/Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter /Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen

SFS nr
1994:2087
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:928

Tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för
domstolar och andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet
för undervägsavgift enligt 1981 års multilaterala överenskommelse
om undervägsavgifter samt om erkännande och verkställighet av
utländska avgöranden om undervägsavgifter som grundas på
överenskommelsen.

1 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för
domstolar och andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet
för undervägsavgift enligt bilaga IV till den reviderade
internationella Eurocontrolkonventionen samt om erkännande och
verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgifter som
grundas på konventionen. Lag (2004:670).

2 § Med undervägsavgift förstås i denna lag avgift för den
flygtrafiktjänst och de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel
som en överflugen stat tillhandahåller under en flygning, utom vid
start och landning samt ut- och inflygning.

3 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Lagen gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare
flygtrafiktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat
att avstå från indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

3 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Lagen gäller inte om rådet inom Europeiska organisationen
för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) enhälligt beslutat
att avstå från indrivning av den ifrågavarande
undervägsavgiften. Lag (2004:670).

Behörighet

4 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall
väckas där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt
överenskommelsen skall talan inom en fördragsslutande stats
territorium väckas där svaranden har ett driftställe eller, om han
inte har något driftställe i den staten, där svaranden har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan
väckas där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

4 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift
skall väckas där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt
konventionen skall talan inom en fördragsslutande parts
territorium väckas där svaranden har ett driftställe eller, om
han inte har något driftställe i den staten, där svaranden har
tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall
talan väckas där Eurocontrol har sitt huvudkontor.
Lag (2004:670).

Erkännande och verkställighet

5 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet
av utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i
förhållande till stat som har tillträtt 1981 års multilaterala
överenskommelse.

5 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet
av utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i
förhållande till stat som har tillträtt bilaga IV till den
reviderade internationella Eurocontrolkonventionen.
Lag (2004:670).

6 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för
undervägsavgift grundat på 1981 års multilaterala
överenskommelse gäller, om annat inte följer av 7 §, här i landet,
när avgörandet är slutligt och har meddelats antingen av en
domstol eller av en administrativ myndighet om myndighetens
avgörande kunnat överklagas till domstol.

6 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för
undervägsavgift grundat på bilaga IV till den reviderade
internationella Eurocontrolkonventionen gäller, om annat inte
följer av 7 §, här i landet, när avgörandet är slutligt och har
meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ
myndighet om myndighetens avgörande kunnat överklagas till
domstol. Lag (2004:670).

7 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var
behörig enligt 4 §,

2. om erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med
grunderna för rättsordningen här i landet,

3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller
en administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat
föra sin talan eller överklaga till domstol,

4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller
administrativ myndighet här i landet och denna talan har väckts
innan talan väcktes i den andra staten,

5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat
avgörande angående samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat
där avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande
avgjort en preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga
ställning, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, rätt till
egendom grundad på makars förmögenhetsförhållanden, arv eller
testamente i strid med en här i landet gällande internationellt
privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit
detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt
privaträttsliga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

7 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var
behörig enligt 4 §,

2. om avgörandet är oförenligt med grunderna för rättsordningen
här i landet,

3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet
eller en administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han
kunnat föra sin talan eller överklaga till domstol,

4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller
administrativ myndighet här i landet och denna talan har väckts
innan talan väcktes i den andra staten,

5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat
avgörande angående samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat
där avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande
avgjort en preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga
ställning, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, rätt
till egendom grundad på makars förmögenhetsförhållanden, arv
eller testamente i strid med en här i landet gällande
internationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte
resultatet skulle ha blivit detsamma vid tillämpning av här i
landet gällande internationellt privaträttsliga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten. Lag (2004:670).

8 § Avgörande, som gäller här i landet enligt denna lag och som får
verkställas enligt reglerna i den stat där det har meddelats, skall på
ansökan verkställas här.

9 § En ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras
verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen
föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har
bestyrkts av en myndighet,

2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller ett liknande
avgörande, en handling i original eller i bestyrkt kopia som
utvisar att stämning har delgetts gäldenären i den ordning
som gäller enligt lagen i den stat där exekutionstiteln
meddelats,

3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av en
administrativ myndighet som avses i 6 §, en handling som
utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,

4. bevis om att verkställighet får ske i den stat där
exekutionstiteln har upprättats, och

5. bevis om att gäldenären har underrättats om
exekutionstiteln i tillräcklig tid. Lag (2014:928).

10 § Om ett utländskt avgörande förklaras verkställbart,
verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har
fått laga kraft. Lag (2014:928).

11 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om
verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:928).

Övergångsbestämmelser

2014:928

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt
och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten
före ikraftträdandet.