Lag (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

SFS nr
1994:459
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:546
Upphävd
2002-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1152

Allmän bestämmelse

1 § Varje arbetsförmedling och arbetsmarknadsinstitut hos en
länsarbetsnämnd får för sitt verksamhetsområde och för de
ändamål som anges i 2 § med hjälp av automatisk databehandling
föra arbetsgivar- och arbetssökanderegister
(arbetsförmedlingsregister). Arbetsmarknadsstyrelsen får för de
ändamål som anges i 3 § föra ett centralt statistikregister.

Registerändamål

2 § Ett arbetsförmedlingsregister får användas för

1. handläggning av ärenden som rör platsförmedling,
arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning, utbildning
och arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra
arbetsmarknadspolitiska program som föreskrivs i lag eller
förordning,

2. publicering av platsinformation,

3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning och
utvärdering av verksamheten,

4. framställning av statistik, och

5. arbetsförmedlingssamarbete enligt överenskommelsen den 6
mars 1982 om en gemensam nordisk arbetsmarknad och inom ramen
för avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Lag (2000:1363).

2 a § Uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister får behandlas
av länsarbetsnämnder för tillhandahållande av information som
behövs i Riksförsäkringsverkets, de allmänna
försäkringskassornas, Centrala studiestödsnämndens och
arbetslöshetskassornas verksamhet som underlag för beslut om
och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt
enskild. Lag (2001:1152).

3 § Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister får användas
för att framställa avidentifierad statistik som underlag för
planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning och
resultatredovisning.

Registret får inte användas för att följa eller på annat sätt
kontrollera enskilda identifierbara personer.

Registerinnehåll

Arbetsförmedlingsregister

4 § Ett arbetsförmedlingsregister får innehålla uppgifter om

— den som är eller har varit anmäld som arbetssökande vid den
offentliga arbetsförmedlingen eller inskriven vid ett
arbetsmarknadsinstitut,

— de arbetsgivare som har anmält lediga platser, som medverkar
eller har medverkat i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller som en
arbetssökande har lämnat uppgifter om, och

— kontaktpersoner.

Registret får också innehålla sådana uppgifter om arbetsgivare som
behövs för att informera om den offentliga arbetsförmedlingens
eller arbetsmarknadsinstitutens åtgärder och tjänster.

5 § För en arbetssökande får i ett arbetsförmedlingsregister
registreras:

1. namn och personnummer

2. adress och telefonnummer

3. arbetslöshet

4. tillhörighet till arbetslöshetskassa

5. arbets- och uppehållstillstånd

6. kod för medborgarskap

7. körkort och tillgång till bil

8. utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsgivare

9. speciell kompetens

10. sökt arbete

11. önskemål om arbetstid och arbetets varaktighet

12. önskemål om arbetsplatsens belägenhet

13. tidpunkter och händelser vid kontakt med arbetsförmedlingen
och arbetsmarknadsinstitutet

14. beslut om arbetsmarknadspolitisk åtgärd

15. utbetalda belopp som avses i 14 §

Kod för arbetshandikapp får registreras med den arbetssökandes
skriftliga samtycke.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vilka
koder som får användas för medborgarskap och arbetshandikapp.

6 § Om det har väsentlig betydelse för handläggningen av ärenden
som avses i 2 § 1, får i ett arbetsförmedlingsregister med den
arbetssökandes skriftliga samtycke, utöver uppgifterna enligt 5 §, i
form av daganteckning registreras

1. förekomst av intyg och utlåtande av läkare eller skrivelse från
någon myndighet

2. redovisade arbetshinder

3. sociala och ekonomiska förhållanden

4. den arbetssökandes och handläggarens slutsatser av utredande
samtal samt handlingsplaner.

7 § En registrering enligt 6 § 2-4 får innehålla uppgift om den
arbetssökandes sjukdom eller hälsotillstånd och om den
arbetssökande fått ekonomisk hjälp med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453). Den får också innehålla omdömen
och andra värderande upplysningar om den arbetssökande.

Uppgifter om den arbetssökande som registreras med stöd av
första stycket skall grundas antingen på muntliga uppgifter
från den arbetssökande eller på skriftliga uppgifter i en
handling som förs till en akt för den arbetssökande.

Av daganteckning skall framgå att den arbetssökande har tagit
del av uppgift som avses i första stycket och att han
skriftligen har samtyckt till att uppgiften registrerats. Av
daganteckning skall också framgå att den arbetssökande
skriftligen har samtyckt till registrering enligt 6 § 1.
Lag (2001:473).

8 § En registrering enligt någon av 5-7 §§ får inte innehålla
uppgifter om att den arbetssökande misstänks eller har dömts
för brott eller har avtjänat straff eller har fått annan
påföljd för brott eller har varit föremål för tvångsingripande
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen (1988:1472).

Registreringen får inte heller innehålla uppgift om att den
arbetssökande har vårdats med stöd av socialtjänstlagen
(2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt
utlänningslagen (1989:529). Lag (2001:473).

9 § För en arbetsgivare som har anmält lediga platser eller som
medverkar eller har medverkat i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
får i ett arbetsförmedlingsregister registreras:

1. namn, personnummer eller organisationsnummer

2. adress, telefonnummer

3. näringsgren

4. antal anställda

5. beskrivning av verksamheten och bedömning av
sysselsättningsutvecklingen i denna

6. kontaktpersoner och deras funktion

För arbetsgivare som har registrerats med stöd av 4 § andra stycket
eller 5 § 8 får uppgifter enligt 1–4 registreras.

Dessutom får för arbetsgivare registreras uppgifter om beslut om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, antal personer på företaget som
omfattas av sådana åtgärder samt uppgift om att arbetskonflikt
pågår.

10 § För lediganmälda platser får i ett register förutom uppgifterna i
9 § registreras:

1. arbetsuppgifter

2. kompetenskrav

3. lön och andra anställningsförmåner

4. arbetstider

5. arbetets varaktighet

6. tillträdesdag och ansökningstid

7. arbetsplatsens belägenhet

8. önskvärd ålder

9. underrepresenterat kön

10. krav på svenskt medborgarskap enligt lag eller förordning

11. kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion

11 § Ett arbetsförmedlingsregister får även innehålla tidsuppgifter
om registrerade förhållanden samt de tekniska och administrativa
uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret.

Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister

12 § Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister får
innehålla uppgifter om sådana arbetssökande och arbetsgivare som
avses i 4 § första stycket.

13 § I Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister får för de
personer som anges i 12 § finnas

— de uppgifter som anges i 5 och 9–11 §§ och som behövs för det
ändamål som framgår av 3 §, och

— uppgifter från länsarbetsnämndernas ekonomiadministrativa
system.

Uppgifter om utbetalningar

14 § I den utsträckning regeringen föreskriver får uppgifter
om utbetalning av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder
hämtas till arbetsförmedlingsregistren och
Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister från
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna samt
från Centrala studiestödsnämnden. Uppgifter om utbetald
arbetslöshetsersättning får hämtas från arbetslöshetskassorna
och de länsarbetsnämnder som administrerat kontant
arbetsmarknadsstöd enligt den upphävda lagen (1973:371) om
kontant arbetsmarknadsstöd. Lag (1997:254).

Registeransvar

15 § Registeransvarig för arbetsförmedlingsregister är, om registret
förs inom en länsarbetsnämnds ansvarsområde,
länsarbetsnämnden. Om registret förs gemensamt för
arbetsförmedlingar eller arbetsmarknadsinstitut inom två eller flera
länsarbetsnämnders ansvarsområden är varje länsarbetsnämnd
registeransvarig beträffande uppgifter som registreras eller
bearbetas hos förmedlingar och institut inom nämndens
ansvarsområde.

För Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister är
Arbetsmarknadsstyrelsen registeransvarig.

Direktåtkomst

16 § Endast den offentliga arbetsförmedling eller det
arbetsmarknadsinstitut som enligt 1 § får föra ett
arbetsförmedlingsregister får ha direktåtkomst till registret.

Endast Arbetsmarknadsstyrelsen får ha direktåtkomst till
styrelsens centrala statistikregister. Lag (2001:1152).

16 a § Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna,
Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha
direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 och 11 §§ om det
behövs för ändamål som avses i 2 a §.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter
direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.
Lag (2001:1152).

Utlämnande av uppgifter

17 § Uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister får lämnas ut
på medium för automatisk databehandling till en annan offentlig
arbetsförmedling eller ett annat arbetsmarknadsinstitut, om den
registrerade anmäls som arbetssökande vid den förmedlingen
eller skrivs in vid det institutet. Uppgifter får även i andra
fall lämnas ut till en annan förmedling eller ett annat
institut med den registrerades samtycke.

Uppgifter som avses i 5 och 9-11 §§ får dessutom, för de
ändamål som anges i 2 § 3 och 4, lämnas ut till det centrala
kansliet vid den länsarbetsnämnd inom vars ansvarsområde
registret förs. Sådana uppgifter får även lämnas till
Arbetsmarknadsstyrelsen för det ändamål som anges i 3 §.

I den utsträckning regeringen föreskriver får uppgifter som
avses i 5 och 11 §§ lämnas ut på medium för automatisk
databehandling även till Riksförsäkringsverket, de allmänna
försäkringskassorna, Centrala studiestödsnämnden och
arbetslöshetskassorna. Regeringen får också föreskriva att
uppgifter som avses i 5 § 14 och 15 samt 9 § får lämnas ut till
Riksskatteverket eller skattemyndigheterna på medium för
automatisk databehandling. Lag (2001:1152).

18 § Sådana uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister om
arbetsgivare och lediga platser som avses i 9–11 §§ får
tillhandahållas över terminal hos övriga offentliga
arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut.

Uppgifter om lediga platser får också tillhandahållas allmänheten
över terminal.

19 § Sådana uppgifter som avses i 18 § andra stycket får lämnas ut
på medium för automatisk databehandling till de länder som
Sverige samarbetar med enligt överenskommelsen den 6 mars 1982
om gemensam nordisk arbetsmarknad samt inom ramen för avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Sökbegrepp

20 § Som sökbegrepp får användas

1. uppgifter som avses i 9-11 §§ utom sådana som gäller
kontaktpersoner,

2. uppgifter om koder för arbetshandikapp och medborgarskap
för att underlätta förmedling av arbete åt arbetshandikappade
och utlänningar och för att framställa statistik där uppgifter
om enskilda personer inte kan utläsas,

3. andra uppgifter som avses i 5 § än uppgifter om
arbetstillstånd, uppehållstillstånd och telefonnummer, och

4. uppgifter från Riksförsäkringsverket, de allmänna
försäkringskassorna och Centrala studiestödsnämden om
utbetalning av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och
av arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassa.

Andra registrerade uppgifter får inte användas som
sökbegrepp. Lag (1997:254).

Gallring

21 § Uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister som avses i 5–7 §§
skall gallras två år efter utgången av det år då ärendet avslutats.
Uppgifterna i Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister
skall gallras tio år efter det att de registrerats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från dessa bestämmelser för att
bevara ett urval av material för forskningens behov. Sådant
material skall lämnas över till en arkivmyndighet.

Information

22 § Innan uppgifter förs in i ett arbetsförmedlingsregister
skall en arbetssökande som kan komma att registreras
underrättas om

1. ändamålen med registret,

2. de uppgifter som registret får innehålla,

3. innebörden av ett samtycke enligt 5 § andra stycket och 7 §
tredje stycket,

4. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för
registret,

5. rätten att få information och rättelse till stånd enligt
personuppgiftslagen (1998:204), och

6. de begränsningar i fråga om terminalåtkomst, utlämnande av
uppgifter på medium för automatisk databehandling, sökbegrepp
och bevarande av uppgifter som gäller för registret.

Den arbetssökande skall på lämpligt sätt ges motsvarande
information om Arbetsmarknadsstyrelsens centrala
statistikregister.

Övriga registrerade personer skall på lämpligt sätt informeras
om registreringen i arbetsförmedlingsregistret och
Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister.
Lag (1998:730).

Övergångsbestämmelser

1997:729

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgift om att någon
har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1985:568)
om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

1998:730

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av personuppgifter, gäller dock 22 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.