Lag (1994:419) om brottsofferfond

SFS nr
1994:419
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1571

1 § Den som döms för ett eller flera brott ska, om fängelse
ingår i straffskalan för något av brotten, i domen åläggas
att betala en avgift på 800 kronor. Detsamma gäller när fråga
om ansvar för brott tas upp av åklagare genom
strafföreläggande.

Avgift ska inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.
Lag (2014:1571).

2 § Bestämmelserna i 35 kap. 7 § brottsbalken om bortfallande av
böter gäller även avgift enligt denna lag.

3 § Avgifterna skall föras till en brottsofferfond. Fondens medel
skall, enligt de föreskrifter som regeringen bestämmer, användas
för verksamhet som gagnar brottsoffer.

Regeringen får besluta att kostnaderna för förvaltning av fonden
skall ersättas av fondens medel.

4 § Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av
regeringen.

Övergångsbestämmelser

1994:419

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Bestämmelserna i 1 § gäller
dock inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

1999:582

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före
ikraftträdandet.

2014:1571

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har
begåtts före ikraftträdandet.