Lag (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

SFS nr
1994:566
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1139

Allmänna bestämmelser

1 § Om regeringen medger det, får en allmän försäkringskassa,
ett landsting och en eller flera kommuner inom samma landsting,
som har kommit överens om det bedriva lokal försöksverksamhet
med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst i syfte att pröva möjligheterna till
en effektivare användning av tillgängliga resurser. Sådan
försöksverksamhet får också, med regeringens medgivande,
bedrivas av en kommun som inte ingår i ett landsting och en
allmän försäkringskassa.

Regeringen får återkalla sitt medgivande om förutsättningarna
för försöket väsentligt förändrats eller det finns andra
särskilda skäl. Regeringen får också bestämma de villkor som
skall gälla för försöksverksamheten. Lag (1998:103).

2 § Försöksverksamhet enligt denna lag kan bedrivas genom ett
beställarförbund som bildats genom sammanslutning av de som
deltar i försöket. Dessa är medlemmar i förbundet. I annat fall
skall verksamheten bedrivas genom ett kommunalförbund som
bildats genom sammanslutning av det landsting och den eller de
kommuner som deltar. Om ett landsting inte deltar i försöks-
verksamheten skall dock verksamheten, om den inte bedrivs genom
ett beställarförbund, i stället bedrivas av den kommun som
deltar i försöket.

Ett kommunalförbund eller en kommun som bedriver
försöksverksamhet enligt första stycket och den allmänna
försäkringskassa som skall medverka i den finansiella
samordningen skall skriftligen avtala om den närmare
utformningen av denna samordning. Lag (1998:103).

3 § Till den som enligt 2 § skall bedriva försöksverksamheten
får de parter som deltar i försöket överföra medel för sådana
kostnader som är hänförliga till försöksperioden och som avser

1. hälso- och sjukvård,

2. sjukreseersättning,

3. verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och verksamhet
som i annat fall enligt lag skall handhas av socialnämnd och
inte omfattas av 1, samt

4. sjukpenning och rehabiliteringsersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, sjukpenning enligt lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och medel avsedda för den
allmänna försäkringskassans köp av yrkesinriktade
rehabiliteringstjänster.

Parterna får också till den som bedriver försöksverksamheten
överföra medel för beräknade kostnader för administration av
verksamheten.

Den som bedriver försöksverksamheten övertar ansvaret för att i
försöksområdet täcka de kostnader som parterna beslutat skall
ingå i försöket. Lag (2001:474).

4 § Försöksverksamheten får innefatta att den som bedriver
verksamheten beslutar om de medel som enligt 3 § tillförs
försöksverksamheten och i övrigt fullgör vissa uppgifter i
angelägenheter som de deltagande i försöket annars har att befatta
sig med, om angelägenheterna faller inom ramen för
försöksverksamheten.

Den som bedriver försöksverksamheten får inte besluta i frågor om
förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt
som innefattar myndighetsutövning eller som avser
tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Detta gäller
dock inte beslut i fråga om bestämmande av avgifter för
tillhandahållande av tjänster och nyttigheter inom ramen för
försöksverksamheten.

5 § När ett beställarförbund, ett kommunalförbund eller en
kommun har hand om angelägenheter enligt denna lag, om vilka
det finns regler i annan författning, skall den författningens
bestämmelser om allmän försäkringskassa, landsting eller kommun
gälla för förbundet eller kommunen. Detta gäller dock endast i den
utsträckning inte annat föreskrivits i denna lag.

6 § Tvister med anledning av försöksverksamhet enligt denna lag
mellan dem som enligt 1 § kommit överens om verksamheten eller
mellan en eller flera av dem och den som enligt 2 § bedriver
försöksverksamheten handläggs enligt lagen (1929:145) om
skiljemän.

Om försöksverksamheten bedrivs genom ett kommunalförbund
skall 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen (1985:894) inte tillämpas
i fråga om överklagande av förbundsmedlem av beslut som rör
försöksverksamheten.

Försöksverksamhet som bedrivs genom ett beställarförbund

Bildandet av ett beställarförbund

7 § För ett beställarförbund skall det finnas en förbundsordning.
Förbundet är bildat när förbundsordningen antagits och
undertecknats av medlemmarna.

Förbundsordningen skall finnas tillgänglig hos förbundet och dess
medlemmar.

8 § Förbundsordningen skall ange

1. förbundets ändamål och medlemmar,

2. förbundets benämning och den ort där förbundet skall ha sitt
säte,

3. den tid som förbundet skall bestå,

4. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen samt det antal
ledamöter och ersättare som varje medlem skall utse,

5. de uppgifter förbundet skall få fullgöra enligt 4 § och den
beslutanderätt förbundet enligt samma bestämmelse skall ha,

6. de begränsningar som förbundsmedlemmarna har kommit överens
om när det gäller förbundets rätt att sätta sig i skuld,

7. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och
skulder, och om någon annan grund skall gälla för medlemmarnas
deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet, den
grunden,

8. på vilken förbundsmedlems anslagstavla tillkännagivande om
justering av protokoll skall ske samt, om mer än en kommun är
medlem i förbundet, vem av dem som skall ha ansvaret enligt 18
och 27 §§,

9. regler för styrelsens verksamhet samt förbundets förvaltning
och tjänstemannaorganisation utöver vad som anges i denna lag,

10. de bestämmelser om förutsättningarna för förbundets
likvidation och upplösning som skall gälla utöver vad som
föreskrivs i denna lag,

11. grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar samt

12. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att
ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess
medlemmar samt förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och
förvaltning.

I förbundsordningen får det inte tas in någon bestämmelse om
begränsning av en förbundsmedlems skyldighet att tillhandahålla
medel när det gäller en angelägenhet som enligt särskild
författning ankommer på allmän försäkringskassa, landsting
eller kommun. Lag (1998:103).

Beställarförbundets ledning m. m.

9 § Beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i ett
beställarförbund skall utövas av en styrelse.
Förbundsmedlemmarna får dock besluta att en ledamot eller
ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet skall få
besluta på styrelsens vägnar i en viss grupp av ärenden.

Förbundsmedlemmarna bestämmer antalet ledamöter och ersättare
i styrelsen. Antalet ledamöter får dock inte understiga fem och
varje förbundsmedlem skall ha minst en ledamot och en ersättare i
styrelsen.

10 § Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen väljs av
medlemmarnas fullmäktige och allmän försäkringskassas styrelse.
Vid sådant val skall för kommun och landsting 2 kap. 5 § andra
stycket kommunalförbundslagen (1985:894) gälla i tillämpliga
delar.

Till sådan ledamot eller ersättare får medlem endast välja den
som är ledamot eller ersättare i medlemmens fullmäktige, i
försäkringskassans styrelse eller i en socialförsäkringsnämnd
hos försäkringskassan. Minst en av de ledamöter som
försäkringskassans styrelse väljer skall vara ledamot eller
ersättare i styrelsen.

Vid val av ersättare till förbundsstyrelsen skall bestämmas i
vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring.
Lag (1999:1358).

11 § Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen väljs för fyra år
räknat från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket
till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige ägt rum.
Tjänstgöringstiden för ledamot eller ersättare som utses av den
allmänna försäkringskassan räknas dock från och med den 1 mars året
efter nämnda valår.

När val av ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen sker
första gången, skall tjänstgöringstiden räknas från valets
förrättande till den tidpunkt, då nästa tjänstgöringstid börjar
enligt första stycket. Lag (1996:1541).

12 § När val skall ske enligt 11 § första stycket skall detta förrättas,
beträffande kommun och landsting, av de nyvalda fullmäktige det
år då val i hela riket till kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige har ägt rum. Försäkringskassans val av
ledamöter och ersättare skall förrättas av försäkringskassans
nyutnämnda styrelse året efter nämnda valår.

Vid val enligt första stycket skall 2 kap. 7 § tredje stycket
kommunalförbundslagen (1985:894) tillämpas på motsvarande
sätt. Vad som i den bestämmelsen föreskrivits om en medlems
fullmäktige skall också gälla för en allmän försäkringskassas
styrelse.

13 § Om en ledamot i förbundsstyrelsen avgår under
tjänstgöringstiden och ersättare har utsetts, inträder ersättare i den
avgångnes ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Ersättarna
inträder i den ordning och för de ledamöter som har bestämts vid
valet. En ersättare får dock endast inträda i stället för en ledamot
som valts av samma förbundsmedlem som ersättaren själv.

Om en ledamot avgår och det saknas ersättare som kan inkallas i
den avgångnes ställe, skall den medlem som utsett ledamoten
förrätta fyllnadsval för den återstående delen av tjänstgöringstiden.

14 § Bestämmelserna i 4 kap. 8, 9 och 11 §§ samt 18 § första stycket
kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till
ledighet skall gälla i tillämpliga delar för ledamot och ersättare i
förbundsstyrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares
tjänstgöringstid i förbundsmedlemmens fullmäktige respektive
styrelse har löpt ut under tjänstgöringstiden i förbundsstyrelsen
medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i
förbundsstyrelsen upphör före tjänstgöringstidens utgång.

15 § Förbundsstyrelsen väljer bland sina ledamöter en ordförande
och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen
bestämmer. Till dess valet har förrättats utövas ordförandeskapet
av den som styrelsen utser.

16 § Förbundsstyrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna
underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets
verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller
organisatorisk betydelse.

Förbundsstyrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarnas
styrelser få de yttranden och upplysningar som behövs för att
förbundsstyrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

17 § Beträffande förbundsstyrelsens verksamhet skall 4 kap. 17, 19,
20 och 22 §§ samt 6 kap. 10, 11, 18, 20 och 23–31 §§
kommunallagen (1991:900) gälla i tillämpliga delar. I fråga om
justering av protokoll skall 2 kap. 13 § kommunalförbundslagen
(1985:894) tillämpas. Vidare skall i fråga om sammanträde för
fastställande av budget bestämmelserna i 3 kap. 5 § tredje stycket
kommunalförbundslagen gälla.

18 § Kommunstyrelsen i en av de kommuner som deltar i
försöksverksamheten ansvarar för tillsynen av att förbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
Kommunstyrelsen skall därvid samråda med Riksarkivet.

Kommunfullmäktige får, efter samråd med Riksarkivet, meddela
föreskrifter om förbundets arkivvård. Vad som föreskrivs i 12
och 15 §§ arkivlagen om regeringen, den myndighet regeringen
bestämmer och landstingsfullmäktige skall i stället avse
kommunfullmäktige. Lag (1998:103).

Ekonomisk förvaltning m. m.

19 § Bestämmelserna i 8 kap. 1–4 §§, 5 § första och andra styckena
samt 10, 12 och 13 §§ kommunallagen (1991:900) gäller i
tillämpliga delar i fråga om ekonomisk förvaltning i
beställarförbundet.

Förbundet får inte ingå i borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i
skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för
verksamheten. I övrigt gäller de begränsningar i fråga om
skuldsättning som anges i förbundsordningen.

20 § Om ett beställarförbund saknar tillgångar för att betala en
skuld, är medlemmarna skyldiga att fylla bristen. Om inte
medlemmarna kommer överens om annat, skall varje medlem
tillskjuta så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i
förbundets tillgångar och skulder efter de grunder som har bestämts
enligt 8 § första stycket 7.

21 § Förbundsstyrelsen skall fastställa beställarförbundets
budget senast en månad före räkenskapsårets början.
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med
förbundsmedlemmarnas styrelser om budgeten. För ett nybildat
beställarförbund fastställs förbundets budget av medlemmarna
vid bildandet av förbundet. Lag (1999:1358).

22 § När budgeten fastställs bestämmer förbundsstyrelsen det
bidrag som varje medlem skall lämna till förbundet enligt de
grunder som anges i förbundsordningen.

23 § Förbundsstyrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper över
beställarförbundets medel. Lagen (1997:614) om kommunal
redovisning skall därvid gälla i tillämpliga delar. Styrelsen
skall årligen och inom tre månader från räkenskapsårets slut
upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lag (1999:1358).

24 § Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens
förvaltning skall granskas av en revisor för varje medlem i
förbundet. För revisorerna skall finnas personliga ersättare.
Valet skall förrättas av medlemmarnas fullmäktige. För val som
förrättas av kommun- och landstingsfullmäktige skall därvid 11 §
första stycket, 12 och 13 §§ denna lag samt 4 kap. 5 och 6 §§
kommunallagen (1991:900) gälla i tillämpliga delar. Revisorn
för den allmänna försäkringskassan skall utses av
Riksrevisionsverket och har rätt att av försäkringskassan få
skäligt arvode för sitt uppdrag.

För granskning av ett nybildat förbund skall revisor och
revisorsersättare väljas respektive utses senast när förbundet
bildas och avse tiden från valets förrättande eller tidpunkten
för utseendet till dess nästa tjänstgöringstid för revisorer
och revisorsersättare börjar.

Bestämmelserna om revision i 9 kap. 4-18 §§ kommunallagen
gäller i övrigt i tillämpliga delar. I fråga om justering av
protokoll skall dock i stället 2 kap. 13 §
kommunalförbundslagen (1985:894) tillämpas. Revisionsberättelse
skall lämnas till förbundsstyrelsen, till medlemmarnas
fullmäktige respektive styrelse och till Riksförsäkringsverket.
Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och om skadeståndstalan
skall väckas. Lag (1998:1754).

Likvidation

25 § Ett beställarförbund skall träda i likvidation senast när tiden
för dess bestånd har gått ut. Medlemmarna kan också komma
överens om att förbundet skall träda i förtida likvidation.

26 § Likvidationen verkställs av beställarförbundets styrelse i
egenskap av likvidator.

När förbundet har trätt i likvidation, får kallelse på förbundets
okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i
den utsträckning det behövs för likvidationen förvandlas till pengar
genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.

27 § När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator,
skall styrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom
en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet.
Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av
behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall kommunstyrelsen i
en av de kommuner som deltagit i försöksverksamheten överta och
vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. Handlingarna
skall överlämnas inom tre månader om inte kommunstyrelsen har
beslutat om något annat.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall
delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och
redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst. Lag (1998:103).

28 § En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller
det skifte som förrättats av förbundets styrelse, har rätt att väcka
talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år
från det att slutredovisningen delgavs medlemmen.

29 § Om det framkommer någon tillgång för beställarförbundet
efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om
det på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare
likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.

Överklagande

30 § Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i
tilllämpliga delar i fråga om beställarförbund. Beslut får
överklagas av medlemmar av den eller de kommuner eller det
landsting som ingår i förbundet. Beslut varigenom kammarrätten
har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs får
endast överklagas av förbundet. Lag (1998:103).

Övergångsbestämmelser

1995:517

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om ledamöter och
ersättare i förbundsstyrelse vilka utsetts före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser. Innan tjänstgöringstiden löper ut för
sådana ledamöter och ersättare, valda efter 1994 års allmänna val,
skall de som har utsett dem förrätta fyllnadsval för tiden intill
nästa tjänstgöringsperiod enligt 11 § första stycket.

1996:1541

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. I fråga om ledamöter
och ersättare i förbundsstyrelse vilka utsetts före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser. Innan tjänstgöringstiden löper ut för
sådana ledamöter och ersättare, valda efter 1994 års allmänna val,
skall de som har utsett dem förrätta fyllnadsval för tiden intill
nästa tjänstgöringsperiod enligt 11 § första stycket i dess nya
lydelse.

1999:1105

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 19

1999:1358

Denna lag träder kraft den 1 januari 2000. För räkenskapsåret
1999 gäller dock 23 § i sin äldre lydelse.