Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

SFS nr
1994:519
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:177

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som
lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar

– utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så
långt det är möjligt, gymnasieskolan, eller

– undervisning i svenska och om Sverige, om de går i en
utländsk skola.

Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag till
kommuner och landsting till kostnader för utlandssvenska barns
och ungdomars skolgång i grundskolan och gymnasieskolan i
Sverige. Förordning (1999:443).

2 § Statsbidrag kan lämnas till huvudmannen för

1. en svensk utlandsskola,

2. distansundervisning,

3. kompletterande svensk undervisning, och

4. en utländsk skola (internationell skola).

3 § Om inte något annat framgår av 33 och 36 §§, utgör de elever
underlaget för bidraget som uppfyller följande villkor. Minst en av
deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem
vistas i utlandet på grund av

1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,

2. tjänstgöring vid en internationell organisation,

3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen

a. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,

b. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över
vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,

c. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person
som bedriver verksamhet i Sverige, eller

d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk
person,

4. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel,
stipendier eller lön,

5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning
beror, eller

6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det
svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i
första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med
hänsyn till sociala förhållanden.

4 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår).
Förordning (1995:771).

5 § Statens skolinspektion har tillsyn över den verksamhet för
vilken statsbidrag lämnas. Statens skolverk svarar för
uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Förordning (2008:622).

6 § Statens skolverk skall lämna råd och upplysa om möjligheten till

— sådan utbildning i utlandet som avses i denna förordning, och

— utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar.

7 § Statens skolverk skall meddela de föreskrifter som kan
föranledas av Sveriges tillträde till sådana överenskommelser som
avser samarbete om undervisning i utlandet. Sådana föreskrifter får
avvika från 3, 16 och 21 §§ i den omfattning som behövs.

8 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för
tillämpningen av denna förordning.

Svensk utlandsskola

9 § Statens skolverk får efter ansökan från huvudmannen för en
utlandsskola förklara huvudmannen berättigad till statsbidrag
för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6, om

– huvudmannen har förutsättningar att anordna utbildningen och
det finns ett behov av den, och

– elevantalet, vid en allsidig bedömning av kvalitetskrav såväl
i fråga om sociala som andra aspekter på skolverksamhet, kan
anses vara tillräckligt stort och beräknas vara någorlunda
stabilt. Förordning (1999:443).

10 § Om elevantalet vid en utlandsskola som är berättigad till
statsbidrag minskar kraftigt och minskningen inte bedöms vara
tillfällig, skall Statens skolverk pröva om skolan fortfarande skall
vara berättigad till statsbidrag.

11 § Efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola som är
berättigad till statsbidrag kan regeringen besluta att
grundskoleutbildning i årskurserna 7–9 samt gymnasieutbildning
får anordnas som reguljär utbildning vid skolan.

12 § Om en utlandsskola får ändrat huvudmannaskap skall det
anmälas till Statens skolverk i fall som avses i 9 § och till regeringen
i fall som avses i 11 §.

Styrelse

13 § En utlandsskola leds av en styrelse med säte i det land där
skolan drivs.

14 § Styrelsen består av det antal ledamöter som huvudmannen
bestämmer. En av ledamöterna skall utses av Statens skolverk.
Övriga ledamöter utses av huvudmannen.

Skolledning

15 § För ledningen av utbildningen vid en utlandsskola skall det
finnas en rektor. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga
arbetet i skolan.

Rektor anställs av styrelsen i första hand bland lärarna vid skolan.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och
erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

Arbetets anordning

16 § Vid utlandsskolorna ska det anordnas utbildning enligt
den läroplan som gäller för förskoleklassen och grundskolan
respektive gymnasieskolan samt enligt grundskolans kursplaner
och timplan respektive gymnasieskolans ämnesplaner och
poängplanen för nationella program i gymnasieskolan. Därutöver
kan det anordnas handledning i anslutning till
distansundervisning samt kompletterande svensk undervisning.
Förordning (2011:879).

17 § Föreskrifter om grundskolan och gymnasieskolan i 3 kap.,
10 kap. 7 och 12–23 §§ och 15 kap. 19–29 §§ skollagen
(2010:800) samt skolförordningen (2011:185) och
gymnasieförordningen (2010:2039) ska tillämpas på utbildningen
vid utlandsskolorna så långt det är möjligt.
Förordning (2011:879).

18 § Utöver vad som föreskrivs för grundskolan om avvikelser
från timplanen och för gymnasieskolan om avvikelser från
ämnesplanerna och poängplanen för nationella program gäller
följande.

Inom ramen för det totalt garanterade antalet timmar i
grundskolan respektive den minsta garanterade
undervisningstiden i gymnasieskolan får timplanen för
grundskolan respektive ämnesplanerna och poängplanen för
nationella program i gymnasieskolan jämkas i begränsad
omfattning för att

– ge undervisningen en mera internationell inriktning,

– ge särskilt utrymme åt värdlandets språk och kultur, och

– underlätta samverkan med ett eller flera andra nordiska
länder.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådana jämkningar
av timplanen för grundskolan och av ämnesplanerna och
poängplanen för nationella program i gymnasieskolan.
Förordning (2011:879).

Elevavgifter

19 § Elevavgifter som tas ut för utbildningen vid en
utlandsskola skall vara skäliga med hänsyn till skolans
kostnader för verksamheten och det statsbidrag som lämnas,
förutsatt att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten.
Förordning (2001:578).

Skolhälsovård

20 § Eleverna vid en utlandsskola ska i rimlig omfattning
erbjudas sådana medicinska insatser som ingår i elevhälsan i
grundskolan och gymnasieskolan. Förordning (2011:879).

Lärare

21 § Lärare ska anställas av styrelsen. De ska ha en
utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak
ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan
utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat
särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Dessutom ska läraren
ha nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för
skolväsendet. Vid anställningen ska hänsyn också tas till
meriter som är av särskild betydelse vid utlandsskolan.

Statens skolverk ska erbjuda sig att på ett lämpligt sätt
informera om lediga läraranställningar som omfattar
heltidsanställning. Information om andra lediga
läraranställningar ska lämnas av styrelsen på det sätt
styrelsen finner lämpligt. Förordning (2011:879).

22 § Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med
den utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra
uppgifter som ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikationer och
som krävs enligt läroplan eller föreskrifter i andra författningar.
Lärare är vidare skyldiga att handha kompletterande svensk
undervisning och handleda vid distansundervisning, om det
behövs.

Statsbidrag

23 § Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till
skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget skall
användas för att täcka kostnader för verksamheten.

24 § Statsbidrag för en utlandsskola beräknas

1. för utbildning enligt den läroplan som gäller för
förskoleklassen och grundskolan respektive grundskolans
timplan och kursplaner i förhållande till det antal elever i
denna utbildning vid skolan som uppfyller kraven enligt 3 §,

2. för utbildning enligt läroplanen, ämnesplanerna och
poängplanen för de nationella programmen i gymnasieskolan i
förhållande till det antal elever i denna utbildning vid
skolan som uppfyller kraven enligt 3 §, och

3. för kompletterande svensk undervisning i förhållande till
det antal elever i denna undervisning vid skolan som inte
deltar i den reguljära utbildningen vid skolan eller i av
svenska staten understödd undervisning i svenska vid någon
annan skola under förutsättning att eleven uppfyller de krav
som anges i fjärde stycket.

Beräkningen av bidrag enligt första stycket 1 och 2 ska
grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under
de tre närmast föregående bidragsåren. Beräkningen av bidrag
enligt första stycket 3 ska grundas på antalet elever den 15
oktober under det föregående bidragsåret.

Statens skolverk får för en viss utlandsskola för ett
bidragsår bestämma ett annat underlag för beräkningen av
bidrag enligt första stycket 1 och 2 än som följer av andra
stycket, om det medelvärde som beräkningen ska grundas på
avviker kraftigt från det faktiska antalet elever i skolan.

För att en skola ska få bidrag för en elev enligt första
stycket 3 gäller att minst en av elevens vårdnadshavare, eller
om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare
och använder svenska som det dagliga umgängesspråket i sitt
umgänge med eleven. Vidare ska eleven ha grundläggande
kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och
med det kalenderår eleven fyller sex år till och med det
kalenderår eleven fyller tjugo år. Förordning (2011:879).

25 § Statsbidrag som avses i 24 § första stycket 1 lämnas med ett
visst belopp per elev.

Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som skall gälla
för elever vid olika intervall.

Av statsbidraget skall 75 procent justeras med hänsyn till
levnadskostnadernas utveckling i det land där utlandsskolan finns.
För denna justering skall användas indexsystemet Employment
Conditions Abroad (ECA).

26 § Regeringen fastställer för varje bidragsår det belopp per elev
för bidrag som avses i 24 § första stycket 2 och 3.

27 § När en utlandsskola för första gången förklaras
bidragsberättigad skall bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och
2 beräknas på följande sätt under de tre första bidragsåren, nämligen

1. för bidragsår 1 på antalet elever den 15 oktober året före
bidragsåret,

2. för bidragsår 2 på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober
under de närmast två föregående kalenderåren,

3. för bidragsår 3 på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober
under de närmast tre föregående kalenderåren.

I fråga om bidrag som avses i 24 § första stycket 3 skall bidrag
under det första bidragsåret grundas på antalet elever den 15 oktober
kalenderåret före bidragsåret. Förordning (1995:771).

28 § Statsbidrag till en utlandsskolas lokalkostnader lämnas
med 50 procent av årskostnaderna för de lokaler som behövs för
utbildningen av utlandssvenska elever, om inte annat följer av
avtal eller beslut som regeringen meddelar särskilt.

Statens skolverk skall meddela föreskrifter om underlaget för
beräkning av statsbidraget till lokalkostnader.
Förordning (1998:1690).

Distansundervisning

29 § Till stöd för studier i form av distansundervisning kan
efter beslut av Statens skolverk förekomma följande slag av
ekonomiska förmåner, nämligen

1. statsbidrag till studiematerial åt elever, och

2. statsbidrag till den huvudman som anordnar handledning åt
elever vid distansundervisning.

Material som avses i första stycket 1 skall vara kostnadsfritt
för eleverna, om inte Statens skolverk beslutar att en avgift
får tas ut. Förordning (1998:187).

30 § Ekonomiska förmåner enligt 29 § får lämnas för den som

1. uppfyller kraven enligt 3 §,

2. med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av
årskurserna 7–9 vid grundskolan eller i gymnasieskolan, och

3. inte är elev vid en utlandsskola.

De ekonomiska förmånerna får lämnas endast för sådana ämnen
som förekommer i grundskolan eller i gymnasieskolan i Sverige.

31 § Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som
avses i 29 § första stycket 1 får lämnas till en huvudman för
distansundervisning, om Statens skolverk slutit avtal med
huvudmannen om att denne ska anordna sådan undervisning.

Skolverket får sluta ett sådant avtal med en huvudman för
distansundervisning på gymnasienivå endast om regeringen
medgett att huvudmannen får anordna prövning och utfärda
betyg. Förordning (2015:177).

32 § Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som avses i
29 § 2 (handledning) lämnas med ett visst belopp per elev. Bidrag
skall lämnas på grundval av antalet elever den 15 oktober under det
föregående bidragsåret.

Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som skall gälla
för elever vid olika intervall.

Det totala bidraget till en huvudman skall justeras med hänsyn till
levnadskostnadernas utveckling i det land där handledningen ges.
Därvid skall det indexsystem användas som anges i 25 § tredje
stycket. Förordning (1995:771).

Kompletterande svensk undervisning

33 § Till en annan huvudman för kompletterande svensk
undervisning än huvudmannen för en svensk utlandsskola lämnas
statsbidrag till kostnader för dels lärarlöner, dels godtagbart
undervisningsmaterial för eleverna, om antalet elever uppgår
till minst fem. Bidrag lämnas för varje elev som deltar i sådan
undervisning, om eleven inte deltar i någon annan av svenska
staten understödd undervisning i svenska. För att bidrag skall
lämnas gäller att minst en av elevens vårdnadshavare, eller om
eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och
använder i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga
umgängesspråket. Vidare skall eleven ha grundläggande kunskaper
i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med det
kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår
eleven fyller tjugo år.

Beräkningen av bidraget skall grundas på antalet elever den 15
oktober under det föregående bidragsåret.

Regeringen fastställer för varje bidragsår ett belopp per elev
för bidraget. Förordning (2004:713).

34 § Undervisningen skall bedrivas i enlighet med en av Statens
skolverk fastställd kursplan.

35 § Statens skolverk får medge att bidrag lämnas till
kostnaden för material för distansundervisning i svenska
språket i stället för bidrag enligt 33 §. Bidrag får lämnas med
högst det belopp per elev som regeringen fastställer för
kompletterande svensk undervisning enligt 33 § tredje stycket.
Förordning (1998:187).

Utländsk skola

36 § Statsbidrag kan efter prövning av regeringen lämnas till
huvudmannen för en utländsk skola (internationell skola). Den
skolan skall anordna undervisning i svenska och om Sverige och ha
elever som har minst en vårdnadshavare som är svensk
medborgare.

Utbetalning av statsbidrag

37 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag enligt denna
förordning utom i fall som avses i 36 §.

38 § Statens skolverk skall utan rekvisition till huvudmannen betala
ut statsbidraget under bidragsåret enligt 39 och 40 §§.

39 § Bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 samt i 28 §
skall betalas ut med en fjärdedel under var och en av månaderna mars,
juni, september och december under bidragsåret.

Bidraget enligt 28 § skall betalas ut på grundval av de beräknade
årskostnaderna. Bidragsbeloppet skall i mars under det därpå följande
bidragsåret justeras med hänsyn till de faktiska årskostnaderna.
Förordning (1995:771).

40 § Bidrag som avses i 24 § första stycket 3 och 31–33 §§ skall
betalas ut med hälften av beloppet under månaderna juni och december
under bidragsåret.

Statens skolverk får betala ut förskott av bidrag som avses i 24 §
första stycket 3 och 33 §. Förordning (1995:771).

41 § Statens skolverk får i beslutet om statsbidrag för ett bidragsår
förordna att bidraget skall minskas med det belopp som felaktigt
betalats ut till huvudmannen i bidrag för tidigare bidragsår.

42 § Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller
andra författningar i fråga om skolan, får Statens skolverk besluta
att högst tio procent av bidraget enligt denna förordning skall hållas
inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte görs, får Skolverket
besluta att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

Skolverket får besluta att en större del av bidraget än tio procent
skall hållas inne, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning och utvärdering

43 § Huvudmannen är skyldig att för uppföljning och utvärdering
lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Statens skolverk
föreskriver. Detsamma gäller sådana uppgifter som behövs för
Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Skolverkets föreskrifter
skall begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och
utvärdering av de mål för skolverksamheten som har bestämts av
riksdagen eller regeringen.

Utöver detta gäller att huvudmannen på begäran av Skolverket
eller Riksrevisionen skall lämna de uppgifter och det
verifikationsmaterial som respektive myndighet behöver för sin
granskning. Förordning (2003:285).

Överklagande

44 § Statens skolverks beslut enligt 9 och 42 §§ får överklagas hos
regeringen. I övrigt får Skolverkets beslut enligt denna förordning
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1994:519

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:591) om
statsbidrag till svensk undervisning i utlandet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 9 och 11 §§ gäller inte för utlandsskolor som
vid utgången av juni 1994 uppbär statsbidrag.

5. Bestämmelserna i 18 § skall tillämpas första gången i årskurserna
1–7 läsåret 1995/96, i årskurs 8 läsåret 1996/97 och i årskurs 9
läsåret 1997/98.

6. Bestämmelserna i 13 a § i den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande i fråga om grundskoleutbildning i årskurserna 1–9
läsåret 1994/95, i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och i årskurs
9 läsåret 1996/97.

7. Statens skolverk får för en viss utlandsskola för bidragsåret 1994/95
bestämma ett annat underlag för beräkningen av bidraget enligt
24 § första stycket 1 och 2 än som följer av 24 § andra stycket, om
medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under läsåren 1991/92–1993/94
avviker kraftigt från det faktiska antalet elever läsåret
1993/94.

1995:771

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Bestämmelsen i 17 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande i
fråga om grundskoleutbildning i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96
och i årskurs 9 läsåret 1996/97.

3. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande
skall omfatta perioden den 1 juli 1995 — den 31 december 1996. Under
den perioden skall beräkning av bidrag enligt 24 § första stycket 1
och 2 grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under
åren 1992, 1993 och 1994. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första
stycket 3, 32 och 33 §§ skall grundas på antalet elever den 15
oktober 1995. Bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 samt 28 §
skall betalas ut med en sjättedel under var och en av månaderna
september och december 1995 och mars, juni, september och december
1996. Bidraget enligt 28 § skall betalas ut på grundval av de
beräknade kostnaderna under perioden den 1 juli 1995 — den 31
december 1996. Bidragsbeloppet skall i mars 1997 justeras med hänsyn
till de faktiska kostnaderna under bidragsåret.

4. Om en skola för första gången förklarats bidragsberättigad från
och med bidragsåret 1994/95 skall bidrag som avses i 24 § första
stycket 1 och 2 för bidragsåret 1995/96 beräknas på medelvärdet av
antalet elever den 15 oktober 1994 och 1995.

5. Om en skola för första gången förklaras bidragsberättigad från
och med bidragsåret 1995/96 skall bidrag som avses i 24 § första
stycket 1 och 2 för bidragsåret 1995/96 grundas på antalet elever den
15 oktober 1995.

6. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 1 och 2 skall
för bidragsåren 1997–1999 grundas på medelvärdet av antalet elever
den 15 oktober under de tre närmast föregående kalenderåren.

7. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 3, 32 och 33 §§
skall för bidragsåret 1997 grundas på antalet elever den 15 oktober
1996.

1996:700

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996 och tillämpas
första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 1997.

1999:443

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. Den skall
tillämpas första gången på statsbidrag som avser läsåret
2000/2001.

2. En utlandsskola som vill bli berättigad till statsbidrag
från och med läsåret 2000/2001 för utbildning som motsvarar
förskoleklassen skall ansöka om det hos Statens skolverk före
den 1 september 1999.

2004:713

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2004 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret
2005.

2011:879

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. För gymnasieutbildning som påbörjats före den 1 juli 2011
gäller äldre föreskrifter.

3. För grundskoleutbildning i årskurs 9 under läsåret 2011/12
gäller äldre föreskrifter om betyg och kursplaner.