Förordning (1994:426) om brottsofferfond

SFS nr
1994:426
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1147

Brottsofferfondens ändamål

1 § Bidrag från brottsofferfonden får lämnas för att stödja
forskning, utbildning, information och utvecklingsverksamhet.
Bidrag får även lämnas till ideella organisationer i form av
verksamhetsstöd. Förordning (2007:1169).

Förvaltningen av brottsofferfondens medel

2 § Brottsofferfondens medel skall förvaltas av Kammarkollegiet.
För förvaltningen gäller förordningen (1987:778) om placering av
fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning.

Kostnaderna för förvaltning och administration av fonden får
ersättas av fondens medel.

Beslut om bidrag från brottsofferfonden

3 § Frågor om bidrag från brottsofferfonden skall prövas av ett råd
vid Brottsoffermyndigheten. Ett beslut om bidrag får förenas med
villkor att bidragstagaren skall redovisa användningen av bidraget
till myndigheten.

Brottsoffermyndighetens beslut i frågor om bidrag från
brottsofferfonden får inte överklagas. Förordning (1995:348).

4 § Brottsoffermyndigheten skall följa användningen av de bidrag
myndigheten har beslutat om. Myndigheten skall också se till att
resultaten av den forskning och utveckling som bedrivs med medel
som lämnats från fonden offentliggörs på lämpligt sätt.

5 § Brottsoffermyndigheten skall varje år före den 15 oktober lämna
en berättelse till regeringen om användningen av
brottsofferfondens medel under det senaste budgetåret.

Information om brottsofferfonden

6 § När en domstol eller en åklagare meddelar ett beslut om avgift
enligt lagen (1994: 419) om brottsofferfond skall domstolen eller
åklagaren i samband därmed informera den avgiftsskyldige om
brottsofferfonden och dess uppgifter. Sådan information behöver inte
lämnas om den redan har lämnats av en lägre domstol eller av
åklagaren. Förordning (1995:348).

Uppbörd och indrivning av avgift enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond

7 § Bestämmelser om uppbörd och indrivning av fondavgifter
finns i bötesverkställighetslagen (1979:189), lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
bötesverkställighetsförordningen (1979:197) och
indrivningsförordningen (1993:1229). Polismyndigheten ska
varje månad redovisa inbetalda fondavgifter till
Kammarkollegiet. Kronofogdemyndigheten ska redovisa indrivna
fondavgifter till Kammarkollegiet. Förordning (2014:1147).

8 § Om en fordran på fondavgift och en fordran på böter har tagits
upp i samma exekutionstitel får endast en grundavgift enligt
förordningen (1992:1094) om avgifter vid
Kronofogdemyndigheten tas ut, oavsett om fordringarna
registreras som ett eller flera mål. Förordning (2006:775).