Lag (1994:448) om pantbrevsregister

SFS nr
1994:448
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1078

Inledande bestämmelser

1 § Den statliga lantmäterimyndigheten ska föra ett särskilt
register över sådana inteckningar i fast egendom eller tomträtt
för vilka det inte finns utfärdat något skriftligt pantbrev
(pantbrevsregister).

Av 6 kap. 1 § jordabalken följer att registrering av en
inteckning i pantbrevsregistret innebär att ett datapantbrev
utfärdas. Lag (2008:546).

2 § Pantbrevsregistret skall föras med hjälp av automatiserad
behandling. Lag (2003:257).

3 § Pantbrevsregistret får användas för följande ändamål

1. för registrering av inteckningar och pantbrevshavare enligt
denna lag,

2. som underlag för beslut som får meddelas enligt denna lag,
och

3. som underlag för underrättelser till registrerade
pantbrevshavare och dem som enligt 4 § skall anses som
pantbrevshavare om

a) innehållet i fastighetsregistrets allmänna del och
inskrivningsdel,

b) taxeringsvärden och andra vid fastighetstaxering fastställda
uppgifter,

c) fastighetsägares och tomträttshavares postadresser.
Lag (2003:257).

Allmänna bestämmelser om registrering

4 § För att en inteckning skall få föras in i
pantbrevsregistret fordras att den är införd i
fastighetsregistrets inskrivningsdel och att begäran om
registrering framställs enligt 5 eller 6 §.

En uppgift i pantbrevsregistret om en inteckning får förenas
med en uppgift om vem som har rätt att råda över registreringen
(pantbrevshavare). Endast den som har fått tillstånd enligt
14 § får registreras som pantbrevshavare. Om registret inte
innehåller någon uppgift om pantbrevshavare, skall den som
senast har beviljats lagfart på fastigheten anses som
pantbrevshavare. Gäller inteckningen i tomträtt, skall i
stället den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är
tomträttshavare anses som pantbrevshavare.

Om en inteckning har varit föremål för beslut om utbyte enligt
22 kap. 8 § jordabalken, skall bestämmelserna i denna lag om
inteckning i stället gälla de genom utbytet beslutade
pantbreven. Lag (2003:257).

Registrering av nya inteckningar

5 § På begäran av den som ger in en ansökan om inteckning till
inskrivningsmyndigheten ska den statliga lantmäterimyndigheten
föra in en uppgift om inteckningen, om en sådan beviljas, i
pantbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska den statliga
lantmäterimyndigheten samtidigt föra in en uppgift om
pantbrevshavare.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med
ansökningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 22 kap.
7-9 och 11 §§ jordabalken. Lag (2008:546).

Registrering av tidigare beviljade inteckningar

6 § På begäran av en innehavare av ett skriftligt pantbrev ska
den statliga lantmäterimyndigheten föra in en uppgift om den
inteckning som svarar mot pantbrevet i pantbrevsregistret. Om
sökanden begär det, ska myndigheten samtidigt föra in en
uppgift om pantbrevshavare.

En inteckning får föras in i pantbrevsregistret enligt
bestämmelserna i första stycket endast om det skriftliga
pantbrevet har givits in till den statliga
lantmäterimyndigheten. I samband med införandet i registret ska
pantbrevet förstöras.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte pantbrev som avses i
22 kap. 5 b § andra meningen jordabalken.

I fråga om inteckningar som har beviljats före den 1 januari
1972 gäller bestämmelserna i denna paragraf om pantbrev även
sådana inteckningshandlingar som avses i 24 § lagen (1970:995)
om införande av nya jordabalken. En sådan handling behöver dock
inte förstöras om den förses med påskrift om att den inte
längre medför någon rätt i den intecknade egendomen.
Lag (2008:546).

Registrering av pantbrevshavare

7 § Om pantbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om
pantbrevshavare, ska den statliga lantmäterimyndigheten på
begäran av den som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare
föra in en uppgift om pantbrevshavare i registret.
Lag (2008:546).

Avregistrering eller byte av pantbrevshavare

7 a § På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare
ska den statliga lantmäterimyndigheten ta bort uppgiften om
pantbrevshavare från pantbrevsregistret.

Om sökanden begär det, ska myndigheten i samband med en åtgärd
enligt första stycket föra in en ny uppgift om pantbrevshavare
i registret. Lag (2008:546).

Avregistrering av inteckning m.m.

8 § På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare
eller som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den
statliga lantmäterimyndigheten utfärda ett skriftligt pantbrev
som svarar mot inteckningen. Den statliga lantmäterimyndigheten
ska också utfärda ett skriftligt pantbrev, om
Kronofogdemyndigheten har utmätt pantbrevet hos den intecknade
egendomens ägare och begär att ett skriftligt pantbrev ska
utfärdas. I samband med att det skriftliga pantbrevet utfärdas
ska inteckningen tas bort från pantbrevsregistret.
Lag (2008:546).

9 § Om en inteckning, som är införd i pantbrevsregistret, dödas
eller blir utan verkan, ska den statliga lantmäterimyndigheten
ta bort inteckningen från registret. Om en inteckning blir utan
verkan endast till viss del eller blir föremål för en åtgärd
som avses i 22 kap. 7-9 eller 11 § jordabalken, ska uppgift om
detta föras in i pantbrevsregistret. Lag (2008:546).

Hinder mot avregistrering

10 § På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare
eller som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den
statliga lantmäterimyndigheten besluta att inteckningen inte
får tas bort från pantbrevsregistret enligt 8 §.

Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att
inskrivningsmyndigheten har avslutat ett ärende enligt 22 kap.
7-11 §§ jordabalken. Om pantbrevshavaren begär det, får den
statliga lantmäterimyndigheten häva beslutet även dessförinnan.
Lag (2008:546).

11 § På begäran av Kronofogdemyndigheten ska den statliga
lantmäterimyndigheten besluta att sådana registreringsåtgärder
som anges i 7-8 §§ inte får vidtas. Ett sådant beslut gäller
till dess att något annat har förordnats. Lag (2008:546).

Samtycke till vissa registreringsåtgärder

11 a § Om en ansökan om lagfart eller en ansökan om inskrivning
av förvärv av tomträtt har förklarats vilande, får en begäran
enligt 7, 8 eller 10 § från den som enligt 4 § skall anses som
pantbrevshavare beviljas endast om sökanden i
inskrivningsärendet har samtyckt till åtgärden.
Lag (2003:257).

Rättelse

12 § En uppgift i pantbrevsregistret ska rättas, om uppgiften
innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att den
statliga lantmäterimyndigheten eller någon annan har gjort sig
skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs
ska ges tillfälle att yttra sig. Lag (2008:546).

Bevarande av borttagna uppgifter

13 § Uppgifter som har tagits bort från pantbrevsregistret enligt
7–9 §§ skall bevaras i minst tio år.

Tillstånd att registreras som pantbrevshavare

14 § Tillstånd att bli registrerad som pantbrevshavare meddelas
av den statliga lantmäterimyndigheten.

Vid tillståndsprövningen ska myndigheten särskilt beakta

1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och
den tekniska sakkunskap som fordras för pantbrevssystemets
funktion,

2. att det finns tillfredsställande former för betalning av
stämpelskatt, expeditionsavgifter och registreringsavgifter,
och

3. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet
som bör ställas med hänsyn till pantbrevssystemets uppbyggnad
och funktion. Lag (2008:546).

15 § Tillstånd som avses i 14 § får återkallas om
tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som anges i
14 § andra stycket.

När ett beslut om återkallelse av tillstånd har vunnit laga
kraft, ska den statliga lantmäterimyndigheten självmant vidta
de åtgärder som anges i 8 §, såvida det inte finns något hinder
mot detta enligt 10 eller 11 §. Lag (2008:546).

Pantbrevshavarens rättigheter och skyldigheter

16 § Den som är registrerad som pantbrevshavare eller som
enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare har de rättigheter
och skyldigheter som följer med innehavet av ett skriftligt
pantbrev. Lag (2003:257).

Ingivande av ansökningar m. m.

17 § Ansökningar om åtgärder som avses i 6-8 och 10 §§,
medgivanden som avses i 11 a § och framställningar om
utlämnande av uppgifter i pantbrevsregistret får av den som har
fått tillstånd enligt 14 § ges in till den statliga
lantmäterimyndigheten genom ett elektroniskt dokument eller på
något annat sätt med hjälp av automatiserad behandling.

Ansökningar om åtgärder som avses i 8 och 11 §§ får av
Kronofogdemyndigheten ges in med hjälp av automatiserad
behandling.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den statliga
lantmäterimyndigheten får meddela föreskrifter om att andra än
de som har fått tillstånd enligt 14 § får ge in ansökningar,
medgivanden och framställningar som avses i första stycket
genom ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll
och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den statliga
lantmäterimyndigheten får meddela föreskrifter för det tekniska
förfarandet. Lag (2008:546).

Inhämtande av uppgifter till registret

18 § I samband med registreringsåtgärder enligt 5-10 §§ får den
statliga lantmäterimyndigheten hämta uppgifter om inteckningen
samt om lagfart och inskrivning av förvärv av tomträtt från
fastighetsregistrets inskrivningsdel med hjälp av automatiserad
behandling. Lag (2008:546).

Direktåtkomst

19 § Den som har fått tillstånd enligt 14 § får ha
direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får
dock inte avse uppgift om registrerad pantbrevshavare annat än
om

1. tillståndshavaren är registrerad som pantbrevshavare för
inteckningen, eller

2. den berörda pantbrevshavaren har medgett det.

Även inskrivningsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och
lantmäterimyndigheter får ha direktåtkomst till
pantbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får inte avse uppgift
om registrerad pantbrevshavare, om inte pantbrevshavaren har
medgett det. Lag (2008:1078).

19 a § Den som senast har beviljats lagfart på en fastighet får
ha direktåtkomst till sådana uppgifter i pantbrevsregistret som
avser inteckningar i fastigheten. Om fastigheten är upplåten
med tomträtt, får i stället den som enligt fastighetsregistrets
inskrivningsdel är tomträttshavare ha sådan direktåtkomst.
Lag (2006:143).

Överklagande

20 § Den statliga lantmäterimyndighetens beslut enligt denna
lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:1078).

Fullmakt

20 a § I ärenden enligt denna lag behöver ombud inte visa upp
skriftlig fullmakt annat än om den statliga
lantmäterimyndigheten anser att det behövs. Lag (2008:546).

Skadestånd

21 § Den som tillfogas skada genom oriktig eller missvisande
uppgift i pantbrevsregistret eller i annat fall genom fel i
samband med uppläggning eller förande av registret har rätt
till ersättning av staten, om det inte visas att felaktigheten
beror på en omständighet utanför den statliga
lantmäterimyndighetens kontroll vars följder myndigheten inte
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Ersättningen enligt första stycket kan efter skälighet sättas
ned eller falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har
medverkat till skadan. Lag (2008:546).

Övergångsbestämmelser

2003:257

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. Så snart lagen har trätt i kraft skall uppgifter i
pantbrevsregistret om att Lantmäteriverket är pantbrevshavare
tas bort från registret.

2008:1078

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på
prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.