, eller

— exporterats, med uppgift om mottagare, och

6. de ändamål för vilket ämnet producerats.

b) vid deklarationen för det kommande kalenderåret för varje ämne
enligt bilaga 6 avsnitt 2 innehålla uppgift om:

1. förutsättningar enligt 19 § första stycket 3 och 4 föreligger,

2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical
Abstracts Service) eller om sådant saknas strukturformel samt
handelsnamn eller trivialnamn,

3. namn på produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i
respektive produkt,

4. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning
planeras bli:

— producerad/syntetiserad,

— importerad, med uppgift om ursprung,

— förvärvad inom landet, med uppgift om överlåtare,

— avyttrad inom landet, med uppgift om mottagare, eller

— exporterad, med uppgift om mottagare, och

5. de tidsperioder som förutses för produktion, samt

6. de ändamål för vilket ämnet kommer att bli producerat.

24 § Deklarationen enligt 19 § första stycket 5 skall vid den
inledande deklarationen och vid den årliga deklarationen avseende
föregående kalenderår innehålla uppgift om:

1. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning genom
syntes producerats av i bilaga 6 ej upptagna diskreta organiska
kemikalier, och

2. den totala mängden i ton som vid varje fabrik genom syntes
producerats av en i bilaga 6 ej upptagen diskret organisk kemikalie
som innehåller fosfor, svavel eller fluor.

24 a § Årliga deklarationer enligt 6 d § lagen (1991:341) om
strategiska produkter skall lämnas på en blankett som Inspektionen
för strategiska produkter tillhandahåller. De skall lämnas senast den
15 januari och avse produkter som fakturerats under föregående
kalenderår. Förordning (1995:1663).

Verkställighetsföreskrifter

25 § Generaltullstyrelsen får meddela närmare föreskrifter
avseende vilka uppgifter som skall lämnas i samband med anmälan
om utförsel till land inom EU av produkter som återfinns i
bilagorna 4 och 5 till denna förordning.

Statens kärnkraftinspektion får meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av 12-18 §§. Förordning (1997:1152).

Vite

26 § Inspektionen för strategiska produkter får meddela
vitesföreläggande enligt 15 § lagen (1991:341) om strategiska
produkter. Förordning (1997:1152).

Tillsyn

27 § Tillsyn och annan kontroll som avses i 16 § lagen (1991:341)
om strategiska produkter skall utövas av Statens kärnkraftinspektion
såvitt avser kärnämnen och material m.m. som anges i bilaga 3 och av
Inspektionen för strategiska produkter i andra fall.
Förordning (1995:1663).

Övergångsbestämmelser

1994:2060

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, då
förordningen (1991:343) om förbud mot utförsel av vissa produkter
som kan användas i massförstörelsesyfte, m. m. skall upphöra att
gälla.

Medgivanden lämnade av Generaltullstyrelsen enligt 2 a § andra
stycket 2 och 4 § i den upphävda förordningen (1986:89) om förbud
mot viss utförsel skall gälla till utgången av februari 1995.

1995:1663

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996.

2. De deklarationer som enligt 24 a § skall lämnas senast den 15
januari 1997 skall avse produkter som fakturerats under tiden
februari-december 1996.

Bilaga 1 ej med här.

Bilaga 2 har upphävts genom förordning (1997:123).

A. Giftiga kemikalier CAS-nummer
1. Amiton: O,O-Dietyl S-*(2-(dietylamino)etyl*)-
fosforotiolat och motsvarande alkylerade och
protonerade salter 78–35–5
2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl)-
-1-propen 382–21–8
3. BZ: 3-Kinuklidinyl bensilat 6581–06–2
4. Fosgen: Karbonyldiklorid 75–44–5
5. Cyanklorid 506–77–4
6. Vätecyanid 74–90–3
7. Klorpikrin: Triklornitrometan 76–06–2

B. Grupper av ämnen
1. Kemikalier, utom de förtecknade i bilagan
till förordningen (1992:1303) om krigs-
materiel, innehållande en fosforatom till vilken är
bundet en metyl-, etyl- eller propyl- (normal eller
iso)grupp men inga ytterligare kolatomer

Undantag: Fonofos: O-Etyl S-fenyl etylfosfono-
tiolotionat 944–22–9

2. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)fosfor-
amidodihalider
3. Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)N,N-dialkyl
(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforamidat
4. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)aminoetyl-2-
klorider och motsvarande protonerade salter
5. N, N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr elle ri-Pr)aminoetan-2-
oler och motsvarande protonerade salter med
undantag av

N,N-Dimetylaminoetanol 108–01–0
och motsvarande protonerade salter
N,N-Dietylaminoetanol 100–37–8
och motsvarande protonerade salter

6. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)aminoetan-
-2-tioler och motsvarande protonerade salter

Bilaga 3

I KÄRNREAKTORER OCH UTRUSTNING FÖR DESSA

1. Kompletta kärnreaktorer:

Alla kärnreaktorer utom sådana som är konstruerade så att
produktionen av plutonium inte kan överstiga 100 gram per år.

2. Reaktortryckkärl:
Tryckkärl av metall i form av färdigtillverkade enheter eller större
verkstadstillverkade delar till sådana, som är särskilt konstruerade
eller iordningställda för att innesluta härden hos en kärnreaktor och
som kan motstå primärkylmedlets drifttryck.

3. Utrustning för hantering av reaktorbränsle:
Hanteringsutrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för
insättning eller urtagning av bränsle i en kärnreaktor, antingen för
bränslebyte under drift eller för att vid avställning med hjälp av
avancerad teknisk utrustning för positionsbestämning eller
inställning möjliggöra komplicerade bränslebytesoperationer, vid
vilka bränslet i normalfallet inte är direkt synligt eller tillgängligt
på annat sätt.

4. Reaktorstyrstavar:
Stavar särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera
neutronflödet i en kärnreaktor.

5. Reaktortryckrör:
Rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att
innehålla bränsleelement och primärkylmedel i en kärnreaktor vid
ett drifttryck överstigande 5,1 megapascal (MPa).

6. Zirkoniumrör:
Zirkoniummetall och zirkoniumlegeringar i form av rör eller
knippen av rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för
användning i en kärnreaktor och i vilka förhållandet mellan
hafnium och zirkonium är mindre än 1: 500 viktdelar (0,2
viktprocent), om mängden rör i det parti som skall föras ut är större
än 50 kg.

7. Pumpar för primärkylmedel:
Pumpar särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa
runt flytande metall som primärkylmedel för kärnreaktorer.

II ICKE-KÄRNMATERIAL FÖR REAKTORER

1. Deuterium och tungt vatten:
Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och varje annan
deuteriumförening i vilken viktförhållandet mellan deuterium och
väte (protium) överstiger 1: 2500, om mängden deuterium i det
parti som skall föras ut är större än 10 kg.

2. Grafit av kärnteknisk kvalitet:
Grafit vars halt av bor är lägre än fem miljondelar och vars densitet
är större än 1500 kg/m/n3/, om mängden grafit i det parti som skall
föras ut är större än 5000 kg.

III ANLÄGGNINGAR FÖR UPPARBETNING AV
BESTRÅLADE BRÄNSLEELEMENT OCH UTRUSTNING
SÄRSKILT KONSTRUERAD ELLER IORDNINGSTÄLLD FÖR
DETTA

1. Transportbehållare för bestrålat kärnbränsle, utom behållare
som används för transporter till eller från kärntekniska
anläggningar i Sverige.

2. Kapmaskiner för bestrålade bränsleelement:
Fjärrmanövrerad utrustning särskilt konstruerad eller
iordningställd för användning i en upparbetningsanläggning och
avsedd att klippa, kapa eller skära bestrålade kärnbränsleelement,
knippen eller stavar.

3. Upplösningskärl:
Kritiskt säkra behållare (t. ex. med liten diameter, ringformade
eller skivformade) särskilt konstruerade eller iordningställda för
användning i en upparbetningsanläggning, som är avsedda för
upplösning av bestrålat kärnbränsle, som kan motstå varm, starkt
korrosiv vätska och som kan fyllas och hanteras genom
fjärrmanövrering.

4. Apparatur och utrustning för vätskeextraktion:
Särskilt konstruerad eller iordningställd apparatur för
vätskeextraktion som är motståndskraftig mot korrosion av
salpetersyra, såsom fyllkropps-eller pulskolonner,
sedimentationsblandare (mixer settlers) och centrifugalkontaktorer
för användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat
kärnbränsle.

5. Behållare eller lagringstankar för kemikalier:
Särskilt konstruerade eller iordningställda behållare eller
lagringstankar som är motståndskraftiga mot korrosion av
salpetersyra, för användning i en anläggning för upparbetning av
bestrålat bränsle.

6. System för omvandling av plutoniumnitrat till plutoniumoxid:
Kompletta system som är särskilt konstruerade eller iordningställda
för omvandling av plutoniumnitrat till plutoniumoxid och särskilt
anpassade för att undvika kriticitet och strålningspåverkan samt för
att minimera risken för spridning av giftiga ämnen.

7. System för produktion av plutoniummetall från plutoniumoxid:
Kompletta system som är särskilt konstruerade eller iordningställda
för framställning av plutoniummetall och särskilt anpassade för att
undvika kriticitet och strålningspåverkan samt för att minimera
risken för spridning av giftiga ämnen.

IV ANLÄGGNINGAR FÖR TILLVERKNING AV
KÄRNBRÄNSLEELEMENT

En anläggning för tillverkning av kärnbränsleelement omfattar
sådan utrustning som

a) normalt kommer i direkt kontakt med eller som direkt behandlar
eller styr produktionsflöden av kärnämne, eller
b) förseglar kärnämnet i kapslingen.

V ANLÄGGNINGAR FÖR SEPARATION AV
URANISOTOPER OCH UTRUSTNING, ANNAN ÄN
ANALYSINSTRUMENT, SÄRSKILT KONSTRUERAD ELLER
IORDNINGSTÄLLD FÖR DETTA

1. Gascentrifuger samt system och komponenter som är särskilt
konstruerade eller iordningställda för att användas i gascentrifuger
enligt följande.

1.1 Roterande komponenter:

a) Kompletta rotorenheter:

Tunnväggiga cylindrar, eller ett antal hopfogade tunnväggiga
cylindrar, tillverkade av ett material som har en hög hållfasthet i
förhållande till sin densitet.

b) Rotorrör:

Särskilt konstruerade eller iordningställda tunnväggiga cylindrar
med väggtjockleken 12 mm eller mindre, med en diameter mellan
75 och 400 mm och tillverkade av ett material som har en hög
hållfasthet i förhållande till sin densitet.

c) Ringar eller bälgar:

Komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för
att lokalt förstärka rotorröret eller för att förena ett antal sådana
rör. En bälg är en kort cylinder med väggtjockleken 3 mm eller
mindre och en diameter mellan 75 och 400 mm, som har en
utbuktning runt sin omkrets och är tillverkad av ett material som
har en hög hållfasthet i förhållande till sin densitet.

d) Mellanväggar (bafflar):

Skivformiga komponenter med en diameter mellan 75 och 400 mm
särskilt konstruerade eller iordningställda för att monteras inne i
centrifugens rotorrör, för att avskilja utströmningskammaren från
den huvudsakliga separationskammaren och, i vissa fall, för att
bidra till att uranhexafluoridgasen cirkulerar inne i rotorrörets
huvudsakliga separationskammare, och som är tillverkade av ett
material som har en hög hållfasthet i förhållande till sin densitet.

e) Topplattor och bottenplattor:

Skivformiga komponenter med en diameter mellan 75 och 400 mm
särskilt konstruerade eller iordningställda för att passa in i ändarna
av rotorröret och på så sätt innesluta uranhexafluorid inom
rotorröret och, i vissa fall, stödja, hålla fast eller innehålla som en
integrerad del den ena delen av den övre lagringen (topplattan),
eller bära de roterande beståndsdelarna av motorn och den undre
lagringen (bottenplattan), och som är tillverkade av ett material
som har en hög hållfasthet i förhållande till sin densitet.

Anmärkning till 1.1.
Material som används för en centrifugs roterande komponenter är:

a) Maråldrat stål som kan ges en brottgräns av 2050 MPa
(2,0510/n9/N/m/n2/) eller mera.

b) Aluminiumlegeringar som kan ges en brottgräns av 460 MPa
(0,4610/n9/N/m/n2/) eller mera.

c) Fibermaterial som är lämpade att användas i kompositer och
som, för fibrer av kol eller aramid, har en specifik modul av
12,710/n6/ m eller större eller en specifik brottgräns av
23,510/n4/ m eller större och som, för fibrer av glas, har en specifik
modul av 3,1810/n6/ m eller större och en specifik brottgräns av
7,6210/n4/ m eller större. (”Specifik modul” är Youngs modul i
N/m/n2/ dividerad med specifika vikten 7 N/m/n3/. ”Specifik
brottgräns är brottgräns i N/m/n2/ dividerad med specifika vikten i
N/m/n3/.)

1.2 Statiska komponenter:

a) Magnetiska lager:

Särskilt konstruerade eller iordningställda lager bestående av en
ringformig magnet upphängd i ett lagerhus innehållande ett
dämpande medium.

b) Lager med dämpare:

Särskilt konstruerade eller iordningställda lager som består av en
lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare.

c) Molekylarpumpar:

Särskilt konstruerade eller iordningställda cylindrar som har
invändigt maskinbearbetade eller extruderade spiralformade spår
och maskinbearbetade innerytor.

d) Statorer för elektriska motorer:

Särskilt konstruerade eller iordningställda ringformade statorer till
snabba flerfas växelströms-(eller reluktans-)motorer för synkron
drift i vakuum i frekvensområdet 600–2000 Hz och med en effekt i
området 50–1000 voltampere (VA).

2. Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem,
utrustningar eller komponenter för anrikningsanläggningar
baserade på gas-centrifugmetoden enligt följande.

2.1 Inmatningssystem och utmatningssystem för anrikad och
utarmad uranhexafluorid (slutprodukt och restfraktion) i form av
särskilt konstruerade eller iordningställda processystem
innefattande:

a) Matningsautoklaver (-stationer) som används för att överföra
uranhexafluorid till centrifugkaskaderna med tryck upp till 100
kPa.

b) Utrustning för desublimering (kylfällor) som används för att
bortföra uranhexafluorid från kaskaderna vid tryck upp till 3kPa.
Utrustningen kan kylas ned till 203 K (-70°C) och upphettas till 343
K (70°C).

c) Stationer för slutprodukt och restfraktion som används för att
överföra uranhexafluorid till behållare.

2.2 Rörsystem för uranhexafluorid:

Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem och grenrör
för att hantera uranhexafluorid inom centrifugkaskaderna.
Rörsystemet består vanligtvis av tre parallella grenrör där varje
centrifug är ansluten till vart och ett av grenrören.

3. Särskilt konstruerade eller iordningställda enheter och
komponenter för användning vid anrikning genom gasdiffusion
enligt följande.

3.1 Membran för gasdiffusion:

a) Särskilt konstruerade eller iordningställda tunna porösa filter,
med en porstorlek mellan 100 och 1000 Å (ångström), en tjocklek
av 5 mm eller mindre och, vid rörformiga filter, en diameter som är
25 mm eller mindre, och som är tillverkade av metaller, polymerer
eller keramer motståndskraftiga mot uranhexafluorid, och

b) kemiska föreningar eller pulver särskilt framställda för att
tillverka sådana filter. Dessa föreningar och pulver består av nickel,
nickelföreningar med minst 60% nickel, aluminiumoxid eller
fullständigt fluorerade kolvätepolymerer, motståndskraftiga mot
uranhexafluorid och med en renhet av 99,9% eller mer, en
kornstorlek mindre än 10 mikron och liten spridning i
kornstorleken.

3.2 Behållare för diffusionsmembran:

Särskilt konstruerade eller iordningställda hermetiskt tillslutna
cylindriska kärl med en diameter större än 300 mm och en längd
större än 900 mm, eller rektangulära kärl av jämförbara
dimensioner, vilka har en inloppsanslutning och två
utloppsanslutningar som alla har en diameter större än 50 mm,
avsedda att innehålla membran för gasdiffusion och gjorda av eller
invändigt överdragna med material som är motståndskraftiga mot
uranhexafluorid, konstruerade för horisontell eller vertikal
installation.

3.3 Kompressorer och blåsmaskiner:
Särskilt konstruerade eller iordningställda axial-, centrifugal-eller
deplacementkompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet
för uranhexafluorid av 1 m/n3//min eller mer och med ett
utloppstryck upp till flera hundra kPa, konstruerade för
långtidsdrift i uranhexafluoridmiljö, med eller utan elektrisk motor
av lämplig styrka, liksom separata enheter till sådana kompressorer
och blåsmaskiner.

3.4 Axeltätningar:
Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumtätningar med
anslutningar för in-och utlopp av spärrflöde, för avtätning vid axeln
som förbinder rotorn hos kompressorn eller blåsmaskinen med
läckage av luft till den inre kammare hos kompressorn eller
blåsmaskinen som är fylld med uranhexafluorid.

3.5 Värmeväxlare för kylning av uranhexafluorid:

Särskilt konstruerade eller iordningställda värmeväxlare tillverkade
av eller överdragna med material motståndskraftiga mot
uranhexafluorid (utom rostfritt stål) eller med koppar eller med
någon kombination av dessa metaller.

4. Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem,
utrustningar och komponenter för användning vid anrikning med
gasdiffusion enligt följande.

4.1 Inmatningssystem samt utmatningssystem för anrikad och
utarmad uranhexafluorid (slutprodukt och restfraktion) i form av
särskilt konstruerade eller iordningställda processystem med ett
drifttryck av 300 kPa eller mindre:

a) Matningsautoklaver (-stationer) som används för att överföra
uranhexafluorid till gasdiffusionskaskaderna.

b) Utrustning för desublimering (kylfällor) som används för att
bortföra uranhexafluorid från diffusionskaskaderna.

c) Kondensationsstationer där uranhexafluoridgas från kaskaderna
komprimeras och kyls så att flytande uranhexafluorid bildas.

d) Stationer för slutprodukt och restfraktion som används för att
överföra uranhexafluorid till behållare.

4.2 Rörsystem för uranhexafluorid:

Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem och grenrör
för att hantera uranhexafluorid inom gasdiffusionskaskaderna.
Rörsystemet består av två parallella grenrör där varje cell är
ansluten till vart och ett av grenrören.

4.3 Vakuumsystem:

a) Särskilt konstruerade eller iordningställda stora samlingsrör och
grenrör för högvakuum med en sugkapacitet av 5 m/n3//min eller
mer.

b) Vakuumpumpar, särskilt konstruerade för drift i
uranhexafluoridatmosfär och gjorda av eller överdragna med
aluminium, nickel eller nickellegeringar innehållande mer än 60%
nickel.

4.4 Avstängnings- och reglerventiler:

Särskilt konstruerade eller iordningställda manuella eller
automatiska avstängnings-och reglerventiler med bälgtätning,
tillverkade av ett material motståndskraftigt mot uranhexafluorid
och med en diameter mellan 40 mm och 1500 mm, avsedda att
installeras i huvud-och hjälpsystem i en anrikningsanläggning
baserad på gasdiffusionsmetoden.

5. Separationsenheter baserade på dysprocessen.

6. Separationsenheter baserade på vortexrör.

VI ANLÄGGNINGAR FÖR TILLVERKNING AV TUNGT
VATTEN, DEUTERIUM OCH DEUTERIUMFÖRENINGAR
SAMT UTRUSTNING SÄRSKILT KONSTRUERAD ELLER
IORDNINGSTÄLLD FÖR DETTA

1. Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte:

Utbyteskolonner tillverkade av finkornstål (såsom ASTM A516)
med diametrar mellan 6 och 9 m, med drifttryck större än eller lika
med 2 MPa och med en korrosionstolerans på 6 mm eller mer,
särskilt konstruerade eller iordningställda för tillverkning av tungt
vatten genom användning av processen med vatten-vätesulfidutbyte.

2. Blåsmaskiner och kompressorer:

Enstegs centrifugalblåsmaskiner eller -kompressorer för cirkulation
av vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70% HûO) och
med låg tryckuppsättning (dvs. 0,2 MPa), särskilt konstruerade
eller iordningställda för tillverkning av tungt vatten genom
användning av processen med vatten-vätesulfidutbyte.

3. Kolonner för ammoniak-väteutbyte:

Utbyteskolonner 35 m eller högre med en diameter mellan 1,5 och
2,5 m avsedda för ett drifttryck större än 15 MPa, särskilt
konstruerade eller iordningställda för tillverkning av tungt vatten
genom användning av processen med ammoniak-väteutbyte.
4. Inre delar i utbyteskolonner och stegpumpar:

Inre delar i utbyteskolonner och stegpumpar, som är särskilt
konstruerade eller iordningställda för kolonner för tillverkning av
tungt vatten genom användning av processen med ammoniak-väteutbyte.

5. Ammoniakkrackers:

Ammoniakkrackers med ett drifttryck större än eller lika med 3
MPa, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för
tillverkning av tungt vatten genom användning av processen med
ammoniak-väteutbyte.

6. Absorptionsanalysatorer i det infraröda området:

Absorptionsanalysatorer i det infraröda området som under drift
kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när
deuteriumkoncentrationen är större än eller lika med 90%.

7. Katalytiska brännare:

Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till
tungt vatten, särskilt konstruerade eller iordningställda för
tillverkning av tungt vatten genom användning av processen med
ammoniak-väteutbyte.

VII ÖVRIG UTRUSTNING

Partikelaccelatorer med en medeleffekt i strålen som är högre än 5
megawatt för elektroner eller högre än 0,5 megawatt för protoner
och tyngre partiklar.

VIII UTRUSTNING OCH MATERIAL BETRÄFFANDE
VILKEN ELLER VILKET TILLVERKNINGSRÄTT INTE FÅR
UPPLÅTAS ELLER ÖVERLÅTAS

Sådan utrustning som anges under I, III punkterna 2–7 samt IV–VII.

Bilaga 4 ändrad genom SFS 1996:1131 och 1997:669. Kommer att läggas in
vid ett senare tillfälle.

Bilaga 4

Kategori 0. Kärnteknisk material, hjälpmedel och utrustningar

Texten i bilaga 4 utgörs i vissa fall endast av rubriker och
förkortade texter. För den kompletta lydelsen hänvisas till bilaga 1.

0 B Test-, inspektions- och produktionsutrustning

0B001. Anläggningar för separation av isotoper ur ”naturligt uran”
och ”utarmat uran”, ”särskilt klyvbara material” och ”andra
klyvbara material”

0B002. Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem,
utrustning och komponenter för anläggningar som omfattas av
avsnitt 0B001. och där isotopseparation sker och som är gjorda
eller skyddade av material som är resistenta mot UFô

0B004. Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller
deuteriumföreningar och särskilt konstruerad eller iordningställd
utrustning eller komponenter härför

0B006. Anläggningar för upparbetning av bestrålade
bränsleelement och utrustning särskilt konstruerad eller
iordningställd för detta

0 C Material

0C002. ”Särskilt klyvbara material” eller ”andra klyvbara
material”

Avser endast ”uran som anrikats i isotoperna 235 eller 233” till mer
än 20% samt separerat plutonium

0 D Programvara

0D001. ”Programvara” speciellt konstruerad eller modifierad för
”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som
omfattas av avsnitten 0B001., 0B002., 0B004., 0B006. och 0C002

0 E Teknologier

0E001. ”Teknologi” för ”utveckling”, ”produktion” eller
”användning” av varor som omfattas av avsnitten 0B001., 0B002.,
0B004., 0B006. och 0C002

Kategori 1. Vissa material

1 C Material

1C001. Material speciellt konstruerat för att kunna absorbera
elektromagnetiska vågor samt elektriskt ledande polymerer

1D103. Särskilt utformad ”programvara” för analys av
sannolikheten för upptäckt av reducerade radarreflektioner,
ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer

Kategori 3. Elektronik

3 A Utrustningar, apparater och komponenter

3A002. Elektronisk utrustning med allmän användning

g. Atomfrekvensstandarder

Kategori 4. Datorer

4 A Utrustningar, apparater och komponenter

4A001. Elektroniska datorer, tillhörande utrustning, apparater,
tillbehör och specialtillverkade komponenter

b. Elektroniska datorer, tillhörande utrustning, apparater, tillbehör
och specialtillverkade komponenter som har egenskaper eller kan
utföra funktioner som överskrider begränsningarna inom området
informationssäkerhet beskrivet i kategori 5, del 2

4A003. Digitala datorer, tillhörande utrustning, apparater, tillbehör
och specialtillverkade komponenter

b. ”Digitala datorer” som har det teoretiska mätetalet ”sammansatt
teoretisk prestanda” CTP på 2000 Mtops eller mer

4D003. Speciell programvara enligt nedanstående:

c. Programvara som har egenskaper eller möjliga funktioner som
överskrider begränsningarna i kategori 5 med avseende på
informationssäkerhet

Kategori 5. Telekommunikationsutrustning

Del 2 Informationssäkerhet

Alla varor som omfattas av kategori 5 del 2 utom

1. bärbara (personliga) eller mobila radiotelefoner för civil
användning, t. ex. för användning i civila kommersiella
mobiltelefonnät, och som innehåller kryptering,

2. utrustning som styr åtkomst, såsom bankomater, automatiska
saldomaskiner eller varuautomater och som skyddar lösenord eller
personliga identifikationsnummer (’PIN-number’) eller liknande
och som används för att förhindra otillbörligt utnyttjande.
Utrustningen får inte tillåta kryptering av texter eller filer utom för
den som behövs för att skydda lösenord eller dylikt,

3. utrustning som kalkylerar en kod ’Message Authentication Code
(MAC)’ som används för att kontrollera att en text eller fil överförts
korrekt och att inga förändringar har utförts. Utrustningen får inte
tillåta kryptering av texter eller filer utom för den som behövs för
att kontrollera det kalkylerade talet,

4. kryptografisk utrustning speciellt utvecklad, konstruerad eller
modifierad för bank-eller penningtransaktioner såsom bankomater,
automatiska saldomaskiner eller varuautomater eller utrustning för
kryptering av banktransaktioner. Förutsättningen är att
utrustningen exklusivt har framtagits för ovan angivna ändamål,

5. programvara som erfordras för användning av utrustning som
beskrivs i anm till avsnitt 5A002.

Kategori 6. Sensorer

6 A Utrustningar, apparater och komponenter

6A001. Akustisk utrustning

6B Test-, inspektions-och produktionsutrustning

6B008. Radar

Tvärsektionsmätsystem för pulsradar med en pulslängd på 100 ns
eller mindre samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.

6B108. Särskilda radarsystem för tvärsektionsmätning användbara
för ”missiler” och deras undersystem

6D Material

6D003. Annan ”programvara”

a. ”Programvara” m. m. för realtidsbearbetning av akustiska data

Kategori 9. Framdrivningsutrustning

9 A Utrustningar, apparater och komponenter

9A005. Raketmotorer som drivs med flytande bränsle och som
innehåller komponenter som omfattas av avsnitt 9A006.

9A007. Raketmotorsystem för fasta bränslen som har någon av
nedanstående egenskaper

a.1 Totala impulskapaciteten överskrider 1,1 MNs,

9A008. Komponenter, enligt nedan, speciellt konstruerade för
raketmotorsystem som använder fasta bränslen

d. Styrsystem med rörliga munstycken eller sekundär
bränsleinsprutning

9A009. Hybridframdrivningssystem för raketer med

a. en impuls större än 1,1 MNs

9A108. Komponenter, andra än de som omfattas av avsnitt
9A008l., användbara i missiler, enligt nedanstående, och speciellt
konstruerade för framdrivningssystem för fasta bränslen

c. Delsystem för styrning av utblåsningsvektorn

9A119. Enskilda raketsteg

9B Test-, inspektions-och produktionsutrustning

9B115. Speciellt konstruerad ”produktionsutrustning” för system,
delsystem och komponenter som omfattas av avsnitten 9A005.,
9A007. a.1, 9A008. d., 9A108. c. och 9A119.

9B116. Speciellt konstruerad ”produktionshjälpmedel” för system,
delsystem och komponenter som omfattas av avsnitten 9A005.,
9A007. a.1., 9A008. d., 9A108. c. och 9A119.

9 D Programvara

9D001. ”Programvara” som erfordras för ”utveckling” av
utrustning eller metoder som omfattas av avsnitten 9A005., 9A007.
a.1., 9A008. d., 9A108. c., 9A119., 9B115. och 9B116.

9D101. ”Programvara” speciellt framtagen för användning av
utrustningar som omfattas av avsnittet 9B116.

9D103. Särskilt utformad ”programvara” för simulering,
modellering eller konstruktionsintegrering av produkter som
omfattas av avsnitten 9A007. a.1., 9A108. c. och 9A119.

9 E Teknologier

9E001. ”Teknologi” som erfordras för ”utveckling” av
komponenter, utrustning och ”programvara” som omfattas av
avsnitten 9A005., 9A007. a.1., 9A008. d., 9A108. c., 9A119.,
9B115. och 9B116.

9E002. ”Teknologi” som erfordras för ”produktion” av
komponenter eller utrustningar som omfattas av avsnitten 9A005.,
9A007a. a.1., 9A008. d., 9A108. c., 9A119., 9B115. och 9B116.

Bilaga 5

Kategori 0. Kärnteknisk material, hjälpmedel och utrustningar

Texten i bilaga 5 utgörs i vissa fall endast av rubriker och
förkortade texter. För den kompletta lydelsen hänvisas till bilaga 1.

0 A Utrustningar, apparater och komponenter

0A001. ”Kärnreaktorer”, t. ex. reaktorer som kan underhålla och
styra en självunderhållande kedjereaktion av klyvning, samt
utrustning och komponenter som är speciellt konstruerade för
användning i anslutning till ”kärnreaktorer”

0 B Test-, inspektions- och produktionsutrustning

0B005. Anläggningar speciellt konstruerade för tillverkning av
bränsleelement för ”kärnreaktorer” och härför speciellt
konstruerade utrustningar

0B009. Anläggningar för omvandling av uran och utrustning
särskilt konstruerade eller iordningställda för detta

0 C Material

0C001. ”Naturligt uran” eller ”utarmat uran” eller torium i form av
metall, legeringar, kemiska blandningar eller koncentrat och varje
annat material som innehåller en eller flera av de ovan nämnda
materialen

0C002. ”Särskilt klyvbara material” eller ”andra klyvbara
material”

0C004. Deuterium, tungt vatten, paraffin som preparerats med
deuterium och andra blandningar och lösningar som innehåller
deuterium i vilka förhållandet mellan isotopisk deuterium och väte
överstiger 1: 5 000

0C005. Grafit, av kärnteknisk kvalitet, som har en renhetsnivå som
är bättre än 5 delar per miljon ”borekvivalenter” och med en
densitet som är större än 1 500kg/m/n3/

0C006. Nickelpulver och porös nickel

0C201. Speciellt förberedda blandningar eller pulver, annat än
nickel, som är resistent mot UFô (t. ex. aluminiumoxid och helt
fluorinerad kolvätepolymerer) avsedda för tillverkning
gasdiffusionsmembran, och som har en renhet på 99,9 viktprocent
eller bättre och en medelstorlek på partiklarna som är mindre än 10
um mätt enligt ’American Society for Testing and Materials
(ASTM) B330standard’ och en hög grad av likformighet på
partikelstorleken

0 E Teknologier

0E001. ”Teknologi” för ”utveckling”, ”produktion” eller
”användning” av varor som omfattas av 0A001, 0B005, 0B009,
0C004, 0C005, 0C006 och 0C201

Bilaga 6

Avsnitt 1. CAS-nummer

1. Amiton: O,O-Dietyl-S-*(2-(dietylamino)etyl*)

— fosforotiolat och motsvarande alkylerade och
protonerade salter
78–35–5

2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl)
-1-propen 382–21–8

3. BZ: 3-Kinuklidinyl bensilat 6581–06–2

4. Kemikalier, utom de förtecknade i bilagan

till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
innehållande en fosforatom till vilken är bundet
en metyl-, etyl- eller propyl-(normal
eller iso) grupp men inga ytterligare
kolatomer ex: Metylfosfonyldiklorid 676–97–1

Dimetylmetylfosfonat 756–79–6

Undantag: Fonofos: O-Etyl-S-fenyl-etyl-
fosfonotiolotionat 944–22–9

5. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-
fosforamidodihalider

6. Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-N,N-dialkyl-
(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforamidat

7. Arseniktriklorid 7784–34–1

8. 2,2-Difenyl-2-hydroxyättiksyra 76–93–7

9. Kinuklidin-3-ol 1619–34–7

10. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-
aminoetyl-2-klorider och motsvarande protonerade
salter

11. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan
-2-oler och motsvarande protonerade salter

Undantag: N,N-Dimetylaminoetanol 108–01–0
och motsvarande protonerade salter

N,N-Dietylaminoetanol 100–37–8
och motsvarande protonerade salter

12. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan-
2-tioler och motsvarande protonerade salter

13. Tiodiglykol: Bis(2-hydroxyetyl)sulfid 111–48–8

14. Pinakolylalkohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol 464–07–3

Avsnitt 2. CAS-nummer

1. Fosgen: Karbonyldiklorid 75–44–5
2. Cyanklorid 506–77–4
3. Vätecyanid 74–90–3
4. Klorpikrin: Triklornitrometan 76–06–02
5. Fosforoxiklorid 10025–87–3
6. Fosfortriklorid 7719–12–2
7. Fosforpentaklorid 10026–13–8
8. Trimetylfosfit 121–45–9
9. Trietylfosfit 122–52–1
10. Dimetylfosfit 868–85–9
11. Dietylfosfit 762–04–9
12. Svavelmonoklorid 10025–67–9
13. Svaveldiklorid 10545–99–0
14. Tionylklorid 7719–09–7
15. Etyldietanolamin 139–87–7
16. Metyldietanolamin 105–59–9
17. Trietanolamin 102–71–6