Lag (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt

SFS nr
1994:40
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-02-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:492
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:254

1 § Skattemyndigheten i Gävle prövar enligt bestämmelserna i
denna lag fråga om kompensation för skatt enligt lagen (1992:1438) om
dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter. Lag (1998:254).

2 § Den som under perioden den 9 december 1993–den 30 juni
1995 har köpt produkt som skall beskattas enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 b lagen (1994:1776) om skatt på energi och förbrukat
denna för annan motordrift än sådan som avses i 2 kap. 9 § lagen
om skatt på energi har rätt till kompensation med 1 333 kronor per
kubikmeter.

Den som under perioden den 15 februari 1994–den 30 juni 1995
har köpt produkt som skall beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket
3 b lagen om skatt på energi för uppvärmning har rätt till
kompensation med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
den energiskatt som tagits ut för produkten och det skattebelopp
som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a lagen om skatt på
energi.

Den som inte är skattskyldig till mervärdesskatt har även rätt till
kompensation för den mervärdesskatt som belöper på det
skattebelopp för vilket kompensation utgår enligt första eller andra
stycket. Lag (1994:1782).

3 § Ansökan om kompensation görs skriftligen hos Skattemyndigheten i
Gävle. Lag (1998:254).

4 § Ansökan enligt 2 § första stycket skall omfatta perioden den
9 december 1993–den 31 mars 1994. För tiden efter den 31 mars
1994 skall ansökan omfatta ett kalenderkvartal.

Ansökan skall ges in före utgången av september 1995.

Kompensation medges inte för belopp som vid varje
ansökningstillfälle understiger 300 kronor. Lag (1994:1782).

5 § Om kompensation för dieseloljeskatt har lämnats med för högt belopp på
grund av oriktig uppgift från den sökande eller på grund av felräkning,
felskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är den sökande skyldig att
betala tillbaka vad han fått för mycket.

Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet kompensationsbelopp får inte
vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår då beloppet
betalats ut.

6 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift
och därigenom föranleder att kompensation felaktigt medges döms till böter
eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är belagd med
strängare straff i brottsbalken.

7 § Beslut enligt 2 och 5 §§ överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län.
Lag (1996:964).

Övergångsbestämmelser

1994:283

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1994.

Bestämmelsen i 2 § tredje stycket äger tillämpning på inköp som
gjorts från och med den 9 december 1993.

1994:727

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. För olja som köpts före
ikraftträdandet utgår kompensation enligt 2 § första stycket dock
endast med belopp som motsvarar den dieseloljeskatt som tagits ut
för oljeprodukten.

1994:1782

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 såvitt avser den
period för vilken kompensation kan utgå, tidpunkten för ansökan
och kompensationsbeloppet i 2 § första stycket. I övrigt träder lagen
i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet utom såvitt avser tidpunkten för
ansökan.

2000:492

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 juli 2000.