Lag (1994:553) om vårdnadsbidrag

SFS nr
1994:553
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1567
Upphävd
1995-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Vårdnadsbidrag skall lämnas som bidrag till vård av barn enligt
bestämmelserna i denna lag.

2 § Frågor om vårdnadsbidrag handläggs av Riksförsäkringsverket
och de allmänna försäkringskassorna.

Barn som vårdnadsbidrag utges för

3 § Vårdnadsbidrag lämnas för barn som är svenska medborgare
och bosatta i Sverige. Vårdnadsbidrag lämnas också för ett i Sverige
bosatt barn, som inte är svensk medborgare, om barnet eller någon
av föräldrarna vistas i Sverige sedan minst sex månader tillbaka.

Vad som sägs i första stycket om krav på föregående vistelse här i
landet gäller inte om något annat är särskilt föreskrivet.

4 § Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses bosatt här

1. om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader,

2. under den tid som barnet följer med en förälder som arbetar i ett
annat land för en svensk statlig arbetsgivares räkning,

3. om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst tre år, i de fall
barnet följer med en förälder som är anställd i utlandet av svenska
kyrkan, ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett
sådant samfund eller en svensk ideell organisation som bedriver
biståndsverksamhet.

Bidragets storlek m. m.

5 § Fullt vårdnadsbidrag är 2 000 kronor per månad. Om barnet har
plats inom kommunal barnomsorg eller enskild barnomsorg som
får bidrag av en kommun, är vårdnadsbidraget 1 350 kronor per
månad om platsen avser högst 15 timmar per vecka och 700 kronor
per månad om platsen avser 16–30 timmar per vecka. Om platsen
avser mer än 30 timmar per vecka utges inget vårdnadsbidrag.

6 § Vårdnadsbidrag utges inte för tid

1. då dagersättning enligt 17 § lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m. fl. lämnas för barnet, eller

2. då barnet vårdas i ett hem för vård eller boende inom
socialtjänsten.

7 § Vårdnadsbidrag utges från och med månaden efter den då
barnet fyllt ett år och till och med den månad då barnet fyller tre år.

Om vårdnadsbidrag på grund av andra ändrade förhållanden än
som avses i första stycket skall börja utges, upphöra eller ändras,
skall detta ske från och med månaden efter den då förhållandena
ändrades. Om de ändrade förhållandena gäller från och med den 1 i
månaden, skall de dock beaktas redan från och med samma månad.

Rätten att uppbära vårdnadsbidrag

8 § Rätten att uppbära vårdnadsbidrag för ett barn har den som
uppbär det allmänna barnbidraget enligt 4 § lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag.

Beslut m. m.

9 § Ärenden om vårdnadsbidrag prövas av den allmänna
försäkringskassa som den bidragsberättigade är inskriven hos eller
skulle ha varit inskriven om åldersvillkoret i 1 kap. 4 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring varit uppfyllt.

10 § Vårdnadsbidrag lämnas och höjning av sådant bidrag sker efter
anmälan av den som enligt 8 § har rätt att uppbära bidraget.
Anmälan skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassa
som anges i 9 § och innehålla

1. uppgift om huruvida barnet har plats inom sådan barnomsorg
som anges i 5 § och, i så fall, om det antal timmar per vecka som
platsen avser samt

2. andra uppgifter som behövs för bedömningen av rätten till
bidrag.

Anmälan skall också innefatta en på heder och samvete avgiven
försäkran att de lämnade uppgifterna är riktiga.

Vårdnadsbidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre
månader före den månad då anmälan gjordes.

11 § Om det finns sannolika skäl att dra in eller minska ett
vårdnadsbidrag kan försäkringskassan besluta att bidraget inte skall
betalas ut eller betalas ut med lägre belopp till dess slutligt beslut
meddelats.

12 § Den som uppbär vårdnadsbidrag är skyldig att göra en
anmälan till försäkringskassan

1. om barnet fått plats inom sådan barnomsorg som anges i 5 §,

2. om det antal timmar per vecka barnets plats inom sådan
barnomsorg avser har utökas så att rätten till eller storleken av
vårdnadsbidraget påverkas och

3. om andra ändrade förhållanden inträtt som påverkar rätten till
eller storleken av vårdnadsbidraget.

Anmälan enligt första stycket skall göras så snart den
bidragsberättigade får veta hur förhållandena kommer att ändras.

Utbetalning av vårdnadsbidrag m. m.

13 § Vårdnadsbidrag betalas ut månadsvis.

14 § Om det finns synnerliga skäl får försäkringskassan, på
framställning av en socialnämnd, besluta om att bidraget skall
betalas ut till

1. en förälder som inte har rätt att uppbära bidraget enligt regeln i
8 §,

2. annan lämplig person, eller

3. socialnämnden.

Bidrag som betalats ut enligt första stycket skall användas för
barnets bästa.

15 § Om vårdnadsbidraget inte har lyfts före utgången av
kalenderåret efter det då bidraget har förfallit till betalning, är det
förverkat.

Återbetalning

16 § Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av
vårdnadsbidrag, om den som uppburit bidraget genom att lämna
oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att anmäla ändrade
förhållanden enligt 12 § eller på något annat sätt har förorsakat att
vårdnadsbidrag har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp.
Detsamma gäller om bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller
med ett för högt belopp och den som uppburit bidraget skäligen
borde ha insett detta. Om det finns särskilda skäl får
försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på återbetalning.

Om vårdnadsbidrag eller annan ersättning vid ett senare tillfälle
skall betalas ut till någon som skall betala tillbaka bidrag enligt
första stycket, får försäkringskassan besluta att ett skäligt belopp
skall hållas inne i avräkning på vad som har lämnats för mycket.

Överklagande

17 § Bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring om omprövning och ändring av en
försäkringskassas beslut samt överklagande av en försäkringskassas
eller en domstols beslut tillämpas också i ärenden om
vårdnadsbidrag. Omprövning av beslut om
återbetalningsskyldighet enligt 16 § skall göras av
socialförsäkringsnämnden, om det belopp som har betalats ut
felaktigt överstiger 10 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
om allmän försäkring.

Övrigt

18 § Rätten till vårdnadsbidrag får inte överlåtas och kan inte
utmätas för skuld.

19 § Bestämmelserna i 20 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring om uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala
myndigheter, arbetsgivare och försäkringsinrättningar skall gälla i
ärenden enligt denna lag.

20 § Vad som är föreskrivet om Riksförsäkringsverkets tillsyn över
de allmänna försäkringskassorna tillämpas också i fråga om
kassornas handläggning av vårdnadsbidrag.

21 § Regeringen får träffa överenskommelse med andra stater om
utsträckt tillämpning av denna lag eller om undantag i vissa fall
från lagens bestämmelser.