Förordning (1994:528) om utländska besök vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk

SFS nr
1994:528
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:442
Upphävd
1996-07-01

Tillstånd

1 § Försvarsmakten skall skaffa Försvarsdepartementets tillstånd
innan myndigheten anordnar besök av en utlänning vid en
militärområdesstab, en fördelningsstab, Kustflottan, 1.
attackeskadern och ledningscentraler eller vid förband eller enheter
under pågående beredskapsuppdrag eller krigsförbandsutbildning.
Tillstånd krävs också om utlänningen skall tjänstgöra i en
befattning vid en svensk militär enhet.

Försvarsmakten och Försvarets materielverk skall dessutom alltid
skaffa Försvarsdepartementets tillstånd innan de anordnar besök
av en utlänning som har en befattning som motsvarar
överbefälhavare, arméchef, marinchef, flygvapenchef, chef för
operationsledning i högkvarteret, militärbefälhavare eller
myndighetschef.

2 § Försvarsmakten och Försvarets materielverk skall den 1
januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober varje år till
Försvarsdepartementet rapportera vilka besök av utlänningar som
anordnats utöver sådana besök som sägs i 1 §.

Undantag

3 § Tillstånd enligt 1 § och rapport enligt 2 § behövs inte om besöket
är föranlett av att utlänningen skall

1. förbereda, delta i eller följa upp verksamhet inom ramen för
överenskommelser mellan Sverige och andra stater om samarbete
inom försvarets område,

2. förbereda, delta i eller följa upp en affärsförhandling,

3. utföra installation, reparation eller liknande arbete,

4. delta i, träna inför eller vara funktionär vid en idrottstävling eller
annan sportverksamhet som anordnas av en myndighet eller på
dess område,

5. göra en anmälan eller en uppvaktning eller på något annat sätt
medverka i protokollära sammanhang, eller

6. delta i ett samkväm eller en annan liknande verksamhet.

4 § Som anordnande av besök enligt denna förordning skall inte
anses när myndigheten bereder en utlänning tillträde till lokaler,
anläggningar, fartyg eller områden som vid tillfället är tillgängliga
för allmänheten eller som utlänningen måste komma till för att
kunna framställa en begäran om att få ta del av allmänna
handlingar.

Bemyndigande

5 § Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.