Förordning (1994:418) om vissa sanktioner mot Haiti

SFS nr
1994:418
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1326
Upphävd
1994-10-16

Inledande bestämmelse

1 § Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös
egendoms natur med undantag av publikationer och nyhetsmaterial
jämte bild- och ljudupptagningar.

Förbud mot handel med varor

2 § Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i Haiti
och har förts ut därifrån den 30 maj 1994 eller senare.

3 § Varor får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är
Haiti.

4 § Varor får inte föras in i eller ut ur Haiti.

5 § Varor får inte inom Haiti tillhandahållas i verksamhet av
ekonomisk art.

Inte heller får varor tillhandahållas utanför Haiti, om de är avsedda
för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Haiti.

Förbud mot vissa främjandeåtgärder

6 § Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana
handlingar som nämns i 2–5 §§ och som innebär att

1. tillverka, bearbeta, sätta samman, installera, underhålla eller
reparera varor eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,

2. lasta, lossa, transportera eller ta emot varor till förvaring eller
tillhandahålla transportmedel eller utrustning eller förnödenheter
för transport,

3. överlåta eller förvärva varor eller upplåta eller förvärva särskild
rätt till varor eller meddela försäkring på varor eller ingå
rättshandling som avser i 1 eller 2 nämnda åtgärder beträffande en
vara,

4. överlåta eller förvärva en uppfinning eller upplåta eller förvärva
särskild rätt till en uppfinning, eller

5. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1–4.

Undantag från förbudet mot handel med varor

7 § Förbuden i 2–4 §§ gäller inte utrustning som tillhör en
journalist, om Förenta nationernas (FN) sanktionskommitté som
har upprättats med anledning av säkerhetsrådets resolution nr 841
(1993) lämnat sitt godkännande.

Förbuden i 3–6 §§ gäller inte livsmedel eller varor avsedda endast
för medicinskt bruk eller, om sanktionskommittén lämnat sitt
godkännande, andra varor avsedda för väsentliga humanitära
ändamål.

Om sanktionskommittén lämnat sitt godkännande, gäller förbuden
i 3–6 §§ inte heller petroleum och petroleumprodukter, inklusive
propangas för matlagning, som är avsedda för väsentliga
humanitära ändamål och som levereras i annat än
näringsverksamhet i fat eller mindre behållare.

Förbud mot sjö- och luftfart

8 § Ett svenskregistrerat fartyg får inte bedriva sjöfart inom Haitis
sjöterritorium.

Ett luftfartyg som är destinerat till eller har startat från Haiti får
inte flyga i svenskt luftrum.

Förbudet i första stycket gäller inte reguljär fartygstrafik med enligt
7 § undantagna varor eller med varor som transiteras till andra
destinationer.

Förbudet i andra stycket gäller inte reguljär kommersiell
passagerartrafik och inte heller annan transport som har godkänts
av sanktionskommittén på grund av humanitära eller andra skäl i
enlighet med resolutioner av säkerhetsrådet.

Förbuden i första och andra styckena gäller ägare och brukare av
transportmedlet samt befälhavare och besättningsmän på sådana
transportmedel.

Frysning av tillgångar

9 § Penningmedel som tillhör Haiti eller en juridisk person som ägs
av eller kontrolleras från Haiti får inte betalas ut. Inte heller får
penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra
liknande tillgångar som tillhör någon enligt första meningen
överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt.

Penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra
liknande tillgångar får inte överlåtas till någon som anges i första
stycket.

Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder
som är förbjudna enligt första och andra styckena.

Rättsanspråk

10 § Ett anspråk som framställts – direkt eller indirekt – av en
myndighet i Haiti eller en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Haiti får inte uppfyllas, om anspråket grundas på ett avtal eller en
skuld- eller garantiförbindelse vars fullgörande påverkats av
förbuden i denna förordning.

Gemensamma bestämmelser

11 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som
är förbjuden enligt 2–6 eller 8 §§ döms enligt lagen (1971:176) om
vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2
kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a §
första och andra styckena nämnda balk.