Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

SFS nr
1994:542
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1273

1 § Bestämmelserna i denna förordning och med stöd av
förordningen meddelade föreskrifter har till syfte att förebygga
spridning av smittsamma djursjukdomar och att tillgodose
djurskyddsintresset.

2 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de
villkor som skall vara uppfyllda vid utförsel av djur och
produkter av djur med avseende på

1. frihet från vissa djursjukdomar,

2. besiktning av officiell veterinär,

3. anläggningar för produktion av djur och produkter av djur
samt marknadsplatser för försäljning av djur,

4. intyg om sjukdomsfrihet, härstamning eller identitet, och

5. märkning av djur.

Jordbruksverket får också meddela föreskrifter om
registreringsskyldighet för den som för ut djur och
djurprodukter ur landet. Förordning (1998:757).

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka åtgärder i
smittskyddssyfte som skall vidtas av den som för köp eller
hämtning av djur skall besöka djurstall eller på annat sätt komma i
kontakt med djur.

4 § En officiell veterinär får besluta att djur som transporterats
inom landet för att föras ut ur landet skall lastas ur och rengöras
eller vårdas på annat sätt.

5 § Transportmedel för att föra ut djur ur landet skall vara
godkända av en officiell veterinär innan de får användas.

Godsvagn eller annat fordon för förvaring av djur under transport
ut ur landet skall desinficeras före användning, om fordonet
tidigare använts för djurtransporter. Desinficeringen skall
godkännas av en officiell veterinär.

Jordbruksverket får medge undantag från detta.

6 § Föreskrifter om ersättning för besiktning eller annan förrättning
som utförts enligt förordningen eller med stöd av förordningen
meddelade föreskrifter finns i förordningen (1994:1313) om
avgifter vid veterinär yrkesutövning.

Kostnader för åtgärder enligt förordningen eller med stöd av
förordningen meddelade föreskrifter skall betalas av den som vill
föra ut djur eller produkter av djur ur landet eller av den som äger
eller ansvarar för transportmedel som används vid utförseln.
Förordning (1994:1312).

7 § En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning
eller enligt med stöd av förordningen meddelade föreskrifter
får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som meddelats enligt förordningen eller med stöd av
förordningen meddelade föreskrifter gäller omedelbart, om inte
något annat bestäms. Förordning (1998:757).

8 § Om påföljd för olovlig utförsel av djur eller produkter av
djur och för försök därtill finns bestämmelser i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. I fråga om beslagtaget
gods skall de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket
efter anmälan av Tullverket anser nödvändiga.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en
föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning, döms
till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om
straff för smuggling. Förordning (2000:1273).

9 § Tullverket skall övervaka att utförsel sker i enlighet med
bestämmelserna i denna förordning och de med stöd av
förordningen meddelade föreskrifterna. Förordning (1999:522).

10 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av förordningen får
beslutas av Jordbruksverket.

Övergångsbestämmelser

1994:540

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Genom
förordningen upphävs kungörelsen (1958:552) med vissa
bestämmelser om utförsel ur riket av levande djur m. m. (veterinär
utförselkungörelse).

2. Överklagande av ett beslut som Jordbruksverket har fattat i ett
särskilt fall före den 1 oktober 1994 skall ske till kammarrätt.