Förordning (1994:598) om pantbrevsregister

SFS nr
1994:598
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:685

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller registrering och andra åtgärder enligt
lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Registeruppgifter

2 § För varje inteckning som registreras i pantbrevsregistret
skall i registret anges

1. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens
aktnummer,

2. datum för registreringen av inteckningen.

I förekommande fall skall i registret anges

1. pantbrevshavarens namn och datum för registreringen av
pantbrevshavaren,

2. uppgift som avses i 9 § andra meningen lagen (1994:448) om
pantbrevsregister,

3. beslut enligt 10 eller 11 § lagen om pantbrevsregister.

Vid sådan redovisning av pantbrev som avses i 4 § tredje
stycket lagen om pantbrevsregister skall i registret dessutom
anges de ytterligare uppgifter som fordras för identifiering av
pantbrevet. Förordning (2003:260).

Registrering av nya inteckningar

3 § En ansökan om registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om
pantbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten i
samband med ett ärende om inteckning.

Inskrivningsmyndigheten ska i anslutning till sitt beslut i
inskrivningsärendet underrätta den som ansvarar för
pantbrevsregistret om ansökan. Underrättelsen ska lämnas med
hjälp av automatiserad behandling. Förordning (2008:176).

3 a § I samband med registrering enligt 5 § lagen (1994:448) om
pantbrevsregister ska Lantmäteriet sända en underrättelse om
åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som
genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon
annan än sökanden i ärendet. Förordning (2008:685).

Registrering av tidigare beviljade inteckningar

4 § Föreskrifter om bevarande av sådana inteckningshandlingar
som avses i 23 § lagen (1970:995) om införande av nya
jordabalken och som har givits in i ärenden om registrering
enligt 6 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister meddelas av
Lantmäteriet efter samråd med Riksarkivet.
Förordning (2008:685).

5 § I samband med registrering enligt 6 § lagen (1994:448) om
pantbrevsregister ska Lantmäteriet sända en underrättelse om
åtgärden till den som registreras som pantbrevshavare eller som
genom åtgärden ska anses som pantbrevshavare, om denne är någon
annan än sökanden i ärendet.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen
lämnas med hjälp av automatiserad behandling.
Förordning (2008:685).

Registrering av pantbrevshavare m.m.

6 § När Lantmäteriet vidtar en registreringsåtgärd enligt 7
eller 7 a § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, ska
Lantmäteriet sända en underrättelse om åtgärden till

1. den som är sökande i ärendet, och

2. den som registreras som pantbrevshavare eller som genom
åtgärden ska anses som pantbrevshavare.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp
en skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet
underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen
lämnas med hjälp av automatiserad behandling.
Förordning (2008:685).

Utfärdande av skriftligt pantbrev

7 § Ett skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om
pantbrevsregister utfärdas av Lantmäteriet på blankett som
Lantmäteriet fastställer.

Pantbrevet ska innehålla uppgifter om

1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt
inteckningens valuta,

2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i
eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har
beviljats i,

3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen
gäller i när pantbrevet utfärdas,

4. datum för ansökan om inteckning och inskrivningsmyndighetens
aktnummer,

5. det inskrivningskontor inom vars område fastigheten är
belägen,

6. andra förhållanden som rör inteckningen och är av betydelse
för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

Pantbrevet ska också innehålla uppgifter om att det har
utfärdats av Lantmäteriet samt om datum för utfärdandet.
Förordning (2008:685).

8 § När Lantmäteriet utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt
8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, ska Lantmäteriet
sända en underrättelse om åtgärden till den som är sökande i
ärendet.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp
en skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet
underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen
lämnas med hjälp av automatiserad behandling.
Förordning (2008:685).

Hinder mot avregistrering

9 § En begäran om att ett hinder mot avregistrering ska hävas
enligt 10 § andra stycket lagen (1994:448) om pantbrevsregister
ska ges in till inskrivningsmyndigheten.
Inskrivningsmyndigheten ska genast underrätta den som ansvarar
för pantbrevsregistret om begäran. Underrättelsen får lämnas
med hjälp av automatiserad behandling. Förordning (2008:685).

Ändring av namnuppgift

10 § Om en registrerad pantbrevshavare byter namn, får
Lantmäteriet efter anmälan föra in den nya uppgiften i
registret. Förordning (2008:685).

Rättelse m. m.

11 § Om Lantmäteriet finner att en uppgift i pantbrevsregistret
är felaktig, ska Lantmäteriet, om felet inte kan rättas
omedelbart och är sådant att det föranleder osäkerhet om
rättsläget, genast anmärka förhållandet i registret.
Anmärkningen ska tas bort ur registret så snart rättelse har
skett.

Om ett beslut att registrera en inteckning eller att registrera
eller avregistrera en pantbrevshavare har överklagats, ska även
detta anmärkas i registret. Anmärkningen ska tas bort när det
överklagade beslutet har vunnit laga kraft.
Förordning (2008:685).

Tillstånd att registreras som pantbrevshavare

12 § En ansökan enligt 14 § lagen (1994:448) om
pantbrevsregister görs skriftligen hos Lantmäteriet. Sökanden
ska ge in de handlingar som åberopas till stöd för ansökan.

Innan Lantmäteriet meddelar tillstånd eller återkallar ett
tidigare meddelat tillstånd, ska Lantmäteriet ge
Finansinspektionen tillfälle att yttra sig i ärendet.
Finansinspektionen behöver dock inte ges tillfälle att yttra
sig, om det är obehövligt. Förordning (2008:685).

Elektronisk ingivning

13 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om

1. att någon annan än den som har fått tillstånd enligt 14 §
lagen (1994:448) om pantbrevsregister får ge in ansökningar,
medgivanden till registreringsåtgärder och framställningar om
utlämnande av uppgifter genom ett elektroniskt dokument, och

2. det tekniska förfarandet när ansökningar, medgivanden och
framställningar ges in till Lantmäteriet genom ett elektroniskt
dokument eller på något annat sätt med hjälp av automatiserad
behandling.

Innehavare av tillstånd enligt 14 § lagen om pantbrevsregister
ska underrätta Lantmäteriet om ändring i personalorganisationen
eller andra omständigheter som medför att lösen ska
fastställas, ändras eller upphävas. Förordning (2008:685).

Övriga bestämmelser om det tekniska förfarandet

14 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om det tekniska
förfarandet vid förandet av pantbrevsregistret.
Förordning (2008:685).

Avgifter

15 § I ärenden om registrering eller avregistrering enligt
lagen (1994:448) om pantbrevsregister skall sökanden betala
avgifter enligt följande.

Registrering av ny inteckning (5 §) 3 kr

Registrering av tidigare beviljad inteckning (6 § ) 4 kr

Registrering av pantbrevshavare (7 §), per inteckning 5 kr

Avregistrering eller byte av pantbrevshavare (7 a §),
per inteckning 5 kr

Avregistrering med utfärdande av skriftligt pantbrev 20 kr
(8 § första meningen)
Förordning (2003:260).

15 a § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att avgift
enligt 15 § ska betalas när ansökan ges in. Om Lantmäteriet har
meddelat föreskrifter om detta och sökanden inte har betalat
avgiften, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom viss
tid. Följs inte detta föreläggande, ska ansökan avvisas.
Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.
Förordning (2008:685).

15 b § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna i 15 §. Förordning (2008:685).

16 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om avgift får dock inte överklagas. Förordning (1998:1041).

Övergångsbestämmelser

1994:598

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Bestämmelserna i
16 § tillämpas dock först i fråga om beslut som har meddelats efter
den 30 september 1994. Beslut om avgift som har meddelats
dessförinnan får överklagas till kammarrätten.