Tillkännagivande (1994:457) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

SFS nr
1994:457
Departement/myndighet
Justititedepartementet L2
Utfärdad
1994-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1110
Upphävd
1995-10-18

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal
om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag
trätt i kraft den 1 januari 1989. Konventionens engelska och
franska originaltexter har, jämte en svensk översättning, intagits i
bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp. Texterna på
övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har
kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med
främmande makter (SÖ 1987:87).

Konventionen kommer den 1 januari 1995 att ha trätt i kraft i
förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.

________________________________________________________________________
Stat Dag för Förklaringar och reservationer
konventionens
ikraftträdande
i förhållande
till staten
_______________________________________________________________________

Amerikas Förenta
Stater 1988-01-01 I enlighet med artikel 95 skall
punkt 1 b i artikel 1 inte vara
bindande för Förenta Staterna.

Argentina 1988-01-01 I enlighet med artiklarna 12 och
96 i konventionen skall de
bestämmelser i artikel 11, artikel
29 eller del II i konventionen,
som tillåter att köpeavtal ingås,
ändras eller upphör genom överens-
kommelse i annan än skriftlig form
eller att anbud, antagande svar
eller någon annan viljeförklaring
görs i annan än skriftlig form,
inte gälla när en part har sitt
affärsställe i Republiken
Argentina.

Australien 1989-04-01 Konventionen skall tillämpas på
alla australiska stater och
kontinentala territorier samt på
alla utomkontinentala territorier
med undantag av territorierna Julön,
Cocos-(Keeling-)öarna samt
Ashmore- och Cartier-öarna.

Bulgarien 1991-08-01 —

Canada 1992-05-01 Canada förklarar i enlighet med
artikel 93 att konventionen skall
omfatta Alberta, British Columbia,
Manitoba, New Brunswick,
Newfoundland, Nova Scotia, Ontario,
Prince Edward Island, Quebec,
Saskatchewan och Northwest
Territories.

1993-01-01 Konventionen skall omfatta även
Yukon Territory.

1993-02-01 Förklaringen att punkt 1 b i
artikel 1, i enlighet med
artikel 95, inte skall vara
bindande såvitt avser British
Columbia återtas.

Chile 1991-03-01 I enlighet med artiklarna 12 och
96 i konventionen förklarar Chile
att de bestämmelser i artikel 11,
artikel 29 eller del II i
konventionen, som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i annan
än skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte skall gälla
när en part har sitt affärsställe
i Chile.

Danmark 1990-03-01 I enlighet med artikel 92 skall
Danmark inte vara bundet av del II i
konventionen.

Konventionen skall inte tillämpas i
fråga om Färöarna och
Grönland.

I enlighet med artikel 94 1 jfr. 3,
skall konventionen inte tillämpas
på köpeavtal då den ena parten har
sitt affärsställe i Danmark,
Finland, Norge eller Sverige och
den andra parten har sitt
affärsställe i ett annat av de
nämnda länderna.

I enlighet med artikel 94 2 skall
konventionen inte tillämpas på
köpeavtal då den ena parten har
sitt affärsställe i Danmark,
Finland, Norge och Sverige och den
andra parten har sitt
affärsställe i Island.

Ecuador 1993-02-01 —

Egypten 1988-01-01 —

Estland 1994-10-01 I enlighet med artiklarna 12 och
96 i konventionen förklarar
Estland att de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller
del II i konventionen som tillåter
att köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller att
anbud, antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i
annan än skriftlig form, inte
skall gälla när en part har sitt
affärsställe i Estland.

Finland 1989-01-01 I enlighet med artikel 92 skall
Finland inte vara bundet av del
II i konventionen (avtalsdelen).

I enlighet med artikel 94, i
förhållande till Sverige enligt
första stycket och i övrigt
enligt andra stycket, skall
konventionen inte tillämpas på
köpeavtal då parterna har sina
affärsställen i Finland,
Sverige, Danmark, Island eller
Norge.

Frankrike 1988-01-01 —

Guinea 1992-02-01 —

Irak 1991-04-01 —

Italien 1988-01-01 —

Jugoslavien 1988-01-01 Konventionen tillträddes av
Socialistiska federativa
republiken Jugoslavien. Frågan
om vilken betydelse stats-
successionen har för
Sverige när det gäller denna
traktat utreds för närvarande av
Utrikesdepartementet.

Kina 1988-01-01 Folkrepubliken Kina anser sig
inte bunden av punkt 1 b i
artikel 1, artikel 11 och de
bestämmelser i konventionen som
avser innehållet i artikel 11.

Lesotho 1988-01-01 —

Mexico 1989-01-01 —

Nederländerna 1992-01-01 Konventionen skall gälla i
Nederländerna med Aruba.

Norge 1989-08-01 I enlighet med artikel 92 skall
Norge inte vara bundet av del II
i konventionen (avtalsdelen).

I enlighet med artikel 94, i
förhållande till Finland och
Sverige enligt första stycket
och i övrigt enligt andra stycket,
skall konventionen inte tillämpas
på köpeavtal då parterna har sina
affärsställen i Norge, Danmark,
Finland, Island eller Sverige.

Rumänien 1992-06-01 —

Ryska federationen 1991-09-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96
i konventionen förklarar Ryska
federationen att de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller del II
i konventionen som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller att
anbud, antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i annan
än skriftlig form, inte skall gälla
när en part har sitt affärsställe i
Ryska federationen.

Schweiz 1991-03-01 —

Slovakien 1993-01-01 I enlighet med artikel 95 skall punkt
1 b i artikel 1 inte vara
bindande för Slovakien.

Slovenien 1991-06-25 —

Spanien 1991-08-01 —

Syrien 1988-01-01 —

Tjeckien 1993-01-01 I enlighet med artikel 95 skall
punkt 1 b i artikel 1 inte vara
bindande för Tjeckien.

Tyskland 1991-01-01 Konventionen skall tillämpas även
i fråga om Västberlin från dagen
för ikraftträdandet i förhållande
till Förbundsrepubliken Tyskland.

Förbundsrepubliken Tyskland anser
att parter i konventionen som
har avgett en förklaring enligt
artikel 95 i konventionen inte
skall anses som fördragsslutande
stater enligt artikel 1 första
stycket b i konventionen. Därför
finns det ingen skyldighet att
tillämpa — och
Förbundsrepubliken Tyskland ikläder
sig ingen skyldighet att
tillämpa — denna bestämmelse när
internationellt privaträttsliga
regler leder till tillämpningen av
lagen hos en part som har avgett en
förklaring om att den inte vill vara
bunden av artikel 1 första
stycket b i konventionen. Till
följd härav avger
Förbundsrepubliken Tyskland ingen
förklaring enligt artikel 95 i
konventionen.

Uganda 1993-03-01 —

Ukraina 1991-02-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96
i konventionen förklarar
Ukraina att de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 eller del
II i konventionen som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller att
anbud, antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i annan
än skriftlig form, inte skall gälla
när en part har sitt affärsställe i
Ukraina.

Ungern 1988-01-01 Ungern anser Allmänna villkor för
leverans av varor mellan
organisationer i stater som är
medlemmar av Rådet för ömsesidigt
ekonomiskt bistånd /GCD CMEA,
1968/1975, 1979 års version/
vara underkastade bestämmelserna i
artikel 90 i konventionen.

I enlighet med artiklarna 12 och 96
i konventionen förklarar
Ungern att de bestämmelser i artikel
11, artikel 29 eller del II i
konventionen, som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller
att anbud, antagande svar eller
någon annan viljeförklaring görs
i annan än skriftlig form, inte
skall gälla när en part har sitt
affärsställe i Ungern.

Vitryssland 1990-11-01 I enlighet med artiklarna 12 och
96 i konventionen förklarar
Vitryssland att de bestämmelser
i artikel 11, artikel 29 eller
del II i konventionen som tillåter
att köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller att
anbud, antagande svar eller någon
annan viljeförklaring görs i annan
än skriftlig form, inte skall gälla
när en part har sitt affärsställe i
Vitryssland.

Zambia 1988-01-01 —

Österrike 1989-01-01 —

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1993:549) om
kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980
angående avtal om internationella köp. Det är föranlett av att
Estland har tillträtt konventionen, att Tjeckien och Slovakien har
förklarat sig bundna av Tjeckoslovakiens tidigare tillträde samt att
Slovenien har förklarat sig bundet av Jugoslaviens tidigare tillträde.