Förordning (1994:348) om register för skuldsaneringsärenden

SFS nr
1994:348
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:590
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1267

Registerändamål

1 § För handläggning hos kronofogdemyndigheterna av ärenden
enligt skuldsaneringslagen (1994:334) skall varje
kronofogdemyndighet föra ett register med hjälp av automatisk
databehandling. Registret får användas även för tillsyn, planering
och uppföljning av verksamheten samt för framställning av
statistik.

Registeransvar

2 § Varje kronofogdemyndighet är registeransvarig för sitt register.

Registerinnehåll

3 § Registret får innehålla uppgifter om gäldenären och
borgenärerna i ärendet. Företräds gäldenären eller en borgenär av
ställföreträdare eller ombud, får registret innehålla uppgifter även
om denne.

4 § För någon som avses i 3 § får i registret anges namn, adress,
telefonnummer, yrke och person- eller organisationsnummer eller,
när person- eller organisationsnummer saknas, särskilt
registreringsnummer.

5 § Utöver de uppgifter som anges i 4 § får registret innehålla
uppgifter om skulderna, ärendenummer, inkomstdag,
handläggningsställe, delgivning, frister och handlingar som
kommer in och skickas ut samt beslut i ärendet.

Uppgifter om skulderna får inte avse annat än skuldbelopp,
uppkomstdag, ställda säkerheter och villkor i övrigt.

Registret får även innehålla de tekniska och administrativa
uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret.
Förordning (1994:1267).

Sökbegrepp

6 § Som sökbegrepp får myndigheten använda endast namn,
person- eller organisationsnummer, särskilt registreringsnummer,
ärendenummer, ärendets inkomstdag, bevakningstider och dagen
för beslut i ärendet.

Gallring av uppgifter

7 § Uppgifter om beslut om skuldsanering skall gallras ur registret
före utgången av juni månad efter det att sex år förflutit efter det år
då beslutet meddelades. I övrigt skall uppgifter om
skuldsaneringsärenden gallras ur registret före utgången av juni
månad kalenderåret efter det att ärendet avgjordes.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna i första stycket för att bevara ett urval av material
för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en
arkivmyndighet. Förordning (1994:1267).