Förordning (1994:369) om praktik för invandrare

SFS nr
1994:369
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:711
Upphävd
1995-10-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om praktik för
invandrare i form av arbetsmarknadsutbildning.

2 § Vid tillämpningen av denna förordning avses med invandrare
en utländsk medborgare som har varit bosatt i Sverige under högst
fem år.

3 § Enligt lagen (1994:197) om praktik för invandrare skall
invandrare som har anvisats en praktikplats inte anses som
arbetstagare när de fullgör praktiken.

Praktikplatser

4 § Länsarbetsnämnden skall söka träffa överenskommelse med
arbetsgivare om att dessa skall tillhandahålla praktikplatser för
invandrare. En förutsättning för överenskommelse är att
arbetsgivaren bedöms kunna följa utvecklingsplanen enligt 10 § och
att arbetsgivaren lovar att under praktiktiden inte lämna ersättning
till praktikanten.

5 § Praktiken bör i första hand ha anknytning till invandrarens
yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet och förläggas till en
arbetsplats där invandraren ges tillfälle till träning i det svenska
språket.

6 § Innan länsarbetsnämnden första gången anvisar praktik på en
arbetsplats, skall nämnden ge den sammanslutning av arbetstagare
som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren tillfälle att yttra
sig.

7 § Praktiktiden får sammanlagt vara i högst sex månader.

När det finns skäl till det skall länsarbetsnämnden pröva om
praktiken kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden,
någon annan utbildning eller någon annan lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

En anvisning till en praktikplats upphör automatiskt när
praktiktiden har gått ut.

8 § En anvisning till en praktikplats skall omfatta verksamhet på
heltid. Om det finns särskilda skäl får anvisningen dock omfatta
verksamhet på deltid.

9 § Praktik får inte ordnas på ett sådant sätt eller under sådana tider
att den ersätter arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela föreskrifter som förhindrar
att praktiken ersätter säsongsanställningar eller andra
tidsbegränsade anställningar.

Utvecklingsplan

10 § Innan länsarbetsnämnden anvisar en praktikplats skall
nämnden ha upprättat en individuell utvecklingsplan. Planen skall
säkerställa att invandraren ges behövlig inskolning, handledning
och praktisk yrkesutbildning. Den skall upprättas i samråd med
invandraren och med den arbetsgivare hos vilken praktiken skall
fullgöras.

Obligatorisk utbildning och vägledning

11 § Den som fullgör praktik skall efter länsarbetsnämndens
anvisningar delta i

1. en kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker
arbete,

2. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning, och

3. sådana arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedöms vara
lämpliga.

Återkallande av anvisning

12 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen av en
praktikplats, om

1. nämnden finner att praktiken kan ersättas av arbete på den
reguljära arbetsmarknaden, någon annan utbildning eller någon
annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd,

2. invandraren utför förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt
eller av obetydlig omfattning,

3. invandraren avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,

4. arbetsgivaren eller invandraren inte följer den utvecklingsplan
som har upprättats enligt 10 §,

5. invandraren utan giltig anledning inte deltar i verksamhet som
avses 11 §,

6. invandraren under praktiken tar emot ersättning som brukar
lämnas i en anställning för samma tid som avses med praktiken,
eller

7. invandraren gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Förmåner

13 § Den som deltar i praktik för invandrare har rätt till
utbildningsbidrag i form av dagpenning. Dagpenningen beräknas
enligt 20–22 §§ förordningen (1987:406) om
arbetsmarknadsutbildning.

14 § Länsarbetsnämndens anvisning av en invandrare till
praktikplats innebär att nämnden har beslutat att invandraren har
rätt till utbildningsbidrag. Den allmänna försäkringskassan
beräknar bidragets storlek och betalar ut bidraget.

15 § Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden lämna
ersättning för resekostnader med ett skäligt belopp till den som
deltar i praktik för invandrare.

Återbetalningsskyldighet

16 § På utbildningsbidrag enligt denna förordning skall tillämpas
bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 22 § förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vad
som där sägs om länsarbetsnämnd skall dock i stället gälla allmän
försäkringskassa.

Överklagande

17 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning till
praktikplats får överklagas av den som anvisats platsen. Andra
beslut av länsarbetsnämnden får inte överklagas.

18 § I fråga om ett ärende som i första instans avgörs av en allmän
försäkringskassa tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Övrigt

19 § I fråga om den som har anvisats praktikplats enligt denna
förordning tillämpas följande bestämmelser i förordningen
(1987:406) om arbetsmarknadsutbildning, nämligen

— 30 § första stycket 1–4,6 och 7, andra stycket första och tredje
meningarna samt tredje–femte styckena om utbildningsbidrag vid
ledighet och om beviljande av ledighet,

— 31 och 32 §§ samt 33 § första stycket 1, andra och tredje styckena
om samordning med andra förmåner m. m.,

— 42 § andra stycket om vad som gäller vid arbetskonflikter.

20 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Om en
ågärd ankommer på de allmänna försäkringskassorna meddelas
dock föreskrifterna av Riksförsäkringsverket efter samråd med
Arbetsmarknadsstyrelsen.