Förordning (1994:320) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Slovenien

SFS nr
1994:320
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-05-11

1 § Konventionen den 30 mars l978 mellan Sverige och Jugoslavien
rörande social trygghet och överenskommelsen om tillämpning av
konventionen av samma dag skall gälla som förordning här i landet
i förhållandet mellan Sverige och Slovenien. Konventionen och
överenskommelsen om tillämpning av konventionen har
publicerats som bilagor till SFS 1978:798.

2 § Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen
skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

3 § Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i
konventionen avses i Slovenien Arbets-, social- och
familjeministeriet.

4 § Som förbindelseorgan enligt artikel 1 i
tillämpningsöverenskommelsen fungerar i Slovenien Republiken
Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

5 § I Slovenien utfärdas intyg enligt artikel 2 första stycket och
artikel 3 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av
Republiken Sloveniens förbund för sjukförsäkring samt enligt
artikel 4 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av
Republiken Sloveniens förbund för ålders- och
invaliditetsförsäkring.

6 § Behörigt organ enligt artikel 2 andra stycket i
tillämpningsöverenskommelsen är i Slovenien Republiken
Sloveniens förbund för sjukförsäkring.

7 § Ansökan enligt artikel 5 och enligt artikel 7 första och andra
styckena i tillämpningsöverenskommelsen ges i Slovenien in till
Republiken Sloveniens förbund för ålders- och
invaliditetsförsäkring.

8 § Intyg enligt artikel 6 första stycket i
tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Slovenien av Republiken
Sloveniens förbund för ålders- och invaliditetsförsäkring.

9 § Sjukvårdsförmåner enligt artikel 8 första stycket i
tillämpningsöverenskommelsen tillhandahålls i Slovenien av
Republiken Sloveniens förbund för ålders- och
invaliditetsförsäkring.

10 § Intyg enligt artikel 8 andra stycket i
tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Slovenien av Republiken
Sloveniens förbund för sjukförsäkring.

Övergångsbestämmelser

1994:320

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Den tillämpas dock
från och med den 16 januari l992.