Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

SFS nr
1994:466
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1994-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1244
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:820

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av
att skatt eller avgift tas ut enligt bestämmelserna i

1. kupongskattelagen (1970:624),

2. vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

3. taxeringslagen (1990:324),

4. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl., och

5. skattebetalningslagen (1997:483).

Lagen tillämpas även vid revision enligt tullagen (2000:1281)
och lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och
marknadshandel m.m. samt för kontroll av att föreläggande
enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter, 6 kap. 25 § tullagen eller 2 § lagen om
särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
fullgjorts riktigt och fullständigt. Lag (2006:233).

2 § Åtgärder som får beslutas enligt denna lag är

1. revision i den reviderades verksamhetslokaler (5 §),

2. eftersökande och omhändertagande av handlingar (6–9 §§),

3. granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift (10 §),

4. försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (13 §).

3 § I denna lag förstås med

granskningsledare: den som särskilt förordnats att vara
granskningsledare enligt lagen,

handling: framställning i skrift eller bild samt upptagning som
kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel,

verksamhetslokal: utrymmen som huvudsakligen används i
verksamhet som medför eller kan antas medföra
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) eller
som bedrivs av annan juridisk person än dödsbo. Med
verksamhetslokal avses också markområden, transportmedel,
förvaringsplatser och andra utrymmen som är eller kan antas
vara disponerade i verksamheten. Lag (1999:1104).

Proportionalitet

4 § Beslut om åtgärd enligt denna lag får fattas endast om skälen för
åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden
innebär för den enskilde.

Revision i den reviderades verksamhetslokaler

5 § Revision får, i de delar den inte utan svårighet kan
genomföras på någon annan plats, genomföras i den reviderades
verksamhetslokaler även om den reviderade inte lämnat sitt
medgivande till det. Detsamma gäller om den reviderade inte
medverkar på föreskrivet sätt, eller om det finns en påtaglig
risk att han kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra
det som får granskas, inventeras, besiktigas eller provas.

Om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att
undanhålla, förvanska eller förstöra det som får granskas,
inventeras, besiktigas eller provas, får åtgärden genomföras
utan att den reviderade underrättas om att revision skall ske.
Lag (1997:503).

Eftersökande och omhändertagande av handlingar

6 § När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler
med stöd av 5 §, får handling som omfattas av revisionen
eftersökas där och omhändertas, om den inte tillhandahålls utan
oskäligt dröjsmål eller om det finns en påtaglig risk att
handlingen undanhålls, förvanskas eller förstörs.

När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler i
annat fall får handling som påträffas eller granskas
omhändertas om den behövs för revisionen. Lag (1997:503).

7 § När revision inte genomförs i den reviderades
verksamhetslokaler, får handling som omfattas av revisionen
eftersökas i verksamhetslokalerna och omhändertas för
granskning om

1. föreläggande att lämna ut handlingen inte följts eller

2. det finns en påtaglig risk för att handlingen undanhålls,
förvanskas eller förstörs.

Om förutsättningarna i första stycket 2 är uppfyllda, får
åtgärden genomföras utan att den reviderade underrättats om att
revision skall ske. Lag (1997:503).

8 § Handlingar som omfattas av revision får, under de
förutsättningar som anges i 7 §, eftersökas och omhändertas i lokal,
på förvaringsplats eller i annat utrymme som inte utgör den
reviderades verksamhetslokaler, om det finns särskild anledning att
anta att handlingarna finns i lokalen, på förvaringsplatsen eller i
utrymmet. I fall som avses i denna paragraf gäller 7 § andra stycket.

9 § I annat fall än som avses i 7 eller 8 § får handlingar som
omfattas av ett föreläggande enligt någon av de i 1 § nämnda
lagarna eftersökas och omhändertas för granskning, om
föreläggandet inte följts och det finns särskild anledning att anta att
den begärda handlingen finns hos den som förelagts.

Granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift

10 § Hos den som inte kan bli föremål för revision enligt de i
1 § angivna lagarna, men som kan föreläggas att lämna
kontrolluppgift om rättshandling enligt 3 kap. 5 § lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 6 kap.
26 § tullagen (2000:1281), 17 kap. 5 § lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 §
skattebetalningslagen (1997:483), får handlingar som kan ha
betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten granskas utan
föregående föreläggande. Granskningen får göras endast om det
finns särskild anledning att anta att handlingar av betydelse
för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas och det
finns en påtaglig risk att utredningen skulle försvåras av ett
föreläggande samt det finns ett betydande utredningsintresse
för kontrollen.

Åtgärd enligt första stycket omfattar även befogenhet att
eftersöka och omhänderta handling som får granskas.
Lag (2001:1235).

11 § Om det finns särskilda skäl behöver den som uppgifterna avser
eller de uppgifter som söks inte anges i beslut om åtgärd enligt 10 §.

12 § Åtgärd enligt 10 § får inte beslutas för att samla in uppgifter
som en förberedande åtgärd för kontroll av andra än den som
granskas.

Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme

13 § Vid revision får lokal, förvaringsplats eller annat utrymme
förseglas, om de handlingar som skall granskas inte kan föras från
platsen och det kan befaras att de annars undanhålls eller
förvanskas. En sådan åtgärd får beslutas även då handlingar som
skall omhändertas enligt 9 och 10 §§ inte omedelbart kan föras från
platsen och det kan befaras att de annars undanhålls eller
förvanskas.

Behörighet att fatta beslut m. m.

14 § Beslut om åtgärder enligt denna lag, utom sådan åtgärd som
avses i 6 och 13 §§, fattas av förvaltningsrätten på ansökan av
en granskningsledare.

Beslut enligt 6 och 13 §§ fattas av granskningsledaren.
Lag (2009:820).

15 § Om det finns en påtaglig risk att handlingar som har
betydelse för kontrollen eller det som får inventeras,
besiktigas eller provas undanhålls, förvanskas eller förstörs
innan förvaltningsrätten kan fatta beslut, får
granskningsledaren besluta om åtgärder enligt 5 och 7- 9 §§.
Beslutet får avse endast åtgärd i verksamhetslokaler och skall
omedelbart underställas förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten
skall utan dröjsmål pröva om beslutet skall bestå.

Om förvaltningsrätten finner att beslutet inte skall bestå
skall rätten besluta att omhändertagna handlingar skall
återlämnas och övriga insamlade uppgifter skall förstöras.
Lag (2009:820).

Handlingar som får undantas m. m.

16 § Åtgärder enligt denna lag omfattar på den enskildes begäran
inte

1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 §
rättegångsbalken,

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om
handlingens innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör
komma till annans kännedom.

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om
handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för
kontrollen.

17 § Om den enskilde begär att en handling skall undantas,
skall handlingen, om granskningsledaren anser att den bör
granskas, omedelbart förseglas och överlämnas till
förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten skall utan dröjsmål
pröva om handlingen skall undantas från granskning.

I fråga om upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat
sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel bestämmer
förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt den skall
tillhandahållas i målet.

Om den enskilde begär det, skall förvaltningsrätten pröva om
beslut kan fattas utan att rätten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling inte omfattas av
granskningen handläggs frågan om undantagande på motsvarande
sätt. Lag (2009:820).

18 § I fråga om upptagning som avses i 17 § andra stycket får
förvaltningsrätten besluta om sådana begränsningar i rätten att
använda tekniska hjälpmedel och sökbegrepp som behövs för att
en upptagning som skall undantas från granskning inte blir
tillgänglig för myndigheten. Lag (2009:820).

19 § Om en handling eller en del av en handling undantagits
från granskningen, får innehållet inte återges eller åberopas
vid redogörelse för granskningen eller annars inför myndighet.
Detta gäller även om en handling, utan beslut av
förvaltningsrätten, återlämnats efter det att den begärts
undantagen. Lag (2009:820).

Beslut

20 § Till beslut om åtgärder enligt denna lag skall fogas
upplysningar om möjligheterna att undanta handling samt vad som
enligt 21–23 §§ gäller vid verkställighet. Den som berörs av beslutet
skall omedelbart underrättas om detta, om det inte kan befaras att
det därigenom blir svårare att genomföra åtgärden.

Villkor för verkställighet m. m.

21 § Kronofogdemyndigheten får på begäran av
granskningsledaren verkställa beslut om åtgärd enligt denna
lag. Granskningsledaren får dock verkställa beslut om åtgärder
i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.

Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på
kontroll enligt tullagen (2000:1281) har Tullverket samma
befogenheter som kronofogdemyndigheten.

Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag får, om inte
något annat anges i beslutet, verkställas omedelbart. Ett
sådant beslut får inte utan särskilda skäl verkställas mellan
kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet förfaller om verkställigheten
inte påbörjats inom en månad.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift
gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.
Lag (2000:1292).

22 § Den hos vilken ett beslut om åtgärd skall verkställas och annan
som berörs av beslutet skall, om inte annat föreskrivits, ha
underrättats om beslutet samt getts tillfälle att själv eller genom
behörig företrädare närvara och att tillkalla ombud eller biträde
innan beslutet verkställts.

Om den som skall underrättas om beslutet inte har kunnat nås med
underrättelse, får beslutet verkställas endast om det finns
synnerliga skäl. Verkställigheten får inte påbörjas förrän de som har
rätt att närvara haft skälig tid att inställa sig. Detta gäller dock inte
om åtgärden därigenom fördröjs i väsentlig omfattning eller om det
finns en påtaglig risk att ändamålet med åtgärden annars inte
uppnås.

Den som berörs av ett beslut enligt 6 § skall underrättas om beslutet
omedelbart efter det att beslutet har verkställts.

23 § Åtgärder enligt denna lag skall genomföras så att de innebär
minsta möjliga olägenhet för den som berörs av dem.
Kronofogdemyndigheten får genomsöka lokal, förvaringsplats eller
annat utrymme och, om tillträde behövs till något utrymme som är
tillslutet, låta öppna lås eller ta sig in på annat sätt.
Kronofogdemyndigheten får även i övrigt använda tvång om det
kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld mot
person får dock brukas endast om kronofogdemyndigheten möter
motstånd och om det med hänsyn till ändamålet med åtgärden kan
anses försvarligt.

24 § När en handling omhändertas på grund av ett beslut om åtgärd
enligt denna lag, får även pärm, mapp eller dylikt
förvaringsmaterial i vilken handlingen förvaras, tas med.

Tekniskt hjälpmedel får omhändertas endast om det finns
synnerliga skäl för detta.

Om upptagning för automatisk databehandling omhändertas skall,
om det är möjligt, exemplar lämnas kvar hos innehavaren.

25 § Vid verkställande av ett beslut om åtgärd som avser
upptagning, får endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp
användas som behövs för att tillgodose ändamålet med åtgärden.
Åtgärden får inte genomföras via telenät.

När åtgärden genomförs får, om det är nödvändigt, användas
tekniskt hjälpmedel som disponeras av den granskade eller annan
hos vilken en upptagning förvaras. Lag (1999:99).

26 § Handlingar och annat som omhändertagits skall återlämnas så
snart de inte längre behövs. Därvid skall även beaktas i vilken
utsträckning de behövs i bevishänseende i ärende eller mål om
skatt, tull eller avgift.

Beslut om återlämnande enligt första stycket fattas av
granskningsledare.

27 § När ett beslut om åtgärd enligt denna lag verkställts skall bevis
över verkställigheten utfärdas. Sådant bevis skall överlämnas till
den hos vilken åtgärden genomförts och annan som berörs av
åtgärden. Det skall innehålla uppgift om när och var beslutet
verkställts, vilka som var närvarande samt annat av betydelse som
förekommit vid verkställigheten. Har handlingar eller annat
omhändertagits skall beviset även innehålla en förteckning över
detta.

Behörig domstol

28 § Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 §
och begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den
förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande
enligt 22 kap. 1 a-1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483) då
framställningen görs.

Om beslut om tull eller annan skatt skall meddelas av
Tullverket, är den förvaltningsrätt behörig inom vars domkrets
beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.
Lag (2009:820).

Överklagande m. m.

29 § Granskningsledares beslut enligt 6, 13 och 26 §§ får
överklagas hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva
ett överklagande enligt 22 kap. 1 a-1 d §§
skattebetalningslagen (1997:483).

Om förvaltningsrätten ändrar ett beslut om åtgärd enligt denna
lag helt eller delvis, skall rätten besluta att omhändertagna
handlingar skall återlämnas och övriga insamlade uppgifter
skall förstöras. Lag (2009:820).

30 § Skatteverket får överklaga förvaltningsrättens beslut
enligt denna lag. Verket får därvid även föra talan till den
skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den
skattskyldige. Lag (2009:820).

31 § I fråga om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut
om åtgärd enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i
utsökningsbalken om talan mot utmätning i allmänhet.

32 § Om den reviderade försatts i konkurs när omhändertagna
handlingar skall återlämnas enligt 15 § andra stycket, 26 eller
29 §, skall handlingarna i stället överlämnas till
konkursförvaltaren. Skatteverket skall underrätta den som
handlingarna omhändertagits hos om att handlingarna överlämnats
till konkursförvaltaren. Lag (2003:660).

Övergångsbestämmelser

1994:466

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs
bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen.
Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om
säkringsåtgärd som har verkställts före ikraftträdandet av den nya
lagen.

Denna lag tillämpas också vid revision eller annan kontroll av att
skatt tagits ut enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Med
person som avses i 10 § denna lag förstås därvid den som kan
föreläggas enligt 27 § lagen om mervärdeskatt.

1996:1347

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter
gäller dock fortfarande i fråga om revision eller kontroll av
sjömansskatt som avser tid före utgången av år 1997.

1997:503

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. De nya
föreskrifterna skall tillämpas också i fråga om skatt eller
avgift som tas ut enligt

1. uppbördslagen (1953:272),

2. sjömansskattelagen (1958:295),

3. lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

4. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare,

5. tullagen (1987:1065),

6. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta eller

7. mervärdesskattelagen (1994:200).

Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om beslut om
tvångsåtgärd som meddelats före ikraftträdandet av denna lag.
Den nya 32 § tillämpas dock från ikraftträdandet.

1997:504

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om

1. beslut om tvångsåtgärd som meddelats före
ikraftträdandet,

2. revision eller kontroll av skatt eller avgift som
tas ut enligt

a) uppbördslagen (1953:272),

b) sjömansskattelagen (1958:295),

c) lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

d) lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare,

e) tullagen (1987:1065),

f) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta eller

g) mervärdesskattelagen (1994:200).

1999:99

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid
före ikraftträdandet.

1999:1104

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999. Vad som sägs i 3 § i dess äldre lydelse om
utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför
eller kan antas medföra skyldighet att föra räkenskaper enligt
jordbruksbokföringslagen (1979:141) gäller dock även därefter
till och med utgången av år 2000.

1999:1284

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser
skall fortfarande tillämpas i fråga om ansökan om åtgärd och
begäran om undantagande som har gjorts och beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.

2000:1292

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser
skall fortfarande tillämpas i fråga om skatt, tull eller avgift
som skall tas ut enligt tullagen (1994:1550).

2001:1235

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Den nya lydelsen av 1 § tillämpas första gången vid 2003 års
taxering såvitt avser föreläggande att lämna självdeklaration.
Den nya lydelsen av bestämmelserna tillämpas i övrigt första
gången vid 2002 års taxering.

2002:418

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2003:660

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter i 28 § gäller fortfarande om
framställning som där avses har getts in före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter i 29 § första stycket gäller för
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2006:233

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.