Skuldsaneringslag (1994:334)

SFS nr
1994:334
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:548
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:555

Allmänna bestämmelser

1 § Med skuldsanering enligt denna lag avses sådan frivillig
skuldsanering som fastställs av Kronofogdemyndigheten och
tvingande skuldsanering som beslutas av rätten. Kommunen skall
inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och
anvisningar till skuldsatta personer. Lag (2006:718).

2 § Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias
från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av
skuldsaneringen.

Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser.

3 § Vid skuldsanering enligt denna lag behöver hänsyn inte tas till
föreskrifter om eftergift eller nedsättning i annan författning.

En borgenär får utan hinder av föreskrifter i någon annan
författning godta ett förslag om skuldsanering enligt denna lag.

Allmänna villkor för skuldsanering

4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som
är fysisk person, om

1. han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha
förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid och

2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och
ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom.

Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första
stycket anses ha hemvist i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas
skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de
ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina
förpliktelser och att på egen hand nå en uppgörelse med sina
borgenärer samt det sätt på vilket gäldenären har medverkat under
handläggningen av ärendet om skuldsanering. Lag (1996:780).

4 a § Beträffande den som är näringsidkare gäller, utöver villkoren
i 4 §, att skuldsanering får beviljas endast om det finns särskilda
skäl med hänsyn till näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla
beskaffenhet. Lag (1996:780).

5 § En gäldenär som är ålagd näringsförbud enligt lagen (1986:436)
om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering. Detsamma gäller
en gäldenär som tidigare beviljats skuldsanering, om det inte finns
synnerliga skäl för skuldsanering.

Skulderna

6 § En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i
denna lag, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har
uppkommit före den dag då beslut meddelas enligt 13 § andra
stycket att inleda skuldsanering. Skuldsanering medför att
rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en sådan fordran
bortfaller för tiden efter nämnda dag. Skuldsaneringen får dock
inskränkas till att avse de fordringar som har uppkommit före
viss tidigare dag, om det är skäligt med hänsyn till
omständigheterna vid skuldernas uppkomst eller andra särskilda
omständigheter.

Vid skuldsaneringen får bestämmas att en fordran som avses i
första stycket och som är beroende av villkor, inte är till
beloppet fastställd eller inte är förfallen till betalning,
inte skall omfattas av skuldsaneringen. I fråga om en sådan
fordran får borgenären utan hinder av föreskrifter i annan
författning bevilja anstånd med betalningen under den tid
betalningsplanen enligt 8 § löper.

En skuldsanering omfattar inte

1. en fordran på familjerättsliga underhåll,

2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan
förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979)
eller retentionsrätt, till den del säkerheten förslår till
betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda
skuldsanering har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 §
förmånsrättslagen, såvitt avser egendom som har tagits i
anspråk vid verkställigheten,

4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är
beroende av att borgenären tillhandahåller en motprestation
eller

5. en fordran som är tvistig.

Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när
Försäkringskassan eller ett utländskt offentligt organ inträtt
i den underhållsberättigades rätt till underhållsbidrag.
Lag (2004:834).

Innehållet i en skuldsanering

7 § Alla fordringar som enligt 6 § omfattas av skuldsaneringen har
lika rätt.

Utan hinder av första stycket får

1. en fordran ges sämre rätt, om borgenären samtycker eller

2. en borgenär vars fordran är på mindre belopp ges full betalning,
om det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skulderna och
övriga omständigheter.

I 26 § föreskrivs vad som skall gälla i fråga om fordringar som inte
har anmälts i ärendet.

8 § Vid en skuldsanering skall bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 6 § skall omfattas av
skuldsaneringen,

2. vad som enligt 7 § skall gälla för dem,

3. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna och

4. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp
av varje borgenärs fordran skall betalas.

Belopp som avses i första stycket 3 skall bestämmas så att
skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar
och inkomster efter avdrag för vad som skall förbehållas
gäldenären för hans och hans familjs försörjning. Därvid skall
bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§ utsökningsbalken om
förbehållsbelopp vara vägledande. Vid skuldsaneringen får
bestämmas att förbehåll även skall göras för betalning av en
fordran som, enligt 6 § tredje stycket eller beslut som fattas
med stöd av 6 § andra stycket, inte omfattas av
skuldsaneringen.

Av fördelningen enligt första stycket 3 skall framgå hur stor
procentandel av fordringarnas belopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 4
skall löpa under fem år, om det inte finns särskilda skäl att
bestämma en längre eller kortare tid. Lag (1997:848).

Ansökan om skuldsanering

9 § En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos
Kronofogdemyndigheten.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären.
Lag (2006:718).

10 § Ansökan skall innehålla

1. uppgifter om gäldenären i de hänseenden som anges i 33 kap. 1 §
första och andra styckena rättegångsbalken samt uppgift som visar
att han har hemvist i Sverige,

2. en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder med
uppgift om varje borgenärs namn, person- eller
organisationsnummer, postadress och telefon,

3. uppgift om gäldenärens inkomster och utgifter,

4. uppgift om förhållanden som avses i 4 § tredje stycket,

5. de uppgifter om gäldenärens och hans familjs personliga och
ekonomiska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövning
av frågan om skuldsanering skall inledas.

Uppgifterna enligt första stycket skall lämnas av gäldenären på
heder och samvete.

Bristfällig ansökan

11 § Om en ansökan är bristfällig, skall Kronofogdemyndigheten
förelägga gäldenären att avhjälpa bristen. Av föreläggandet skall
framgå att ansökan kan avvisas om föreläggandet inte följs.
Föreläggandet behöver inte delges.

Kronofogdemyndigheten skall avvisa en ansökan om
skuldsanering, om den är så bristfällig att den inte kan läggas till
grund för prövning i sak och gäldenären inte har följt ett
föreläggande att avhjälpa bristen. Lag (2006:718).

Avslag hos Kronofogdemyndigheten

12 § Om det av ansökan om skuldsanering eller annan tillgänglig
utredning framgår att gäldenären inte uppfyller villkoren enligt 4 §
eller inte kan beviljas skuldsanering på grund av 5 §, skall
Kronofogdemyndigheten avslå ansökan.

Om det, sedan beslut har fattats enligt 13 § andra stycket om att
inleda skuldsanering, framkommer att förutsättningarna för
skuldsanering enligt denna lag inte är uppfyllda, skall
Kronofogdemyndigheten avslå ansökan. Ansökan får också avslås,
om gäldenären inte inställer sig personligen vid ett sammanträde
eller om han i övrigt inte medverkar vid ärendets handläggning.
Lag (2006:718).

Inledande av skuldsanering

13 § Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning det behövs
inhämta upplysningar om gäldenärens personliga och ekonomiska
förhållanden från andra myndigheter. Kronofogdemyndigheten får
också om det finns särskilda skäl hålla sammanträde som avses i
16 § för att avgöra om skuldsanering skall inledas.

Om Kronofogdemyndigheten inte enligt 11 § avvisar eller enligt 12 §
första stycket avslår en ansökan om skuldsanering, skall
myndigheten snarast besluta att skuldsanering skall inledas.
Lag (2006:718).

14 § När beslut har meddelats om att inleda skuldsanering skall
Kronofogdemyndigheten genast genom en kungörelse i Post- och
Inrikes Tidningar uppmana var och en som har en fordran mot
gäldenären att skriftligen anmäla sin fordran till
Kronofogdemyndigheten senast en månad från dagen för
kungörelsens införande. Om det finns särskilda skäl, kan
Kronofogdemyndigheten införa kungörelsen även i en eller flera
ortstidningar. Kronofogdemyndigheten kan också förlänga fristen
till två månader om det finns särskilda skäl. Lag (2006:718).

Utredningen hos Kronofogdemyndigheten

15 § Har skuldsanering inletts skall Kronofogdemyndigheten se till
att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.
Lag (2006:718).

16 § Om det kan antas vara till fördel för utredningen, får
Kronofogdemyndigheten kalla gäldenären att inställa sig
personligen vid ett sammanträde hos myndigheten. Vid
sammanträdet skall gäldenären lämna de ytterligare upplysningar
som behövs för att avgöra frågan om skuldsanering.

Kallelsen skall sändas till gäldenären under den adress gäldenären
senast har uppgivit i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

I kallelsen skall gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet
och om att hans ansökan kan avslås om han inte inställer sig
personligen. Lag (2006:718).

17 § Om det finns skäl får Kronofogdemyndigheten till
sammanträde enligt 16 § kalla även en borgenär, annan myndighet
eller någon annan som kan bidra till utredningen av ärendet.
Kallelsen behöver inte delges. Lag (2006:718).

Frivillig skuldsanering

18 § När det finns behövlig utredning, skall gäldenären tillsammans
med Kronofogdemyndigheten upprätta ett förslag om skuldsanering
som innehåller de uppgifter som anges i 8 §. Lag (2006:718).

19 § Förslaget om skuldsanering skall sändas till samtliga kända
borgenärer vilkas fordringar omfattas av skuldsaneringen med
föreläggande för dem att yttra sig över förslaget inom viss tid. I
föreläggandet skall anges att uteblivet yttrande inte hindrar ett
beslut om frivillig skuldsanering enligt förslaget. Föreläggandet
skall delges borgenärerna. Om en fordran som anmälts enligt 14 §
inte omfattas av skuldsaneringen skall borgenären underrättas om
detta.

20 § Godtar samtliga borgenärer förslaget om skuldsanering, skall
Kronofogdemyndigheten genom beslut fastställa skuldsaneringen
om den uppfyller de förutsättningar för skuldsanering som anges i
denna lag.

En borgenär som inte har yttrat sig inom den enligt 19 § förelagda
tiden skall anses ha godtagit förslaget.

Ett beslut enligt första stycket skall genast kungöras i Post- och
Inrikes Tidningar. Lag (2006:718).

Överlämnande till domstol

21 § Har någon borgenär motsatt sig förslaget skall
Kronofogdemyndigheten, om ansökan inte skall avslås enligt 12 § andra
stycket, överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där gäldenären
är bosatt för vidare handläggning där. Om gäldenären inte är bosatt i
Sverige skall ärendet överlämnas till Stockholms tingsrätt.
Lag (2006:718).

Tvingande skuldsanering

22 § Rätten får besluta om skuldsanering även om någon borgenär
motsatt sig att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar för
betalningen av borgenärens fordran.

Om inte annat följer av denna lag, gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden för handläggningen.

Tingsrätten skall kalla gäldenären och samtliga borgenärer till ett
sammanträde vid vilket frågan om tvingande skuldsanering skall
prövas. Kallelsen skall delges de kända borgenärerna. Kallelsen skall
sändas till gäldenären under den adress han senast uppgivit i
ärendet. Gäldenären behöver inte delges. Till sammanträdet får också
företrädare för socialnämnden eller annan kallas. Om någon som har
kallats till sammanträdet uteblir, utgör det inte hinder för att
avgöra ärendet. Kallelsen skall innehålla en erinran om detta.
Lag (1996:267).

23 § Ansökan om skuldsanering skall avslås av rätten, om
förutsättningarna för skuldsanering enligt denna lag inte är
uppfyllda. Ansökan får också avslås, om gäldenären inte inställer
sig personligen vid ett sammanträde eller om han i övrigt inte
medverkar vid ärendets handläggning.

24 § Om rätten beslutar om skuldsanering, skall beslutet innehålla
de uppgifter som anges i 8 §.

Ett beslut enligt första stycket skall genast kungöras i Post- och
Inrikes Tidningar.

Förbud mot exekutiva åtgärder

25 § Efter Kronofogdemyndighetens beslut om att inleda skuldsanering
får utmätning för fordringar som uppkommit dessförinnan inte äga rum
innan frågan om skuldsanering är avgjord, om inte, efter överlämnande
eller överklagande, rätten på begäran av en borgenär bestämmer annat.
Om utmätning ändå sker är åtgärden utan verkan.

Första stycket gäller inte fordringar, som enligt 6 § tredje stycket
inte omfattas av skuldsaneringen.

Vad som sägs i denna paragraf tillämpas även i fråga om beslut om
betalningssäkring och verkställighet av sådant beslut.
Lag (2006:718).

Verkan av skuldsanering

26 § En skuldsanering befriar gäldenären från ansvar för
betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den
utsträckning som dessa sätts ned. Genom skuldsaneringen befrias
gäldenären från ansvar för betalningen av fordringar som inte är
kända i ärendet, om inte fordringen är sådan som avses i 6 § tredje
stycket.

Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en
borgensman eller annan som förutom gäldenären svarar för
fordringen.

Omprövning av skuldsanering

27 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett
beslut om skuldsanering enligt denna lag kan en tingsrätt som
avses i 21 § upphäva eller, i fall som avses i 5, ändra
beslutet om

1. gäldenären

a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,

b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs
eller exekutiv förrättning, eller

c) i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på
skuldsaneringsfrågans avgörande,

2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under
ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter
till men för borgenären,

3. gäldenären lämnat oriktig uppgift till ledning för
myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av
skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att
han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller
underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller
inte fattats,

4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen
inte är ringa eller

5. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats
efter skuldsaneringen.

I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom
fem år från dagen för skuldsaneringen. Om betalningsplanen
löper under längre tid gäller i stället den tiden.

Innan rätten prövar borgenärens ansökan skall gäldenären och de
borgenärer som avses i 19 § höras. I övrigt gäller lagen
(1996:242) om domstolsärenden för handläggningen.

Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan
säkerhet som tredje man har ställt för betalning av belopp som
avses i 8 § första stycket 3 ogiltig, om inte tredje mannen
kände till eller borde känt till de i 27 § första stycket 1
angivna omständigheterna eller medverkade till att gäldenären
åsidosatt sina förpliktelser enligt 27 § första stycket 2.
Lag (2005:244).

28 § På ansökan av gäldenären kan en tingsrätt som avses i 21 §
ändra vad Kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en
fråga som avses i 8 § första stycket 2-4, om det efter beslutet
om skuldsanering har inträffat omständigheter som inte då
kunnat förutses eller om det finns synnerliga skäl. Vid sådan
omprövning tillämpas 27 § tredje stycket. Lag (2006:718).

Överklagande

29 § Kronofogdemyndighetens beslut att avvisa eller avslå en ansökan
om skuldsanering, inleda skuldsanering eller fastställa en
skuldsanering överklagas till den tingsrätt som avses i 21 §.
Detsamma gäller Kronofogdemyndighetens beslut att avskriva ett
skuldsaneringsärende från vidare handläggning. Överklagandet skall
ges in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för
beslut. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden,
om inte annat följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten skall inte
vara part i domstolen.

Kronofogdemyndighetens beslut om att överlämna ett
skuldsaneringsärende till tingsrätt får inte överklagas. Detsamma
gäller ett beslut varigenom en ansökan om skuldsanering förklaras
vilande. Lag (2006:718).

30 § Om tingsrätten bifaller ett överklagande av gäldenären, skall
den återförvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten eller, om
Kronofogdemyndigheten avslagit gäldenärens ansökan med
tillämpning av 12 § andra stycket, besluta om tvingande
skuldsanering.

Ett beslut av tingsrätten att återförvisa ett ärende till
Kronofogdemyndigheten får inte överklagas. Tingsrätten får dock
tillåta att beslutet överklagas till hovrätten, om det finns särskilda
skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 31 § första stycket.
Lag (2006:718).

31 § Hovrätten får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en
tingsrätt, om inte hovrätten meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs inte, om överklagandet avser ett beslut
som rör någon annan än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten
ogillat jäv mot en domare eller ett beslut genom vilket ett
överklagande har avvisats. Lag (1996:267).

32 § har upphävts genom lag (1996:267).

Övriga bestämmelser

33 § Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller en av honom
dessförinnan gjord ansökan om skuldsanering.

Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan
gäldenären har ansökt om skuldsanering, skall
skuldsaneringsärendet förklaras vilande. Om ackordet fastställs,
förfaller ansökan om skuldsanering.

Om gäldenären avlider, förfaller en av honom gjord ansökan om
skuldsanering.

34 § Återkallar gäldenären en ansökan om skuldsanering, skall
ärendet genast avskrivas från vidare handläggning. Detsamma
gäller om ansökan förfaller enligt 33 §.

35 § Avslås eller avvisas en ansökan om skuldsanering eller avskrivs
ärendet från vidare handläggning sedan kungörelse har utfärdats
enligt 14 §, skall samtliga kända borgenärer genast underrättas.

36 § En överenskommelse varigenom gäldenären eller tredje man
tillförsäkrar någon borgenär, vars fordran omfattas av
skuldsaneringen, bättre villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig.

37 § Socialnämnder och andra myndigheter skall till
Kronofogdemyndigheten eller domstol som handlägger ett ärende om
skuldsanering enligt denna lag på begäran överlämna sådana
uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden
som behövs för prövning av ärendet. Lag (2006:718).

38 § En skuldsanering som har fastställts eller beslutats enligt denna
lag får sedan beslutet har vunnit laga kraft verkställas på samma
sätt som en lagakraftägande dom.