Förordning (1994:250) om förvaltningen av kyrklig jord m.m.

SFS nr
1994:250
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-04-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om förvaltningen av kyrklig jord
finns i 41 kap. kyrkolagen (1992:300).

Definitioner m. m.

2 § Vad som menas med kyrklig jord, prästlönefastighet, prästgård,
församlingskyrkas fastighet, kyrkofondsfastighet, domkyrkas
fastighet, biskopsgård, prästlönefond samt församlingskyrkas och
domkyrkas fastighetsfond framgår av 41 kap. 1, 23 och 24 §§
kyrkolagen (1992:300).

3 § Vid tillämpningen av förordningens föreskrifter om försäljning
eller byte av kyrklig jord och om undantag från skyldigheten att
fondera medel skall även sådan fast egendom där en
församlingskyrka eller en domkyrka av stiftelsekaraktär är uppförd
anses som församlingskyrkas fastighet respektive domkyrkas
fastighet.

Förteckning över den kyrkliga jorden m. m.

4 § Egendomsnämnden skall föra en förteckning över de tillgångar
nämnden förvaltar och annan kyrklig jord i stiftet.

Särskilda bestämmelser om prästgårdar

5 § Ett hus på en prästgård eller på en prästlönefastighet som
tidigare har varit prästgård får byggas om endast efter medgivande
av egendomsnämnden. Detsamma gäller i fråga om andra åtgärder
som kan inverka på den yttre eller inre byggnadskaraktären på ett
sådant hus.

I sådana ärenden skall egendomsnämnden inhämta yttrande från
länsstyrelsen, om de avser kulturhistoriskt värdefulla prästgårdar.

Kostnader för biskopsgårdarnas förvaltning

6 § Egendomsnämnden får för arbeten på en annan biskopsgård än
biskopsgården i Lunds stift använda högst 100 000 kronor per år ur
kyrkofonden. Om kostnaderna överstiger detta belopp får
Kyrkofondens styrelse medge att ytterligare medel ur kyrkofonden
får användas för sådana arbeten.

För biskopsgården i Lunds stift finns särskilda bestämmelser.

Nyttjanderätt m. m.

7 § Ansökan om upplåtelse av någon sådan rättighet som avses i 41
kap. 16 § kyrkolagen (1992:300) görs hos den som företräder den
kyrkliga jorden.

Församlingskyrkors fastigheter

8 § Pastoratet skall senast den 1 april varje år till församlingen
redovisa sin förvaltning av församlingskyrkans fastigheter under
föregående räkenskapsår (kalenderår).

Av vinsten skall pastoratet betala församlingen vad som under året
behövs för att anskaffa och underhålla sådan lös egendom som är
avsedd för församlingskyrkan.

Prästlönefastigheter och prästlönefonder

9 § Egendomsnämnden skall tilldela pastoraten andelar i
prästlönefastigheterna och stiftets prästlönefond. Därvid skall varje
pastorat tilldelas en andel som beräknas på grundval av
förhållandet mellan marknadsvärdet på de tillgångar som härrör
från pastoratet och marknadsvärdet på de sammanlagda
tillgångarna.

10 § Utgifterna för egendomsnämndens förvaltning av
prästlönefastigheter och stiftets prästlönefond skall betalas med
inkomsterna från denna förvaltning.

11 § Egendomsnämnden skall senast den 1 april varje år till
pastoraten och Kyrkofondens styrelse lämna en årsredovisning för
sin förvaltning under föregående räkenskapsår (kalenderår).

I redovisningen skall det för varje pastorat anges hur stort belopp
som motsvarar pastoratets andel i nettovinsten.

12 § Senast i samband med att egendomsnämnden lämnar
redovisningen enligt 11 § skall nämnden betala ut pastoratens
andelar av nettovinsten på denna förvaltning.

Egendomsnämnden får dock av vinsten avsätta det rörelsekapital
som behövs för förvaltningen.

Samtidigt som vinstmedel betalas ut skall egendomsnämnden till
kyrkofonden betala särskild kyrkoavgift med lika stort belopp som
nämnden betalar ut till pastoraten.

Kyrkofondsfastigheter och domkyrkors fastigheter

13 § Utgifter för egendomsnämndens förvaltning av
kyrkofondsfastigheter och domkyrkors fastigheter betalas med
inkomsterna av respektive fastigheter.

Om tillgängliga medel och väntade inkomster inte beräknas täcka
kommande utgifter, skall egendomsnämnden så snart som möjligt i
samråd med Kyrkofondens styrelse eller domkyrkans förvaltare
besluta om vilka åtgärder som bör vidtas. Ett sådant samråd skall
även ske innan en rationaliseringsåtgärd eller en annan åtgärd av
större vikt beslutas.

14 § Egendomsnämnden skall senast den 1 april varje år till
Kyrkofondens styrelse och domkyrkans förvaltare redovisa sin
förvaltning under föregående räkenskapsår (kalenderår) och senast
i samband härmed betala ut nettovinsten på förvaltningen.

Egendomsnämnden får dock av vinsten avsätta det rörelsekapital
som behövs för förvaltningen.

Försäljning eller byte

15 § I ärenden om försäljning eller byte av kulturhistoriskt
värdefulla prästgårdar eller prästlönefastigheter som tidigare har
varit prästgård skall egendomsnämnden ge länsstyrelsen tillfälle att
yttra sig.

Uppkommer fråga om försäljning eller byte av en biskopsgård skall
egendomsnämnden ge Kyrkofondens styrelse tillfälle att yttra sig.
Försäljning eller byte av en biskopsgård får inte ske innan
regeringen har prövat frågan om tjänstebostad åt biskopen.

16 § I ärenden av större vikt som rör försäljning eller byte av en
kyrkofondsfastighet skall egendomsnämnden besluta i samråd med
Kyrkofondens styrelse i enlighet med de riktlinjer styrelsen
meddelar.

17 § Vid överlåtelse av kyrklig jord skall egendomsnämnden sända
en kopia av överlåtelseavtalet till det pastorat som närmast berörs
eller i fråga om en kyrkofondsfastighet till Kyrkofondens styrelse
och i fråga om en domkyrkas fastighet till domkyrkans förvaltare.

Undantag från skyldigheten att fondera medel

18 § Egendomsnämnden får besluta om undantag från skyldigheten
att fondera medel enligt 41 kap. 21 § kyrkolagen (1992:300) i
följande fall,
nämligen

1. om medlen kommer från en prästgård och skall användas för att
anordna en ny prästgård,

2. om medlen kommer från en församlingskyrkas fastighet och skall
användas för

— en väsentlig ombyggnad på församlingskyrkan eller annat arbete
på kyrkobyggnaden som inte kan hänföras till vanligt underhåll,

— en värdebeständig rationalisering på en fastighet som tillhör
samma församlingskyrka, såvitt avser mark, byggnader och andra
anläggningar,

3. om medlen kommer från en domkyrkas fastighet och skall
användas för

— en väsentlig ombyggnad av domkyrkan eller annat arbete på
domkyrkan som inte kan hänföras till vanligt underhåll,

— en värdebeständig rationalisering på domkyrkans fastigheter,
såvitt avser mark, byggnader och andra anläggningar.

Användningen av prästlönefondernas tillgångar m. m.

19 § Medel ur en prästlönefond eller församlingskyrkas eller
domkyrkas fastighetsfond får användas

1. för köp av fast egendom eller tomträtt,

2. för en värdebeständig rationalisering på en prästlönefastighet,
församlingskyrkas eller domkyrkas fastighet såvitt avser mark,
byggnader och andra anläggningar,

3. till amortering av lån ur kyrkofonden,

4. för inköp av aktier eller förlagsbevis som är inregistrerade vid en
svensk börs eller andelar i en värdepappersfond enligt lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder till högst hälften av
tillgångarna i fonden,

5. för förvaltning hos Kammarkollegiet enligt förordningen
(1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets
förvaltning.

Medel ur en församlingskyrkas eller domkyrkas fastighetsfond får
även användas för väsentlig ombyggnad av kyrkan eller för sådant
annat arbete på kyrkan som inte är att hänföra till vanligt
underhåll.

Frågor om köp av fast egendom för medel ur kyrkofonden prövas
av Kyrkofondens styrelse.

Hur man överklagar beslut enligt denna förordning

20 § En egendomsnämnds eller ett pastorats beslut enligt denna
förordning får överklagas enligt bestämmelserna i 22 kap.
kyrkolagen (1992:300).

Övriga beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1994:250

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, då
förordningen (1989:88) om förvaltningen av kyrklig jord skall
upphöra att gälla.

2. Föreskrifterna i 12 § tredje stycket gäller inte för vinst som
uppkommer på egendomsnämndernas förvaltning av pastoratens
skogar år 1994 och som egendomsnämnderna senast den 1 april
1995 betalar ut till pastoraten.

3. När pastoraten första gången tilldelas andelar enligt 9 § skall
detta göras med ledning av marknadsvärdet den 30 december 1994.