Förordning (1994:563) om vårdnadsbidrag

SFS nr
1994:563
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1574
Upphävd
1995-01-01

1 § I denna förordning finns föreskrifter om bidrag enligt lagen
(1994:553) om vårdnadsbidrag.

2 § Anmälan om vårdnadsbidrag och om höjning av sådant bidrag
skall göras på en blankett som fastställs av Riksförsäkringsverket.

3 § En barnomsorgsplats avser det antal timmar per vecka som
barnets vårdnadshavare har rätt att disponera platsen.

4 § Anmälan enligt 12 § lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag skall
göras till den allmänna försäkringskassa som enligt 9 § samma lag
skall pröva ärenden om vårdnadsbidrag för barnet.

5 § När bidragsmottagaren eller barnet lämnar Sverige för en tid
som kan antas komma att överstiga sex månader, skall anmälan
göras enligt 12 § första stycket 3 lagen (1994:553) om
vårdnadsbidrag.

Har en utlandsvistelse inte från början kunnat förutses komma att
överstiga sex månader, skall anmälan enligt första stycket göras så
snart det kan antas att vistelsen kommer att överstiga sex månader.

6 § När ett barn skrivs in i eller skrivs ut från ett hem för vård eller
boende inom socialtjänsten, skall föreståndaren för hemmet genast
underrätta den allmänna försäkringskassa som enligt 9 § lagen
(1994:553) om vårdnadsbidrag skall pröva ärenden om bidrag för
barnet.

7 § Vårdnadsbidrag betalas ut genom insättning på bankkonto eller
postgirokonto. Riksförsäkringsverket får besluta om utbetalning på
annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift
om konto saknas eller det annars finns skäl till det.

Beslut om sättet för utbetalning av vårdnadsbidrag får inte
överklagas. Förordning (1994:1184).

8 § Bidrag för löpande månad skall kunna lyftas den 28 i
utbetalningsmånaden. Om denna dag infaller på en lördag, söndag
eller helgdag, skall förmånen kunna lyftas närmast föregående
vardag.

9 § Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter för verkställighet
av lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag och denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1994:1574

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om ärenden
om vårdnadsbidrag som kommit in till försäkringskassan före den
1 januari 1995 och som avser tid före nämnda datum.