Lag (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

SFS nr
1994:588
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1003

1 § Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att
delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för
internationellt samarbete. Lag (1996:402).

2 § Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning
för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt
samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten skall ha
samtyckt till att delta i utbildningen.

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt
5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i
grundutbildning eller repetitionsutbildning. Lag (2002:278).

3 § En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan
utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5
kap. 3 § nämnda lag skall även då anses fullgöra
grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som
deltar i annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än
sådan som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt skall
anses fullgöra repetitionsutbildning. Lag (2002:278).

4 § Har upphävts genom lag (2004:1003).

Övergångsbestämmelser

1994:2064

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser
tillämpas beträffande den som före ikraftträdandet antagits till
grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär
grundutbildning för kvinnor.