Lag (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension

SFS nr
1994:309
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:781
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:202

1 § Hustrutillägg lämnas enligt bestämmelserna i denna lag till
kvinnor som är bosatta i Sverige och som är födda år 1934 eller
tidigare.

Rätt till hustrutillägg har en sådan kvinna för tiden före den månad
då hon fyller 65 år, om hennes make uppbär folkpension i form av
förtidspension eller har fyllt 65 år och uppbär folkpension i form av
ålderspension. För denna rätt förutsätts vidare att hon själv inte
uppbär folkpension och att makarna har varit gifta minst 5 år.

Om det finns särskilda skäl, får hustrutillägg lämnas även om
makarna varit gifta kortare tid än 5 år.

2 § Hustrutillägg skall, om inte annat följer av vad som föreskrivs i
andra stycket eller 3 §, för år räknat motsvara skillnaden mellan å
ena sidan det sammanlagda beloppet av folkpension i form av hel
ålderspension till två makar jämte två pensionstillskott till
ålderspension enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott samt å
andra sidan folkpension i form av hel ålderspension till den som är
ogift jämte ett sådant pensionstillskott. Ålderspensionerna och
pensionstillskotten beräknas för år och under förutsättning att de
börjat betalas ut från och med den månad varunder den
pensionsberättigade fyllt 65 år.

I fall då mannens ålders- eller förtidspension enligt bestämmelserna
i 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring utges med viss andel
av oavkortad sådan pension, utgör hustrutillägget motsvarande
andel av det hustrutillägg som anges i första stycket.

3 § Hustrutillägg minskas med 60 procent av årsinkomsten
beräknad enligt 5 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer.

Om rätt föreligger till såväl hustrutillägg som bostadstillägg till
pensionärer skall på grund av årsinkomsten först det utgående
bostadstillägget minskas enligt 6 § lagen om bostadstillägg till
pensionärer och därefter hustrutillägget.

Om hustrutillägg med tillämpning av 2 § andra stycket skall utges
med viss andel av oavkortat sådant tillägg, skall minskning med
hänsyn till årsinkomst beräknas på ett oavkortat hustrutillägg och
andelsberäkningen enligt 2 § andra stycket göras först på det belopp
som framkommer efter denna minskning.

4 § Bestämmelser som finns i 3 § och 8–15 §§ lagen (1994:308) om
bostadstillägg till pensionärer skall tillämpas på motsvarande sätt i
fråga om hustrutillägg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1994:309

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Bestämmelserna i lagen (1962:392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension skall tillämpas i fråga om
hustrutillägg som avser tiden före ikraftträdandet.

3. Om någon som är berättigad till hustrutillägg enligt denna lag vid
utgången av år 1994 uppbär hustrutillägg enligt lagen (1962:392)
om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
skall förmånen anses utgå med stöd av denna lag.

4. För kvinnor som är födda 1935 eller senare och som hade rätt till
hustrutillägg för december 1989 och som vid utgången av år 1994
alltjämt uppbär sådant tillägg skall bestämmelserna i lagen
(1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg
tillämpas. Om i fall som nu sagts hustrutillägg upphör att utges efter
den 1 januari 1995 föreligger inte längre rätt till en sådan förmån.

5. För kvinna som vid utgången av år 1992 och därefter har
uppburit hustrutillägg och som vid utgången av år 1994 alltjämt
uppbär sådant tillägg skall minskning på grund av andelsberäkning
som anges i 2 § andra stycket ej ske.

1998:708

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre
bestämmelser gäller dock fortfarande för hustrutillägg som
avser tid före upphörandet av lagen. Lag (2002:200).

2. Övergångsbestämmelsen i punkten 4 till den upphävda lagen
gäller också efter ingången av år 2003 för kvinnor som är födda
år 1938 eller senare. Lag (2000:781).

3. Vid tillämpning av lagen (1962:392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension för hustrutillägg
till kvinna vars make uppbär ålderspension eller sjukersättning
skall

a) vad som gäller för folkpension i form av ålderspension
eller förtidspension enligt 1 § första stycket i stället gälla
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller garantipension enligt lagen (1998:702) om
garantipension, eller när det gäller förtidspension,
sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

b) hustrutillägg enligt 1 § andra stycket, för år räknat
motsvara 1,67 gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring, om inte annat följer av vad
som föreskrivs i 1 § tredje stycket eller 4 §. Vid
tilllämpningen av 4 § första stycket skall hustrutillägget
minskas med 60 procent av den pensionsberättigades
reduceringsinkomst enligt punkten d,

c) vad som gäller för folkpension i form av ålderspension
eller förtidspension enligt 1 § tredje stycket i stället gälla
den andel av oavkortad garantipension eller sjukersättning i
form av garantiersättning som mannen enligt 4 kap. 6 § lagen om
garantipension respektive 9 kap. 13 § lagen om allmän
försäkring är berättigad till eller skulle vara berättigad till
om förutsättningarna för rätt till garantipension eller
sjukersättning i form av garantiersättning hade förelegat,

d) vid beräkning av hustrutillägg i stället för vad som anges
som årsinkomst i 5 § gälla vad som föreskrivs i 12–19 §§ lagen
(2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Lag (2002:201).

4. I stället för vad som anges i 4 § i den upphävda lagen
(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär
folkpension skall bestämmelserna i 5 § och 22-33 §§ lagen
(2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. tillämpas
på motsvarande sätt i fråga om hustrutillägg. Lag (2001:763).