Förordning (1994:255) om beslutanderätt i vissa frågor enligt kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

SFS nr
1994:255
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1185

Frågor om uppsägning, övertagande eller ändring av lånevillkor
enligt 6 § kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse prövas när det gäller räntefria
stående lån eller delar av lån av Boverket. Boverkets beslut får inte
överklagas.

För räntebärande lån eller lånedelar finns bestämmelser i lagen
(1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade
bostadslån m.m. Förordning (1996:1185).