Riksgäldskontorets föreskrifter (1994:42) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

SFS nr
1994:42
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1994-02-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:344
Upphävd
1995-04-25

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om
ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för
Riksgäldskontoret.

På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall
den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 4,25 procent årlig
ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta
respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i
första stycket, dock lägst 0,50 procent.

Övergångsbestämmelser

1994:42

Denna författning träder i kraft den 8 mars 1994, då
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1043) skall upphöra att gälla.