Förordning (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationer

SFS nr
1994:316
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:752
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:270

1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till
pensionärsorganisationer med minst 30 000 medlemmar. En
pensionärsorganisation skall för att få bidrag ha en rikstäckande
organisation, vara öppen för alla pensionärer och vara
partipolitiskt obunden. Medlemskap i pensionärsorganisationen
skall vara frivilligt.

2 § Bidrag lämnas för ett år i sänder men betalas ut kvartalsvis i
efterskott. Ett bidragsår omfattar tiden den 1 januari–den 31
december. Förordning (1995:507).

3 § Ett grundbidrag lämnas med 50 000 kr om
pensionärsorganisationen har 30 000–75 000 medlemmar och med
100 000 kr om den har fler än 75 000 medlemmar. Återstående
medel fördelas inom ramen för den på statsbudgeten totala
summan anslagna medel för pensionärsorganisationer med lika
stort belopp för varje medlem.

4 § Beslut om bidrag meddelas av Socialstyrelsen som också betalar
ut bidraget. Vid bedömning av om en pensionärsorganisation är
berättigad till bidrag och vid beräkning av bidraget skall
Socialstyrelsen utgå från antalet medlemmar i organisationen den 1
juli året före bidragsåret. Förordning (1995:507).

5 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen till Socialstyrelsen
senast den 1 januari bidragsåret. Förordning (1995:507).

6 § Ett bidrag som lämnats felaktigt eller med för högt belopp skall
betalas tillbaka.

7 § En pensionärsorganisation som fått statsbidrag enligt denna
förordning är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen och
Riksrevisionen tillhandahålla det underlag som behövs för
dessa myndigheters granskning. Förordning (2003:270).

8 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1995:507

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande
skall omfatta perioden den 1 juli 1995 — den 31 december 1996.

3. Äldre bestämmelser gäller ifråga om ansökningar om bidrag som
avser tiden den 1 juli 1995 — den 31 december 1996.

4. För bidragsåret den 1 juli 1995–den 31 december 1996 skall
grundbidrag utgå med 75 000 kr om pensionärsorganisationen har 30
000–75 000 medlemmar och med 150 000 kr om den har fler än 75 000
medlemmar.